822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
139

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Samsun ÖDM

Osmanlı Devleti, ölüm kalım savaşının verildiği bir ortamda Ermeni çeteleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamayınca Osmanlı Hükûmeti, çıkardığı Sevk ve İskân Kanunu ile (27 Mayıs 1915) olaylara karışan Ermenilerle onlara yardım edenleri, ülkenin daha sakin bir bölgesi olan Suriye’ye nakletme kararı almıştır. Sevk edilenlerin herhangi bir zarara uğramaması için, sevk işlemi ordu birliklerinin nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Savaş bittiğinde sevk edilenlerin isterlerse geri dönebilecekleri de karara bağlanmıştır.

Buna göre Sevk ve İskân Kanunu ile ilgili,
I. Güvenliği sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
II. Ermeniler sınır dışına yerleştirilmiştir.
III. Ermenilerin tamamı sevke tabi tutulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Manisa ÖDM

Aşağıda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerin açılma nedenleri verilmiştir.
I. Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin uzak doğu sömürgelerine giden bağlantıyı kesmek
II. Bakü petrollerinin denetimini ele geçirmek ve Turancılık düşüncesini gerçekleştirmek
III. İstanbul’u ve boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
IV. Musul ve Kerkük petrollerini ele geçirmek

Bu nedenlerin ilişkili olduğu cepheler seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Aksaray ÖDM

Büyük devletlerin Balkanlardaki Hristiyan unsurları Osmanlı Devleti hakimiyetinden kurtarma politikasının başarıya ulaşmasının ardından, Anadolu’nun Hristiyan halkından olan Ermeniler de aynı yolla kendi özerklikleri ve  egemenliklerini alabilecekleri konusunda ümitlendiler. Avrupalı güçler, özellikle İngiltere, Rusya ve Fransa dünya hakimiyeti ve sömürge politikaları çerçevesinde Ermenilerin isteklerine sıcak baktılar. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Rusya ile imzalanan Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması’na Ermeniler lehine koydukları hükümlerle Ermenileri kendi yanlarına çekmeye başladılar. Böylece ilk olarak bir antlaşmaya konu olan Ermeniler, devletler arası rekabetin önemli bir parçası haline gelmiş oluyorlardı. İngiltere, Ayastefanos Antlaşması’ndan sonra Rusya’nın güneye inmesini engellemek amacıyla Ermeni meselesine karışmaya başlamış adeta Ermenilerin koruyucusu rolünü üstlenmişti.
Yukarıda verilen metne göre,
I. 19. yüzyılda Avrupa’nın bazı güçlü devletleri azınlıkları kullanarak etki alanlarını genişletmek istemektedirler.
II. İngiltere, Rusya’yı kendine rakip olarak görmektedir.
III. Ermeniler 19. yüzyılda Avrupa devletlerinden destek görmüşlerdir.
IV. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Balkanlarda Hristiyan unsurları hakimiyeti altında tutmayı başarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Ankara ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti’nin aldığı,

I. Boğazları ulaşıma kapattı.
II. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.
III. Ülke genelinde seferberlik başlattı.

kararlarından hangileri ekonomik baskılardan kurtulma amacını taşımaktadır?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Muğla ÖDM

Taarruz Cepheleri 1. Kafkas Cephesi 2. Kanal Cephesi

Savunma Cepheleri 1. Çanakkale Cephesi 2. Irak-Musul Cephesi 3. Hicaz-Yemen Cephesi 4. Suriye- Filistin Cephesi

Müttefiklere Yardım Amacıyla Açılan Cepheler 1. Makedonya Cephesi 2. Galiçya Cephesi 3. Romanya Cephesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kahramanmaraş ÖDM

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında savaştığı bazı cepheler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Çanakkale Cephesi: Zor durumda olan Rusya’ya yardım götürmek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır.  Osmanlı Devleti, bu cephede hayati savunma örneği göstererek İtilaf kuvvetlerine geçit vermemiştir.

Kafkas Cephesi: Rusya’yı savaş dışı bırakmak amacıyla Sarıkamış Harekâtı ile taarruza geçen Enver Paşa ve ordusu, erzak sıkıntısı çekmiş ve soğuk kış şartlarından dolayı binlerce askeri miz şehit düşmüştür.

Irak Cephesi: Bölgedeki petrolleri ele geçirmek ve Ruslara yardım götürebilmek için İngilizler tarafın dan açılmıştır. Bölgede başarılı şekilde savaşan Osmanlı kuvvetleri, İngilizlerin bölgeye yeni kuvvetler göndermesiyle istediği sonucu elde edememiştir.

