822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
40

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Aksaray ÖDM

Büyük devletlerin Balkanlardaki Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmasının ardından, Anadolu’nun Hristiyan halkından olan Ermeniler de aynı yolla kendi özerklikleri ve  egemenliklerini alabilecekleri konusunda ümitlendiler. Avrupalı güçler, özellikle İngiltere, Rusya ve Fransa dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak baktılar. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması’na Ermeniler lehine koydukları hükümlerle Ermenileri kendi yanlarına çekmeye başladılar. Böylece ilk olarak bir antlaşmaya konu olan Ermeniler, devletler arası rekabetin önemli bir parçası haline gelmiş oluyorlardı. İngiltere, Ayastefanos Antlaşması’ndan sonra Rusya’nın güneye inmesini engellemek amacıyla Ermeni meselesine karışmaya başlamış adeta Ermenilerin koruyucusu rolünü üstlenmişti.
Yukarıda verilen metne göre,
I. 19. yüzyılda Avrupa’nın bazı güçlü devletleri azınlıkları kullanarak etki alanlarını genişletmek istemektedirler.
II. İngiltere, Rusya’yı kendine rakip olarak görmektedir.
III. Ermeniler 19. yüzyılda Avrupa devletlerinden destek görmüşlerdir.
IV. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkanlarda Hristiyan unsurları hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sakarya ÖDM

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli’de mühim toprak kayıplarına uğramıştı. Ayrıca Kıbrıs, Mısır, Tunus ve Cezayir de kaybedilmişti. 20. yüzyılın hemen başında ise Bosna Hersek, Bulgaristan ve Girit Osmanlı toprakları olmaktan çıkmıştı. Trablusgarp Savaşı sonrasında Kuzey Afrika’da artık Osmanlı yoktu.

Verilen okuma parçası Osmanlıların 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Isparta ÖDM

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri şunlardır:
- Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
- Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istemesi
- Turancılık ideali doğrultusunda Kafkasları geçerek, Orta Asya’daki Türklerle birleşmek istemesi
- Kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi
Buna göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde,
I. Milliyetçilik duyguları
II. Üzerindeki ekonomik yükten kurtulma isteği
III. Osmanlıcılık fikrini gerçekleştirme isteği

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kocaeli ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesinde isyan eden Ermenilerin bir bölümünün Rus ordusuna katılması, bir bölümünün de silahlı çeteler kurarak Osmanlı ordusuna karşı savaşması ve bölgedeki Müslüman halka saldırmaları üzerine Osmanlı Devleti isyancı Ermenileri savaş bölgesi dışına çıkarma ve zorunlu göç kararı almak zorunda kaldı.

Metinde tehcir (göç) kanunu ile ilgili hangi sorunun cevabı verilmiştir?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Samsun ÖDM

Osmanlı Devleti, ölüm kalım savaşının verildiği bir ortamda Ermeni çeteleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamayınca Osmanlı Hükûmeti, çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu ile (27 Mayıs 1915) olaylara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri, ülkenin daha sakin bir bölgesi olan Suriye’ye nakletme kararı almıştır. Sevk edilenlerin herhangi bir zarara uğramaması için, sevk işlemi ordu birliklerinin nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Savaş bittiğinde sevk edilenlerin isterlerse geri dönebilecekleri de karara bağlanmıştır.

Buna göre Sevk ve İskân Kanunu ile ilgili,
I. Güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
II. Ermeniler sınır dışına yerleştirilmiştir.
III. Ermenilerin tamamı sevke tabi tutulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Manisa ÖDM

Aşağıda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin açılma nedenleri verilmiştir.
I. Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin uzak doğu sömürgelerine giden bağlantıyı kesmek
II. Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek ve Turancılık düşüncesini gerçekleştirmek
III. İstanbul’u ve boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
IV. Musul ve Kerkük petrollerini ele geçirmek

Bu nedenlerin ilişkili olduğu cepheler seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Nevşehir ÖDM

Salih Bozok anlatıyor:
“İngilizler Çanakkale’de Anafartalar Grubu’nu mağlup edip de cepheyi sökemeyince, yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Kireç Tepe’yi tutmak lazımdı. Hâlbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altına tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil, bir kurdun bile geçmesine imkân görülmüyordu. Kireç Tepe’yi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler; fırsat gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu, askerin arasına karıştı ve sordu: ‘’Niçin geçmiyorsunuz? ‘’ İçlerinden biri cevap verdi: ‘’Düşman ölüm saçıyor, geçilmez !’’ Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden: ‘’Oradan böyle geçilir!’’ dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanının arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar, tepeyi tuttular.”

Verilen metinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kahramanmaraş ÖDM

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığı bazı cepheler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Çanakkale Cephesi: Zor durumda olan Rusya’ya yardım götürmek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır.  Osmanlı Devleti, bu cephede hayati savunma örneği göstererek İtilaf kuvvetlerine geçit vermemiştir.

Kafkas Cephesi: Rusya’yı savaş dışı bırakmak amacıyla Sarıkamış Harekâtı ile taarruza geçen Enver Paşa ve ordusu, erzak sıkıntısı çekmiş ve soğuk kış şartlarından dolayı binlerce askeri miz şehit düşmüştür.

Irak Cephesi: Bölgedeki petrolleri ele geçirmek ve Ruslara yardım götürebilmek için İngilizler tarafın dan açılmıştır. Bölgede başarılı şekilde savaşan Osmanlı kuvvetleri, İngilizlerin bölgeye yeni kuvvetler göndermesiyle istediği sonucu elde edememiştir.

Buna göre verilen bilgiler ile ilgili,
I. Savaşın coğrafi anlamda geniş bir alana yayıldığına
II. Kafkas cephesinin, Osmanlı Devleti tarafından açıldığına
III. Tüm cephelerde Osmanlı ordusunun başarılı olduğuna
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Muğla ÖDM

Taarruz Cepheleri 1. Kafkas Cephesi 2. Kanal Cephesi

Savunma Cepheleri 1. Çanakkale Cephesi 2. Irak-Musul Cephesi 3. Hicaz-Yemen Cephesi 4. Suriye- Filistin Cephesi

Müttefiklere Yardım Amacıyla Açılan Cepheler 1. Makedonya Cephesi 2. Galiçya Cephesi 3. Romanya Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Ankara ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti’nin aldığı,

I. Boğazları ulaşıma kapattı.
II. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.
III. Ülke genelinde seferberlik başlattı.

kararlarından hangileri ekonomik baskılardan kurtulma amacını taşımaktadır?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1jduhrjm100 %10
2enişs90 %9
3ghghgg80 %8
4Ece80 %8
5a80 %8
6efefc80 %8
7Ayşegül 80 %8
8Süüüüüü80 %8
9Nurettın80 %8
10Ömer70 %7
11ceyhun70 %7
12ghar70 %7
13h60 %6
14Batuhan40 %4
15anananacar30 %3
16mehmet10 %1
17çağan efe ak0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131