821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 2.5 ortalama
176
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı’nın başındaki bloklar gösteren haritaya göre:

I. İtalya savaşa sonradan katılmıştır.
II. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmıştır.
III. İttifak Devletlerinin birbiriyle kara bağlantısı vardır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

2 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Manisa ÖDM

Aşağıda Birinci Dünya Savaşı’na yol açan bazı düşünce akımlarıyla ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
I. Birçok devletin ulusal çıkarları doğrultusunda çalışmalar yapmasını sağlayan düşünce sistemidir.
II. Rusya, Balkan milletlerini yanına çekmeyi ve sıcak denizlere inmeyi hedeflemiştir.
III. Sanayileşen ülkelerin ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için uyguladıkları sistemdir.

Bu bilgilerin ilişkili olduğu kavramlar seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

3 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Düzce ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’na katılan devletlerin hepsinin kendi sebepleri vardı. Bu sebeplerden savaşa katılan tüm devletleri etkileyen sebeplere “Genel Sebepler”, tüm devletleri etkilemeyip sadece birkaç devleti etkileyen sebeplere ise “Özel Sebepler” denir.
Paragrafa göre değerlendirecek olursak aşağıdaki sebeplerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

4 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Artvim ÖDM

I. Dünya Savaşı’na katılan Avrupalı ülkelerden:
Almanya: İngilizlerin elindeki sömürgeleri ele geçirmek için Osmanlı’nın jeopolitik konumundan ve halifenin dini nüfuzundan yararlanmak istemiştir.
İngiltere: Sanayi İnkılâbı’nı ilk gerçekleştiren ülke olan İngiltere elindeki sömürgeleri korumak ve Osmanlı topraklarındaki petrol kaynaklarını elde etmek istemiştir.
Rusya: Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Balkanlarda hâkimiyet kurmak, boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek istemiştir.

I. Dünya Savaşı’na katılan ülkeler için verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Düzce ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Siyasal birliğini geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Almanya, bir yandan İngiltere’nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsas-Loren bölgesini Fransa’dan aldı. Fransa bu bölgeyi geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Siyasal birliğini geç tamamlayan devletlerden İtalya ise Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’de yayılmaya çalıştı. İtalya ve Almanya’nın sömürge arayışı içine girmeleri İngiltere’yi endişelendirdi. İngiltere, Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden deniz yolu üzerindeki Mısır’ı işgal etti. Alman tehdidine karşı Rusya ile yakınlaştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Balkanlar ve Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurmaya çalışıyordu. Aynı bölge Rusya’nın da yayılma sahasıydı. Rusya “Panslavizm” politikasıyla Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden kopararak kendi hâkimiyeti altına almaya ve Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışıyordu.

Paragrafa göre savaşın sebepleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Şanlıurfa ÖDM

On dokuzuncu yüzyılda, sanayileşmenin hızlanması ile gelişen ülkelerin ham madde ve pazar ihtiyaçları da büyük oranda arttı. Avrupalı devletler bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla sömürgecilik hareketine hız verdiler. Yaşanan bu gelişmeler büyük devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri rekabeti tırmandırdı.

Yukarıda verilen durumda Birinci Dünya Savaşının hangi sebebinden bahsedilmemiştir?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Düzce ÖDM

 On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, diğer devletlere göre siyasi birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya Avrupa’nın iki yeni gücü olarak ortaya çıkmış, ancak gelişen sanayilerine rağmen sömürge elde etmede geç kalmışlardır. Almanya ve İtalya’nın sömürge pazarından pay kapma istekleri, sömürgelerini korumak isteyen devletlerle karşı karşıya gelmelerine yol açmıştır. Ham madde ve pazar kavgası ya da sömürgecilik yarışı Birinci Dünya Savaşı’nın temel nedenini oluşturmuştur.
Bu durumun nedeni olarak,
I. Sanayi İnkılabı
II. Coğrafi Keşifler
III. Fransız İhtilali
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Kayseri ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerine baktığımızda genel ve özel nedenler olarak değerlendirme yapılabilir. Genel nedenler birçok devleti ilgilendirirken, özel nedenler daha çok ikili devletleri ilgilendirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri arasında gösterilemez?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Ardahan ÖDM

Aşağıda Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri verilmiştir:

1-Sanayi İnkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet
2- Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması
3- Almanya ile Fransa arasında Alsac-e Lorraine (Alsas Loren) bölgesinden doğan çekişme
4- Rusya ile Avusturya -Macaristan İmparatorluğu arasında Rusların Panslavizm politikasından doğan gerginlik
5- Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası
6-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna Hersek’i ilhakının Sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik
7- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu veliahtının Bosna Hersek’i ziyaretinde bir Sırplı tarafından öldürülmesi
8- Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı nedeniyle milletlerin bağımsızlık mücadelesi vermesi

Bu nedenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Artvin ÖDM

1789’da Fransa’da meydana gelen ihtilal dünya tarihi için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu olay her milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi düşünceleri beraberinde getirmiş, devamında I. Dünya Savaşı’nın en önemli siyasi nedeni olmuştur. Fransız İhtilali ile beraber ulusçuluk akımının önem kazanması özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık isyanlarının çıkmasına ve bu imparatorlukların parçalanmasına neden olmuştur.

Bu bilgilere göre Fransız İhtilali’nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

0%