6. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 3. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Ahşap: Ağaçtan elde edilen malzemeyle yapılmış her türlü ürün.

Akarsu: Belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

Bakı: Bir bölgedeki dağların Güneş ışınlarını alış yönü.

Baraj: Enerji üretimi, içme suyu sağlanması, sulama ve taşkın önlemeye yönelik su kaynakları oluşturmak amacıyla akarsu vâdilerine yapılan büyük su setleri.

Beşeri: İnsanla ilgili

Bitki Örtüsü: Herhangi bir bölgede, o bölgenin doğal koşullarına uygun olarak yetişen bitkiler topluluğu.

Boğaz: Denizleri birbirine bağlayan dar su geçidi.

Boylam: Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak anılan Greenwich gözlemevinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri.

Bozkır: Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan  ot ve çalılıklardan oluşan bitki örtüsü.

Burun: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümleri.

Buzul: Kutup bölgelerinde veya dağların yüksek kesimlerinde bulunan büyük kar ve buz kütlesi.

Coğrafi Konum: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yer.

Dağ: Çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şekli.

Doğal: İnsan eliyle yapılmamış olan.

Doğal Afet: Doğanın sebep olduğu yıkım ve felaketler.

Düzlem: Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.

Ekvator: Kuzey ve güney yarımküreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır.

Enlem: Ekvator’un kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvator’a olan açısal mesafesi.

Eskimo: Kuzey kutbunda yaşayan toplulukların adı.

Greenwich: Başlangıç meridyeni.

Göl: Karaların üzerindeki çukurlukları dolduran tatlı ya da tuzlu su kütlesidir.

Göreceli: Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan.

Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üstünde gösterildiği çizim.

Fay: Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık.
Ham madde: Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde.

Hidroelektrik: Su gücüyle elde edilen elektrik enerjisi.

Ilıman: Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan.

İgloo: Eskimoların kardan yaptıkları ev.

İklim: Geniş bir alanda, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşulları.

Jeopolitik Konum: Bir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki.

Jeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su veya bunlardan elde edilen enerji.

Konum: Yeryüzünde bir noktanın enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri.

Kroki: Bir yerin ölçeksiz ve kabataslak halde, kuşbakışı olarak çizilmesi.

Kıta: Etrafı denizlerle ve okyanusla çevrili, çevresindeki adaların da dahil olduğu büyük kara parçalarıdır.

Kıyı: Kara ile suyun birleştiği yer.

Kuşbakışı: Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak şekilde bakma

Kutup: Yeryuvarlağının, kuzey ve güney olmak üzere, Ekvator’dan en uzak olan, yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri.

Liman: Gemilerin yük almalarına ya da yük boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları bulunan, barınmalarına yarayan doğal ya da yapay sığınak.

Maden: Yer kabuğunun altındaki ekonomik yönden değer taşıyan minerallere verilen ad.

Maki: Akdeniz iklim bölgesinde görülen odunsu dikenli kısa boylu ağaç ve çalılıklardan oluşan örtü.

Mera: Hayvanları otlatmaya elverişli otlaklardan oluşan arazi.

Meridyen: Kutup noktalarını birleştiren ve paralelleri dik kestiği varsayılan yarım çemberler.

Muson: Asya’nın güney kıyılarıyla Hint Denizi’nde esen, mevsime göre yön değiştiren, etki alanı geniş rüzgâr.

Mutlak: Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan.

Nüfus: Belirli bir zamanda sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.

Okyanus: Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz.

Ova: Çevrelerine göre çukurda kalmış, akarsular tarafından derin yarılmamış, eğimi az, geniş veya dar düzlüklerdir.

Ölçek: Yerkürenin veya bir parçasının belirli oranda küçültülmesine denir.

Paralel: Ekvator’a paralel olarak birer derecelik aralıklarla doğu-batı yönlü çizilen hayali çizgilerdir.

Rafineri: Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer.

Termik: Isı ile sıcaklıkla ilgili.

Termik Santral: Katı, sıvı ve gaz hâlindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesisler.

Yarımada: Üç tarafı su ile çevrili bir tarafı karaya bağlı kara parçası.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

6. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü