834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
101

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Samsun ÖDM

Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Tümen komutanı; düzlükte sıralanan kağnıları teftiş ederken hayvanların başında bulunan kadınlara, erkeklerinin neden gelmediğini sordu. Onlara, bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta buna dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar komutana şu cevabı verdiler; “Erkeklerimiz askerdedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?” Savaş sürecinde bu insanlar sürekli bizimle birlikte oldular. İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Ankara yollarında sırtlarında cephane taşıdılar. Hatta içlerinde yollarda doğum yapanlar bile oldu.

Yukarıdaki metinden hareketle Milli Mücadele’nin kazanılmasında,

I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma ve dayanışma
III. Ulusal egemenlik arzusu

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal’e üç aylık süre ile Başkomutanlık yetkisi verilmiş ve Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerine sahip olmuştur.Bu yetki ile Mustafa Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye Emirlerini yayımlamıştır.

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tokat ÖDM

Kastamonu’daki bazı kadınlar, işgaller karşısında hazırladıkları protesto telgraflarını dünya medeniyetlerine duyurulması için halifeye ve sadrazama yollamışlardır. Kastamonu’da düzenlenen mitingde alınan kararlar doğrultusunda haksızlıkların düzeltilmesi, yurdumuzun boşaltılması için de Antalya’daki İtalyan temsilcisi yolu ile ABD Başkanı Wilson ile Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Bu telgraflarda Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş; Amerika’ya ise Wilson Prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sorulmuştur. Bu telgrafların hepsi, Kastamonu gazetesinde aynen yayımlanmıştır. Kastamonulu kadınlar, “…Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilâf Devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlâtlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimizle bir safta, dinimiz ve istiklâlimiz için ölecek; haksızlara, zalimlere tarihin lanetlerini terk ederek öleceğiz.” demişlerdir.

Metne göre Kastamonulu kadınlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Aksaray ÖDM

Tekalif-i Milliye emirlerine göre;

- Her ailenin birer takım çamaşır, bir çift çorap ve bir çift çarık teslim etmesi,
- Tüccarın elindeki giyim ve gıda maddelerinin %40’ına el konulması,
- Özel taşıtların ayda bir, 100 km askeri amaçlı taşıma yapması istenmiştir.

Buna göre Tekalif-i Milliye için,

I. Ulusal bağımsızlığın kazanılması için milletten fedakârlık istenmiştir.
II. Millî ekonomi ilkeleri belirlenmiştir.
III. Türk halkı seferberliğe çağrılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kilis ÖDM

Sakarya Savaşından önce TBMM, ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp savaşa hazırlamak için Mustafa Kemal’e üç aylığına Başkumandanlık yetkisi vermiştir. Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak Tekâlif-i Milliye Emirlerini çıkarmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Gümüşhane ÖDM

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine aldı. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı ve halktan yardım istendi. Türk halkı elinde ne var ne yok ordusuna verdi ve Sakarya Meydan Muharebesi hazırlıkları tamamlandı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Isparta ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeki yenilgiden sonra Türk ordusu, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi 3 aylık süre için TBMM tarafından verildi. Mustafa Kemal bu yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Millîye Emirlerini (Ulusal Yükümlülük Emirleri) yayımladı.

Tekalif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Emirlerin uygulanması için her ilçede bir Tekalif-i Millîye Komisyonu kurulacaktır.
- Her aile birer kat çamaşır, çorap ve çarık verecektir.
- Herkesin elinde bulunan tarım ürünlerinden %40’ına parası sonradan ödenmek şartıyla el konulacaktır.

Bu gelişmelere göre,

I. Topyekûn seferberlik halinin uygulandığı
II. Vatan uğruna her türlü fedakarlığın göze alındığı
III. Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Bolu ÖDM

• Her ilçede Tekâlif-i Millîye komisyonu kurulacak.
• Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecek.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan askerin ihtiyacına yarayacak, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin, malların yüzde kırkına, bedeli sonradan ödenmek üzere el koyulacak.
• Ordunun giyinme ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak.
• Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane üç gün içinde teslim edilecek.
• Halkın elinde bulunan taşıt araçlarıyla, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar, ayda bir defa olmak üzere, parasız askerî ulaşım yapılacaktır.

Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin verilen maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Diyarbakır ÖDM

• “Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmaz.”
• “Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim, ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Manisa ÖDM

Aşağıda Kütahya-Eskişehir Savaşları’ndan sonra yapılan çalışmalardan bir bölüm paylaşılmıştır. ‘‘......Kütahya- Eskişehir savaşlarındaki yenilgiden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal Paşa görevi fiili olarak aldığı gün hemen hazırlıklara başlamıştır. Bu dönemi Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta şu şekilde anlatmıştır: “Ankara’daki çalışmalarım, yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konmasıyla ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti.”  Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu çalışmaların neticesinde 7/8 Ağustos 1921 tarihlerinde ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanabilmesi amacıyla Tekalif-i Milliye Emirleri çıkartılmıştır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Umut DOYGUN100 %10
2Nisa 100 %10
3Hayat100 %10
4Berke Barın KARATAŞ100 %10
5Melisa100 %10
6Mirac Muhammet Topçu100 %10
7lgs100 %10
88d100 %10
9Ataberk90 %9
10ilknur90 %9
11Mihrap Karaman 90 %9
12.90 %9
13Yiğit ömer kılıç 90 %9
14Elif Akgün90 %9
15Es90 %9
16f90 %9
17ege90 %9
18özer90 %9
19a90 %9
20Hayfe80 %8
21Meyra Gülhan 80 %8
22SEMİH OVET80 %8
23BERZAN 80 %8
24Aysima ikra70 %7
25Fatih70 %7
26Fy70 %7
27efe70 %7
28Berk Aydoğan60 %6
29hjv60 %6
30yunus60 %6
31jhonny sins50 %5
32tuğçe50 %5
33<wdrgftg50 %5
34kerem50 %5
35?50 %5
36Hayfe40 %4
37Kadir30 %3
38B0 %0
39Emirhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166