812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 4 ortalama
104
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Testi 1

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Adana ÖDM

Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Selanik’in,
I. Farklı dillerde basılan gazete ve dergilerin yayımlanması
II. Canlı bir ticari ve ekonomik ortama sahip olması
III. Çeşitli fikir akımları kolayca yayılması
özelliklerinden hangileri değişim ve etkileşime açık bir yer olduğunun göstergesidir?

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Erzurum ÖDM

‘Osmanlı İmparatorluğu’nun 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında girdiği ikinci büyük savaş, Türk’ün zaferi ile nihayet bulan ve mahzun gönülleri teselli eden 1897 Türk-Yunan harbidir. Mustafa Kemal bu tarihte on beş yaşında idi. Bu olaydan bahsederken: “Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim.” derdi. Tanrı ona bu fırsatı yirmi beş yıl sonra bahşetti. Vatanı istila eden Yunan ordularının karşısına başkumandan olarak çıktı ve onları kahretti.’

Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk

Yukarıdaki metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine vurgu yapılmıştır?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Edirne ÖDM

“Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak, dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı… Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.”
Asım Gündüz’ün sözlerinden hareketle Atatürk’ün,
I. Cesurdur.
II. Hitabeti güçlüdür.
III. Milliyetçidir.
kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Amasya ÖDM

“Manastır Askeri İdadisi’nde Mustafa Kemal’i fikri yönde etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan arkadaşı Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ile burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile Fransız düşünürlerin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar. Montesquieu (Monteskiyo), Jan Jacques Rousseau ( Jan Jak Russo) ve Voltaire (Volter) gibi Fransız aydınlarının düşüncelerinden etkilenecektir.”
Buna göre Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde okuduğu dönem ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Erzurum ÖDM

1. Metin
“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul) devam ediyordu ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Subay olmam
için askerî rüştiye sınavına girmeliydim. Annem asker olmamı istemediği için gizlice askerî rüştiye sınavına girdim.”
2. Metin
“Askerî rüştiyede iken en çok matematik dersine ilgi duydum. Derslerimden daha zor işleri yapıyor ve matematik soruları hazırlıyordum. Matematik öğretmeni de bu soruları cevaplıyordu.”
3. Metin
“İstanbul’daki harp okulunda okulun öğrencileri arasında okunmak üzere el yazımızla bir okul gazetesi çıkardık. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulunda idim. Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben
yazıyordum.”
Yukarda verilen metinlerde sırasıyla Atatürk’ün hangi kişisel özelliklerinden söz edilmiştir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Amasya ÖDM

Mustafa Kemal’i en çok etkileyen öğretmenlerinden biri Manastır Askeri İdadisinde tarih öğretmeni olan Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey’dir. Mustafa Kemal’e tarih sevgisini ve bilincini kazandıran kişilerin başında gelir. Mehmet Tevfik Bey özellikle Avrupa ve dünya tarihiyle ilgili olarak, Mustafa Kemal’in bilgi ve fikir dağarcığının zenginleşmesini ve ufkunun açılmasını sağlamıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Amasya ÖDM

Selanik Makedonya’nın en gelişmiş şehridir. İşlek bir limana sahiptir. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardır. Şehirde çeşitli din mezhep ve ırk mensupları bir arada yaşamaktadır. Selanik’in deniz ve demiryolu bağlantısı bulunması, ticaret merkezi olması, renkli etnik yapısı, şehirde batı tesirlerine açık çeşitli fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal çok genç yaşta değişik yaşayış şekline aşina her türlü yeni fikre açık bir ortamda gelişme imkânı bulmuştur.
Verilen bilgide Selanik şehrinin,
I. askeri
II. ekonomik
III. sosyal
özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Amasya ÖDM

“Babam vefat etti. Annemle beraber dayımın yanına yerleştim. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Bana vazifeler veriyordu. Ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazifem tarla bekçiliğiydi. Kardeşimle beraber bakla tarlasının ortasında bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmaya uğraştığımızı hiç unutamam. Çiftlik hayatının diğer işlerine de karışıyordum. Böylece vakit biraz geçince, annem, mektepsiz kaldığım için endişe etmeye  başladı. Nihayet Selanik’te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve mektebe devam etmeme karar verildi.”
Buna göre Zübeyde Hanım hangisine önem vermektedir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

İstanbul ÖDM

Mustafa Kemal, birçok farklı ulusun bir arada yaşadığı Selanik’te eğitim hayatına başladı. Çalışkan, disiplinli bir öğrenci olan Mustafa Kemal, asker olmaya karar verdiği için askerî sınava girip başarılı oldu. Annesi Mustafa Kemal’in asker olmasına karşı çıktı. Ne pahasına olursa olsun asker olacağını bildiren Mustafa Kemal annesini de ikna ederek Selanik Askerî Rüştiyesine başladı. Manastır Askerî İdadisine geçtikten sonra hayatında önemli gelişmeler yaşandı. Fransızcayı ve hitabet sanatını öğrendi. Milliyetçilik ve demokrasi gibi fikirleri özümsedi. Tarih bilinci oluştu. Ülke sorunlarının en fazla yaşandığı İstanbul’da Harp Okulunu ve Akademisini bitirdi. İstanbul Harp Akademisinden
mezun olduktan sonra vatan ve millet sevgisiyle kolağası yüzbaşı olarak Şam’da görevine başladı.
Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

AMasya ÖDM

“Komşumuz Binbaşı Kadri Bey’di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri elbiseler giyiyordu. Onu görünce ben de askeri elbiseler giymek için hevesleniyordum… Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama
şiddetle karşı çıkıyordu. İmtihan zamanı gelince gizlice sınavlara girdim ve kazandım. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım.”
Verilen olaydan hareketle Mustafa Kemal’in,
I. kararlılığı
II. dürüstlüğü
III. ileri görüşlülüğü
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

0%