6. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 6. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Adalet: Hak olanın verilmesi doğruyu bulması, hukuka göre uygunluk.

Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.

Anayasa Mahkemesi: TBMM tarafından çıkarılan kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle yetkili olan üst mahkemedir.

Basın: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü.

Cumhuriyet: Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.

Çoğulculuk: Her türlü eğilimin, düşüncenin örgütlenmesini ve siyasal yaşamda, ülke yönetiminde söz sahibi olmasını kabul eden siyasal düzen.

Danıştay: Yürütme yetkisine sahip organlara yardımcı olan inceleme, danışma ve karar organıdır.

Darbe: Bir ülkede baskı kurmak, zor kullanmak gibi yollarla hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.

Demokrasi: Yönetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, tüm vatandaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir.

Diyalog: Karşılıklı konuşma.

Egemenlik: Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi.

İktidar: Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.

İnsan Hakları: Kişinin sadece insan olması nedeniyle sahip olduğu haklar.

İrade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü

Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, bir ülkedeki halkın bütünü, halk.

Kamuoyu: Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncesi.

Kararname: Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı.

Katılım: Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi.

Komisyon: Alt kurul.

Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı birimlerde olması.

Kuvvetler Birliği: Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanması.

Medya: Radyo, televizyon, gazete, dergi, İnternet gibi bilgi depolamak ve iletmek için kullanılan iletişim araçlarını kapsayan genel isim.

Milli Egemenlik: Egemenliğin yani devleti yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır.

Miting: Bir olaya dikkati çekmek, bir durumu protesto etmek, bir konuyu dile getirmek gibi bir gösteri amacıyla düzenlenmiş, herkesin katılabileceği açık hava toplantısı.

Monarşi: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim.

Muhalefet Partisi: Parlamenter sistemde iktidar partileri dışındaki parti.

Olağanüstü Hal: Doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda düzeni sağlamak için yönetim makamlarının yetkisinin genişletilmesi.

Oligarşi: Egemenliğin ayrıcalıklı bir gruba ait olduğu yönetim şekli.

Özgürlük: Bireyin başkalarını rahatsız etmeden istediği her şeyi yapabilmesidir.

Pozitif Ayrımcılık: Toplumdaki diğer kişiler ile eşit koşullarda yaşamadığı düşünülen belli gruplara çeşitli ayrıcalıklar tanıyarak onları destekleme.

Saltanat: Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın yönetimi.

Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü.

Sıkıyönetim: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.

Teokrasi: Devlet yönetiminde dini kuralların geçerli olduğu yönetim.

Türkan: Saltanat veya idareye etki eden ve yönetime etki eden hatun

Yasama: Devletin yasa (kanun) yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisidir.

Yargı: Egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenidir.

Yargıtay: Adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların son inceleme yeridir.

Yürütme: Yasaları uygulama işi.

Zümre: Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

6. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü