821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
6 oylar, 4.2 ortalama
400
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

I. Dünya Savaşı dünyayı etkileyen, birçok insanın ölmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi kayıplara sebep olan bir savaştır. Savaşa özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan olaylar sebep olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan olayları genel ve özel sebepler diye ayırabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden biri değildir?

2 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

 20. yüzyıl başlarında İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı kol gücünden makineleşmeye geçmeyi esas almıştır. Bu sebeple insan gücünden ziyade fabrikaların etkinliği ekonomik alanda daha önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ham madde ve pazar ihtiyacı arttığı için sömürgecilik yarışı başlamıştır. Ayrıca fabrikalarda çalışmak için köyden kente göç olmuş, şehirler çok hızlı büyümüş ve bu plansız büyüme toplumsal problemleri ortaya çıkarmıştır.
Parçada verilen bilgiye göre Sanayi İnkılabı’nın hangi alanlarda daha çok etkili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

İngiltere, Rusya’nın boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inmesini çıkarlarına aykırı buluyor, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru petrolün önem kazanması, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ve İtalya tehlikesi, artan sömürgecilik rekabeti karşısında İngiltere politika değiştirmiş, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmiştir. Hatta Osmanlı Devleti’nin parasını peşin ödeyerek yaptırdığı iki savaş gemisine el koymuştur. Almanya ise ekonomisi çökmüş, askeri olarak yetersiz olan Osmanlı Devleti ile ittifak arayışına girmiştir.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

4 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Adana ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile bir yandan “ham madde” ve “pazar” ihtiyacı artarken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali idi. İhtilalle ortaya çıkan “milliyetçilik” düşüncesi, çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu.
Bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur?

5 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Kahramanmaraş ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını genel, özel ve görünen nedenler olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz.
Buna göre,
I. Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren sorunu
II. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı
III. Ülkeler arasında yaşanan silahlanma yarışı
nedenlerinden hangileri Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenleri içerisinde yer alır?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

20.yy başlarında İngiltere ve Fransa, dünyanın güçlü ülkelerinin başında geliyordu. Bunun temel sebebi Sanayi İnkılabı’ndan sonra sömürgecilik faaliyetlerini oldukça geniş bir coğrafyaya yaymış olmalarıydı. Sanayileşmeye geç başlayan Almanya ve İtalya ise fabrikalar kurmalarına rağmen istediği ekonomik seviyeye gelemediler çünkü yeterince ham madde ve pazar alanlarına sahip değillerdi. Bu yüzden İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin sömürgelerinden pay almak için yayılmacı politikalar izlemeye başladılar. Almanya ve İtalya’nın izlediği bu yol Avrupa ülkeleri arasında gruplaşmalara sebep oldu. Bir yanda sömürge elde etmek isteyenler, diğer yanda sömürgelerini korumak isteyenler yer aldı.
Verilen parçaya aşağıdaki başlıklardan hangisi daha uygun olur?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

1850’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler dünyayı savaşa adım adım sürüklemişti. Bu gelişmelerin başında Sanayi İnkılabı vardı. Sömürgecilik ve ham madde arayışı iyice artmış, ülkeler arası rekabeti tetiklemişti. Diğer bir gelişme ise Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımıydı. Bu akıma göre her ulus kendisine ait bağımsız bir devlet kuracaktı.
Verilen bilgilere göre I. Dünya Savaşı’nın başlamasında,
I. Ekonomik
II. Dini
III. Kültürel
IV. Siyasi
nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Aydın ÖDM

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı tüm dünyada etkisini göstermeye başladı. Azınlık durumunda olan milletler kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyan çıkarmaya başladılar. Sanayi inkılabı ile artan sömürgecilik yarışı devletler arasında rekabeti hızlandırmış, devletler kendilerine yeni ham madde ve pazar bulmak için bir yarış içerisine girmişti. Osmanlı Devleti ise Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere tüm çabalarına rağmen ayak uyduramadı. Devletler arasındaki rekabet beraberinde devletler arası bloklaşmaların oluşmasına neden olmuş, bu bloklaşma dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirmişi. Nihayetinde Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak yanlış olur?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Ankara ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Almanya, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı doğrultusunda zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsas - Loren bölgesini Fransa‘dan aldı. Fransa Alsas – Loren bölgesini Almanya’dan geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Almanya‘nın yayılmacı tavrına karşı İngiltere Rusya ile iş birliği yaptı. Balkanlar ve Doğu Avrupa ‘da hakimiyet kurmaya çalışan Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya‘nın çıkarları çatışıyordu. Rusya, Panslavizm politikası ile Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden ayırıp kendi hakimiyetinde bir Slav devleti kurmak istiyordu. Böylece Balkanlar üzerinden Akdeniz‘e inebilecekti. Savaş öncesi oluşan bu gergin ortam devletler arasında bloklaşmalara neden oldu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya adeta bir barut fıçısını andırıyordu. Ülkeler hızla silahlanıyor, çıkarları çerçevesinde ittifaklar kuruyorlardı. Rusya sıcak denizlere inmek isterken, İtalya ve Almanya sömürge toprakları arıyordu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Balkanlara hâkim olmak istiyor. İngilizler, Arap topraklarını Osmanlı’dan koparmayı planlıyordu. Osmanlı Devleti ise tek başına topraklarını koruyamıyordu.
I. Rusya’nın Panslavizm politikası
II. Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgal etmesi
III. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
IV. Almanya’nın Orta Afrika’da sömürge toprakları elde etmesi
Gelişmelerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma düşüncesinde olduklarını gösterir?

0%