823 Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
51
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

823 İşgal Yıllarında Anadolu

823 Mondros Mütarekesi ve İşgaller Online Test 2

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bursa ÖDM

Mustafa Kemal, 13 Ekim 1918 tarihinde Halep’ten çektiği telgrafta, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartlarını çok ağır bulduğuyla ilgili şunları belirtmiştir:
“Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur. Yine bu ateşkes maddeleri Sevr Antlaşması’nın hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği fikrini işgalcilere mümkün ve normal gösterdi.’’ 

Yukarıda verilen bilgilere göre anlaşma hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Artvin ÖDM

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan Wilson İlkelerinin siyasi ve ekonomik temelleri şu maddelerle belirtilmiştir:
• Yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.
• Devletler arası ekonomik engeller kaldırılacaktır.
Buna göre Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden,
I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır.
II. İtilaf Devletleri Osmanlı demir yollarından istifade edecek, Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulundurulacaktır.
III. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir.
hangilerinin Wilson İlkeleri ile çeliştiği söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Niğde ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında hiç vakit kaybetmeden İzmir ve çevresini işgal etmeye başlayan Yunanlar;
• Bölgeye Rum göçmenleri yönlendirme,
• İzmir’de devlet binalarına el koyma,
• Yerli Rumları kışkırtarak çete hareketlerine destek verme,
• İşgallerini doğu yönünde genişletme
faaliyetlerine girişmişlerdir.
Yunanların işgal sonrası bu girişimleri dikkate alındığında,
I. Bölgenin etnik yapısını kendi lehine değiştirmek
II. Devlet yönetiminde söz sahibi olmak
III. Etki alanlarını sınırlandırmak
IV. Bölgede kalıcı egemenlik kurmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Şanlıurfa ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:
• İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdir.
• Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebileceklerdir.
• Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletlerince denetim altına alınacaktır.
Verilen maddelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Nevşehir ÖDM

Osmanlı Devleti topraklarının paylaşım planlarının yapıldığı Paris Barış Konferansı’nda, İngiltere Batı Anadolu’da güçlü bir İtalya’nın varlığını kendi çıkarlarına uygun bulmamış bu nedenle Batı Anadolu’yu çok daha güçsüz, tehdit unsuru oluşturmayacak, Yunanistan’a vermeyi teklif etmiştir. Sonuçta İngiltere Fransa ve ABD’nin ortak kararıyla Doğu Trakya ve Batı Anadolu’nun bir kısmı Yunanistan a bırakılmıştır.

Buna göre metinde yaşanan gelişmeler aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmuştur?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Tokat ÖDM

Atatürk, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında oluşan ortamı:
‘‘…Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek, ikincisi Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri, Osmanlı Devleti’nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksimi yerine, imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Söz gelişi, bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti’nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgelerde Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksim edileceğini oldubitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu…’’ şeklinde ifade etmiştir.

Verilen metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Diyarbakır ÖDM

Paris Barış Konferansı’nın ana gündem maddeleri; Avrupa’nın sınırlarının yeniden çizilmesi, sömürgelerin durumu ve Rusya savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılmasıydı. İngiltere’nin sömürgelerine giden en önemli yol Akdeniz’den geçiyordu. Doğu Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Lloyd George (Loyd Corç), İtalyanların Anadolu’da yayılmasına karşı çıktı. Ayrıca Yunan heyeti, konferansa “İzmir’de Rum nüfusunun çoğunlukta olduğuna dair” sahte belgeler sunmuştu. İngiltere, Yunanların İzmir’deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir’e asker çıkarmalarına izin verilmesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti. Yalnız kalan İtalya da bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
Buna göre,
I. İtilaf Devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmıştır.
II. İzmir konusunda İtalya yalnız bırakılmıştır.
III. Sömürgecilik yerini manda ve himayeye bırakmıştır.
durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Düzce ÖDM

Bir zamanlar “Millet-i Sadıka” olarak tanımlanan Ermeniler, I. Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla ardından da İngilizlerle iş birliği yaptılar. Bu iş birliğine karşılık İngilizler, Ermenilere, Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet vadettiler.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu vaadi gerçekleştirmeye yönelik alınmıştır?

9 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Ankara ÖDM

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesinde “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir.” ifadesi yer alıyordu.

Bu maddeye göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Gümüşhane ÖDM

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması taşıdığı ağır hükümlerden dolayı bir ateşkes antlaşması gibi değil de barış antlaşması niteliğindeydi. “Bütün Osmanlı orduları terhis edilecektir.’’ maddesi ise bu ağır maddelerden biridir.

Bu madde ile İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

0%