825 Kongreler Dönemi Online Test

İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

825 İstiklal Yolculuğu

825 Kongreler Dönemi

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

BİLGİ

DOĞRU MU YANLIŞ MI?
1- Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya Genelgesi’ni yayımlayarak milli bilinci ilk kez uyandırmıştır. 
2- Erzurum ve Sivas Kongrelerinde güdümlü devlet anlayışı yerleştirilmek istenmiştir. 
3- Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetlerin birleşmesiyle topyekûn mücadele anlayışı pekişmiştir. 

Verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

ERZURUM KONGRESİ

SİVAS KONGRESİ
Temsil Heyeti oluşturuldu ve Doğu Anadolu’yu temsil etme yetkisi verildi.Temsil Heyeti’nin yetkileri tüm yurdu kapsar hâle getirildi.

 Verilen tablodan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

“Erzurum Kongresi toplanma şekli bakımından bölgesel bir kongre olmasına karşın aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir.” diyen Ahmet öğretmen bu düşüncesine Erzurum Kongresi kararlarından;

I- Temsil Heyeti’nin oluşturulması

II- Milli iradeden bahsedilmesi

III- Vatanın bütünlüğünden bahsetmesi

hangilerini kanıt gösterebilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
  • Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.
  • Milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
  • İrade-i Milliye gazetesinin kurulmasına karar verildi.

Sivas Kongresi’nin yukarıdaki kararlarına bakıldığında Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Samsun güvenli olmadığı için Mustafa Kemal Havza ilçesine geçti ve burada 28 Mayıs 1919 tarihinde Havza Genelgesi’ni yayınladı. Bu genelgede şunları belirtmiştir:

  • Mitingler ve millî gösteriler tüm ülkeye yayılmalıdır.
  • İtilaf Devletleri'ne ve İstanbul hükûmetine işgalleri protesto eden telgraflar gönderilmelidir.
  • Siyasi bütünlüğümüzün korunması için, işgalleri protesto eden gösteriler yapılmalıdır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nin yayınlanması sonrasında İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’i görevinden alarak amacını engellemek ve İstanbul’a geri dönmesini sağlamak istemiştir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal, askerlik görevinden istifa ederek yoluna devam etmiştir.

Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa ederek, Millî Mücadele yolunda ilerlemesi onun kişilik özelliklerinden;

I- Bağımsızlığa düşkün olması

II-Fedakârlık

III- Kararlılık

hangileri ile ilgilidir?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I- Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

II- Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.

III- Kuvâ-yı Millîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

IV- Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Erzurum Kongresi kararlarından hangisi yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret etmektedir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Basına oldukça önem veren Mustafa Kemal, 6 Nisan 1920’de Yunus Nadi ve Halide Edip’le Anadolu Ajansı’nı kurdu. Ayrıca 1917 yılında Afyon’da kurulan Öğüt gazetesi ile 5 Kasım 1919’da Kastamonu’da kurulan Açıksöz gazetesi de Millî Mücadele’yi destekleyen yayın organları arasında yer almıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Temsil Heyeti’nin Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Komutanlığı’na ataması;

I- Temsil Heyeti’nin hükümet gibi hareket ettiğini

II- Yürütme gücünü kullandığını

III- Temsil Heyeti’nin yasama gücüne kavuştuğunu

durumlarından hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • Sivas’a gönderilecek temsilciler, müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediyelerce seçilecektir.
  • Her ihtimale karşı bu mesele bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler, gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir.

Amasya Genelgesi’nin yukarıdaki maddeleri ile aşağıdaki çıkarımlar eşleştirilecek olduğunda hangisi dışarıda kalır?

0%