812 Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Online Test 5

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 13 soru vardır.
  • Size rastgele 10 tanesi sorulacaktır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
41
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk ve Öğrenim Hayatı ÖDM Testi 5

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Batman ÖDM

Nüfusun çoğu Türk olan Selanik’te Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi çeşitli din, mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşamaktaydı. Bu etnik ve kültürel zenginlikle birlikte şehirde farklı kültürlerin yan yana yaşama ortamı sağlanmıştı. Bu sayede Mustafa Kemal, yeni ve farklı fikirlere karşı açık olan bir ortamda yetişti. Mustafa Kemal’in farklı kültürleri tanımasında, kendini geliştirmesinde, yenilikçi ve açık görüşlü bir insan olmasında Selanik büyük
bir etkiye sahipti.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Samsun ÖDM

Selanik, birçok Osmanlı şehrine göre gelişmiş bir kent görünümündeydi. Farklı milletlerin bir arada yaşama imkânı bulduğu şehirde, minareler ve çan kuleleri yükselirdi. Şehir, hem Sırbistan ve Viyana üzerinden giden demir yolu hattıyla Avrupa’ya, Bulgaristan üzerinden giden demir yolu hattı ile de İstanbul’a bağlanmaktaydı. Ayrıca Selanik’te dokuma fabrikalarında pamuklu ve yünlü kumaş üretilmekte, önemli ölçüde tütün ihraç edilmekteydi.
Metne göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Nevşehir ÖDM

Selanik, önemli bir liman kentiydi. Ayrıca İstanbul, Belgrad, Manastır gibi şehirler ile demir yolu ulaşım imkânı vardı. Ticaret gelişmişti. Avrupa’da basılan yayınlara da ulaşılabiliyordu. Bu nedenle Avrupa’da ortaya çıkan fikirler, Selanik’te de etkili oluyordu. Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Arnavutların beraber yaşadığı Selanik’te milliyetçilik fikrinin yayılması, çatışma ortamının doğmasına neden oldu.
Paragrafta Selanik şehrinin hangi alandaki özelliğinden bahsedilmemiştir?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Samsun ÖDM

Mustafa Kemal’in Manastır Askeri Lisesi’nde almış olduğu matematik eğitiminin kolay olduğu söylenemezdi. Matematiğe yoğunluk vermesinden dolayı Fransızca’da geri kalmıştı. Bu yüzden Frerler Okulu’nda verilen Fransızca derslerine gizlice katılarak Fransızcasını geliştirmeye çalıştı. Lise yaşamı sırasında sınıfta birinci ya da ikinci olabilmek adına aşırı derecede çalışmaktaydı ve bu gayret meyvesini vererek liseyi bitirdi.
Bu metinden yararlanarak Mustafa Kemal’in,
I. Azmi
II. Teşkilatçılığı
III. Kararlılığı
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Balıkesir ÖDM

Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü dönemde Osmanlı Devleti’nde birçok okul türü bulunmaktaydı. Bir yanda Avrupai tarzda eğitim veren modern okullar, bir tarafta geleneksel eğitim veren medreseler, diğer yanda ise azınlıkların açtığı azınlık okulları bulunmaktaydı. Bu durum ülkede farklı anlayışa sahip bireylerin yetişmesine neden olmuştur. 

Buna göre Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Çanakkale ÖDM

Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısı bulunması, ticaret merkezi olması, renkli etnik yapısı, şehirde Batı tesirlerine açık çeşitli fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal’in çok genç yaşta değişik yaşayış şekillerine, kültürlere her türlü yeni fikre açık bir ortamda büyümesine ve kendine geliştirmesine fırsat vermiştir.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Selanik şehri ile ilgili,
I. Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
II. Farklı fikir akımlarının yayıldığı özgür bir ortama sahiptir.
III. Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişmesine katkı sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Tokat ÖDM

• Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.
• Farklı inançlar, milletler ve kültürler uzun yıllar uyum içinde yaşamıştır.
• Birçok aydın yaşamış, çok sayıda gazete ve dergi çıkarılmıştır.
• Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan penceresi konumundadır.
Verilen dört özelliği bünyesinde bulunduran Osmanlı kenti aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Balıkesir ÖDM

- 19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nde birbirinden farklı tarzda eğitim kurumları vardı. Bir tarafta geleneksel eğitim veren medreseler, diğer tarafta yeni açılan batı tarzı okullar yer almaktaydı. Azınlıkların açtığı okullar Maarif Vekaletine (Millî Eğitim Bakanlığına) bağlı değildi. Bu okullar konsolosluklara bağlıydı.
- Bu dönemde eğitim hayatına başlayan Mustafa Kemal, annesinin isteği ile mahalle mektebine başladı, sonra babasının isteği ile buradan ayrılıp daha modern teknikler ile eğitim veren Şemsi Efendi İlkokuluna geçti. Ortaokulda da Mustafa Kemal ile annesi farklı düşünüyordu. Annesi çocuğunun askerî okula gitmesini ve asker olmasını istemezken Mustafa Kemal asker olmak istiyordu.

Verilen bilgilere göre,
I. Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği yoktur.
II. Mustafa Kemal’in eğitimi konusunda aile üyeleri birbirinden farklı düşünmektedir.
III. Osmanlı Devleti’nde tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Manisa ÖDM

Aşağıdaki parçada Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatının önemli bir bölümünü teşkil eden Selanik Askerî Rüştiyesi ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

...Selanik Askerî Rüştiyesi, derslerin ihtisas esasına göre okutulduğu, yönetim ve öğretim kadrosunun çoğunluğunu subayların teşkil ettiği, gençlik çağında bulunan üniformalı subay adaylarının ortaöğrenimle birlikte ilk askerlik eğitimlerini gördüğü disiplinli bir okuldur. Mustafa’nın bu seçkin okuldaki serüveni öğretmenlerinin ve komutanlarının dikkatlerini çekerek kendisini kısa sürede çevresine tanıtmasıyla başlar. Bu başlangıcı matematik dersine olan ilgisi ve bu derste sınıfın müzakerecileri arasına girmesi takip eder. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey’in onun yetenek, yaratıcılık ve olgunluğunu fark etmesi ve ona “Kemal” adını vermesi Mustafa’nın öğrenim hayatının farklı bir boyut kazanmasına yol açar.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mersin ÖDM

“Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlatımına bakılarak,

I. Osmanlı Devleti’nde eğitim birliği yoktur.
II. Onun eğitim hayatı ile ilgili ailesinde fikir ayrılıkları yaşanmıştır.
III. Şemsi Efendi Mektebi modern eğitim veren bir eğitim kurumudur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

0%