821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
7 oylar, 4.3 ortalama
161

821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Kahramanmaraş ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını genel, özel ve görünen nedenler olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz.
Buna göre,
I. Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren sorunu
II. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı
III. Ülkeler arasında yaşanan silahlanma yarışı
nedenlerinden hangileri Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenleri içerisinde yer alır?

2 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Ankara ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Almanya, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı doğrultusunda zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsas - Loren bölgesini Fransa‘dan aldı. Fransa Alsas – Loren bölgesini Almanya’dan geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Almanya‘nın yayılmacı tavrına karşı İngiltere Rusya ile iş birliği yaptı. Balkanlar ve Doğu Avrupa ‘da hakimiyet kurmaya çalışan Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya‘nın çıkarları çatışıyordu. Rusya, Panslavizm politikası ile Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden ayırıp kendi hakimiyetinde bir Slav devleti kurmak istiyordu. Böylece Balkanlar üzerinden Akdeniz‘e inebilecekti. Savaş öncesi oluşan bu gergin ortam devletler arasında bloklaşmalara neden oldu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

1850’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler dünyayı savaşa adım adım sürüklemişti. Bu gelişmelerin başında Sanayi İnkılabı vardı. Sömürgecilik ve ham madde arayışı iyice artmış, ülkeler arası rekabeti tetiklemişti. Diğer bir gelişme ise Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımıydı. Bu akıma göre her ulus kendisine ait bağımsız bir devlet kuracaktı.
Verilen bilgilere göre I. Dünya Savaşı’nın başlamasında,
I. Ekonomik
II. Dini
III. Kültürel
IV. Siyasi
nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya adeta bir barut fıçısını andırıyordu. Ülkeler hızla silahlanıyor, çıkarları çerçevesinde ittifaklar kuruyorlardı. Rusya sıcak denizlere inmek isterken, İtalya ve Almanya sömürge toprakları arıyordu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Balkanlara hâkim olmak istiyor. İngilizler, Arap topraklarını Osmanlı’dan koparmayı planlıyordu. Osmanlı Devleti ise tek başına topraklarını koruyamıyordu.
I. Rusya’nın Panslavizm politikası
II. Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgal etmesi
III. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
IV. Almanya’nın Orta Afrika’da sömürge toprakları elde etmesi
Gelişmelerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma düşüncesinde olduklarını gösterir?

5 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

20.yy başlarında İngiltere ve Fransa, dünyanın güçlü ülkelerinin başında geliyordu. Bunun temel sebebi Sanayi İnkılabı’ndan sonra sömürgecilik faaliyetlerini oldukça geniş bir coğrafyaya yaymış olmalarıydı. Sanayileşmeye geç başlayan Almanya ve İtalya ise fabrikalar kurmalarına rağmen istediği ekonomik seviyeye gelemediler çünkü yeterince ham madde ve pazar alanlarına sahip değillerdi. Bu yüzden İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin sömürgelerinden pay almak için yayılmacı politikalar izlemeye başladılar. Almanya ve İtalya’nın izlediği bu yol Avrupa ülkeleri arasında gruplaşmalara sebep oldu. Bir yanda sömürge elde etmek isteyenler, diğer yanda sömürgelerini korumak isteyenler yer aldı.
Verilen parçaya aşağıdaki başlıklardan hangisi daha uygun olur?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Aydın ÖDM

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı tüm dünyada etkisini göstermeye başladı. Azınlık durumunda olan milletler kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyan çıkarmaya başladılar. Sanayi inkılabı ile artan sömürgecilik yarışı devletler arasında rekabeti hızlandırmış, devletler kendilerine yeni ham madde ve pazar bulmak için bir yarış içerisine girmişti. Osmanlı Devleti ise Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere tüm çabalarına rağmen ayak uyduramadı. Devletler arasındaki rekabet beraberinde devletler arası bloklaşmaların oluşmasına neden olmuş, bu bloklaşma dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirmişi. Nihayetinde Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak yanlış olur?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

I. Dünya Savaşı dünyayı etkileyen, birçok insanın ölmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi kayıplara sebep olan bir savaştır. Savaşa özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan olaylar sebep olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan olayları genel ve özel sebepler diye ayırabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden biri değildir?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

 20. yüzyıl başlarında İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı kol gücünden makineleşmeye geçmeyi esas almıştır. Bu sebeple insan gücünden ziyade fabrikaların etkinliği ekonomik alanda daha önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ham madde ve pazar ihtiyacı arttığı için sömürgecilik yarışı başlamıştır. Ayrıca fabrikalarda çalışmak için köyden kente göç olmuş, şehirler çok hızlı büyümüş ve bu plansız büyüme toplumsal problemleri ortaya çıkarmıştır.
Parçada verilen bilgiye göre Sanayi İnkılabı’nın hangi alanlarda daha çok etkili olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

İngiltere, Rusya’nın boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inmesini çıkarlarına aykırı buluyor, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru petrolün önem kazanması, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ve İtalya tehlikesi, artan sömürgecilik rekabeti karşısında İngiltere politika değiştirmiş, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmiştir. Hatta Osmanlı Devleti’nin parasını peşin ödeyerek yaptırdığı iki savaş gemisine el koymuştur. Almanya ise ekonomisi çökmüş, askeri olarak yetersiz olan Osmanlı Devleti ile ittifak arayışına girmiştir.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Adana ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile bir yandan “ham madde” ve “pazar” ihtiyacı artarken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali idi. İhtilalle ortaya çıkan “milliyetçilik” düşüncesi, çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu.
Bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1İsim100 %10
2merve100 %10
3gdsgdg100 %10
4A100 %10
5kagan100 %10
6kblgıyhpk.lnlçjnh100 %10
7cglr96.67 %9.67
8Nzndn90 %9
9Nz90 %9
10Sütksützaützaüc90 %9
11Azad nas90 %9
12Seval topçu90 %9
13SESA90 %9
14Hbf90 %9
15ghgyshsdjshjd90 %9
16MEHMET90 %9
17A85 %8.5
18Fenerli Çiftçi85 %8.5
19kulakmemesi80 %8
20Muhammed80 %8
21SASHA80 %8
22Şerife bulduk80 %8
23ela80 %8
24ARDA80 %8
25~ßelįnay~80 %8
26yyyyy80 %8
27ELVİN80 %8
28AEmirhan Demir80 %8
29erkan751980 %8
30o70 %7
31fatih70 %7
32han70 %7
33belıo70 %7
34cerensu70 %7
35alara70 %7
36fatih70 %7
37Gh gn hh70 %7
38Emine naz60 %6
39n60 %6
40Nisa Dalgıçer 60 %6
41ÖMER ÖLMEZ50 %5
42göksu50 %5
43DİLEM50 %5
44h50 %5
45Ezgi50 %5
46derya50 %5
47enes50 %5
48mert50 %5
49hhhhhh40 %4
50Ahmet güllü40 %4
51Şerifenaz40 %4
52Harun40 %4
53fidaye40 %4
54df30 %3
55Hxdkkfrşjdejd20 %2
56arzu efe10 %1
57Sudenaz0 %0
58radiye0 %0
59tuna0 %0
60.0 %0
61ghfffh0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131