832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 3

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Muğla ÖDM

Mustafa Kemal II. İnönü Savaşı sonrasında İsmet İnönü’ye yazdığı telgrafta;
“Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Muharebeleri’nde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin İstiklal ve varlığı, dahice idareniz altında görevlerini şerefle yapan komuta ve silâh arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. İstilâ altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istilâ hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.”

II. İnönü Savaşıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kahramanmaraş ÖDM

Kurtuluş Savaşı döneminde karışıklıklara son vermek için yeni bir anayasa hazırlanmasına karar verildi. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla Büyük Millet Meclisi, 20 Ocak 1921 tarihinde yapılan görüşmeler sonucunda Teşkilat-ı Esasiye’yi (1921 Anayasası) kabul etti.

Teşkilat-ı Esasiye’nin önemli maddeleri şunlardır:

• Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
• Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını alır.

Buna göre Teşkilat-ı Esasiye ile ilgili olarak,

I. Güçler birliği ilkesinin geçerli olduğu vurgulanmıştır.
II. Türkiye, devlet adı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
III. Yönetme yetkisinin millete ait olduğu kabul edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

I. Millî birlik ve beraberliğini sağlamak
II. Ordu ve halkı, ülkeyi savunmak için güdülemek
III. Halkın heyecan ve millî duygularını canlı tutmak

İstiklal Marşı’nın verilen paragrafından yukarıdaki hangi düşünceler çıkarılır?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Antalya ÖDM

İtilaf Devletleri, yeni kurulan düzenli Türk Ordusunun I. İnönü Muharebesindeki başarısını görünce biran evvel Sevr Antlaşması’nı TBMM’ne kabul ettirmek için harekete geçti ve Londra Konferansını düzenledi. Konferansa önce sadece Osmanlı Hükûmeti’ni çağıran İtilaf Devletleri, isterse TBMM’nin de Osmanlı yanında konferansa katılabileceğini bildirdi. Ancak Mustafa Kemal TBMM’nin ayrıca çağırılmadıkça konferansa temsilci göndermeyeceğini ilan etti. Bunun üzerine İtilaf Devletleri İtalya’nın aracılığı ile TBMM’ni konferansa resmen davet ettiler. Resmi davete olumlu cevap veren Mustafa Kemal konferansa katılarak Millî davanın propagandasını yapmak üzere Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyeti TBMM adına Londra’ya gönderdi.

Buna göre Mustafa Kemal’in Londra Konferansı’na TBMM adına temsilci göndermekteki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

I. Yunan kuvvetleri, Türk ordusuna iki koldan saldırmıştır.
II. Birinci İnönü savaşı düzenli ordunun ilk askeri başarısı olmuştur.
III. Yunanlar, Ethem Bey isyanını fırsat bilerek saldırıya geçmişlerdir.
IV. Türk ordusu Yunan kuvvetleri ve Ethem Bey’e karşı mücadele etmiştir.

Birinci İnönü Savaşı’nın yapıldığı alanı gösteren haritaya göre hangi yorumlar kesin olarak yapılır?

Question Image

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Ankara ÖDM

Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olan I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

I. Türk milletinin TBMM’ye olan güveni arttı.
II. TBMM Hükûmeti, Londra Konferansı’na davet edildi.
III. Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

Buna göre verilenlerden hangileri TBMM’nin uluslararası alanda sağladığı başarılara örnek olarak gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Madde 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu;
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır.
II. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.
III. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve hükûmeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti adını alır.
IV. Büyük Millet Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi iki yıldır.

Teşkilatı Esasiye Kanunu, savaş zamanında hazırlanmış olağanüstü bir anayasadır. Bu iki anayasa karşılaştırıldığında hangi maddeler bunu kanıtlar niteliktedir?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kahramanmaraş ÖDM

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Albay İsmet Bey, general rütbesine yükseltildi. Halkın, TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. İtilaf Devletleri, TBMM’yi 23 Şubat 1921’de düzenlenen Londra Konferansı’na davet etti. 1 Mart 1921’de Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanırken, 16 Mart 1921’de de Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.

Buna göre Birinci İnönü Zaferi’nin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bursa ÖDM

Aşağıdakilerden hangisinde verilen I. olay, II. olayın gerçekleşmesinde etkili olmuştur?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Ankara ÖDM

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’nın sonucunu gördüklerinde amaçlarına kolayca ulaşamayacaklarını anladılar. Londra’da “Barış Konferansı” adıyla bir konferans topladılar. İtilaf Devletleri küçük değişiklikler yaptıkları Sevr Antlaşması’nı kabul ettirebilmek için hem İstanbul Hükûmeti’ni hem de Ankara Hükûmeti’ni konferansa davet etti. TBMM adına konferansa katılan Bekir Sami Bey ise Sevr Antlaşması’nı kabul etmediklerini ve Anadolu’nun boşaltılması gerektiğini söyleyerek Misakımillî’yi savunan açıklamalarda bulundu.

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmasıyla aşağıdaki kazançlardan hangisini elde ettiği söylenemez?

0%