811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 1. Kazanım
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 4 ortalama
173
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 4

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

Osmanlı Devleti’ni içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla bazı ıslahat hareketlerine girişildi. II. Mahmut toplumu ilgilendiren tüm alanlarda yenilikler yapmaya çalıştı. II. Mahmut’tan sonra Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856) gibi hukuki yenilikler gerçekleştirildi. Fakat bu fermanlar da Osmanlı Devleti’ndeki kötü gidişi durdurmaya yetmedi.
Yukarıdaki paragrafa göre Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda içinde bulunduğu durum hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Trabzon ÖDM

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin mali yönden büyük sarsıntılara uğradığı bir dönem olmuştur. İngiltere ile 1838 imzalanan ticaret sözleşmesi ile, Osmanlı gümrük duvarları indirilmiş, Osmanlı Devleti’nin zaten cılız olan endüstrisi
Avrupa rekabeti karşısında savunmasız durumda bırakılmıştır. Ödemelerdeki açıklar artmış, denge bozulmuş , ülke mallarını satamaz duruma gelmiş sanayileşme durmuştur. Dış borçlanma para basma gibi yöntemlerle sorunların
çözülebileceğine inanılmış ancak bu durum devleti iflasla karşı karşıya bırakmıştır. Nitekim 1881’de Muharrem Kararnamesi ilan edilmiş ve Düyun-u Umûmiye adı altında Osmanlı Devleti’ni iktisadi ve mali bakımdan yoksun
bırakan , bütün kaynaklarını denetleyen bir sistem kurulmuştur.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Trabzon ÖDM

Osmanlı sınırları içinde yaşayan uluslar Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlık isyanları başlatmıştır. Balkan uluslarının yanında Arap aşiretleri de bağımsızlık ümidiyle Osmanlıya karşı
isyan etmişlerdir. Balkanlar ve Orta Doğu’da yaşanan hakimiyet mücadelesi nedeniyle Avrupalı devletler de bu isyanları desteklemişlerdir. Osmanlı yöneticileri bu durumun önüne geçmek amacıyla birtakım düzenlemeler yapmışlardır. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük gibi fikir akımları ortaya atmışlar ancak bu akımlardan hiçbiri dağılmanın önüne geçememiştir.
Osmanlı Devleti’nin durumu ile ilgili olarak,
I. Azınlıklar kendi devletlerini kurmak için isyan başlatmışlardır.
II. Osmanlı Devleti dağılmayı önlemek amacıyla çalışmalar yapmıştır.
III.Arap aşiretleri Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla ayaklanmamıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

I. Avrupa’nın yeniliklerini uygulayarak devleti kurtarmayı amaçlamışlardır.
II. Sınırları içindeki tüm azınlıkları Osmanlı vatandaşı sayarak dağılmayı engellemek istemişlerdir.
III. Osmanlı sınırlarında yaşayan Müslümanları halifenin liderliğinde birleştirmeyi hedeflemişlerdir.
IV. Dünyadaki bütün Türkleri bir çatı altında toplamayı düşünmüşlerdir.
Yukarıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek amacıyla ortaya atılan fikir akımları verilmiştir.
Bu akımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Ankara ÖDM

Fransız İhtilali tüm dünyada eşitlik, adalet, bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncelerinin doğmasına ve yayılmasına ortam hazırladı. Bu durumdan en çok etkilenenler ise Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler oldu. Bu devletlerin egemenliği altında yaşayan milletler milliyetçilik ve bağımsızlık düşüncesi doğrultusunda bağımsızlıklarını kazanmak için mücadeleye giriştiler. Bu mücadele sonucunda çok uluslu devletler dağılma sürecine girdiler.
Yukarıda verilenilen açıklamaya göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Trabzon ÖDM

Fransız İhtilali ile birlikte dünyaya eşitlik, adalet, hürriyet ve milliyetçilik gibi düşünceler yayılmıştır. Milliyetçilik düşüncesi Osmanlı Devleti’ni de derinden etkilemiştir. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı milletler ‘‘her milletin kendi kaderini tayin etmesi’’ düşüncesi doğrultusunda bağımsızlık mücadelesine girerek isyan etmiştir. Milliyetçilik akımı Osmanlı içindeki uluslara daha çok Avrupalı devletlerin etkisiyle girmiştir. Avrupalı devletler farklı milletleri kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmıştır. Ayrıca milliyetçilik düşüncesi Türk aydınları da etkilemiştir.
Verilen bilgilere göre,aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

Tanzimat Fermanı’nda tanınan can, mal, ırz güvenliği teminat altına alınmış olmakla birlikte asıl amaç Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşit haklara sahip olmalarını sağlamaktı. Ayrıca gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin
kaldırılması kararlaştırılarak, devlet memuru olabilmelerinin de önü açılmıştı. Din ve mezhebinden ötürü gayrimüslimlere hakaret edilmesi kanunla yasaklanmış, bu insanların mahkemelerdeki tanıklıkları da Müslüman bireylerin
tanıklıklarıyla eşdeğer sayılmıştır.
Buna göre bu ferman ile alınan kararlara bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Trabzon ÖDM

Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı, farklı milletleri bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesine neden oldu. Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın ham madde kaynağı ve açık pazarı
haline gelmesinde önemli rol oynadı.Osmanlı aydınları ve devlet adamları, bu olumsuz gelişmeler üzerine Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını, devletin dağılmasını önlemek için bazı çalışmalar başlatmış-
tır. Padişah Abdülmecid,1839’da Tanzimat Fermanı’nı ilan etti.Fermana göre, halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır. Vergi herkesin gelirine göre alınacaktır. Mahkemeler açık olarak yapılacak, rüşvet ve iltimas (kayırma) önlenecektir. Tanzimat Fermanı’yla Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın herkes kanun önünde eşit sayıldı. Osmanlı Devleti’nde ilk defa padişahın gücü üstünde kanun gücünün varlığı kabul edildi. 1856 yılında ise
Islahat Fermanı ilan edilerek gayrimüslimlere verilen haklar genişletildi.
Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Ankara ÖDM

Fransız İhtilali ve Sanayi inkılabı sonrasında Avrupa devletleri gücünü arttırırken Osmanlı Devleti ise her alanda güç kaybına uğramıştır. Birçok savaşın kaybedilmesinin yanında milliyetçilik akımının da etkisi ile topraklar daralırken, ham madde ve pazar yarışına dahil olamayan Osmanlı ekonomik anlamda da sarsılmıştır. Bu gelişmeler sonrasında devleti eski gücüne kavuşturmak isteyen dönemin aydınlarının çeşitli fikir akımları ortaya atması, Meşrutiyetin ve Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi Osmanlı Devleti’nin sorunlarına çözüm olmamıştır.
Verilen bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Ankara ÖDM

Osmanlı’da Tanzimat Dönemiyle birlikte devleti kurtarmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biridir. Osmanlı Devleti’ni kurtuluşunun tüm kurumları ve yaşam biçimiyle Avrupa’yı örnek alan bir devlet
olmakla sağlanacağını savunmuştur.
Yukarıda açıklaması verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

0%