845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 3

Toplumsal Alanda Yenilikler ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

/10
1 oylar, 2 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 3

1 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyet döneminde her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına önem veril­miştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi siya­sal alanda kadın - erkek eşitliğini sağla­maya yöneliktir?

2 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyet döneminde yapılan yeniliklerden;

I. Soyadı Kanunu'nun kabulü

II. Kılık Kıyafette Değişiklik ve Şapka Kanunu

III. Yeni Türk harflerinin kabulü

IV.Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkartılması

Hangisi yada hangileri toplumsal farklılıkların ortadan kaldırılmasına yöneliktir?

3 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyetinde;

 • 1 Ocak 1926'dan itibaren yeni saat siste­mi ve miladi takvime geçildi.
 • 1928'de uluslararası rakamlar  kabul edildi.
 • 1931'de ağırlık ve uzunluk ölçüleri de­ğiştirildi

Takvim, saat ve ölçülerde yapılan bu değişik­liklerin amacı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Medeni Kanun'un kabul edilmesi
 • Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı
 • Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
 • Kadınlara milletvekili seçme-seçilme hakkı

Kadınlara verilen bu haklar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

5 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Atatürk, toplumda ayrıcalıklı grup ya da kişile­rin varlığını millî egemenliğe ve demokrasiye aykırı görüyordu. Ona göre kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin de kaldırılması şarttı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışma­lardan biri değildir?

6 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

1934 yılında çıkarılan bir kanunla toplumda dini tabirlerden hacı, hoca, şeyh, molla,  vb. gibi unvanların kullanılması yasaklanmış ve soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kanun Ata­türk ilkelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

7 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Yapılan bazı inkılaplar

 • Ölçülerde ve takvimde değişiklik yapılması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Kılık kıyafette değişiklik yapılması

Yukarıdaki inkılapların daha çok hangi alanda düzenlemeyi içerdiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

26 Mart 1931 tarihinde çıkarılan "Ölçüler Ka­nunu" ile eskiden kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Arşın, endaze, okka gibi hem yeteri kadar belirli olmayan hem de böl­gelere göre değişen eski ölçü birimleri kaldırıl­dı. Yerine uluslararası ölçü sistemleri kabul edildi.

Bu durum

 • Yurdun her yerinde aynı ölçü düzeninin kullanılması
 • Diğer devletlerle ticari ilişkilerimizde ko­laylık sağlanması
 • Avrupa'dan ekonomik yardım alınması

sonuçlarından hangilerine ortam hazır­lamıştır?

9 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

1934'te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, molla, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.

Buna göre çıkarılan kanunun aşağıdakiler­den hangisini gerçekleştirmeye yönelik ol­duğu savunulabilir?

10 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Uluslararası saat ve ölçülerin kabul edilmesi
 • Uluslararası rakamların kabul edilmesi
 • Miladi takvimin kabul edilmesi

Bu gelişmelerin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

0%