8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 19 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/19
0 oylar, 0 ortalama
83
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 5. Ünite Testi

8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 Cumhuriyet Halk Fırkası

-Kurulan ilk siyasi partidir.
-Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

-İlk muhalefet partisidir.
-İlk genel başkanı Kazım Karabekir’dir.
-Şeyh Sait İsyanı sonucu hükümet tarafından kapatılmıştır.

 Serbest Cumhuriyet Fırkası

-Kurulan ikinci muhalefet partisidir.
-Mustafa Kemal’in isteği ile Fethi Bey tarafından kurulmuştur.
-Kurulduktan kısa süre sonra Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

Tabloda ki verilen bilgilere göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

2 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

İster iktidar ister muhalefet partisi olsun bütün siyasi partiler ülkeye hizmet için vardır. Muhalefet ve iktidar partileri birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Muhalefet partileri, iktidar partisinin icraatlarını takip eder, yanlış gördüğü  uygulamalar hakkında iktidar partisinin uyarır ve kendi önerilerini sunarlar. İktidar partisi de muhalefet partilerinin önerilerini dikkate alarak ülke menfaatlerine en uygun adımı atar. Bu şekilde el ele veren iktidar ve muhalefet  partileri halkın refah ve huzuruna hizmet ederler. Ülkede demokratik yönetim ve anlayışın gelişmesine katkı sağlarlar.

Verilen parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangilerini yapabiliriz?
I. Muhalefette en az iktidar kadar gereklidir.
II. Muhalefet partileri demokrasiyi geliştiren unsurlardandır.
III. Muhalefet partileri iktidarın yaptıklarına karşı çıkarlar.

3 / 19

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast teşebbüsünün ardından” Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur…” sözlerini sarf etmiştir.

Bu söze göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

4 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

“Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”

Mustafa Kemal’in verilen sözünü, aşağıda ki konu başlıklarından hangisi en iyi karşılar?

5 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de farklı görüşleri yansıtabilmek için çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur. Ancak bu girişimler uzun süre başarıya ulaşamamıştır.

Verilen bilgiye göre çok partili yaşama geçerek ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ders sonunda işlenen konu ile ilgili verilen etkinlik kâğıdında, bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y”
sütunu işaretlenecektir.

Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları D Y
Halk Fırkası Türkiye’nin ilk siyasi partisidir.
İlk muhalefet partisi İttihat ve Terakki’dir.
Serbest Cumhuriyet Fırkasını Mustafa Kemal kurmuştur.

Buna göre etkinlik kağıdının doğru işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 • İlk genel başkanı Kazım Karabekir
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası

 • İlk Genel Başkanı Fethi Bey
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görmüştür.

Verilen bilgilere göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

8 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayat başladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide serbest girişimi esas alan liberal modeli savunuyordu. Ayrıca parti  programında “Halkın dini inanç ve görüşlerine saygılıyız” ibaresi yer alıyordu. Bu cümle rejim karşıtı kişilere cesaret vermiş ve ülkemizin doğu bölgesinde bir ayaklanma çıkmıştır. Bu ayaklanmayla ilişkili görülen Terakkiperver  Cumhuriyet Fırkası hükümet tarafından kapatılmıştır.

Verilen parçaya göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

9 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Bir ülkede muhalefet partilerinin varlığı;

I. İktidara alternatif olması
II. Hükümetin denetlenmesi
III. Çıkarılan tüm kanunlara itiraz etmesi

durumlarından hangileri için gereklidir?

10 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

1929 Dünya Ekonomik Krizi tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş, özellikle ekonomik alanda yaşanan sorunlar halkın hükümete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek yeni bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Atatürk, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Bu isteği yerine getiren Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgiye göre Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan temel faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

11 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ulusal kurtuluş savaşı bittikten ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye bazı denemelere rağmen demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçememiş uzun bir süre tek parti tarafından yönetilmiştir.

