835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 4

 

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
131
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 4

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Sakarya Meydan Muharebesi’nde elde edilen askeri başarının sonucunda birçok siyasi başarı da gelmiştir. Bunlardan biri de Fransa ile TBMM arasında imzalanan Ankara Antlaşmasıdır. (20 Ekim 1921) Anlaşmanın maddelerinden bazıları şunlardır:

- Hatay dışında Türkiye-Suriye sınırı çizilmiş oldu.
- Taraflar arasında savaş sona erdi.
- Hatay’da özerk bir yönetim kurulacak, burada Türkçe resmi dil olacaktı.

Ankara Antlaşması’nın verilen maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Türk ordusu henüz eksikliklerini giderememişti. Buna rağmen, Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı’nın doğusunda yoğun çarpışmalar başladı. Cephedeki savaş geniş alana yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal Türk ordularına “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir, Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Meydan Savaşı’nın sonucunu belirledi.

Yukarıdaki metin incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Aşağıda Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.

1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
2. İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti’ne bırakılacaktır.
3. Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için, 8000 Türk jandarma birliği görevlendirilecektir.
4. Türk ordusu, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacaktır.
5. İtilaf Devletleri barış antlaşması yapılıncaya kadar Boğazlarda kalabilecektir.
6. Yunanlar; Meriç Nehri sınır olmak üzere, antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaktır.

Verilen maddelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kilis ÖDM

Millî Mücadele yıllarında Batı Cephesi’nde;

• I. İnönü Savaşı ile Yunanistan yenilgiye uğratıldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandığı ilk zafer oldu.
• Kütahya Eskişehir Savaşları’nda Türk ordusu mağlup oldu ve Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi.
• Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu Yunanistan’ın başlattığı saldırıyı geri püskürtmeyi başardı.
• Büyük Taarruz ile ordumuz saldırıya geçerek Yunan ordusunu mağlup etti.

Buna göre ordumuz,

I. Batı Cephesi’nde birden fazla yerde mücadele vermiştir.
II. Batı Cephesi’ndeki tüm savaşları kazanmıştır.
III. Sakarya Meydan Muharebesi’nde savunma savaşı yapmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Samsun ÖDM

Düzenli ordu birliklerinin Batı Cephesi’nde verdiği başarılı mücadeleler, hem ulusal hem de uluslararası başarıları beraberinde getirmiştir.

Buna göre,

I. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
II. Millî Mücadele’ye katılım ve desteğin artması
III. Afganistan’la Dostluk Antlaşması’nın imzalanması

gelişmelerinden hangileri uluslararası başarılardır?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

Batı Cephesi’nde kazandığımız Sakarya Meydan Savaşı ile Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmış, Yunanlar savunmaya geçerken Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Savaşı ustaca yöneten Başkomutan Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi. Başkomutanlık yetkisini TBMM üç ay süreyle uzattı. Güney Cephesinde düzensiz halk birlikleri ile savaşan Fransa beklemeye başlamıştı. Sakarya zaferinden sonra Fransa, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği Güney Anadolu topraklarından çekildi. 

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aksaray ÖDM

Sakarya Savaşı öncesi ordunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, halkta karamsarlığa neden olmuş, TBMM’deki Mustafa Kemal muhalifleri de “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor?” diyerek Mustafa Kemal’i eleştirmişlerdir.

Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Balıkesir ÖDM

  • I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi, Londra Konferansı’na davet edilmiştir. Afganistan’la dostluk antlaşması imzalanmıştır. Rusya ile de Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  • Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Rusya’nın aracılığıyla Kafkas devletleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.
  • Büyük Taarruz’un kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Tekirdağ ÖDM

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin, hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”

(Atatürk’ün Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile ilgili sözleri, Nutuk)

Atatürk’ün sözlerinden,

I. Vatanseverlik
II. Liderlik
III. İleri görüşlülük

kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesi’ nde tarihe geçen emrini “Nutuk” adlı eserinde şu şekilde açıklamıştır:
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

0%