826 Misaki Milli ve TBMM’nin Açılması ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 6. Kazanım
  • İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 1 ortalama
131
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

826 Misakimilli ve TBMM'nin Açılması ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Kastamonu ÖDM

23 Nisan 1920’de açılan I. TBMM’nin,
- TBMM’nin üzerinde hiçbir güç yoktur.
- Geçici olarak hükûmet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir.
- Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır.
kararları dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Erzurum ÖDM

Millî savunmamızı, düşmanların bayrakları babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar bırakamayız. İstanbul mabetleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz, mücadelemizde devam etmek zorunluluğundayız. Kendi hükûmetimizin yönetimi altında mutsuz ve fakir yaşamak, yabancı tutsaklığı pahasına kavuşacağımız huzur ve mutluluğa bin kere üstündür. 

Verilen parçadaki altı çizili ifade ile aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmak istenmiştir?

3 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Kahramanmaraş ÖDM

Aşağıda verilen Misakımillî Kararlarından hangisi ile “tam bağımsızlık” ilkesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Kahramanmaraş ÖDM

28 Ocak 1920’de kabul edilen Misakımillî’de:
» Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacaktır.
» Kendi istekleri ile ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse halk oylamasına gidilecektir.
» Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenecektir.
» Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılacaktır.

kararları alınmıştır.
Alınan bu kararlara göre,

I. Ekonomik bağımsızlık amaçlanmıştır.
II. Halkın iradesine önem verilmiştir.
III. Devletler arası eşitlik prensibine uyulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Muğla ÖDM

Mebusan Meclisinde, Misakımillî kararlarının kabul edilmesi İtilaf Devletleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu devletler saltanat ve halifeliğin güvenliğini korumak için geldiklerini söyleyerek İstanbul’u işgal etmişlerdir.

İtilaf Devletlerinin bu gelişme ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Erzurum ÖDM

28 Ocak 1920’de toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misakımillî adıyla yayımladığı kararlar ve bu kararlarla ilgili bazı yorumlar şunlardır:
Maddeler:
• Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte işgal edilmemiş olan Osmanlı toprakları bir bütündür, parçalanamaz.
• Daha önce oylama yapılarak anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar seçim yapılmasını kabul ederiz.
• Batı Trakya coğrafyasında oluşan hukuki durum da ahalinin serbest bir şekilde beyan edecekleri oylama ilebelirlenmelidir.
• Azınlık haklarına civar ülkelerdeki Müslüman ahalinin de aynı haklardan yararlanması şartıyla riayet edilecektir.
• Siyasi, adli, mali ve diğer türlü gelişmemizi etkileyecek kayıtlara karşıyız.
Yorumlar:
I. Millî sınırlar açık açık belli edilmiş, bunun dışında bir oluşumun kabul edilemeyeceği beyan edilmiştir.
II. Anadolu’nun bazı vilayetlerinde de Türk nüfusunun çokluğuna güvenildiği için yeniden halk oylaması istenmiştir.
III. Azınlık hakları genişletilerek, uluslararası eşitlik ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır.
IV. Kapitülasyonlara karşı çıkılarak, ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir.

Yukarıdaki Misakımillî maddeleri incelendiğinde verilen yorumlardan hangileri yapılabilir?

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Aydın ÖDM

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgali ve sonrasında Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal “Millî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak!” sözünü söylemiştir.

Yukarıda verilen gelişmeler sonrasında hangi olay yaşanmıştır?

8 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Denizli ÖDM

Yurt genelinde yapılan seçimlerin ardından toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920’ de İstanbul’da toplanmıştır. Millî davaya inanan milletvekilleri “Felah-ı Vatan” adıyla bir grup kurmuştur. Mustafa Kemal’in belirlediği programlar doğrultusunda kabul edilen Misakımillî Kararlarından bazıları şunlardır:
• Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında elde kalan Türk toprakları ayrılmaz bir bütündür.
• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasî, adlî ve malî sınırlamalar kaldırılmalıdır.
• Azınlık hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla kabul edilecektir.

Verilen maddeler ile aşağıdaki yorumları eşleştirirsek hangisi dışarıda kalır?

9 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Muğla ÖDM

Misakımillî Kararlarından bazıları;
• Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
• Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir.
• Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i Selâse) ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
• Mondros Ateşkes Antlaşması‘nın imzalandığı sırada (30 Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz.
Buna göre Misakımillî’de,
I. Ekonomik
II. Siyasi
III. Kültürel
alanlarından hangileriyle ilgili kararlar alınmıştır?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Muğla ÖDM

18 Mart 1920’de Osmanlı Meclisi İstanbul’da son toplantısını yaptı. Üyelerinden bazılarının tutuklanmasına karşı bir protesto kararını oy birliği ile kabul ettikten sonra Meclis, süresiz olarak kendini tatil etti. Bir daha toplanmadı ve 11 Nisan’da padişah tarafından nihai olarak feshedildi.

Yaşanan bu olaylar sonucunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

0%