813 Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler ve Olaylar ÖDM Testi

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 3 ortalama
30
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

813 Mustafa Kemal'in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler ve Olaylar ÖDM Testi

1 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Nevşehir ÖDM

Mustafa Kemal , Avrupalı bazı yazarları da okumuş, onların düşüncelerinden etkilenmiştir. Bu yazarlardan biri olan Jean Jacques Rousseau; Toplum Sözleşmesi eserinde şu cümlelere yer vermiştir:
- ‘‘İnsan hür doğar, ancak her yerde zincire vurulmuştur.’’
- ‘‘Bazıları kendisini başkasının efendisi sanır, ama böyle sanmaları onlardan daha da köle olmalarına engel değildir.’’
- ‘‘Bir yönetim nasıl oluşmuş olursa olsun, eğer onun altında yasaya boyun eğmeyen tek bir insan bulunacak olursa, tüm başkaları zorunlu olarak onun buyruğu altına düşerler.”
Buna göre aşağıdaki kavramlar yukarıdaki cümleler ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Ankara ÖDM

Atatürk için, iyi bir askerdi, demek yeterli olmaz. O her alanda kendini geliştirmeye özen göstermiş ender bir kişidir. Ömer Naci ile edebiyat ve hitabet gücünü artırırken, öğretmeni Tevfik Bey ile tarihin derinliklerine inmenin
önemini fark etmiş; Namık Kemal’i okurken vatanseverliğini, Ziya Gökalp ile milliyetçilik duygularını geliştirmiştir. Öğrendiği bilgiler ve geliştirdiği duygular ile ülkeye yenilikler getirmiş, halka faydalı işler yapmıştır. O önemli bir
komutan, siyasetçi, yazar ve başöğretmendir. Başka milletlere örnek olmuş eşsiz bir dünya lideridir.
Verilen bilgiden hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Düzce ÖDM

- Askerî idadi yıllarından itibaren arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemesi, hitabet sanatına duyduğu ilgi ve düşüncelerini çevresindekilerle paylaşması.
- Mustafa Kemal Şam’da görevli olduğu dönemde ülkeye özgürlükçü ve halkın temsil edildiği bir yönetim getirmek amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması
Yukarıda verilenler Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

4 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Artvin ÖDM

Türk düşünürler Mustafa Kemal’i daha çok vatan sevgisi ve milliyetçilik konularında etkilenmiştir. Yabancı düşünürler ise eşitlik, adalet, demokrasi ve insan hakları gibi konularında etkilemişlerdir. Mustafa Kemal okuduğu bu
yazarların kitaplarında önemli yerlerin altını çizmiş ve notlar almıştır.
Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal’le ilgili hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Trabzon ÖDM

Millî egemenlik düşüncesi ilk defa 18. yüzyılda Fransız düşünürü Jean Jacques Rousseau tarafından ortaya atıldı. Düşünceleri sayesinde baskıcı hükümdarlara karşı bireylerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için mücadeleler başlatıldı. Bu amaçla “Toplum Sözleşmesi” adlı eserini yazdı. Rousseau eserinde; yurttaşı, ortak benliği, halkı, devleti yaratan bir toplum sözleşmesini ve bu sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil olması gerektiğini vurgular. Mustafa Kemal’i etkileyen kişiler arasında Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau da bulunmaktadır.
Yukarıdaki metne göre Mustafa Kemal’in aşağıda verilen hangi faaliyeti onun Jean Jacques Rousseau’dan etkilendiğini gösterir?

6 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Düzce ÖDM

- Mustafa her şeyi başkasından bekleyen bir karaktere sahip değildi. Daha çocukluğundan itibaren kendini yetiştirmek için üstün gayret gösterdi. O, yapması gerekenleri düşünür, keşfeder ve uygulardı.
- Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı düşünce adamlarının eserlerinden istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti.
- Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi yabancı gazete ve dergileri okuyabilmesinin yolunu açmıştı. Okuduğu yabancı gazete ve dergiler Mustafa Kemal’in dünyada olup bitenlerden haberdar olmasına zemin hazırladı.
- Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerinde görev yapması Mustafa Kemal’in bilgisini artırıp düşünce dünyasını geliştirdi. Bu görevleri esnasında, devletin ve halkın içine düştüğü durumu yakından görme imkânı buldu. O, bu durumdan rahatsızlık duyup kurtuluş çareleri üzerinde düşünceler geliştirdi.
Verilenlere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Düzce ÖDM

Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisindeki öğrencilik yıllarında, ülke sorunlarıyla ilgilenmeye ve çözüm yolları düşünmeye başladı. Vatan sevgisinde Namık Kemal’in, milliyetçilik konusunda da Ziya Gökalp’in fikirlerinden önemli ölçüde etkilendi.
Paragraftaki bilgiler göz önüne alındığında Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Trabzon ÖDM

Biz o yüce yaradılışlı bir milletiz ki yurdunu, ulusunu koruma sahasında
Ayaklar altında toprak olmaktansa ölmek daha tercih edilir
Hürriyet mücadelesi korkulu bir ateş olsa da dert değil;
İnsan olan bir can için mücadele sahasından kaçmaz
Celladın can yakan kemendi acımasız bir ejder olsa
Yine de bin defa daha esaret zincirinden iyidir.
Yukarıda Namık Kemal’e ait Hürriyet Kasidesi’nin günümüz Türkçesine çevrilmiş bir bölümü bulunmaktadır.
Buna göre Namık Kemal’in, Mustafa Kemal’i etkilediği alanlar arasında,
I. Özgürlük
II. Vatan sevgisi
III.Millet sevgisi
IV.Millî egemenlik
yukarıdaki maddelerden hangileri vardır?

9 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Aksaray ÖDm

Mehmet Emin Yurdakul’un Türk tarihi ve Türk kültürü ile ilgili yazdığı eserler, Atatürk’te çağdaş milliyetçiliğin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre Atatürk’te milliyetçilik duygusunun oluşmasında,
I. Tarih bilincinin artması
II. Farklı yerlerde askeri görevlerde bulunması
III.Kültürel değerleri önemsemesi
ifadelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

10 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Eskişehir ÖDM

Mustafa Kemal Manastır Askerî İdadisinde arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabet sanatına ilgi duydu, Namık Kemal ve Tevfik Fikret’in eserlerini okudu. İyi derecede Fransızca bilen arkadaşı Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları J.J. Rousseau (Russo), Voltaire (Volter) ve Montesquieu’nun (Montesku) eserlerini okumaya başladı. Böylece milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarıyla tanıştı. Yabancı dil bilmenin öneminin farkında olan Mustafa Kemal, istediği düzeyde görmediği Fransızcasını geliştirmek için tatillerde gittiği Selanik’te dersler aldı.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

0%