811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Çıkmış Sorular Testi

 
/9
7 oylar, 4.3 ortalama
415
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Çıkmış Sorular Testi

1 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti’ne de zarar verdi. Çünkü ………

Bu cümlenin anlamlı ve doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ile devam edilmemelidir?

2 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2020

Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren Avrupalı devletlerin siyasi ve ekonomik baskıları nedeniyle gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti, milliyetçilik akımının etkisiyle kendi içinde yaşayan farklı milletlerin isyanları nedeniyle parçalanırken, ekonomik olarak da üretim araçlarında makineleşmeye geçemediği için zamanla Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar kaynağı hâline gelmiştir.

Verilen bilgide Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkileyen gelişmelerin hangilerinden söz edilmiştir?

3 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2020

Balkan Savaşları sonunda Balkanların Osmanlı hâkimiyetinden çıkması üzerine burada yaşayan Türkler, azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu’ya büyük bir göç hareketi başladı.

Bu bilgide Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti’ne hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir?

4 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 1876 yılında I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanun-i Esasi hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclisi adıyla bir meclis açıldı. Bu mecliste 69 Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili vardı.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

5 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

2020 LGS

“Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte, ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hâkimiyetini artırmak isteyen Batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir.” diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı’nın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

6 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

TEOG 2013

Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız İhtilali’nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı, devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaktı.

Bu paragrafa göre Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

TEOG 2013

Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

Bu bilgilere göre, Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin;

I-   Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

II-  Zengin bir kültürel yapı vardır.

III- Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.

IV- Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2020

Panslavizm; Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin ve Bulgarların, Rusya’nın önderliğinde siyasi bir birliğe kavuşmasını amaçlar.

Buna göre “Panslavizm” düşüncesinin ortaya çıkmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

9 / 9

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

LGS 2020

Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir?

0%