831 Doğu ve Güney Cephesi ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
103
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

831 Doğu ve Güney Cepheleri

831 Doğu ve Güney Cephesi ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kayseri ÖDM

Fransız Yüzbaşısı Andre, 30 Kasım 1919’da Maraş kalesinde ve resmî dairelerde bulunan Türk bayraklarının indirterek yerine Fransız bayraklarını astırmıştır. Bunun üzerine Ulu Cami’de toplanan Maraşlılar kale burcundaki Fransız bayrağını indirmişler ve Hükûmet binasından getirilen Türk bayrağını yeniden kaleye çekmişlerdir.  Fransızlar, bu olaya önderlik edenleri halkı isyana teşvik etmek suçuyla tutuklamışlardır. Bu tutuklamaların halkı sindirmek yerine daha da coşturması üzerine, Maraş’a gelen Fransız General halkın önde gelenleriyle görüşme yapmıştır. Tutukluların büyük bir kısmı serbest bırakılmıştır. Ancak bu da gerginliği ortadan kaldırmamış, gerginlik silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Ermeniler de Fransız birlikleri ile halka saldırılara başlamıştır. Buna karşılık halk, planlı ve kararlı bir tavırla direnmeye başlamıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Maraş halkı için,

I. Bağımsızlığı korumada kararlı davranmıştır.
II. Kuvâ-yı Milliye ruhuyla hareket etmiştir.
III. Fransızlara boyun eğmiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Tokat ÖDM

• Aras ve Çıldır Gölü hattı sınır kabul edilecek.
• Kars, Kağızman, Sarıkamış ve Iğdır Türklere verilecek.
• Ermeniler Sevr Antlaşması’yla kendilerine vadedilen Doğu Anadolu topraklarından vazgeçecek.
• Ermeniler Misakımillî’yi tanıyacak.
• Ermeniler Sevr Antlaşması’nı ve TBMM aleyhine olan diğer anlaşmaları tanımayacak.

Gümrü Anlaşması’nın maddelerine göre,

I. TBMM Misakımillî’ye uygun hareket etmiştir.
II. Ermeniler, Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçmişlerdir.
III. Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın kendilerine tanıdığı hakları elde etmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Balıkesir ÖDM

Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık.

Kazım KARABEKİR

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kilis ÖDM

Millî Mücadele Dönemi’nde Güney Cephesi’nde Maraş, Antep ve Urfa Fransa tarafından işgale uğramış ve bu bölgede yaşayan halk kendi çaba ve imkânlarıyla Fransızlara ve onların destekçisi Ermenilere karşı mücadele vermiştir. Yaptıkları başarılı mücadeleler sayesinde şehirlerini savunmuşlar düşmanın daha çok ilerlemesini engellemişlerdir. Gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı TBMM tarafından Maraş’a Kahraman, Antep’e Gazi, Urfa’ya Şanlı unvanları ve istiklal madalyaları verilmiştir.

Buna göre,

I. Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermenilere karşı Kuvâ-yı Milliye birlikleri mücadele vermiştir.
II. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan bazı azınlıklar Fransızlarla işbirliği yapmıştır.
III. Millî Mücadele’nin en şiddetli çarpışmaları Güney Cephesi’nde yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Düzce ÖDM

Kurtuluş Savaşı’nda Türk orduları, Doğu Cephesi’nde Ermeni birliklerine karşı mücadele etmiştir. 15. Kolordu Komutanı olarak bölgede bulunan Kâzım Paşa, Mondros hükümlerine rağmen ordusunu terhis etmemiştir. Millî Mücadele ile birlikte Büyük Millet Meclisinin emrine giren Kâzım Paşa komutasındaki Türk ordusu, Erzurum üzerine bir saldırı hazırlığında bulunan Ermenilere karşı 28 Eylül 1920 tarihinde harekete geçmiştir. Ermeni işgali altındaki topraklar kurtarılmış ve Ermeniler barış istemek zorunda kalmışlardır. 3 Aralık 1920’de Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Buna göre Gümrü Antlaşması’nın sonuçları için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Bolu ÖDM

TBMM ile Ermenistan arasında 3 Aralık 1920’de imzalanan ve Doğu Cephesi’ni kapatan Gümrü Antlaşması’nın maddeleri aşağıda verilmiştir.

