828 Sevr Antlaşması ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 8. Kazanım
  • İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
3
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

828 Sevr Antlaşması ÖDM Online Test

1 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Aksaray ÖDM

Sevr Antlaşması’nda; “Boğazlar her türlü geçişe serbest olacak ve boğazları uluslara rası bir komisyon yönetecektir.” maddesi yer almaktadır.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları sınırlanmıştır.
II. Askerî ve ticari gemi geçişleri sınırlı olacaktır.
III.Osmanlı Devleti’nin boğazlar üzerinde yetkisi kalmamıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Manisa ÖDM

Aşağıda Sevr Antlaşması ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.
‘‘Sevr Antlaşması, İstanbul Hükûmeti tarafından imzalanmış ancak Mebusan Meclisi tarafından imzalanmamıştır. Bu antlaşma aslında Türk Milletini esaret altına alan ve Türk milletince tepkiyle karşılanan bir belge niteliğindedir. Osmanlı Anayasası’na göre de hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Türk Halkı, bu antlaşmayı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinden tamamen silip atmıştır.’’

Bu bilgiler ışığında, Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz sayılmasının nedeni hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Kahramanmaraş ÖDM

Misakımillî’de “Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir şekilde parçalanamaz.” maddesine yer verilmiştir.

Buna göre Sevr Antlaşması’nın,

I. Osmanlı Devleti’ne, İstanbul dolayları ve Anadolu’nun küçük bir bölümü bırakılacak.
II. Mersin’den başlayarak Sivas’a kadar uzanan bölgeler, Fransızlara bırakılacak.
III. Kapitülasyonlar, en ağır şekilde devam edecek.

maddelerinden hangileri Misakımillî’nin yukarıda verilen maddesi ile çelişmektedir?

4 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Nevşehir ÖDM

İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması ile Türk vatanı İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir kısmı ile sınırlandırıldı. Kapitülasyonlar genişletildi. Boğazların yönetimi İtilaf Devletleri’ne bırakıldı. Osmanlı maliyesinin kontrolü İtilaf Devletlerine verildi. Ordu kapasitesi 50.700 olarak sınırlandırıldı. Sevr Antlaşması’nın Osmanlı yönetimince imzalanması Türk milletinin moralini bozmadı, aksine milletin bağımsızlık azmini artırdı. Türk milletinin bu kirli projeye geçit vermesi asla düşünülemezdi. Sevr sonrası halkın direnme gücü arttı. Millî Mücadele’ye katılım arttı. 

Buna göre Sevr Antlaşması’nın Türk halkı üzerinde hangi alanda olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Isparta ÖDM

Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır. Türk milleti tarafından büyük tepki gören bu antlaşma hiçbir zaman hukuki bir geçerliliğe sahip olmamıştır.

Sevr Antlaşması’nın hukuki bir geçerliliğe sahip olmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

6 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Erzurum ÖDM

Osmanlı Devleti’nin anayasası olan Kanun-i Esasi’de “Antlaşmalar Mebusan Meclisi’nin onayından geçecektir.” maddesi yer almaktadır. Ancak Sevr Barış Antlaşması imzalandığı esnada Mebusan Meclisi kapalıdır. Aynı zamanda TBMM tarafından hiçbir zaman kabul görmemiş olan Sevr Barış Antlaşması birçok devlet tarafından imzalanmasına rağmen uygulanmaya konulmamıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre bir antlaşmanın geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

7 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Düzce ÖDM

Türk ulusunu yok etmek amacıyla hazırlanmış olan bu belge, Sevr Antlaşması Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için, millî irade onayından geçmemiştir. Kanun-i Esasi’ye göre Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamış olması nedeniyle hukuken geçersiz bir belgedir. Padişah Vahdettin de bu durumu bildiǧi için, Saltanat Şurası adı altında eski yönetici ve askerlerden oluşan sözde bir meclis toplayarak bu antlaşmayı onaylatmıştır. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir.

Buna göre TBMM’nin Sevr Antlaşması’nın imzalanması karşısındaki tutumu için aşağıda yer alan ifadelerden hangisi söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Bolu ÖDM

Mustafa Kemal’e göre Sevr Antlaşması yok hükmündedir. Bu antlaşma Türk milletinin ölüm fermanıdır ve asla kabul edilemez. Bu nedenle Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmış ve Sevr Antlaşması’nı Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastın son aşaması olarak görmüştür. Ayrıca TBMM’de Sevr Antlaşması’nı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

Verilen bilgiye göre,

I. TBMM’nin, Sevr Antlaşması’nı onayladığı
II. Mustafa Kemal’in, Sevr Antlaşması’nı kabul etmediği
III. Mustafa Kemal’in, Sevr Antlaşması’nın Türk milletinin aleyhine olduğunu vurguladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Kastamonu ÖDM

Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir.” 

Mustafa Kemal’in yukarıda verilen sözünden hareketle,

I. Sevr Antlaşması Türk milletini yok etmeye çalışan bir antlaşmadır.
II. İstanbul Hükûmeti ile siyasi olarak birlikte hareket edilmelidir.
III. Bu antlaşma TBMM’ye göre yok hükmündedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

İzmir ÖDM

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bir antlaşmadır. Antlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmıştı. Antlaşmanın imzalandığı sırada ise yürürlükte olan Kanun-ı Esasi’ye göre bir barış antlaşmasının uygulanması için meclisin onayından geçmesi gerekiyordu. Bu antlaşma ile Osmanlı toprakları paylaşılmış, ekonomisi İtilaf Devletlerinin kontrolüne geçmiş, ordusu zayıflatılmış, devlet ve millet kavramları yok sayılmıştı. Anadolu’da büyük tepkilere neden olan Sevr Antlaşması, halkın BMM liderliğindeki direnişi karşısında yürürlüğe konulamamıştır.

Yukarıdaki metne göre Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%