812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
45
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Testi 3

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların özellikleri aşağıda bahsedilmiştir.
I. Matematik öğretmeni tarafından “Kemal” adının verildiği okuldur.
II. Mustafa Kemal, bu okuldan “Teğmen” rütbesiyle mezun olmuştur.
III. Mustafa Kemal’in bu okulda okurken tanıştığı Ömer Naci ile olan arkadaşlığı edebiyata ilgi duymasına katkı sağlamıştır.
IV. Askeri eğitim almak için yarım bıraktığı okuldur.
Buna göre verilen eşleştirmelerdeki numaralara aşağıdaki okullardan hangileri getirilmelidir?

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Düzce ÖDM

Mustafa okul çağına gelmişti. Anne Zübeyde Hanım, Mustafa’nın geleneksel metotlarla eğitim veren Mahalle Mektebi’nde okumasını istiyordu. Baba Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı çağdaş metotlarla eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi’ne göndermekten yanaydı.
Verilen metinde yer alan bilgiler doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Gümüşhane ÖDM

“Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak, dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmalarıyla kısa sürede tesiri altına alırdı… Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.”
Orgeneral Asım Gündüz

Harp Akademisindeki arkadaşı Asım Gündüz’ün anlatımına bakıldığında Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti’nde daha çok dini ağırlıklı eğitim veren Medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmaktaydı. Bu okulların bağlı olduğu merkez farklı olduğu için müfredatları da değişiyordu.
Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında yaşanan bu durum için aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Antalya ÖDM

Selanik Askeri Rüştiyesi’nde matematik öğretmeni bir gün;’’Aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onları müzakereci yapacağım.’’ demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı.’’Ben daha iyi yaparım.’’dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu.

Yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verilen metinde onun hangi kişilik özelliğine değinilmiştir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Diyarbakır ÖDM

Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip oluşu, çeşitli dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir, Avrupa tesirine açık olduğundan birçok kültüre ev sahipliği yapmakta idi. Şehirde haberleşme için postane bulunduğu gibi çeşitli Avrupa devletlerinin gazeteleri de satılıyordu,Türk okullarının yanında pek çok yabancı okul da yer alıyordu. Ayrıca şehirde Türk basın hayatı da oldukça canlıydı.
Bu bilgilerden hareketle Selanik şehri ile ilgili,
I. Farklı inançların ve toplulukların bir arada yaşadığı
II. Yabancı okulların eğitim sistemine zarar verdiği
III. İktisadi olarak gelişmiş bir yapıya sahip olduğu
IV. Kültürel birlik açısından örnek bir kent olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Düzce ÖDM

“Selanik Mülkiye Rüştiyesi’nde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul) devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda  subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”
Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Antalya ÖDM

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunmaktaydı. Atatürk’ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu  nedenle dil, din, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum ve huzur içinde yaşayan bu farklı milletler ve kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle ortaya çıkan Milliyetçilik düşüncesine bağlı olarak çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.
Bu bilgilere göre, Atatürk’ün çocukluk yıllarının geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal daha öğrencilik yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde kendisini Türk milletinin liderliğine hazırlamaya başlamıştır. Bu amacına ulaşmak için kendisini her yönüyle yetiştirmeye çalışmış; askeri lisede, Harp  kulunda,
Akademide ve görev aldığı birliklerde, düşüncelerini, araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarıyla sürekli biçimde geliştirmiştir. Duygularının, aklın ve bilimin önüne geçmesine asla izin vermemiş ve milletini uğradığı felaketlerden
kurtarmak konusunda ağır bir sorumluluk hissetmiştir.
Verilen bilgilere bakarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Düzce ÖDM

Mustafa, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesine başladı. Ancak komşuları Binbaşı Kadri Bey’in askerî okulda okuyan oğlu Ahmet’in üniforması Mustafa’yı çok etkiledi ve bu dönemde askerliğe karşı büyük bir ilgi duymaya başladı.
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesinde aşağıdaki durumlardan hangisi etkili olmuştur?

0%