• Kars ve çevresi TBMM’ye geri verilecektir.
• Doğu sınırı Aras nehrinden Çıldır gölüne kadar uzanacak şekilde çizilmiştir.
• TBMM ve Ermenistan sınırlarında yaşayan iki devletin vatandaşları, herkesle eşit haklara sahip olacaktır.

Buna göre Gümrü Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kayseri ÖDM

3 Aralık 1920’de TBMM Hükûmeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Barış Antlaşması, TBMM Hükûmeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez uluslararası antlaşmada onaylanmıştır. Ermenilerle olan çatışmanın bitmesi ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi’ne gönderilmiştir.

Buna göre,

I. Batı Cephesi’ndeki birliklerimiz güçlendirilmiştir.
II. TBMM’nin dış politikadaki etkinliğini artırmıştır.
III. Millî Mücadele zaferle sonuçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kayseri ÖDM

Urfa Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Ali Saip (Ursavaş), Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle düşmanı Urfa’dan atmak için Ocak 1920’de bölge halkının ve aşiret reislerinin desteğiyle direnişi başlatmıştır. Yüzbaşı Ali Saip Bey “Kuvâ-yı Milliye Kumandanı Namık” imzasıyla 7 Şubat 1920’de, Urfa’daki Fransız komutanlığına bir ültimatom vermiştir. Şehrin 24 saat içinde terk edilmesini istemiş ve birliklerini Karaköprü’ye getirmiştir. Yüzbaşı Ali Saip Bey, emrindeki birliklerle Fransız kuvvetlerine karşı yoğun bir muharebeye girişmiştir. Türk birliklerinin özverili mücadelesi Fransız kuvvetlerinin bütün direnç gücünü kırmıştır. Fransızlar, 10 Nisan 1920’de önemli kayıplar vererek Urfa’yı terk etmişlerdir. Maraş yenilgisinden sonra, Urfa’da da uğradıkları hezimet, Fransızları ciddi biçimde sarsmıştır. Fransızlar daha sonra Urfa’yı yeniden ele geçirmek istedilerse de alınan savunma önlemleri nedeniyle bu girişimlerinden vazgeçmek zorunda kalmışlardır.

Buna göre Ali Saip Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Bolu ÖDM

Kuva-yı Millîye birlikleri işgallere karşı çıkan gönüllüler tarafından oluşturulmuş milis kuvvetler olup kendi bölgelerini savunmak için oluşturulmuştur. Kuvâ-yı Millîye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar Anadolu’da işgalin ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Bu birlikler ihtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Özellikle Güney Cephesi’nde önemli başarılara imza atmışlardır.

Verilen bilgilere göre Kuvâ-yı Millîye ile ilgili,

I. Sadece Güney Cephesi’nde başarılı olduğu
II. Düşman kuvvetlerini tamamen Anadolu’dan attığı
III. Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırdığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Samsun ÖDM

Beşeri tarafı ağır basan bir askerdi. Dört bin çocuğa babalık eden, o çocuklar için heyecanlanıp gözleri yaşaran bir asker…1908-1919 yılları arasında 10 yıl boyunca üç büyük savaş gören ülkemizde, Anadolu adeta yoksullar ve  yetimler memleketi olmuştu. Kazım Karabekir Paşa; bu çocukları Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna getirirken amacı, tüm ülkedeki yetimlere ve kimsesiz çocuklara dikkat çekerek onların eğitimini sağlayacak okullar kurdurtmaktı. Amacına ulaştı. Açılan okullarda çocuklara askeri eğitimlerin yanı sıra sinemacılık, şimendifer ve buhar makinesi tamiri, sıhhiyecilik ve kayak dersi de dâhil olmak üzere birçok zanaat eğitimi verildi.

Buna göre Kazım Karabekir Paşa ile ilgili,

I. Yetim çocukların eğitimi konusunda Atatürk’ün desteğini almıştır.
II. Açılan okullarda hem askeri hem de mesleki eğitim verilmesini sağlamıştır.
III. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

0%