825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
7
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 3

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Batman ÖDM

Amasya Genelgesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Her türlü denetim ve etkiden uzak bir millî kurul oluşturulmalıdır.

Buna göre,

I. Milli Mücadele’nin amacı belirlenmiştir.
II. Halkın iradesine güvenilmiştir.
III. Yeni bir devlet kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Isparta ÖDM

Mustafa Kemal Havza’da yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir: “Bizi öldürmek değil canlı canlı mezara koymak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Hep beraber çalışacağız ve ülkeyi kurtaracağız. Zaten başka türlü olmasının imkanı yoktur.”

Mustafa Kemal bu sözleriyle öncelikle hangisini amaçlamıştır?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Artvin ÖDM

Tam Bağımsızlık: Memleketin iç ve dış politikasında, askeri ve hukuki konularda yabancıların müdahalesine izin
vermeden karar alabilmektir.
Bu tanıma göre Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan,

I. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.
II. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılacaktır.
III. Temsil Heyeti vatanın bütününü temsil edecektir.

hangileri tam bağımsızlık kavramıyla ilişkilendirilebilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Artvin ÖDM

Sivas Kongresi’nde Kara Vasıf Bey; ‘’ Mandayı kabulden başka çare yoktur.’’ düşüncesini savundu. Kara Vasıf Bey’den sonra söz alan Şarkışla Delegesi Macid Bey ise; “ Asıl mesele şu: Biz Türkler bundan sonra yalnız başımıza  yaşamayacak mıyız, mutlaka bir devletin mandasına mı muhtacız. Eğer muhtaçsak önce bunları konuşalım’’ demiştir. Bu konuşmalar üzerine söz alan Mustafa Kemal, manda ve himayenin reddedilmesini dile getirmiştir. 

Yalnızca bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Artvin ÖDM

Mustafa Kemal “Nutuk” adlı eserinde; Samsun’a çıkışından hemen sonra ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerini ve hedeflerini şöyle belirtmiştir: “Osmanlı’nın dâhil bulunduğu grup genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalamıştı. Millet yorgun ve yoksul bir durumda… Hükûmet aciz, korkak... Ülkedeki Hristiyanlar devleti iyice çökertmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durum karşısında tek bir karar vardı: O da millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak…’

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak,

I. Halkı azınlıklara karşı harekete geçmeye çağırdığına
II. Hükûmetin teslimiyetçi tavrından rahatsız olduğuna
III. Halk iradesine inanarak tam bağımsızlığı hedeflediğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Artvin ÖDM

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken Mustafa Kemal’dir. O, Amasya Genelgesi’nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. Erzurum Kongresi’nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti. Vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. Sakarya Savaşı sırasında “Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” diyerek bu konudaki kararlılığını gösterdi. Vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.”

Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Artvin ÖDM

23 Temmuz 1919’da tek katlı bir ilkokul salonunda doğu illerini temsilen 62 delegenin katılımıyla toplanan Erzurum Kongresi’nde tarihi kararlar alınmıştır. Alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa edecektir.
• Kuvâ-yı Milliye’yi etkin ve irade-i milliye’yi hâkim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.
• Milli meclisin derhal toplanmasına ve hükûmet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.

Bu kararlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Eskişehir ÖDM

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.
• Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz.
• Millet Meclisinin hemen toplanmasını ve hükûmet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde alınan bu kararları destekleyici bir ifade yer almamaktadır?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Isparta ÖDM

Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisinin açılması kararı kabul edilmiştir. Mustafa Kemal, meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanmasının daha sağlıklı olacağını düşünmüştür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesini destekler niteliktedir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Niğde ÖDM

I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığının elde edilmesi ve saltanat ve halifeliğin de korunması için milli kuvvetleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
II. Doğu Anadolu’daki milli cemiyetlerin tümü, “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilecektir.
III. İstanbul Hükûmeti görevini yerine getiremezse, “geçici bir hükümet” kurulacaktır. Bu hükümet Milli Kongre cemiyeti tarafından seçilecektir.
IV. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Erzurum Kongresi’nin yukarıdaki kararlarından hangilerinde, gerektiğinde siyasi yetki ve sorumluluğun ele alınacağı ifade edilmiştir?

0%