8. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 5. Ünite Kavramları

Çok Partili Hayat: Birden fazla partinin olması durumu.
Çoğulculuk: Demokratik ülkelerde farklı fikirlerin siyasi partilerce temsil edilmesi.
Ebediyen: Sonsuz olarak sonsuzluğa kadar.
Fırka: Parti.
İcap: Gerek.
İktidar: Hükümet yönetimini elinde bulunduran parti.
İnfial: Kızgınlık, öfke.
İrtica: Mevcut devlet düzenini dini esaslara göre yürütmeyi amaçlayan dinsel hareket.
Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan.
Liberalizm: Devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen siyasal ve ekonomik öğreti.
Muhalefet: İktidar partisi dışındaki partilere verilen isim.
Mürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen kişi.
Naçiz: Değersiz, önemsiz.
Payidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.
Perver: Yetiştiren, koruyan.
Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.
Şerait: Temeli dine dayanan yasalar.
Siyasal Parti (Fırka): Bir toplumda siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla kurulan örgüt.
Sıkıyönetim: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.
Suikast: Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma.
Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme.
Takrir-i Sükun : 4 Mart 1925’te II.TBMM tarafından cumhuriyete karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan ceza yasası.
Terakki: İlerleme.
Teşebbüs: Girişim.