825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 4 ortalama
7
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Samsun ÖDM

Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’nin ardından alınan kararları vatanın bütününü kapsayacak hale getirmek amacıyla Sivas Kongresi’ni topladı. Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen seçilen 9 kişilik Temsil Heyeti Sivas Kongresi’nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş ve bütün vatanı temsil eder hâle getirilmiştir. Erzurum Kongresi’nde alınan “Manda ve himaye kabul olunamaz.” kararı Sivas Kongresi’nde kesin olarak kabul edildi. Bölgesel ve dağınık durumda bulunan millî cemiyetler, bu kongrede bir çatı altında toplandı.

Buna göre Sivas Kongresi ile ilgili,

I. Kayıtsız şartsız tam bağımsızlığın sağlanacağı vurgulanmıştır.
II. Millî iradenin ülkeye hâkim kılınmasına çalışılmıştır.
III. Millî Mücadele’nin bir merkezden yürütülmesi amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Aksaray ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Samsun ve çevresinde yaşayan Rumlarla Türkler arasında çatışmalar başlamış, bu durumdan rahatsız olan İngilizler kargaşaya son verilmesini aksi takdirde Mondros Ateşkesi gereğince işgale başlayacaklarını İstanbul Hükûmeti’ne bildirmişlerdir. Bu durum üzerine İstanbul Hükûmeti Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişi olarak bölgeye göndermiştir.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Aksaray ÖDM

Amasya Genelgesi’nde; Sivas Kongresi için her ilden milletin güvenini kazanmış delege ler seçilerek gönderilmesi istenmiştir.

Buna göre,

I. Bölgesel kararların alınması amaçlanmıştır.
II. Millet iradesinin oluşturulması amaçlanmıştır.
III. Mebusan Meclisinin etkisi azaltılmaya çalışılmıştır.
ifadelerinden hangileri Amasya Genelgesi’nde alınan kararla doğrudan ilgilidir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Isparta ÖDM

 Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin hemen toplanmasını ve ülkenin geleceği ile ilgili kararların mecliste alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Buna göre Mustafa Kemal’in Meclisin açılmasını istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Tekirdağ ÖDM

Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal;

• Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini,
• Gösteriler sırasında Hristiyan halka kötü davranılmamasını,
• Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını, istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Tekirdağ ÖDM

* Erzurum Kongresi’nde doğu illeri adına Mustafa Kemal baş-kanlığında 9 kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu.
*Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti’nin üye sayısı arttırıldı ve tüm yurdu temsil edecek şekilde yetkileri genişletildi.

Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarına bakıldığında Amasya Genelgesi’nin,

I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
III. Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.

maddelerinden hangilerine uygun davranıldığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Ardahan ÖDM

Erzurum Kongresi sırasında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın askerlik görevinden istifa etmesine rağmen Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Ben ve kolordum emrinizdeyiz Paşam’ diyerek selam durması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Aksaray ÖDM

Erzurum Kongresi, toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir.

Buna göre,

I. Doğu illerinden gelen delegelerden oluşması
II. Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi
III. “Vatan bir bütündür, parçalanamaz.” kararının alınması

ifadelerinden hangileri yukarıdaki açıklamayı doğrudan destekler niteliktedir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Tekirdağ ÖDM

“Efendiler Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul Hükûmeti’nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu.”

(Nutuk)

Atatürk tarafından Nutuk’ta ifade edilenlere göre Sivas Kongresi ile ilgili olarak,

I. Toplanmasına Amasya’da karar verilmiştir.
II. İstanbul Hükûmeti amacına ulaşmıştır.
III. Padişah toplanmasına yardımcı olmuştur.
IV. Millî bir kongre olması amaçlanmıştır.

hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Nevşehir ÖDM

“Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir efendi getirmeleri düşünülemez. Oysa Türk’ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak olmaktansa, yok olsun daha iyidir.’’(Nutuk)

Buna göre Nutuk’un yukarıdaki bölümü dikkate alındığında, Mustafa Kemal’in hangi kavramı savunduğu söylenebilir?

0%