834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
147

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Samsun ÖDM

Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Tümen komutanı; düzlükte sıralanan kağnıları teftiş ederken hayvanların başında bulunan kadınlara, erkeklerinin neden gelmediğini sordu. Onlara, bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta buna dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar komutana şu cevabı verdiler; “Erkeklerimiz askerdedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?” Savaş sürecinde bu insanlar sürekli bizimle birlikte oldular. İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Ankara yollarında sırtlarında cephane taşıdılar. Hatta içlerinde yollarda doğum yapanlar bile oldu.

Yukarıdaki metinden hareketle Milli Mücadele’nin kazanılmasında,

I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma ve dayanışma
III. Ulusal egemenlik arzusu

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tokat ÖDM

Kastamonu’daki bazı kadınlar, işgaller karşısında hazırladıkları protesto telgraflarını dünya medeniyetlerine duyurulması için halifeye ve sadrazama yollamışlardır. Kastamonu’da düzenlenen mitingde alınan kararlar doğrultusunda haksızlıkların düzeltilmesi, yurdumuzun boşaltılması için de Antalya’daki İtalyan temsilcisi yolu ile ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Bu telgraflarda Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş; Amerika’ya ise Wilson Prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sorulmuştur. Bu telgrafların hepsi, Kastamonu gazetesinde aynen yayımlanmıştır. Kastamonulu kadınlar, “…Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilâf Devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlâtlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklâlimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek öleceğiz.” demişlerdir.

Metne göre Kastamonulu kadınlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Isparta ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeki yenilgiden sonra Türk ordusu, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi 3 aylık süre için TBMM tarafından verildi. Mustafa Kemal bu yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Millîye Emirlerini (Ulusal Yükümlülük Emirleri) yayımladı.

Tekalif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Emirlerin uygulanması için her ilçede bir Tekalif-i Millîye Komisyonu kurulacaktır.
- Her aile birer kat çamaşır, çorap ve çarık verecektir.
- Herkesin elinde bulunan tarım ürünlerinden %40’ına parası sonradan ödenmek şartıyla el konulacaktır.

Bu gelişmelere göre,

I. Topyekûn seferberlik halinin uygulandığı
II. Vatan uğruna her türlü fedakarlığın göze alındığı
III. Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kilis ÖDM

Sakarya Savaşından önce TBMM, ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp savaşa hazırlamak için Mustafa Kemal’e üç aylığına Başkumandanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekâlif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Manisa ÖDM

Aşağıda Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra yapılan çalışmalardan bir bölüm paylaşılmıştır. ‘‘......Kütahya- Eskişehir savaşlarındaki yenilgiden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa görevi fiili olarak aldığı gün hemen hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şu şekilde anlatmıştır: “Ankara’daki çalışmalarım, yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti.”  Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu çalışmaların neticesinde 7/8 Ağustos 1921 tarihlerinde ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanabilmesi amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri çıkartılmıştır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine aldı. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı ve halktan yardım istendi. Türk halkı elinde ne var ne yok ordusuna verdi ve Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıkları tamamlandı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Diyarbakır ÖDM

• “Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmaz.”
• “Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim, ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Aksaray ÖDM

Tekalif-i Milliye emirlerine göre;

- Her ailenin birer takım çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık teslim etmesi,
- Tüccarın elindeki giyim ve gıda maddelerinin %40’ına el konulması,
- Özel taşıtların ayda bir, 100 km askeri amaçlı taşıma yapması istenmiştir.

Buna göre Tekalif-i Milliye için,

I. Ulusal bağımsızlığın kazanılması için milletten fedakârlık istenmiştir.
II. Millî ekonomi ilkeleri belirlenmiştir.
III. Türk halkı seferberliğe çağrılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üç aylık süre ile Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerine sahip olmuştur.Bu yetki ile Mustafa Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlamıştır.

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Bolu ÖDM

• Her ilçede Tekâlif-i Millîye komisyonu kurulacak.
• Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecek.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyacına yarayacak, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Ordunun giyinme ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak.
• Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane üç gün içinde teslim edilecek.
• Halkın elinde bulunan taşıt araçlarıyla, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî ulaşım yapılacaktır.

Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Yiğit100 %10
2Umut DOYGUN100 %10
3Nisa 100 %10
4Hayat100 %10
5aa100 %10
6Berke Barın KARATAŞ100 %10
7Ali Batın TAN100 %10
8Arda Yılmaz100 %10
9Melisa100 %10
10berk100 %10
11Mirac Muhammet Topçu100 %10
12lgs100 %10
13Ataberk90 %9
14ilknur90 %9
15Mihrap Karaman 90 %9
16.90 %9
17Yiğit ömer kılıç 90 %9
18A90 %9
19Elif Akgün90 %9
20serra90 %9
21ArdaB.90 %9
22Es90 %9
23f90 %9
24cey90 %9
25ege90 %9
26özer90 %9
27a90 %9
288d90 %9
29Geydgdysbd90 %9
30cemre90 %9
31Elif80 %8
32Hayfe80 %8
33Alperen80 %8
34Ben80 %8
35Meyra Gülhan 80 %8
36Furkan Zilif80 %8
37mutlu80 %8
38A80 %8
39Aaa80 %8
40Elifff80 %8
41SEMİH OVET80 %8
42yiğit eren80 %8
43Mime-version80 %8
44berat80 %8
45BERZAN 80 %8
46Faris80 %8
47Aysima ikra70 %7
48aaaa70 %7
49Eda70 %7
50Belinay70 %7
51e70 %7
52Fatih70 %7
53Fy70 %7
54efe70 %7
55Kübra70 %7
56Berk Aydoğan60 %6
57hjv60 %6
58t60 %6
59yunus60 %6
60öööö60 %6
61Ledeyna Güner60 %6
62Jhhkjhjjkjkuhyugyjghj60 %6
63mustafa can60 %6
64jhonny sins50 %5
65tuğçe50 %5
668B50 %5
67<wdrgftg50 %5
68kerem50 %5
69?50 %5
70Berat40 %4
71Hayfe40 %4
72Musa40 %4
73ceylin35 %3.5
74Berat8A30 %3
75Kadir30 %3
76Z30 %3
778e20 %2
78Abdulrezak10 %1
79B0 %0
80Emirhan0 %0
81f0 %0
82Hjjkjmmlm0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210