Buna göre verilen bilgiler ile ilgili,
I. Savaşın coğrafi anlamda geniş bir alana yayıldığına
II. Kafkas cephesinin, Osmanlı Devleti tarafından açıldığına
III. Tüm cephelerde Osmanlı ordusunun başarılı olduğuna
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Nevşehir ÖDM

Salih Bozok anlatıyor:
“İngilizler Çanakkale’de Anafartalar Grubu’nu mağlup edip de cepheyi sökemeyince, yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Kireç Tepe’yi tutmak lazımdı. Hâlbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altına tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil, bir kurdun bile geçmesine imkân görülmüyordu. Kireç Tepe’yi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler; fırsat gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu, askerin arasına karıştı ve sordu: ‘’Niçin geçmiyorsunuz? ‘’ İçlerinden biri cevap verdi: ‘’Düşman ölüm saçıyor, geçilmez !’’ Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden: ‘’Oradan böyle geçilir!’’ dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanının arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar, tepeyi tuttular.”

Verilen metinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Isparta ÖDM

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri şunlardır:
- Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
- Balkan Savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istemesi
- Turancılık ideali doğrultusunda Kafkasları geçerek, Orta Asya’daki Türklerle birleşmek istemesi
- Kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi
Buna göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde,
I. Milliyetçilik duyguları
II. Üzerindeki ekonomik yükten kurtulma isteği
III. Osmanlıcılık fikrini gerçekleştirme isteği

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kocaeli ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesinde isyan eden Ermenilerin bir bölümünün Rus ordusuna katılması, bir bölümünün de silahlı çeteler kurarak Osmanlı ordusuna karşı savaşması ve bölgedeki Müslüman halka saldırmaları üzerine Osmanlı Devleti isyancı Ermenileri savaş bölgesi dışına çıkarma ve zorunlu göç kararı almak zorunda kaldı.

Metinde tehcir (göç) kanunu ile ilgili hangi sorunun cevabı verilmiştir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Sakarya ÖDM

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli’de mühim toprak kayıplarına uğramıştı. Ayrıca Kıbrıs, Mısır, Tunus ve Cezayir de kaybedilmişti. 20. yüzyılın hemen başında ise Bosna Hersek, Bulgaristan ve Girit Osmanlı toprakları olmaktan çıkmıştı. Trablusgarp Savaşı sonrasında Kuzey Afrika’da artık Osmanlı yoktu.

Verilen okuma parçası Osmanlıların 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Alperen100 %10
2Ali Batın TAN100 %10
3ceylin, can ciğerim..100 %10
4Ömer Enes ÇAKAL100 %10
5ENİS100 %10
6elif100 %10
7sdsd100 %10
8jduhrjm100 %10
98aaqa100 %10
10Aaaa100 %10
11ujfujk100 %10
12nisaneva100 %10
13fghdk100 %10
14Nisa Duru Bingül90 %9
15Dilek90 %9
16Kübra90 %9
17Belinay90 %9
18ahmetmehmet90 %9
19kayns90 %9
20berk90 %9
21asya90 %9
22Rahma90 %9
23Resul90 %9
24enişs90 %9
25banu90 %9
26E90 %9
27Ahmet Kadir Yabaş90 %9
28Kköö90 %9
29t90 %9
30taaat90 %9
31byz85 %8.5
32Gözde coşar 8/E80 %8
33ık80 %8
34Ece80 %8
35Gamze Ecrin Saçu80 %8
36ghghgg80 %8
37Ece80 %8
38beren80 %8
39a80 %8
40byz80 %8
41Arda Yılmaz80 %8
42aaaaaaa80 %8
43Yunus Emre Göktaş80 %8
44ffdf80 %8
45Yunus Emre Göktaş80 %8
46zz80 %8
47Ahmet KORKMAZ80 %8
48efefc80 %8
49Ayşegül 80 %8
50aaa80 %8
51Dvv80 %8
52a80 %8
53g80 %8
54ee80 %8
55adem80 %8
56Kf muf fkj80 %8
57ali80 %8
58Süüüüüü80 %8
59Nurettın80 %8
60[email protected]80 %8
61Zeynep70 %7
62D4drf5ftgyby70 %7
63muslumnarin70 %7
64ECRİN70 %7
65Ömer70 %7
66ceyhun70 %7
67beyza70 %7
68ghar70 %7
69ceylin65 %6.5
70h60 %6
71z60 %6
728D60 %6
73naz60 %6
74E60 %6
75efe doruk özbay60 %6
76gülşen60 %6
77Melike60 %6
78Yilmd60 %6
79sfs55 %5.5
80Ygbyh50 %5
81Bo50 %5
82aynur50 %5
83mirzeeeee50 %5
84Batuhan40 %4
85Umut40 %4
86Dexwfefhtgfav40 %4
87asd40 %4
88melike40 %4
89GCD vymloöç öj40 %4
90Duru30 %3
91Şevval30 %3
92anananacar30 %3
93Gvjhjkı30 %3
94Burak20 %2
95Mustafa Kemal usta20 %2
96?20 %2
97Aldjwisjsjkwj10 %1
98mehmet10 %1
99TTT10 %1
100h0 %0
101çağan efe ak0 %0
102Ali TR PRO660 %0
103Rs0 %0
104Rahmah0 %0
105hasan0 %0
106Lii0 %0
1078G0 %0
108Balina0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166