834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
100
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Bolu ÖDM

• Her ilçede Tekâlif-i Millîye komisyonu kurulacak.
• Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecek.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyacına yarayacak, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Ordunun giyinme ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak.
• Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane üç gün içinde teslim edilecek.
• Halkın elinde bulunan taşıt araçlarıyla, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî ulaşım yapılacaktır.

Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tokat ÖDM

Kastamonu’daki bazı kadınlar, işgaller karşısında hazırladıkları protesto telgraflarını dünya medeniyetlerine duyurulması için halifeye ve sadrazama yollamışlardır. Kastamonu’da düzenlenen mitingde alınan kararlar doğrultusunda haksızlıkların düzeltilmesi, yurdumuzun boşaltılması için de Antalya’daki İtalyan temsilcisi yolu ile ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Bu telgraflarda Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş; Amerika’ya ise Wilson Prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sorulmuştur. Bu telgrafların hepsi, Kastamonu gazetesinde aynen yayımlanmıştır. Kastamonulu kadınlar, “…Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilâf Devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlâtlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklâlimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek öleceğiz.” demişlerdir.

Metne göre Kastamonulu kadınlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kilis ÖDM

Sakarya Savaşından önce TBMM, ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp savaşa hazırlamak için Mustafa Kemal’e üç aylığına Başkumandanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekâlif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Diyarbakır ÖDM

• “Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmaz.”
• “Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim, ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Aksaray ÖDM

Tekalif-i Milliye emirlerine göre;

- Her ailenin birer takım çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık teslim etmesi,
- Tüccarın elindeki giyim ve gıda maddelerinin %40’ına el konulması,
- Özel taşıtların ayda bir, 100 km askeri amaçlı taşıma yapması istenmiştir.

Buna göre Tekalif-i Milliye için,

I. Ulusal bağımsızlığın kazanılması için milletten fedakârlık istenmiştir.
II. Millî ekonomi ilkeleri belirlenmiştir.
III. Türk halkı seferberliğe çağrılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine aldı. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı ve halktan yardım istendi. Türk halkı elinde ne var ne yok ordusuna verdi ve Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıkları tamamlandı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üç aylık süre ile Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerine sahip olmuştur.Bu yetki ile Mustafa Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlamıştır.

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Isparta ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeki yenilgiden sonra Türk ordusu, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi 3 aylık süre için TBMM tarafından verildi. Mustafa Kemal bu yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Millîye Emirlerini (Ulusal Yükümlülük Emirleri) yayımladı.

Tekalif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Emirlerin uygulanması için her ilçede bir Tekalif-i Millîye Komisyonu kurulacaktır.
- Her aile birer kat çamaşır, çorap ve çarık verecektir.
- Herkesin elinde bulunan tarım ürünlerinden %40’ına parası sonradan ödenmek şartıyla el konulacaktır.

Bu gelişmelere göre,

I. Topyekûn seferberlik halinin uygulandığı
II. Vatan uğruna her türlü fedakarlığın göze alındığı
III. Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Manisa ÖDM

Aşağıda Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra yapılan çalışmalardan bir bölüm paylaşılmıştır. ‘‘......Kütahya- Eskişehir savaşlarındaki yenilgiden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa görevi fiili olarak aldığı gün hemen hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şu şekilde anlatmıştır: “Ankara’daki çalışmalarım, yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti.”  Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu çalışmaların neticesinde 7/8 Ağustos 1921 tarihlerinde ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanabilmesi amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri çıkartılmıştır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Samsun ÖDM

Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Tümen komutanı; düzlükte sıralanan kağnıları teftiş ederken hayvanların başında bulunan kadınlara, erkeklerinin neden gelmediğini sordu. Onlara, bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta buna dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar komutana şu cevabı verdiler; “Erkeklerimiz askerdedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?” Savaş sürecinde bu insanlar sürekli bizimle birlikte oldular. İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Ankara yollarında sırtlarında cephane taşıdılar. Hatta içlerinde yollarda doğum yapanlar bile oldu.

Yukarıdaki metinden hareketle Milli Mücadele’nin kazanılmasında,

I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma ve dayanışma
III. Ulusal egemenlik arzusu

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

0%