833 Maarif Kongresi ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
94
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

833 Maarif Kongresi

833 Maarif Kongresi ÖDM Online Test

1 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Eskişehir ÖDM

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde Maarif Kongresi düzenlenmesini istemiş ve eğitime verdiği önemi şu sözüyle açıklamıştır:
“… Millî terbiye programından söz ederken eski devrin batıl inançlarından ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden bütünüyle uzak, millî ve tarihî karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum.”

Mustafa Kemal’e göre yeni kurulacak devletin eğitim sisteminin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Balıkesir ÖDM

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da bir eğitim kongresi toplanmasına karar verilmişti. Savaşın iyice yoğunlaştığı bir dönemde zamanın eğitim bakanı bu toplantının iptal edilmesini teklif etmiş, Mustafa Kemal ise kongreyi iptal etmemişti. Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı dönemlerinden birisi olan Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) Maarif ( Eğitim) Kongresi’ni topladı. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in öncülüğünde toplanan kongrede yurdun her tarafından iki yüz elli kadar erkek ve kadın öğretmen bir araya geldi.  Mustafa Kemal kongreye savaşın en zorlu günlerinde cepheden gelerek katılmış ve çok önemli bir açılış konuşması yapmıştır.

Verilenlere göre Mustafa Kemal’in davranışını, kendisine ait aşağıdaki sözlerden hangisi en iyi açıklar?

3 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Mersin ÖDM

Maarif Kongresinin açılışına ilişkin Hakimiyet-i Millîye gazetesinde çıkan baş yazıda şöyle denilmektedir:
“Mustafa Kemal Paşa, Üçüncü Yunan Taarruzunun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek, Türk tarihinin benzeri ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır.”

Metne göre Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

İstanbul ÖDM

Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın yaşandığı dönemde tüm zorluklara rağmen “Silahıyla olduğu kadar beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği başarıyı ikincisinde de göstereceğine şüphem yoktur.” diyerek Maarif Kongresi’nin yapılmasını istemiştir. 

Maarif Kongresi ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenemez?

5 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Ardahan ÖDM

Savaşın doludizgin devam ettiği sırada Ankara’da Maarif Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal kongre için görüşünü şu sözlerle dile getirmiştir: “Cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken, Ankara’da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Millî ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovalayacak iki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür.”

Mustafa Kemal’ in sözlerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Düzce ÖDM

“Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.” diyen Mustafa Kemal; milletin geleceğini şekillendirecek, modern ve güçlü bir ülke kuracak irfan ordusunun Ankara’da toplanması talimatını verdi. Mustafa Kemal, millî ve çağdaş bir eğitim sistemiyle geleceğin aydınlık Türkiye’sinin temellerini atmak istiyordu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kahramanmaraş ÖDM

15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Mustafa Kemal’in yönlendirmesiyle Maarif Vekaleti’nin organize edeceği bir eğitim kongresi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak bazı milletvekilleri ülkenin içinde bulunduğu savaş koşulları nedeniyle kongrenin ertelenmesini istemişlerdir. Mustafa Kemal şiddetle bu önerileri reddetmiştir.

Mustafa Kemal’in,

I. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.
II. Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
III.Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

sözlerinden hangileri eğitime verdiği önemi gösterir?

8 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Amasya ÖDM

Mustafa Kemal, Yunan ordusuna ait top seslerinin Ankara’dan duyulduğu zor bir dönemde bile 16-21 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplamıştır. Savaş nedeniyle 7 gün süren bu kongrede önemli kararlar alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı döneminde toplanan Maarif Kongresi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?

9 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Diyarbakır ÖDM

Kütahya- Eskişehir Savaşları devam ederken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Maarif Kongresi’yle ilgili bir başyazı  aşağıda verilmiştir:

Kongrenin açılışına ilişkin Hakimiyet-i Milliye gazetesinde uzun bir başyazı yayınlanmıştır. Gazete, daha önceki iki İnönü Savaşı’nı kastederek der ki: “Mustafa Kemal Paşa, Üçüncü Yunan taaruzunun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek, Türk tarihinin benzeri ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır.” Hiç şüphe yok ki bu olay, dünya tarihinde de benzeri belki bulunmayan bir  örnektir. Cephede İstiklal Ordusu Yunanla mücadele ederken, Ankara’da öğretmenler ordusu cehaletle mücadele programını hazırlıyordu. Milli ordu düşmanı ve muallim ordusu da cehaleti kovacaktı.

Bu gazetenin başyazısından hareketle “Kurtuluş Savaşı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Mersin ÖDM

Kütahya – Eskişehir Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Yunan kuvvetleri Ankara yakınlarına kadar yaklaşmıştı. Buna rağmen Ankara Öğretmenler Derneği tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Maarif Kongresi gerçekleştirildi. Mustafa Kemal de cepheden gelerek kongreye katıldı ve açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Buna göre Maarif Kongresi ile ilgili olarak,

I. Atatürk’ün eğitime verdiği öneme bir örnektir.
II. Kurtuluş Savaşı devam ederken gerçekleşmiştir.
III.Mustafa Kemal’in ekonomi ile ilgili fikirlerini ifade ettiği bir faaliyettir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

0%