812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
3 oylar, 4.3 ortalama
35
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Testi 2

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Trabzon ÖDM

Yakınımızda Binbaşı Kadri Bey isminde bir kişi oturuyordu. Oğlu Ahmet Bey askerî ortaokula devam ediyor ve okul giysisi giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giysi giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Bu aşamaya ulaşmak için izlenmesi gereken yolun askerî ortaokula girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selânik’e gelmişti. Askerî ortaokula girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten çekiniyordu. Asker  olmama zorla engel olmaya çalışıyordu. Kabul sınavı zamanı ona sezdirmeden kendi kendime askerî ortaokula giderek sınav verdim. Böylece anneme karşı oldu-bitti olmuş oldu. Mustafa Kemal’in askeri okula başlaması ile ilgili verilen anıdan,
I. Çevresindeki kişilerden etkilendiği
II. Kararlı bir kişiliğe sahip olduğu
III. Okul hayatında başarılı olduğu
IV. Mesleğine küçük yaşta karar verdiği
maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Trabzon ÖDM

Selanik farklı din ve milletlerden insanların bir arada yaşadığı, ulaşım ve iletişim ağının hem Avrupa, hem de Osmanlı Başkenti ile gelişmiş olduğu bir kenttir. Ulaşım imkanlarının gelişmesi kenti ekonomik olarak da canlandırmıştır. Mustafa Kemal, bu şehirde önce annesi Zübeyde Hanım’ın isteğiyle dini eğitim veren Mahalle Mektebine gitmiş, bir süre sonra da babasının isteğiyle modern eğitim veren Şemsi Efendi İlkokuluna gitmiştir.
Buna göre Selanik kenti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Trabzon ÖDM

Selânik, dağ eteklerinden yukarıya doğru tırmanan, büyük, durgun körfezinin sularına yayılan ve çevresindeki Roma, Bizans ve Türk surlarının sınırlarını çoktan aşmış, çağdaş Batı ölçütlerindeki rıhtım ve bulvarları boyunca iyice gelişmiş bir kent görünümündeydi. Yıkık istihkâmlarının üzerindeki karmaşık çatıların arasından minareler ve çan kuleleri yükselirdi. Kent, 1889’da Sırbistan ve Viyana üzerinden demir yoluyla Avrupa’ya bağlanmıştır. Diğer bir demir yolu hattı da kent, Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya ve İstanbul’a bağlamaktaydı. Kentin elektrik ağı 1889’da kurulmuştur. Bu süreçte dokuma fabrikalarında pamuklu ve yünlü kumaş üretilmiştir.19. Sonlarına doğru, Selânik’in nüfusu yetmiş binden yüz binin üzerine çıkmıştır.
Verilen metinden yararlanarak Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Malatya ÖDM

Küçük yaştan itibaren asker olmak isteyen Mustafa Kemal, birçok zorluğa rağmen askerî okula girmeyi başarmıştır. Selanik, Manastır ve son olarak İstanbul’da askeri okullarda eğitim görmüştür.
Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğinin ön planda olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Trabzon ÖDM

Harbiyede ve Harp Akademisinde memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir istibdat idaresi idi ve bu davranışları  aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimi oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti.
Verilen metne göre Mustafa Kemal’in aşağıda gösterdiği davranışlardan hangisi metinde anlatılan kişilik özellikleri ile ilişkili değildir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Trabzon ÖDM

Küçük Mustafa okul çağına geldiğinde ailesini tatlı bir telaş sarmış ve hangi okula gideceği konusunda görüşmeler başlamıştı. Annesi geleneksel eğitim veren mahalle mektebine gitmesini, babası batı tarzında eğitim veren Şemsiefendi ilkokuluna gitmesini istiyordu. Babası annesinin gönlünü kırmamak için Mustafa’yı önce Mahalle Mektebine sonra Şemsi Efendi İlkokuluna göndermiştir. Ardından Selanik Rüştiyesine giden Mustafa, burada  annesinden gizli askeri okul sınavını kazanarak Askeri Rüştiye’ye geçmiştir. Annesinin gönlünü almak için “Anne ben asker olarak doğdum asker olarak öleceğim.” demiştir.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Malatya ÖDM

Selanik, 19. yy. sonlarına doğru çok önemli siyasi olaylara sahne olmuş bir Osmanlı kentidir. Şehirde bulunan Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve diğer azınlıklar Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı ile bağımsızlık hareketine giriştiler. Ayrılıkçı bu çalışmalara karşı Osmanlı aydınları da dağılmayı engellemek için fikir akımları ortaya attılar. Her iki grup da etki alanlarını genişletmek için basın yayın organlarını kullanarak düşüncelerini duyurmaya çalıştılar.
Parçaya göre Selanik hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Muğla ÖDM

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Sırp, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dini kökenden gelen topluluklar birlikte yaşamaktaydı.
Buna göre Selanik şehrinin yapısı Mustafa Kemal’de aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşmasında etkili olmuştur?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Malatya ÖDM

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisinde öğrenciyken arkadaşı Ömer Naci sayesinde şiir ve edebiyata merak duymaya başlamıştır. Hatta bu durum O’nu askerlik derslerinden zaman zaman alıkoymaktadır. Bunu fark eden öğretmenlerinden Asım Bey, Mustafa Kemal’e askerlik derslerine daha fazla önem vermesini tavsiye ederek uyarılarda bulunmuştur.
Asım Bey’in bu uyarıyı yapmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Malatya ÖDM

“Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askerî rüştiyeye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar  görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askerî rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek
korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve askerî rüştiyeye kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldubitti yaptım.”

Mustafa Kemal Atatürk

Verilenlere göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

0%