827 TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 7. Kazanım
  • İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 1 ortalama
141
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

827 TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ÖDM Online Test

1 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Mersin ÖDM

TBMM’nin kurulmasından sonra, Anadolu’da isyanlar çıkmaya başlamıştır. TBMM bir taraftan Millî Mücadele’yi sürdürürken bir taraftan da bu isyanları bastırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu doğrultuda Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış ve İstiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar yargılanmıştır.

Buna göre TBMM ile ilgili olarak,

I. Otoritesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.
II. İsyancıları cezalandırırken hukuk çerçevesinde hareket etmiştir.
III. İsyanları bastırırken Avrupalı devletlerin desteğini alma yoluna gitmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Artvin ÖDM

TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılması için yine TBMM tarafından Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na ek olarak üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Milli Mücadele döneminde İstiklal Mahkemeleri yakalanan suçluları yakalandıkları yerde yargılama yetkisine de sahip olmuşlardır.

Bu uygulamalarla ilgili olarak,

I. Yargılama sürecini hızlandırmak amaçlanmıştır.
II. Hukuk birliği gerçekleştirilmiştir.
III. Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Gümüşhane ÖDM

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi zor koşullarda Ankara’da açılmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde tutuklanmayan mebuslarda meclise davet edilmiştir. Ayrıca yasama ile yürütme güçleri daha hızlı karar almak için mecliste toplanmış ve meclis başkanı hükûmetinde başkanı sayılmıştır. TBMM’nin açılmasıyla beraber devlet yönetiminde iki başlılık ortaya çıkmıştır. TBMM’yi istemeyen güçler tarafından isyanlar çıkartılmış ve bu isyanları İstanbul Hükûmeti de desteklemiştir. TBMM bu isyanları engellemek için Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkartmış ve İstiklal Mahkemeleri kurarak bunları cezalandırmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Amasya ÖDM

Damat Ferit Hükûmeti’nin şeyhülislamı Dürrizade Abdullah’ın Mustafa Kemal ve milletvekilleri için hazırladığı fetvasına göre “hainlerin devlete karşı ayaklandığı ve katledilmelerinin meşru olduğu ” ilan ediliyordu. Bu fetva; İngiliz-Yunan uçakları tarafından Anadolu’da halkın üzerine atılıyor, TBMM Hükûmeti’ne karşı halk açıkça isyana teşvik ediliyordu.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin isyanlar karşısında aldığı tedbirlerden değildir?

5 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Konya ÖDM

Büyük Millet Meclisinin çıkardığı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bazı maddeleri şöyledir:
• Büyük Millet Meclisine karşı düşünce veya uygulamalarıyla, yazdıkları yazılarla muhalefet edenler vatan haini olarak kabul edilecekti.
• Vatan hainliği yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktı.
• Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama ve karar vermeye yetkili olacaktı.

Bu maddelere göre Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun en kapsamlı amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Niğde ÖDM

TBMM’ye karşı çıkartılan isyanlara karşı 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun bazı maddeleri şunlardır;
Madde1: Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük
Millet Meclisine kaşlı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.
Madde 2: Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir.
Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
Madde10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.

Bu maddeler dikkate alındığında Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla ilgili,

I. Hızlı kararlar alınması amaçlanmıştır.
II. İsyancılar mahkemede yargılanmadan cezalandırılmamışlardır.
III. Asılsız suçlamalar önlenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Düzce ÖDM

Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye karşı Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin ve İtilaf Devletlerinin tavırları giderek sertleşti. Anadolu’da açılan bu kurumun kendi gelecekleri için tehlikeli olacağını düşünerek harekete geçtiler. Millî Mücadele hareketini yasa dışı, bu hareketin öncülerini de asi ilan ettiler. Bu şekilde Millî Mücadele hareketini sonlandırmak, Anadolu’da tekrar kendi otoritelerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halkı da kışkırtmaya başladılar. Tüm bunların etkisiyle ülkenin farklı yerlerinde BMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı.

Verilen bilgilerden hareketle isyanların nedenleri olarak,

I. Bazı Kuvâ-yı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri
II. İstanbul’daki şeyhülislamın Milli Mücadele aleyhine fetva yayınlaması
III. İtilaf Devletlerinin Milli Mücadele aleyhine uçaklarla bildiriler dağıtması

gerekçelerinden hangileri gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Düzce ÖDM

Büyük Millet Meclisi, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu kabul ederek isyancıları yargılamak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. Olağanüstü yetkilere sahip bu mahkemelerin hâkimleri milletvekilleri arasından seçilmiştir. Ayrıca halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla Anadolu Ajansından yararlanılmıştır. Anadolu fetvası, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri ve Kuvâ-yı Milliye birliklerinin çabalarıyla isyanlar bastırılmıştır.

Paragrafta verilen bilgiler dikkate alındığında TBMM,

I. Yasama
II. İletişim
III. Yargı
IV. Din

unsurlarından hangilerini kullanarak isyanlar ile mücadele etmiştir?

9 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Nevşehir ÖDM

Ülkenin çeşitli yerlerinde meclise karşı ayaklanmalar çıktı. Meclis ayaklanmaları bastırmak için tedbirler aldı. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır;
- Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı, isyancılar vatan haini kabul edildi.
- Üyeleri milletvekilleri olan, İstiklâl Mahkemeleri kurularak, ayaklananlar bu mahkemede yargılandı. Yargılamalar sonunda idamla cezalandırılanlar da oldu.
- Başta Ankara Müftüsü Rıfat Efendi olmak üzere birçok müftü tarafından milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı.
- Millî Mücadele aleyhinde propagandaları önlemek için, Anadolu Ajansı çalışmalar yürüttü.
- Kuvâ-yı Milliye birlikleri isyanların bastırılmasında önemli rol oynadı.
Buna göre,
I. İsyanlara karşı tedbirler alınmıştır.
II. Meclis, güçler birliği ilkesiyle hareket etmiştir.
III. Ayaklanmalar düzenli ordu tarafından bastırılmıştır.
IV. Halkı bilgilendirmek için basın kuruluşlarından faydalanılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Mersin ÖDM

Büyük Millet Meclisinin kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara yönelik almış olduğu bazı önlemler şu şekildedir:
• İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşme ve ilişki kesildi.
• Şeyhülislamın fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Efendi ve Anadolu’daki birçok müftünün imzası ile millî mücadeleyi destekleyen karşı fetva yayımlandı.
• Hıyanet-i Vataniye Kanunu (29 Nisan 1920) çıkarılarak TBMM’nin otoritesi artırıldı ve suçluları yargılamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

Verilen maddelere göre Büyük Millet Meclisinin,

I. Siyasi
II. Askerî
III. Hukuki
IV. Dinî

alanların hangilerinde önlem aldığı söylenebilir?

0%