846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

Ekonomi alanında yapılan yenilikler ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 15 soru vardır.

/15
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

1 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Devletin önemli bir geliri olan Aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır.

Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmasına rağmen ağır fabrikaları özel teşebbüs kuramamıştır. Bu yüzden mecburen Devletçilik politikası uygulanarak bizzat devlet ekonomik faaliyete girmiştir.

Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdaki­lerden hangisi gösterilebilir?

3 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Yeni Türkiye Cumhuriyetinde;

 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması
 • Kabotaj yasasının kabul edilmesi

Bu uygulamalar ile ulaşılmak istenen ortak hedef aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

Buna göre, Kabotaj Kanunu ile ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

5 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ülkemiz tarım ülkesidir, halkımızın çoğunluğu çiftçidir. Bundan dolayı en büyük gücü bu alanda gösterebiliriz ve bu alanda önemli girişimlerde bulunabiliriz.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştiği söylenemez?

6 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi'nde, yerli malına önem verilmesi, sanayi alanında çalışmaların teşvik edilmesi ve bu alanda yatırım yapacak şirket­lerin kurulmasının kolaylaştırılması, ulusal bankaların kurulmasının sağlanması gibi önemli kararlar alınmıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu amaç­lar doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir?

7 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanından sonra,

 • Köylünün üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırılmıştır.
 • Modern tarım usullerinin öğretilmesi için zi­raat okulları açılmıştır.
 • Tarımda makineleşmenin sağlanması ve ıslah edilmiş tohum kullanılması teşvik edil­miştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ulaşılmak istenen öncelikli hedeflerden biri değildir?

8 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi ile ekonomik bağımsızlığı sağlayabilmek için çeşitli kararlar alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bağımsız­lığı gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan değildir?

9 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu ile  Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk Vatandaşlarına verilmiştir.

Bu durum;

I. Bağımsızlık

II. Laiklik

III.Milliyetçilik

Anlayışlarından hangisi yada hangileri ile yakından ilgilidir?

10 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

1 Temmuz 1926'da uygulanmaya başlanan Kabotaj Kanunu'nda Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olacağı belirtilmiştir.

Kabotaj Kanunu, Osmanlı Devleti döneminde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisine karşı çıkarılmıştır?

11 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat kongresinde özel teşebbüsün kalkınmayı sağlaması için Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır

Özel teşebbüsün bekl eneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

12 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

El emeği yeterli değildir. Makinelerden yarar­lanmak gerekir. Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.

Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdakilerden hangisi üzerinde vurgu yapmıştır?

13 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan

 • Ham maddesi ülke içinden temin edilen sa­nayi dalları kurulmalı
 • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmelere geçilmeli
 • Yerli malı kullanılması ve tasarruf yapılması sağlanmalı

Kararlarına bakarak aşağıdakilerden hangisi­nin amaçlandığı söyleyemeyiz?

14 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

1923 İzmir İktisat Kongresi'nde alınan;

 • Özel sektöre kredi verecek bankalar açılmalıdır.
 • Hammaddesi yurtta üretilen sanayi dalları kurulmalıdır.
 • Tezgahta üretimden, fabrikada seri üretime geçilmelidir.

kararlarına bakarak;

I. Ülkedeki üretimin arttırılması hedeflenmiştir.

II. Özel sektör devlet tarafından desteklenmiştir.

III. Ekonomide dışa bağımlılık önlenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

15 / 15

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Atatürk Orman Çiftliği'nin Kuruluş Amaçları

 • Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yap­mak
 • Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak
 • Ankara Yüksek Ziraat  Okulu'na  girecek öğrencilerin staj yapmasını sağlamak
 • ?

Bu diyagramda "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

0%