825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
8
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 4

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
• Her türlü yabancı işgaline karşı Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması durumunda hep birlikte direniş ve savunma yapılacaktır.
• Manda ve himaye kabul olunamaz.

Bu maddeler ile Millî Mücadelenin esasları eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşta kalır?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzincan ÖDM

Erzurum Kongresi kararlarından bazıları şunlardır:
• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
• Kuvâ-yı Millîye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
• Manda ve himaye kabul edilemez.

Alınan kararlara göre,

I. Tam bağımsızlık
II. Vatanın bölünmezliği
III. Milli hakimiyet

hedeflerinden hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Antalya ÖDM

Millî Mücadele’nin başından itibaren farklı zamanlarda alınmış kararlardan bazıları aşağıda verilmiştir.


I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır (Amasya Genelgesi).
II. Kuvâ-yı Millîye’yi etken millî iradeyi hakim kılmak esastır (Erzurum Kongresi).
III. Mebusan Meclisinin bir an evvel toplanması hükûmet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesi sağlanmalıdır (Erzurum Kongresi).
IV. Büyük Millet Meclisinin üstünde hiçbir güç yoktur (Büyük Millet Meclisi).

Bu kararlarla öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
• Temsil Kurulu’nun üye sayısı artırılarak bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir.
• Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

Buna göre,

I. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.
II. Temsil Heyet’i ulusal olmuştur.
III. Bölgesel savunma kararı alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Amasya Genelgesi’nin maddeleri verilmiştir.
- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
- Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
- Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
- Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir. Ancak bu çalışmalar gizli yapılmalı ve temsilciler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahat etmelidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Diyarbakır ÖDM

Sivas ve Erzurum Kongrelerinin ortak özellikleri şunlardır:
• Ulusal sınırlar içinde bulunan vatan, parçalanamaz bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.
• Ne türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde ulus birlikte direnecek ve tüm vatanı savunacaktır.
• Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
• Millet Meclisinin hemen toplanmasını ve hükûmet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.
Buna göre,

I. Misakımillî kararlarına zemin hazırlanmıştır.
II. İç işlerimize yabancı devletlerin karışamayacağı vurgulanmıştır.
III. Alınan kararlarda uluslararası eşitlik ilkesi dikkate alınmıştır.
IV. Millet Meclisinde kuvvetler birliği ilkesi savunulmuştur.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Mustafa Kemal, Samsun’a ayak basar basmaz öncelikle millî birlik ve beraberliği hedef alan çalışmalar yapmıştır. Bir yandan bölgedeki güvenliği sağlamaya, öte yandan orduyu ve milleti savaşa hazırlamaya başlamıştır. Birliklerini henüz dağıtmamış olan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ve 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşalarla görüşmüştür. Samsun’da bir hafta kalan Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçmiştir. Burada Kurtuluş Savaşı’nın ilk genelgesini yayımlamıştır. Havza Genelgesi’nin yayınlanmasından sonra Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal’e Istanbul’a dönmesi için çağrı yapmıştır. Bu çağrıya uymayan Mustafa Kemal, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçmiş ve çalışmalarına burada devam etmiştir. Amasya’da Millî Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Rauf Bey (Orbay), Refet Bey (Bele) ve Ali Fuat Paça (Cebesoy) ile birlikte bir bildiri yayınladı. Hazırlanan bildiri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in de onayı alındıktan sonra 22 Haziran 1919’da yayımlandı.

Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasında Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’yi destekleyen Osmanlı Paşaları ile birlikte hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Düzce ÖDM

Ulusal kongre için Sivas’ın tercih edilmesinde rol oynayan temel etkenler;
• Anadolu’nun ortasında, birçok yolun kesiştiği bir noktada yer alması,
• İşgal edilmemiş olması,
• Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas şubesinin iyi örgütlenmiş olmasıdır.
Verilen bilgiler dikkate alındıǧında ulusal bir kongre olan Sivas Kongresinin Sivas’ta toplanmasının nedeni olarak,

I. Ulaşım
II. Güvenlik
III. Teşkilatlanma

durumlarından hangileri gösterilebilir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

İzmir ÖDM

Mustafa Kemal Millî Mücadele ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Samsun’a gitmiş oradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Havza’ya geçerek Havza Genelgesi’ni yayımlamıştır.

Havza Genelgesi,

I. İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek işgaller protesto edilmelidir.
II. İşgalleri protesto etmek için tüm yurtta mitingler düzenlenmelidir.
III. Mitingler esnasında düzenin korunmasına dikkat edilmeli, Hristiyan halka karşı saldırıda bulunulmamalı ve düşmanca tavır sergilenmemelidir.

maddelerinden hangileri Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yedinci maddesinin uygulanmasını önlemeye yönelik olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

İzmir ÖDM

“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir.”

Metinde anlatılmak istenen durumu aşağıdaki Erzurum Kongresi’nde alınan kararların hangisi destekler?
I. Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.
II. Manda ve himaye kabul olunamaz.
III. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
IV. Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

0%