826 Misaki Milli ve TBMM’nin Açılması ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 6. Kazanım
  • İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
58
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

826 Misakimilli ve TBMM'nin Açılması ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Gümüşhane ÖDM

İstanbul’un işgal edilmesi karşısında Mustafa Kemal bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek İstanbul’un işgaline karşı şu önlemleri almıştır:
• İstanbul ile telgraf ve görüşmeler kesildi.
• İstanbul’daki tutuklamalara karşılık olmak üzere, Anadolu’da bulunan İtilaf Devletlerinin subayları tutuklandı.
• İstanbul’dan ve Adana’dan, Anadolu’ya yapılacak düşman askerlerinin sevkiyatını önlemek için Geyve ve Ulukışla civarındaki demir yolları denetim altına alındı.
• Ankara’daki 200 kadar İngiliz askeri ile Fransız komutan, 22 Mart 1920 tarihinde Ankara’dan ayrılmak zorunda bırakıldılar.
• Anadolu’daki resmi kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyalarını İstanbul’a göndermeleri yasaklandı. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

2 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Nevşehir ÖDM

Misakımillî Kararlarını kabul eden Osmanlı Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri’nin ikazına rağmen Misak-ı Milli kararlarından vazgeçmedi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Meclis dağıtmak için İstanbul’u işgal etti. İtilaf Devletleri işgalden hemen sonra bir bildiri yayınladılar.
Bu bildiride;
-İşgalin geçici olduğu,
-Niyetlerinin Osmanlı Devleti’ni yıkmak olmadığı,
-Herkesin saltanat makamının sözünü dinlemesi gerektiği, belirtildi.
Yukarıda verilen bildiri maddelerinden hareketle İtilaf Devletleri,
I. İşgal karşısında doğabilecek tepkileri önleme
II. Milli Mücadele hareketini zayıflatma
III. Misakımillî Kararlarını gerçekleştirme

düşüncelerinden hangisini amaçlamıştır?

3 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal, meclis açıldıktan bir gün sonra Mondros’tan bu yana yaşanan gelişmeleri anlattı. Aynı gün meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal meclise bir de önerge sundu. Mecliste oy birliği ile kabul edilen önergede yer alan konulardan bazıları şöyleydi:
■ Hükûmet kurmak zorunludur.
■ Mecliste toplanan millî iradeyi, vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
■ Meclis yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır.
■ Meclis başkanı hükûmet işlerine bakacak kurulunda başkanıdır.

BMM açıldıktan hemen sonra alınan bu kararlara göre,

I. Güçler birliği ilkesinin benimsendiği
II. Meclisin olağanüstü yetkili kurucu meclis olduğu
III. Millî egemenlik prensibiyle çalıştığı

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Balıkesir ÖDM

23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’nin aldığı kararlardan bazıları verilmiştir. Bunlar,
I. Hükûmet kurmak gereklidir.
II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
III. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde topladı.

Alınan bu karalardan hangileri I. TBMM’nin bir yürütme organı olarak çalışacağını gösterir?

5 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Tekirdağ ÖDM

Misakımillî kararlarından hangisi insanların demokratik haklarını kullanmasını vurgulayan bir maddedir?

6 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Artvin ÖDM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 28 Ocak 1920’de yapılan gizli oturumunda alınan kararlardan bazıları şöyledir:
• Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş topraklarının tamamı bir bütündür, parçalanamaz.
• Halkın oyuyla anavatana katılan üç sancak (Kars, Ardahan, Batum) için gerektiğinde yeniden serbestçe halk oylamasına başvurulabilir.
• Batı Trakya’nın hukuki durumunun belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
• Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir.
• Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılacaktır.
Buna göre Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan kararlar,
I. Siyasi bağımsızlık
II. Ekonomik bağımsızlık
III. Hukuki bağımsızlık
kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

İzmir ÖDM

23 Nisan 1920 tarihinde BMM kurulmuştur. Kurulan bu meclise I. Meclis denir. Millî Mücadelenin idare merkezi I. Meclis olmuş ve savaş buradan yönetilmiştir. Meclisin özelliklerinden birisi de çalışmalarını güçler birliği ilkesiyle yapmasıdır. Böylece yasama, yürütme ve yargı yetkileri meclise aitti. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan ilk meclisin güçler birliği ilkesini benimsemiş olmasının nedenleri arasındadır?

8 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Nevşehir ÖDM

‘Misakımillî, Mebusan Meclisinin 17 Şubat 1920 günü oylayarak kabul ettiği, temeli Erzurum ve Sivas Kongrelerince benimsenen ilkelere dayalı Türk ulusunun birliği ile yurdunun bütünlüğünü ve bağımsızlığını amaçlayan kararlardır.
Misakımillî Kararlarından bazıları şunlardır;
- Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
- Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen, her türlü siyasi, adli ve mali kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
- Azınlık hakları, yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanınacak ve sağlanacaktır.
- İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla, kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
- Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.
Misakımillî’nin bu kararları dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde bulunulamaz?

9 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Düzce ÖDM

Yapılan seçimlerden sonra, 23 Nisan 1920’de, Ankara’da, Hacı Bayram Camisinde kılınan Cuma namazının ardından dualar eşliğinde Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçildi. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920’de aşağıdaki önergeyi meclise sundu:
▪ Hükûmet kurmak gereklidir. Geçici olarak bir hükûmet başkanı tanımak doğru değildir.
▪ Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet yoktur.
▪ Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar.
▪ Padişah ve Halife, baskıdan kurtarıldıktan sonra, meclisin kararına göre yerini alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Ardahan ÖDM

İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal etmiş ve işgal sonrasında yayımladığı bildiride şunları belirtmiştir:
• İşgaller geçicidir ancak Anadolu’da genel bir karışıklık veya katliam gibi olaylar ortaya çıkarsa bu karar değişebilir.
• İtilaf Devletleri’nin niyeti saltanat makamının etkisini kırmak değil aksine o etkiyi güçlendirmektir.
• Herkesin görevi hala saltanat merkezi olarak kalan İstanbul’dan verilecek emirlere uymaktır.
İtilaf Devletlerinin yayımladığı bu bildiri maddelerine bakılarak,
I. İstanbul’un işgalinin kalıcı olabileceği tehdidinde bulunulmuştur.
II. Anadolu’daki mücadele saltanat aracılığıyla durdurulmaya çalışılmıştır.
III. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü korunmak istenmiştir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

0%