845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

Toplumsal alanda yapılan yenilikler konusu ile ilgili kazanım pekiştirme testidir

/10
1 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

1 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla tekke, zavi-ye ve türbeler kapatılırken; toplumsal hayatta ayrıcalık özelliği taşıyan “mollalık, dedelik, dervişlik” gibi unvan ve lakapların da kullanılması yasaklanmıştır.

Yapılan bu yasal değişiklikle,

I. Laik devlet ve toplumsal düzenin sağlanması,

II. Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi,

III.Toplumsal eşitliğin sağlanması

hedeflerinden hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?

2 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Türk kadınlarına ;

  • 1930 yılında belediye seçimlerine katılma,
  • 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı

tanınmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Türk kadınına 1934 yılında seçme - seçilme hakkının verilmesi,

I. Seçmen sayısının artması,

II. Yerel yönetimin güçlenmesi,

III.Ulusal egemenlik ilkesinin uygulanması

sonuçlarından hangi değişikliklerin olmasını sağlamıştır?

4 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Gülünç ve ahlaka aykırı sözcükler soyad olarak kullanılmayacaktır. Memuriyet, rütbe, yabancı ırk ve ulus adları soyadı olarak kul­lanılmayacaktır.

Soyadı Kanunu ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Toplumun yarısı diğer yarısı ile eşit değilse; üretime katılmaz, bilgisiz ve yeteneksiz kalırsa o millet geri sayılır.

Atatürk’ün bu sözüne  göre;

I. Kadınlara, seçme ve seçilme hakkının verilmesi

II. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

III.Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

gibi inkılâplardan hangileri Atatürk'ün bu sözüyle paralellik göstermektedir?

6 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

M. Kemal Kastamonu gezisinde Şapka giyerek, sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlattı. Çeşitli gezilerinde şapka giyildiğini görmesinden sonra, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun” çıkarıldı

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

I. Yenilikler konusunda halka öncülük ettiği

II. Siyasi bir alanda yenilik yaptığı,

III.Geziler yoluyla halkı bilgilendirmeye çalış­tığı

yargılarından hangisi ya da hangilerine ula­şılabilir?

7 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde

  • Kişilerin devlet ile olan işlerinde karışıklık yaşanmasını engellemek
  • Toplumda ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla 1934'te bazı yasalar çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaca yönelik uygulama veya kararlardan biri olarak gösterilemez?

8 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

1934 yılında çıkarılan bir kanun ile ağa, paşa, bey, hacı gibi ayrıcalık bildiren unvanlar kaldırılmış, herkese bir soyisim alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu gelişmeler;

I. Eşitlik anlayışını geliştirmek

II. Resmi işlemlerde kolaylık sağlamak

III.Ulusal egemenliği gerçekleştirmek yargılarından

hangilerinin amaçlandığını gösterir?

9 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

  • Osmanlı İmparatorluğu’nda Darülfünun’un kurulmasına ve fesin dışarıdan alınmasına karşı çıkılmıştır.
  • Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Darülfünun’un ve fesin kaldırılmasına da karşı çıkılmıştır.

Bu karşı çıkan kişilerin aşağıdakilerden hangisini istemedikleri söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

30   Kasım   1925 tarihinde TBMM'de çıkarılan kanunla, tekkeler, zaviyeler ve türbe-ler kapatıldı. Kanun, bütün tarikatlarla birlikte, şeyh, derviş, mürit, dede, baba gibi unvan ve sıfatların kullanımını kaldırdı.

Bu inkı­labın Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilişkili olduğu söylenebilir?

0%