813 Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Testi

 
/10
2 oylar, 3.5 ortalama
75
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

813 Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2017

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın siyasi ve ekonomik gücünü kaybederek Avrupa karşısında gerilemesi, Fransız İhtilali ile çok uluslu devletlerin parçalanması Ata-türk’ün düşünce hayatında etkili olmuştur.

Bu bilgilerde Atatürk’ün düşünce hayatının şekillenmesinde hangi unsura vurgu yapılmıştır?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2015

Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?

3 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2017

  • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.
  • Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.

Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir?

4 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2013

“Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavra-mış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.”

Sizce, Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir?

5 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

LGS 2018

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?

6 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

2014 TEOG

“Fikirlerimizi, toplamı binleri aşan Harp Okulu öğrencilerine aşılamak için, daha kurmay sınıflarına geçmeden gizli bir teşkilat kurmuş, Muhittin Baha Pars’ın ağabeyi İsmail Hakkı Pars ile Ömer Naci ve birkaç arkadaşın gayreti ile el yazısı iki nüsha dergi çıkarmıştık. Liderimiz Mustafa Kemal’di. Gelebilecek sorumluluğun en büyük yükü de onun omuzlarındaydı…”

Ali Fuat Cebesoy

(Sınıf Arkadaşım Atatürk s.45)

 Ali Fuat Cebesoy’un hatıralarında anlattığı bu bölümden Mustafa Kemal’in;

I-İleri görüşlülük           II-Önderlik

III-Cesaretlilik               IV-Örgütleyicilik

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

 

7 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sa­dece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yük­seltmek için çevresinde çıkan yayınları takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eser­lerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyet­çilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kav­ramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;

I. Barışsever olması,

II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,

III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,

IV. Açık sözlülüğü

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

8 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

9 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2014

Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi yıllarında; arkadaşı Naci Bey’den etkilenerek şiire, öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihe daha fazla yönelmiş,  Voltaire (Volter) ve J.J. Rousseau (Russo) gibi yazarları tanımış, güzel konuşma sanatı ile ilgilenmiştir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Manastır Askerî İdadisinin Mustafa Kemal’e sağladığı kazanımlardan biri olamaz?

10 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2013

Mustafa Kemal’in lise öğrenimini yaptığı Manastır şehrinde, çeşitli din ve ulustan insanlar yaşamaktaydı. Fransız İhtilali’nin etkisiyle bu uluslarda, bağımsız yaşama duyguları gelişmeye başlayınca aralarında çekişmeler ortaya çıktı.

Manastır’daki bu sosyal ortamın Mustafa Kemal’in üzerindeki etkisi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

0%