811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 1. Kazanım
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 3.5 ortalama
286
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 3

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Isparta ÖDM

1789 yılında yaşanan Fransız İhtilali tüm dünyada özgürlük, adalet, eşitlik, demokrasi ve milliyetçilik gibi kavramların yayılmasına sebep olmuştur. Bu ihtilal, sonuçları itibariyle insanların daha adil yönetim biçimlerine kavuş-
malarını sağlarken Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun da dağılmasına sebep olmuştur. Ülke sınırları içerisinde artan milliyetçilik isyanlarına daha fazla karşı koyamayan bu ülkeler topraklarının yavaş
yavaş kendilerinden kopuşuna şahit olmuşlardır.
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikrinin Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu bu derece olumsuz etkilemesinde bu ülkelerin hangi özelliklerinin etkili olduğu savunulabilir?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Düzce ÖDM

Bünyesinde birden fazla ulusu barındıran, diğer bir deyişle çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti; uyguladığı hoşgörü politikası sayesinde bu farklı uluslarla uzun yıllar bir arada yaşamayı başarmıştır. Bu olumlu hava, 1789’da Fransa’da yaşanan ihtilalin bir sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi ile bozulmaya başladı. Bu akımının etkisi ve dış devletlerin de kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti’nin içinde yaşayan milletler, kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyanlar çıkartmaya başladı.
Yukarıda yer alan ifadelere göre seçeneklerdeki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Antalya ÖDM

1839 Tanzimat Fermanı’nda verilen bazı haklar şunlardır;
1. Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
2. Herkes kanun önünde eşit haklara sahip olacak.
3. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek.
4. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek.
5. Herkes mal ve mülk sahibi olabilecek.
6. İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak.
Bu hakların verilme amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kocaeli ÖDM

19. yüzyıl başlarında dağılma sürecinde olan Osmanlı Devletindeki bazı aydınlar bu durumdan kurtulmak için fikir akımları ileri sürmüşlerdir.
• Başlıca temsilcileri Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa’dır.
• Osmanlı Devleti’nde yaşayan halkın tamamı din, dil, ırk, etnik yapı ayrımı yapılmadan herkesi eşit kabul eden düşünce akımıdır.
• Bu fikir akımının öncüleri meşrutiyet yönetimine geçilmesini savunmuşlardır.
• Balkan Savaşları sonunda geçerliliğini yitirmiştir.
Yukarıda sözü edilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Diyarbakır ÖDM

Avrupa’da eğitim kurumları ve yöntemleri modernleştirilmiş, toplumun ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmişti. Osmanlı Devleti’nde ise eğitim istenilen düzeyde geliştirilememiş ve modernleştirilememişti. Bu da toplumun teknolojik gelişmeler için gerekli olan bilgi ve yöntemleri kazanmasını olumsuz etkiliyordu. Osmanlı Devleti, uzun süre Batı’nın diplomasi yöntemlerine de ilgi göstermemişti. Bunun sonucunda sınırları dışında gelişen olayları
gerektiği biçimde izleyememiş, Avrupa devletlerinin kendisi hakkındaki politikalarını doğru olarak öğrenememişti. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin devletler arası ilişkilerde iyi bir dış politika oluşturamamasına zemin hazırladı. Osmanlı toplumu, Avrupa’da gerçekleşen Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve bilimsel gelişmelere de kapalı kalmıştı. Bu sebeple Avrupa’daki gelişmeler halk tarafından yeteri kadar izlenemedi.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Şanlıurfa ÖDM

Tanzimat Fermanı (1839) ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme
kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.
Tanzimat Fermanına bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Sakarya ÖDM

Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi ve Avrupalı devletlerin desteği ile ayaklanmaya başladılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlılar daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karadağlılar ve Bulgarlar gibi Balkan milletleri bağımsızlık kazanarak Osmanlı Devleti’nden ayrıldılar.
Osmanlı Devleti’nin hangi özelliği verilen gelişmelere ortam hazırlamıştır?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Sakarya ÖDM

Durum: 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde; Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daraldığı, yönetim anlayışında değişimlerin olduğu ve demografik yapısının değiştiği görülmüştür.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi verilen durumu destekler nitelikte değildir?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

İzmir ÖDM

I. Osmanlı Devleti Balkanlar üzerindeki hâkimiyetini kaybetmişti.
II. Balkanlarda yaşayan binlerce Türk Anadolu’ya göç etmişti.
Yukarıda 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin durumu ile ilgili verilenler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Bolu ÖDM

Tanzimat Fermanı: Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek, milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak ve azınlıkların devlete bağlılıklarını arttırmak amacıyla 3 Kasım 1839’da yayınlanmıştır. II. Meşrutiyet’in İlanı: Osmanlı Devleti’nde kötüye gidişi engellemek amacıyla 1876’da ilan edilen II. Meşrutiyet, tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Bu dönemde memlekette büyük bir hürriyet ortamı oluşup birçok gazete ve dergi çıkarıldı. Ancak ülkede iç karışıklıkların önü alınamadı çünkü devlet siyasi, idari ve ekonomik bakımdan güç durumdaydı.
Verilen bilgilere göre Tanzimat Fermanı ve II. Meşrutiyet ile ilgili hangi ortak yargıya ulaşılabilir?

0%