6. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 5. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Ağıl: Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlerdir.

Akarsu Debisi: Akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarına (m3) akım veya debi denir.

Akarsu Rejimi: Akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim ya da akım düzeni denir.

Baklagil: Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası

Bakliyat: Baklagillerden elde edilen ürün.

Baytar: Mesleği hayvan hastalıklarını teşhis ve tedâvi etmek olan kimse, hayvan hekimi, veteriner.

Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı
gelir ve giderlerin tümü.

Cevher: Yer altında taş ve toprakla karışık halde bulunan maden. Değerli taş.

Çeltik: Kabuğu ayıklanmamış pirinç

Doğal Kaynak: Doğada kendiliğinden oluşmuş meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynakları.

Döviz: Yabancı ülke parası.

Ekoloji: Canlı varlıkların ilişkilerini tek veya birlikte alıp inceleyen bilim dalı.

Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamı.

Emek: Bir işin yapılması için harcanan beden veya kafa gücü.

Emlak: Arsa ve üzerinde bulunan binadan, bahçeden veya suyolu gibi doğal kaynaklardan oluşan, taşınamaz mülktür.

Erozyon: Yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması.

Girişimci: Ticaret endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Gübre: Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel
madde.

Ham madde: Sanayide bir ürün ya da yapının elde edilmesinde kullanılan gerekli bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur.

Hasat: Ürün kaldırma, ekin biçme işi.

Hava Kirliliği: Canlıların ve çevrenin zarar görmesine neden olacak kadar çok miktarda gazlar, kimyasallar veya organik maddelerin havada bulunması.

Hidroelektrik: Su gücü ile elektrik elde etme işi

Hizmet sektörü: Turizm, bankacılık, ulaşım gibi alanlardaki ekonomik faaliyetlerdir.

Hububat: Tahıl.

İktisat: Ekonomi

İlgi: Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma.

İmalat: İşlenerek yapılan üretim.

İpek: İpek böceğinin ürettiği, yumuşak, çok sağlam, dayanıklı, parlak bir liftir.

İstihdam: Bir işe yerleştirme,

İskân: Bir yere insanların yerleştirilmesi, yurt edinme

İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek harcama savurganlık.

İstek: Bir şeye duyulan eğilim, arzu.

İş gücü: Belli bir süre içinde bir şey yapmak için harcanan kol ve kafa gücü.

İşletme: Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum.

Jeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su veya bunlardan elde edilen enerji.

Kalfa: Çırak ile usta arasında bulunan zanaatçı

KDV: Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal ve hizmeti teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen bir harcama vergisidir.

Kereste: Tomrukların belirli ölçülere göre uzunluğuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve yapı gereci.

Kişilik: Bir insanı diğer insanlardan ayırıp kendine özgü kılan bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinin bütünüdür.

Kombina:  Hayvancılık yapılan yerlerde olan et tesisi.

Konfeksiyon: Hazır giyim eşyası diken sanayi kolu.

Konserve: Uzun süre saklanmak üzere bozulmayacak duruma getirilmiş yiyeceklerdir.

Kooperatif: İnsanların ihtiyaçlarını az bir maliyetle karşılamak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle kurulan tüzel kişiliklerdir.

Koza: İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak.

Kömür: Siyah renkli, bitkisel yanaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt.

Kültür balıkçılığı: Özel havuzlarda yapılan balık üretme ve satma faaaliyeti.

Kümes: Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer.

Küresel: Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen.

Küresel Isınma: Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış.

Küresel Sorun: Yeryüzünde yaşayan insanların tümünü ilgilendiren sorunlardır.

Liman: Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.

Maden: Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.

Madencilik: Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir.

Maliyet: Üretimde bir mal elde edilinceye kadar harcanan ücret

Manda: Sığıra benzemekle birlikte ondan daha iri ve güçlü, kara renkli, uzun seyrek kıllı, gücünden, sütünden, derisinden vb. yararlanılan bir hayvan.

Mandıra: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların süt elde etmek amacıyla beslenip barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin üretildiği çiftlik ya da üreticiden satın alınan sütlerle süt ürünleri üretip satan yer.

Mera Hayvancılığı: Hayvanların doğal ortamda otlatılarak beslenmesi şeklinde yapılan hayvancılıktır.

Mesire: Gezinti yeri, gezilecek yer.

Meslek: Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş.

Mimar: Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse.

Mühendis: Bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir.

Mükellef: Yükümlü.

Nadas: Tarlayı zararlı otlardan temizlemek, verimini arttırmak amacıyla, sürüp dinlenmeye bırakmak.

Nitelikli İnsan: İyi eğitim almış, yeteneği ve isteği doğrultusunda becerili olan kişi.

Otomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan sanayi kolu.

Özgüven: İnsanın kendine güvenme duygusu.

Proje: Gerçekleştirilmek istenen tasarı.

Rafineri: Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer.

Rafting: Raft adı verilen botlarla, debisi yüksek nehirlerde yapılan bir nehir sporudur.

Reçine: Katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve eriyen madde.

Rezerv: Yatağında ya da havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş maden.

Santral: Elektrik üreten yer.

Sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri.

Sektör: Aynı işi yapan topluluk.

Sera: Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılmış kapalı tarımsal üretim alanları.

Seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne.

Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, varlık, servet.

Tahıl: Buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen isim.

Teknisyen: Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse.

Tasarruf: Para biriktirme var olan kaynakları bilinçli kullanma.

Tenör: Bir cevherin içerisinde bulunan değerli metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Üretim: Topraktan, hayvanlardan, bitkilerden vb. ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işi.

Vergi: kamu hizmetlerine harcanmak üzere devletin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin, hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı para.

Yatırım:  Birikimlerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı biçimde kullanılması.

Yenilenebilir Enerji: Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerji.

Yenilenemez Enerji: Fosil yakıtlardan elde edilen insanlar tarafından tüketilen ve zamanla yeri doldurulamayanenerji kaynaklarıdır.

Yetenek:  Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği kabiliyet.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

6. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü