811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 1. Kazanım
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
4 oylar, 5 ortalama
214
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kayseri ÖDM

Osmanlı Devleti’nde 1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-u Esasi) ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçilmiş oldu. Bu yeni dönem, Osmanlı tarihinde “Meşrutiyet Dönemi” olarak adlandırılır. Padişahın tek kişi egemenliğine dayalı yönetimini kabul eden fakat onun halk adına denetlenmesi gerektiğini savunan bu yeni düşüncenin öncüleri Genç Osmanlılar olmuştur. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kayseri ÖDM

Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Batılı devletlerden dış borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de Batılı devletler tarafından “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti için,
I. Sanayi alanında batının gerisinde kaldığı
II. Kapitülasyonlardan olumsuz etkilendiği
III.Ekonomik bağımsızlığına müdahale edildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Artvin ÖDM

Fransız İhtilali’nin yaydığı hürriyet, eşitlik ve adalet gibi kavramlar Osmanlı’da demokrasinin gelişimine katkı sağlamış yine Fransız İhtilali ile her millet kendi devletini kurmalıdır fikrine dayalı olan milliyetçilik akımı Balkanlarda
milliyetçilik isyanları başlatmıştır. Balkanlardaki isyanları engellemek için Osmanlı aydınları çeşitli fikir akımlarını öne sürmüşlerdir.

Metinde verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kayseri ÖDM

31 Mart İsyanının bastırılmasından sonra Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmelerin bazıları şunlardır:
I. İkinci Abdülhamit tahttan indirilmiş, ardından anayasanın maddeleri değiştirilmiştir. Padişahın yetkileri sınırlanırken halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclisin yetkileri artırılmıştır.
II. Devlet yönetiminde padişahın etkisi azalırken İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmuştur.
III.İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin güçlenmesi ve çağdaşlaşması için birtakım ıslahatlar yapmış, tek siyasal güç olarak Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar ülkeyi yönetmiştir.
Bu gelişmelerden hareketle Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kayseri ÖDM

Osmanlı Devleti’nde 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda, daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargılamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı
belirtiliyordu.
Bu bilgilere göre Tanzimat Fermanı’nın,
I. Adli
II. İdari
III.Mali
alanlardan hangilerine yönelik düzenlemeler getirdiği söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Ardahan ÖDM

19. yüzyıl başından itibaren Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar, Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi ve Avrupa devletlerinin desteği ile ayaklandılar bu ayaklanmalar devletin daha çok zayıflamasına; Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Karadağlılar ve Balkan devletlerinin Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olmasına sebep olmuştur.
Verilen paragrafa göre Osmanlı Devleti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Eskişehir ÖDM

Tanzimat Fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupa devletlerinin baskısı ile 1856’da “Islahat Fermanı” ilan edildi. Fermanın amacı, Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini
sağlamaktı. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme ve meclislere girebilme hakları tanındı. Müslüman olmayanların ibadet yeri ve okul açabilmeleri, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmamaları,
din değiştirmeye zorlanmamaları, bütün okullara ve askerî hizmete girebilmeleri, vergide Müslümanlarla eşit haklar fermanla güvence altına alındı. Fermanla tanınan haklar Osmanlı toplumunu birleştirme amacını taşısa
da Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine daha çok müdahale etmesine neden olmuştur.
Buna göre,
I. Halka açık ve adil yargılanma hakkı sağlanması
II. Din ve vicdan hürriyetinin devlet güvencesine alınması
III.Hristiyan toplulukların bağımsızlık hareketlerine dayanak oluşturulması
gelişmelerinden hangileri Islahat Fermanı’nın Osmanlı Devleti’ndeki olumsuz etkiler arasında gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aksaray ÖDM

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıl içerisinde buhranlı günler yaşanıyordu. Ülke içerisinde zaman zaman azınlıklar ayaklanmalar çıkarıyordu. Yapılan savaşlar genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor, devletin sınırları küçülüyordu. Bu zor durumdan kurtulmak için Osmanlı yönetimi ve aydınları bir şeyler yapma gayretini de gösteriyorlardı. 1876 yılında II. Abdülhamit Osmanlı yönetimine geçtiğinde Meşrutiyet’i ilan etti. Bu yapılan yenilik doğrultusunda, aynı yıl içerisinde Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan çalışmalarla Mebusan Meclisi oluşturuldu. Böylece halk yönetime dolaylı da olsa katılma fırsatı buldu. Osmanlı Devleti, ülke içerisinde işlerin yasalara göre işleyeceğini ve padişahın da bu kurallara uyacağını göstermeye çalıştı. Mebusan Meclisinin aldığı kararlar ise en son padişahın onayından geçmek zorunda idi.
Yukarıda verilen metne göre Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Çanakkale ÖDM

Coğrafi Keşifler, Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı gibi Avrupa’da ortaya çıkan gelişmelerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden bazıları şunlardır:
• İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
• Osmanlı parası değer kaybetmiş, gümrük vergileri azalmıştır.
• Milliyetçilik fikrinin etkisiyle Osmanlı Devleti içindeki azınlıklar ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmalar sonucunda Balkan milletleri bağımsızlık kazanarak Osmanlı Devleti’nden ayrılmışlardır.
• Osmanlı Devleti dış borç almak zorunda kalmış, Duyunu Umumiye İdaresi kurulmuştur.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
I. Avrupa’daki gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir.
II. Topraklarının bir kısmını kaybetmiştir.
III.Bulunduğu coğrafya nedeniyle Avrupa’da yaşanan gelişmelerin uzağında kalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Erzincan ÖDM

  1. Durum: Sanayileşen Avrupalı devletler, ürettikleri malları daha önce elde ettikleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç etmişlerdir. Bunun sonucunda Avrupalı devletlerin pazarı haline gelen Osmanlı, Sanayi İnkılabı’ndan olumsuz etkilemiştir.
  2. Durum: Fransız İhtilali’nin etkisiyle yayılan milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı’da ayrılıkçı fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çıkan isyanlar sonucunda Balkanlarda huzur ortamı bozulmuştur. Bu durum Osmanlı’yı parçalanmanın eşiğine kadar getirmiştir.

Verilen durumların Osmanlı Devleti’ni sırasıyla hangi alanlarda etkilediği söylenebilir?

0%