834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
100

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tokat ÖDM

Kastamonu’daki bazı kadınlar, işgaller karşısında hazırladıkları protesto telgraflarını dünya medeniyetlerine duyurulması için halifeye ve sadrazama yollamışlardır. Kastamonu’da düzenlenen mitingde alınan kararlar doğrultusunda haksızlıkların düzeltilmesi, yurdumuzun boşaltılması için de Antalya’daki İtalyan temsilcisi yolu ile ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Bu telgraflarda Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş; Amerika’ya ise Wilson Prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sorulmuştur. Bu telgrafların hepsi, Kastamonu gazetesinde aynen yayımlanmıştır. Kastamonulu kadınlar, “…Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilâf Devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlâtlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklâlimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek öleceğiz.” demişlerdir.

Metne göre Kastamonulu kadınlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Aksaray ÖDM

Tekalif-i Milliye emirlerine göre;

- Her ailenin birer takım çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık teslim etmesi,
- Tüccarın elindeki giyim ve gıda maddelerinin %40’ına el konulması,
- Özel taşıtların ayda bir, 100 km askeri amaçlı taşıma yapması istenmiştir.

Buna göre Tekalif-i Milliye için,

I. Ulusal bağımsızlığın kazanılması için milletten fedakârlık istenmiştir.
II. Millî ekonomi ilkeleri belirlenmiştir.
III. Türk halkı seferberliğe çağrılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Diyarbakır ÖDM

• “Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmaz.”
• “Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim, ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kilis ÖDM

Sakarya Savaşından önce TBMM, ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp savaşa hazırlamak için Mustafa Kemal’e üç aylığına Başkumandanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekâlif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üç aylık süre ile Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerine sahip olmuştur.Bu yetki ile Mustafa Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlamıştır.

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Samsun ÖDM

Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Tümen komutanı; düzlükte sıralanan kağnıları teftiş ederken hayvanların başında bulunan kadınlara, erkeklerinin neden gelmediğini sordu. Onlara, bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta buna dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar komutana şu cevabı verdiler; “Erkeklerimiz askerdedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?” Savaş sürecinde bu insanlar sürekli bizimle birlikte oldular. İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Ankara yollarında sırtlarında cephane taşıdılar. Hatta içlerinde yollarda doğum yapanlar bile oldu.

Yukarıdaki metinden hareketle Milli Mücadele’nin kazanılmasında,

I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma ve dayanışma
III. Ulusal egemenlik arzusu

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine aldı. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı ve halktan yardım istendi. Türk halkı elinde ne var ne yok ordusuna verdi ve Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıkları tamamlandı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Bolu ÖDM

• Her ilçede Tekâlif-i Millîye komisyonu kurulacak.
• Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecek.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyacına yarayacak, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Ordunun giyinme ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak.
• Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane üç gün içinde teslim edilecek.
• Halkın elinde bulunan taşıt araçlarıyla, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî ulaşım yapılacaktır.

Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Manisa ÖDM

Aşağıda Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra yapılan çalışmalardan bir bölüm paylaşılmıştır. ‘‘......Kütahya- Eskişehir savaşlarındaki yenilgiden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa görevi fiili olarak aldığı gün hemen hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şu şekilde anlatmıştır: “Ankara’daki çalışmalarım, yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti.”  Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu çalışmaların neticesinde 7/8 Ağustos 1921 tarihlerinde ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanabilmesi amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri çıkartılmıştır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Isparta ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeki yenilgiden sonra Türk ordusu, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi 3 aylık süre için TBMM tarafından verildi. Mustafa Kemal bu yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Millîye Emirlerini (Ulusal Yükümlülük Emirleri) yayımladı.

Tekalif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Emirlerin uygulanması için her ilçede bir Tekalif-i Millîye Komisyonu kurulacaktır.
- Her aile birer kat çamaşır, çorap ve çarık verecektir.
- Herkesin elinde bulunan tarım ürünlerinden %40’ına parası sonradan ödenmek şartıyla el konulacaktır.

Bu gelişmelere göre,

I. Topyekûn seferberlik halinin uygulandığı
II. Vatan uğruna her türlü fedakarlığın göze alındığı
III. Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Umut DOYGUN100 %10
2Nisa 100 %10
3Hayat100 %10
4Berke Barın KARATAŞ100 %10
5Melisa100 %10
6Mirac Muhammet Topçu100 %10
7lgs100 %10
88d100 %10
9Ataberk90 %9
10Mihrap Karaman 90 %9
11.90 %9
12Yiğit ömer kılıç 90 %9
13Elif Akgün90 %9
14Es90 %9
15f90 %9
16ege90 %9
17özer90 %9
18a90 %9
19Hayfe80 %8
20Meyra Gülhan 80 %8
21SEMİH OVET80 %8
22BERZAN 80 %8
23Aysima ikra70 %7
24Fatih70 %7
25Fy70 %7
26efe70 %7
27Berk Aydoğan60 %6
28hjv60 %6
29yunus60 %6
30jhonny sins50 %5
31tuğçe50 %5
32<wdrgftg50 %5
33kerem50 %5
34?50 %5
35Hayfe40 %4
36Kadir30 %3
37B0 %0
38Emirhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131