827 TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 7. Kazanım
  • İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 1 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

827 TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ÖDM Online Test

1 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Erzurum ÖDM

Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM’ye karşı,,

• İstanbul Hükûmeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları
• Azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri
• Bazı Kuvâyımilliyecilerin TBMM’nin otoritesini tanımamaları

gibi nedenlerle ayaklanmalar çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi çıkan bu isyanları bastırmak üzere TBMM’nin aldığı önlemler arasında yoktur?

2 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Niğde ÖDM

TBMM’ye karşı çıkartılan isyanlara karşı 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun bazı maddeleri şunlardır;
Madde1: Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük
Millet Meclisine kaşlı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.
Madde 2: Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir.
Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
Madde10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.

Bu maddeler dikkate alındığında Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla ilgili,

I. Hızlı kararlar alınması amaçlanmıştır.
II. İsyancılar mahkemede yargılanmadan cezalandırılmamışlardır.
III. Asılsız suçlamalar önlenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Artvin ÖDM

TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılması için yine TBMM tarafından Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na ek olarak üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Milli Mücadele döneminde İstiklal Mahkemeleri yakalanan suçluları yakalandıkları yerde yargılama yetkisine de sahip olmuşlardır.

Bu uygulamalarla ilgili olarak,

I. Yargılama sürecini hızlandırmak amaçlanmıştır.
II. Hukuk birliği gerçekleştirilmiştir.
III. Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Ankara ÖDM

Ankara’da yeni bir meclis ve hükûmetin kurulması işgal devletlerini ve İstanbul Hükümeti’ni rahatsız etti. İstanbul Hükûmeti Anadolu’daki hareketin önderlerini karalayarak ayaklanmalar çıkarmak için dönemin şeyhülislamından fetva aldı ve düşman uçaklarıyla yurdun her tarafına havadan atarak dağıttı. Ayrıca Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında İstanbul’da bir mahkemede idam kararı çıkarttı. Yapılan bu kışkırtmalar bazı insanların kurtuluş mücadelesine karşı beslediği temiz duyguları kısmen de olsa etkiledi ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bu ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında değildir?

5 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Gümüşhane ÖDM

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi zor koşullarda Ankara’da açılmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde tutuklanmayan mebuslarda meclise davet edilmiştir. Ayrıca yasama ile yürütme güçleri daha hızlı karar almak için mecliste toplanmış ve meclis başkanı hükûmetinde başkanı sayılmıştır. TBMM’nin açılmasıyla beraber devlet yönetiminde iki başlılık ortaya çıkmıştır. TBMM’yi istemeyen güçler tarafından isyanlar çıkartılmış ve bu isyanları İstanbul Hükûmeti de desteklemiştir. TBMM bu isyanları engellemek için Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkartmış ve İstiklal Mahkemeleri kurarak bunları cezalandırmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Erzincan ÖDM

BMM, kendisine karşı isyanlar çıkınca isyancıları cezalandırabilmek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmış; isyanlara karışanları yargılamak için ise milletvekillerinin görev aldığı İstiklal Mahkemeleri’ni kurmuştur. Ayrıca Şeyhülislam’ın Milli Mücadele aleyhine çıkardığı fetvaya karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi tarafından karşı fetva hazırlanarak Milli Mücadele’nin haklılığı halka duyurulmuştur.

İsyanlara karşı almış olduğu tedbirlere bakılarak BMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Nevşehir ÖDM

Ülkenin çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis ayaklanmaları bastırmak için tedbirler aldı. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır;
- Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı, isyancılar vatan haini kabul edildi.
- Üyeleri milletvekilleri olan, İstiklâl Mahkemeleri kurularak, ayaklananlar bu mahkemede yargılandı. Yargılamalar sonunda idamla cezalandırılanlar da oldu.
- Başta Ankara Müftüsü Rıfat Efendi olmak üzere birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı.
- Millî Mücadele aleyhinde propagandaları önlemek için, Anadolu Ajansı çalışmalar yürüttü.
- Kuvâ-yı Milliye birlikleri isyanların bastırılmasında önemli rol oynadı.
Buna göre,
I. İsyanlara karşı tedbirler alınmıştır.
II. Meclis, güçler birliği ilkesiyle hareket etmiştir.
III. Ayaklanmalar düzenli ordu tarafından bastırılmıştır.
IV. Halkı bilgilendirmek için basın kuruluşlarından faydalanılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Düzce ÖDM

Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye karşı Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin ve İtilaf Devletlerinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu’da açılan bu kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Millî Mücadele hareketini yasa dışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan ettiler. Bu şekilde Millî Mücadele hareketini sonlandırmak, Anadolu’da tekrar kendi otoritelerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerlerinde BMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.

Verilen bilgilerden hareketle isyanların nedenleri olarak,

I. Bazı Kuvâ-yı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri
II. İstanbul’daki şeyhülislamın Milli Mücadele aleyhine fetva yayınlaması
III. İtilaf Devletlerinin Milli Mücadele aleyhine uçaklarla bildiriler dağıtması

gerekçelerinden hangileri gösterilebilir?

9 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Düzce ÖDM

Büyük Millet Meclisi, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu kabul ederek isyancıları yargılamak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. Olağanüstü yetkilere sahip bu mahkemelerin hâkimleri milletvekilleri arasından seçilmiştir. Ayrıca halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla Anadolu Ajansından yararlanılmıştır. Anadolu fetvası, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri ve Kuvâ-yı Milliye birliklerinin çabalarıyla isyanlar bastırılmıştır.

Paragrafta verilen bilgiler dikkate alındığında TBMM,

I. Yasama
II. İletişim
III. Yargı
IV. Din

unsurlarından hangilerini kullanarak isyanlar ile mücadele etmiştir?

10 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Samsun ÖDM

Kuvâ-yı İnzibatiye İsyanı

İngilizlerin isteğiyle Süleyman Şefik tarafından hazırlanan Kuvâ-yı İnzibatiye Ordusu’nun temel amacı, Kuvâyı Milliye birliklerini Boğazlar çevresinden uzak tutmaktı. Kuvâ-yı İnzibatiye’nin Adapazarı ve çevresinde başlattığı ayaklanma, Çerkez Ethem ve Refet Bele’ye bağlı Kuvâ-yı Milliye kuvvetleri tarafından bastırıldı.

Çerkez Ethem İsyanı 

Vatan savunmasında kendi birliğiyle görev yapan Çerkez Ethem, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından sonra düzenli ordunun içinde yer almak istemedi. Bu nedenle TBMM’ye karşı isyan başlattı. Kendi birliği olan Kuvâyı Seyyare ile başarılı hizmetleri olan Çerkez Ethem, düzenli ordu birliklerine karşı duramayacağını anlayınca Yunan ordusuna sığındı.

Verilen olaylardan hareketle aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz?

0%