824 Kuvayımilliye ve Cemiyetler ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
81
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

824 Cemiyetler ve Kuvayı Milliye 2

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Artvin ÖDM

Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldiğinde İtilaf Devletlerinin donanmaları da boğaza gelmişti. Bu durum karşısında Mustafa Kemal ‘’Geldikleri gibi giderler’’ sözünü söylemiştir. Mustafa Kemal İstanbul’da kaldığı süre içerisinde arkadaşları ile toplantılar yapmış ve kurtuluş için çareler aramıştır.

Verilen metin incelendiğinde Mustafa Kemal’le ilgili,

I. Düşmanla mücadele edeceğini belirtmiştir.
II. Kararlı bir duruş sergilemiştir.
III.Bağımsızlığa olan inancı azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Manisa ÖDM

Aşağıdaki parçada Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.
“Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda gerçekleşen işgallere karşı, ülkenin çeşitli yörelerinde halk tarafından oluşturulan mili birliklere Kuvâ-yı Millîye denir. Bu birlikleri oluşturma düşüncesi, Yunan işgaline karşı gerçekleştirilen Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra diğer yörelerde de Kuvâ-yı Millîye birlikleri kurulmuştur. İlk mücadeleler ise, Fransızlara karşı Güney Cephesi’nde başlamıştır.”

Bu bilgilere göre Kuvâ-yı Millîye birlikleri ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Nevşehir ÖDM

Kuvâ-yı Milliye birlikleri Anadolu’nun işgal edilmesi ve Osmanlı Hükûmeti’nin işgaller karşısında sessiz kalması üzerine Türk halkındaki vatanseverlik duygusuyla düşman işgaline karşı kurulmuş düzensiz askeri birliklerdir. 

Buna göre Kuvâ-yı Milliye birliklerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi “Milli Birlik ve Beraberlik” açısından olumsuz nitelik taşır?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Ardahan ÖDM

Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal; Anlaşmanın ateşkesten çok ülkeyi işgallere açık hale getirdiğini herkese açıkça söylemiştir. Vatanın kurtulması için devlet yöneticileriyle İstanbul’da toplantılar düzenlemiş, İstanbul’da çözüm bulamayınca Anadolu’ya geçerek kurtuluş için halkı örgütlemiştir.

Yukarıdaki metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine değinilmemiştir?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Diyarbakır ÖDM

Aşağıda yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerinden bazıları verilmiştir:

• Bu cemiyetler, bölgesel nitelikli olarak kuruldular.
• Kendi bölgelerinin Türklere ait olduğunu toplantı, miting, propaganda ve yayın gibi etkinliklerle duyurmaya çalıştılar.
• Yararlı cemiyetler, bölgesel nitelikli olduğundan bağımsızlık yolunda ortak hareket edemediler.
• Vatanın kurtarılması için çalışan bu yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal tarafından Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında bir araya getirilerek tek çatı altında toplandılar.

Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Ardahan ÖDM

İzmir’in işgali ve Yunanların halka yapmış olduğu kötülüklerin duyulması Anadolu’da pek çok miting ve protestoya sebep olmuştur. Tarih boyunca bağımsız yaşayan Türk milleti esaret altında yaşayamayacağını göstermiş, ülkede bir müdafaa-i hukuk (hakların savunulması) hareketi doğmuştur. Böylece ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için çeşitli cemiyetler kurulmuş ayrıca Kuvâ-yı Milliye denen milis kuvvetler oluşturulmuştur. 

Bu bilgilere göre,

I. Türk milleti işgallere tepki göstermiştir.
II. Milletimiz haklarını savunmak için direnişe geçmiştir.
III.İzmir’in işgali milletimizin harekete geçmesini sağlamıştır.

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İzmir ÖDM

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasının ardından İtilaf Devletleri kendi çıkarlarına uygun olarak hazırladıkları barış antlaşması metinlerini Osmanlı’nın kabul etmesi için dayattılar. Bu antlaşma metni Osmanlı Devleti’nin sonunu getirecek maddeleri içeriyordu ancak bu maddeleri kabul etmek dışında çare olmadığını düşünen padişah ve saltanat şurası Sevr Barış Antlaşması’nı kabul etti ve heyet göndererek imzalattı. Tüm bunlar olurken Mustafa Kemal antlaşmanın kesinlikle imzalanmamasını istemiştir. Antlaşma imzalandıktan sonra da Meclis ve millet tarafından reddedilmesi gerektiğini söylemiştir.

Mustafa Kemal’in bu antlaşmayı reddetmesinde,

I. Antlaşmayı imzalamaya Mustafa Kemal veya ona bağlı bir heyetin çağrılmamış olması
II. Antlaşmanın maddeleri ile vatan topraklarının İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmış olması
III.Antlaşma ile Türk milletinin bağımsızlığının tamamen yok edilmek istenmesi

durumlarından hangileri sebep olarak gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Düzce ÖDM

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Bu anlaşmanın bir ateşkesten çok teslimiyet belgesi olarak değerlendirilmesine yol açan önemli maddeleri bulunmaktadır:

Madde 7: İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
Madde 24: Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgal hakkı İtilaf Devletlerinin elinde bulunacaktır.
Bu maddelere dayanarak Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Artvin ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında herhangi bir karşı harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletlerine silahla karşı konulmamasını istiyordu.

İstanbul Hükûmeti’nin işgaller karşısında tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Kilis ÖDM

Kuvâ-yı Milliye birlikleri halkın içinden doğmuş işgallere karşı büyük bir direniş başlatmıştı. Bölgesel çaplı olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatsa da düşmanı tamamen yurttan atabilecek güce sahip değildi. Ayrıca bazı Kuvâ-yı Milliye liderlerinin disiplinsiz ve düzensiz davranışları da bulunmaktaydı. Bu nedenle ilerleyen süreçte Kuvâ-yı Milliye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dahil edildi.

Yukarıda verilen bilgilere göre Kuvâ-yı Milliye birlikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

0%