LGS Online Deneme (Sivas Köprü Denemesi 5)

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
Bu testte 10 soru vardır.
Süre 15 dakikadır.

/10
1 oylar, 1 ortalama
462
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

I. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
• Türk halkının Millî Mücadele'nin kazanılacağına olan inancı arttı.
• Ortaya çıkan yeni durumu görüşmek üzere Londra'da bir barış konferansı toplandı.
• Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı.
• Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
• Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
• İstiklal Marşı kabul edildi.

Yukarıdaki bilgilere göre yapılacak en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Kurtuluş Savaşı yıllarında Konya’da üç vatandaş Vali Galip Paşa ile görüşmek için yanına çıktılar. Aralarında şu konuşma geçti:
– “Paşam, Konyalıların bir dileğini getirdik. Biliyorsunuz, bir hafta sonra Kurban Bayramı …’’
Vali : “Yoo hemen söyleyeyim, vergileri erteleyemeyiz.’’
Vatandaşlar: “Hayır paşam, o başka, vergi borcumuzu ödeyeceğiz. Biz bayram için harcayacağımız şeker parasını
Kızılay’a, kurbanları da orduya vermeyi kararlaştırdık. İlgililere hazırlıklı olmaları için emir vermenizi diliyoruz’’ dedi.
Konya artık Milli Mücadele'nin başında Ankara’yı uğraştıran Delibaş Mehmet’in Konya’sı değildi.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler.
I. Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar.
II. Bu fikir akımı ile Müslüman milletleri Osmanlı Halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu.
III. Bu fikri savunan aydınlar, Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı.
IV. Mehmet Emin (Yurdakul), Ziya Gökalp gibi aydınlar tarafından savunulan bu fikir, azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmasıyla daha da güçlendi.
Yukarıda Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için bazı fikir akımları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu fikir akımlarının dışında kalır?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Haritada 20.yy başlarında Uşi Antlaşması'ndan önce Osmanlı Devleti’nin sınırları gösterilmiştir.

Harita dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Question Image

5 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Büyük Millet Meclisi, çok sıkıntılı bir dönem olan Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş; 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye’yi kabul etmiştir. Kararların daha hızlı alınabilmesi için yasama, yürütme ve yargı yetkisini kendi bünyesinde toplamış;
meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olduğu bir sistemi uygulamaya koymuştur. Yabancı hükümet temsilciliklerine Türk milleti adına Osmanlı Hükümeti ile imzaladıkları anlaşmaların geçersiz olduğunu vurgulamış, Türk milleti adına karar verme yetkisine sahip tek makamın kendisi olduğunu belirtmiştir.

Buna göre Büyük Millet Meclisi hakkında;
I. Osmanlı Hükümeti’nin Türk milletini temsil etme yetkisinin bulunmadığını ifade etmiştir.
II. Güçler ayrılığı esasını uygulamış ve rejim olarak meclis hükümeti sistemini benimsemiştir.
III. Türk halkı için çok kritik denilebilecek bir dönemde kurulmuş, anayasal bir yapı oluşturmaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivasd KÖPRÜ Denemesi 5

I. Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak için halkı bir araya getirmesi
II. Kurtuluş Savaşı’nı bir plan dâhilinde yürütmesi
III. Erzurum Kongresi’nde Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçilmesi
IV. "Kurtuluş Savaşı" fikrinden asla vazgeçmemesi.
Atatürk’ün yaşamında görülen yukarıdaki olgular, aşağıdaki tabloda onun kişilik özellikleriyle eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Haritada Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu’da yapılan işgaller görülmektedir.

Haritaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

Question Image

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

1. Bu savaştan önce Mustafa Kemal, Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni yayınlamıştır.
2. Bu savaştan sonra Mustafa Kemal: “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz.” demiştir.
3. Bu savaş sonrasında Mustafa Kemal’e, TBMM Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi vermiştir.
4. Bu savaştan sonra barış şartlarını görüşmek için TBMM Hükûmeti Londra Konferansı’na davet edilmiştir.
Yukarıdaki olayların ilgili olduğu savaşlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

9 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

Aşağıdaki TBMM’nin ayaklanma hareketine yönelik aldığı tedbirlere yer verilmiştir.

  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
  • İstiklal Mahkemeleri kuruldu ve mahkeme üyeleri meclis içinden seçildi.
  • Ankara Müftüsü Rıfat Efendi ve birçok müftü tarafından Mîllî Mücadele’yi destekleyen fetvalar yayınlandı.

Ayaklanmalara yönelik alınan bu tedbirlerden yola çıkılarak;
I. Meclis kendi güç ve otoritesini sağlamayı amaçlamıştır.
II. TBMM, yasama ve yargı yetkisini kullanmıştır.
III. Din adamlarından Milli Mücadele'yi destekleyenler olmuştur.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sivas KÖPRÜ Denemesi 5

I. Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa süre sonra Osmanlı Devleti de savaşa dâhil olmuştu. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinde kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi vardı.
Yukarıdaki açıklamaya bakarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti'nin geri almak istediği topraklardan birisidir?

0%