843 Hukuk Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.” kazanımı için hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

843 Hukuk Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti'nde

I. Hukuk birliğinin olmaması

II. Hukuk kurallarının dini kurallara bağlı olması

III.Kadın ile erkek arasında yasal farklılıkların bulunması

durumlarından hangilerinin hukuk alanında  düzenleme yapılmasında etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

1921 Anayasasına göre

  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Yasama ve yürütme yet­kisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'ne aittir.
  • Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir.

Buna göre, 1921 Anayasası ile ilgili olarak

I. Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir

II. Güçler birliği ilkesi uygulanmıştır,

III. Halk devlet yönetimine katılabilmektedir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

1926’da kabul edilen Medeni Kanun’a göre

  • Mirasta kız ve erkek çocuklarına eşitlik tanınmıştır.
  • Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı verilmiştir.
  • Resmi nikah zorunlu hale gelmiştir.

Medeni kanunda verilen yukarıdaki maddelere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni kanun hazırlanması uzun zaman alacağı için o sırada hazır olan medeni kanunlar incelenmiş ve İsviçre Medeni Kanunu’nda değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir.

İsviçre Medeni Kanunu’nun seçilmesinde;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve demokratik bir yasa olması

III. Bütün Avrupa ülkelerinin bu kanunu kul­lanması

özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?

5 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Osmanlı Devletinde hukuk  Örfi ve Şeri olmak üzere iki alanda yürütülüyordu. Ayrıca azınlıklar kendi mahkemelerinde yargılanıyorlardı.Bu durum Osmanlı ülkesinde bir çok olumsuz durumların yaşanmasına sebep olmuştur.

Sadece yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir ?

6 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu ile;

  • Mirasın kız ve erkek çocuklar arasında eşit şekilde paylaştırılması sağlanmıştıt,
  • Kadınlara, istediği mesleğe girebilme hakkı tanınmıştır.

Türk Medeni Kanunu'nun bu maddeleriyle, aşağıdaki alanların hangisinde kadın - erkek eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır?

7 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Toplumsal ve ekonomik hayatta kadın ile erkek arasında eşitliği sağlayan yeni medeni kanuna göre  aşağidakilerden hangisi, Türk kadınına tanınan haklar arasında yer almaz?

8 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

1926 yılın­da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle daha az hakka sahip olan kadınlar, ailenin; ku­ruluşu, işleyişi, sonlandırılması...  gibi birçok ko­nuda erkeklerle eşit haklara sahip oldular.

Bu bilgilere  göre Medeni kanun hangi Atatürk İlkesi ile ilgilidir?

9 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

1926'da Medeni Kanunun kabulü ile toplumsal alandaki kadın - erkek arasındaki farklılıklar kaldırılmış, tek eşle evlilik benimsenmiş, resmi nikah zorunlu kılınmış ve kadınlara iş hayatında istediği mesleği seçme hakkı tanınmıştır.

Bu bilgilere göre,

I. Ekonomik alanda gelişmeler sağlanmıştır.

II. Kadınların sosyal hakları artmıştır.

III.Kadınlara, siyasi haklar tanınmıştır

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Osmanlı döneminde dini kurallara göre hazırlanmış olan Medeni Kanun olan Mecelle, 1926’da İsviçre’den alınan kanunun, düzenlenmesi ile değiştirilmiştir.

Bu bilgilere  göre medeni kanun hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?

0%