811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Online Test

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. ” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
9 oylar, 4.6 ortalama
954
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Panslavizm; Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin ve Bulgarların, Rusya’nın önderliğinde siyasi bir birliğe kavuşmasını amaçlar.

Buna göre Rusya'nın Panslavizm politikası Osmanlı Devleti'ni çöküntüden kurtarma düşüncelerinden hangisine benzemektedir?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1876 yılında Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin ilanı ile anayasal düzene geçilmiştir. Bu anayasa ile Osmanlı’da halk yönetime katılma hakkı kazanmıştır. Bu meclise Mebusan Meclisi adı verilmekteydi.  Mebusan Meclisi’nin açılması ile devletin yönetim biçimi meşrutiyet olmuştur.

Yukarıdaki metinde öncelikle hangi alandaki gelişmelerden bahsedilmektedir?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

I- Avrupa Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak kapitülasyonları genişletmeleri

II- Azınlık isyanları sonucunda Balkan topraklarının kaybedilmesi

III- Osmanlı Devleti’nin borçları ödeyememesi sonucunda Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması

19. ve 20. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti’ni daha çok ekonomik alanda etkilediği söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Avrupa’da yaşanan,

I- Sanayi İnkılabı

II- Coğrafi keşifler

III- Fransız İhtilali

gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni öncelikle siyasi açıdan olumsuz etkilemiştir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1800’lü yıllarda İngiltere'de başlayan sanayi devrimi zamanla diğer Avrupa devletleri arasında yayılmaya başladı. Bu durum küçük üretim atölyelerinin yerini büyük fabrikaların almasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan durumun doğrudan yarattığı bir sonuçtur?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

I- 1876 yılında ilan edilen I. Meşrutiyet ile Türk tarihinde halkın sınırlı da olsa ilk kez yönetime katılması

II- Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı ve yabancı devletlerin kışkırtması sonucunda Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkların isyan etmesi

III- Avrupalı Devletler arasındaki sömürge yarışı, ham madde ve pazar rekabeti sonucunda Osmanlı Devleti’nin bir pazar ülkesine dönüşmesi

19. ve 20. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti’ni daha çok siyasi alanda etkilediği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

………………… düşünce akımına göre Osmanlı Devleti’nin dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabileceğini savunur. Osmanlı yönetimi altında yaşayan Türklere milli bilinç kazandırmayı amaçlamıştır. Başlıca temsilcileri Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul’dur.

Yukarıdaki metinde “………….” İle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bazı gelişmeler şu şekildedir:

  • 1839 yılında Tanzimat Fermanı,
  • 1856 yılında Islahat Fermanı,
  • 1876 yılında I. Meşrutiyet,
  • 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edildi.

Metinde belirtilen gelişmeler ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi amaçlanmış olamaz?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti, 19. Yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle aldığı borçları ödeyemez hale gelince alacaklı devletler bir araya gelerek Duyun-u Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurarak Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koydular.

Metinde verilen gelişmeden hareketle;

I- Osmanlı Devleti sömürgeleştirilmiştir.

II- Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı kısıtlanmıştır.

III- Osmanlı Devleti’nin egemen devlet anlayışı zarar görmüştür.

çıkarımlarından hangisi yapılabilir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün insanları dil, din, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı vatandaşı olarak kabul eden Osmanlıcılık düşünce akımı devletin dağılmasını önleyememiştir. Çünkü …..

Bu cümlenin anlamlı ve doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ile devam edilmesi gerekir?

0%