822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
60
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 4

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Nevşehir ÖDM

Salih Bozok anlatıyor:
“İngilizler Çanakkale’de Anafartalar Grubu’nu mağlup edip de cepheyi sökemeyince, yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Kireç Tepe’yi tutmak lazımdı. Hâlbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altına tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil, bir kurdun bile geçmesine imkân görülmüyordu. Kireç Tepe’yi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler; fırsat gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu, askerin arasına karıştı ve sordu: ‘’Niçin geçmiyorsunuz? ‘’ İçlerinden biri cevap verdi: ‘’Düşman ölüm saçıyor, geçilmez !’’ Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden: ‘’Oradan böyle geçilir!’’ dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanının arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar, tepeyi tuttular.”

Verilen metinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Aksaray ÖDM

Büyük devletlerin Balkanlardaki Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmasının ardından, Anadolu’nun Hristiyan halkından olan Ermeniler de aynı yolla kendi özerklikleri ve  egemenliklerini alabilecekleri konusunda ümitlendiler. Avrupalı güçler, özellikle İngiltere, Rusya ve Fransa dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak baktılar. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması’na Ermeniler lehine koydukları hükümlerle Ermenileri kendi yanlarına çekmeye başladılar. Böylece ilk olarak bir antlaşmaya konu olan Ermeniler, devletler arası rekabetin önemli bir parçası haline gelmiş oluyorlardı. İngiltere, Ayastefanos Antlaşması’ndan sonra Rusya’nın güneye inmesini engellemek amacıyla Ermeni meselesine karışmaya başlamış adeta Ermenilerin koruyucusu rolünü üstlenmişti.
Yukarıda verilen metne göre,
I. 19. yüzyılda Avrupa’nın bazı güçlü devletleri azınlıkları kullanarak etki alanlarını genişletmek istemektedirler.
II. İngiltere, Rusya’yı kendine rakip olarak görmektedir.
III. Ermeniler 19. yüzyılda Avrupa devletlerinden destek görmüşlerdir.
IV. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkanlarda Hristiyan unsurları hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Isparta ÖDM

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri şunlardır:
- Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
- Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istemesi
- Turancılık ideali doğrultusunda Kafkasları geçerek, Orta Asya’daki Türklerle birleşmek istemesi
- Kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi
Buna göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde,
I. Milliyetçilik duyguları
II. Üzerindeki ekonomik yükten kurtulma isteği
III. Osmanlıcılık fikrini gerçekleştirme isteği

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kocaeli ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesinde isyan eden Ermenilerin bir bölümünün Rus ordusuna katılması, bir bölümünün de silahlı çeteler kurarak Osmanlı ordusuna karşı savaşması ve bölgedeki Müslüman halka saldırmaları üzerine Osmanlı Devleti isyancı Ermenileri savaş bölgesi dışına çıkarma ve zorunlu göç kararı almak zorunda kaldı.

Metinde tehcir (göç) kanunu ile ilgili hangi sorunun cevabı verilmiştir?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Samsun ÖDM

Osmanlı Devleti, ölüm kalım savaşının verildiği bir ortamda Ermeni çeteleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamayınca Osmanlı Hükûmeti, çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu ile (27 Mayıs 1915) olaylara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri, ülkenin daha sakin bir bölgesi olan Suriye’ye nakletme kararı almıştır. Sevk edilenlerin herhangi bir zarara uğramaması için, sevk işlemi ordu birliklerinin nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Savaş bittiğinde sevk edilenlerin isterlerse geri dönebilecekleri de karara bağlanmıştır.

Buna göre Sevk ve İskân Kanunu ile ilgili,
I. Güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
II. Ermeniler sınır dışına yerleştirilmiştir.
III. Ermenilerin tamamı sevke tabi tutulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kahramanmaraş ÖDM

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığı bazı cepheler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Çanakkale Cephesi: Zor durumda olan Rusya’ya yardım götürmek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır.  Osmanlı Devleti, bu cephede hayati savunma örneği göstererek İtilaf kuvvetlerine geçit vermemiştir.

Kafkas Cephesi: Rusya’yı savaş dışı bırakmak amacıyla Sarıkamış Harekâtı ile taarruza geçen Enver Paşa ve ordusu, erzak sıkıntısı çekmiş ve soğuk kış şartlarından dolayı binlerce askeri miz şehit düşmüştür.

Irak Cephesi: Bölgedeki petrolleri ele geçirmek ve Ruslara yardım götürebilmek için İngilizler tarafın dan açılmıştır. Bölgede başarılı şekilde savaşan Osmanlı kuvvetleri, İngilizlerin bölgeye yeni kuvvetler göndermesiyle istediği sonucu elde edememiştir.

Buna göre verilen bilgiler ile ilgili,
I. Savaşın coğrafi anlamda geniş bir alana yayıldığına
II. Kafkas cephesinin, Osmanlı Devleti tarafından açıldığına
III. Tüm cephelerde Osmanlı ordusunun başarılı olduğuna
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Muğla ÖDM

Taarruz Cepheleri 1. Kafkas Cephesi 2. Kanal Cephesi

Savunma Cepheleri 1. Çanakkale Cephesi 2. Irak-Musul Cephesi 3. Hicaz-Yemen Cephesi 4. Suriye- Filistin Cephesi

Müttefiklere Yardım Amacıyla Açılan Cepheler 1. Makedonya Cephesi 2. Galiçya Cephesi 3. Romanya Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sakarya ÖDM

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli’de mühim toprak kayıplarına uğramıştı. Ayrıca Kıbrıs, Mısır, Tunus ve Cezayir de kaybedilmişti. 20. yüzyılın hemen başında ise Bosna Hersek, Bulgaristan ve Girit Osmanlı toprakları olmaktan çıkmıştı. Trablusgarp Savaşı sonrasında Kuzey Afrika’da artık Osmanlı yoktu.

Verilen okuma parçası Osmanlıların 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Manisa ÖDM

Aşağıda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin açılma nedenleri verilmiştir.
I. Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin uzak doğu sömürgelerine giden bağlantıyı kesmek
II. Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek ve Turancılık düşüncesini gerçekleştirmek
III. İstanbul’u ve boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
IV. Musul ve Kerkük petrollerini ele geçirmek

Bu nedenlerin ilişkili olduğu cepheler seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Ankara ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti’nin aldığı,

I. Boğazları ulaşıma kapattı.
II. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.
III. Ülke genelinde seferberlik başlattı.

kararlarından hangileri ekonomik baskılardan kurtulma amacını taşımaktadır?

0%