Bu durum Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

12 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Milli mücadeleden sonra hızlanan inkılaplar toplumun tamamı tarafından hemen benimsenmemiştir. Çıkarları elden giden ya da inkılapları anlayamayan bazı gruplar yapılan yeniliklere karşı sert tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olarak gösterilebilir?

13 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Mustafa Kemal, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı çalışma hangisidir?

14 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir.
 • Parti “dini düşüncelere saygılıyız” fikrini ileri sürmüştür.
 • Rejim karşıtı çıkan bir isyan sonrasında kapatılmıştır.

Bazı özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Düşünce ve inanç hürriyeti, milli iradenin hâkim olduğu demokratik ülkelerde gelişir. Milli Mücadele’nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal’in öncülüğünde, millet iradesine dayalı, demokratik bir yönetim sisteminin  oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür.

Verilen gelişmelerden hangisi demokratik sistemin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir?

16 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • İlk genel başkanı Mustafa Kemal’dir.
 • Devletçi ekonomik modeli savunmuştur.
 • Cumhuriyetçi ve Laik devlet anlayışına bağlıdır.
 • Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti aşağıda kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

13 Şubat 1925 tarihinde yaşanan Şeyh Sait İsyanı dış politikada olumsuz sonuçlara neden olmuştur.

Şeyh Sait İsyanının sonuçlarından hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir?

18 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte hürdürler. Demokrasi farklı düşünenleri himaye eder. Her düşünceye saygı, demokrasi tarlasını sulayan bir nehir gibidir. Bu nehir ne kadar güçlü olursa o topraklarda o denli bereketli ekinler boy verir. 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için yapılan çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

19 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

I. Halkın tercihlerinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesi.
II. Hükümeti denetleyecek bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulması.
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye’yi etkilemesi.

Verilen nedenlerden hangileri Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan iç nedenlerdendir?

Ortalama skor 70%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-5-uenite.69978/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1π100 %19
2d100 %19
3cglr100 %19
4xx100 %19
5usif100 %19
6Aaa100 %19
7Xc97.5 %18.5
8Tt97.5 %18.5
9SAMİ96.33 %18.33
10Larask95 %18
11İrfan95 %18
12h95 %18
13mustafa95 %18
14Asd95 %18
15sa95 %18
16Mirac89 %17
17Dilek89 %17
18.89 %17
19yuai89 %17
20Ali89 %17
218B89 %17
22Volkan89 %17
23Larask84 %16
24Rtpuuyyhuhuhhuhhhhhhhh84 %16
25ıl84 %16
26Damla84 %16
27Min Yoongi84 %16
28Nisa84 %16
29zio84 %16
30İbo84 %16
31ö79 %15
32deniz goat79 %15
33nurbanu79 %15
34ha79 %15
35BEYZA79 %15
36Wfekk79 %15
37dnz76.5 %14.5
38selen74 %14
39samet74 %14
40ırmak74 %14
41aaa74 %14
42Leyla74 %14
43D71 %13.5
44DORU KRALI68.5 %13
45Ecrin68 %13
46Elif68 %13
47vvv68 %13
48fakl68 %13
498-C68 %13
50elif68 %13
51Uwuwwu68 %13
52hgfhg68 %13
53Oğuz kağan tatuş63 %12
54Ka63 %12
558a63 %12
56Esra63 %12
57Derin58 %11
58sude58 %11
59yavuz58 %11
608 AaA53 %10
61Zerda53 %10
62Zerda53 %10
63elif-zeynep47 %9
64..37 %7
65eymen37 %7
66Uwu32 %6
678a32 %6
68sidar ates26 %5
69Ö21 %4
70SORU KRALI11 %2
71ghj11 %2
72a5.5 %1
73xghfj0 %0
74mfyıoo0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72Ahmet291
73Kuzey Günsy290
74Hasan288
75ali286
76Bilal283
77a282
78emine280
79beloo278
80F275
811275
82ahmet 273
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170Rumeysa Akgün213
171yusuf211
172Hazal210
173İrem209
174Efecan209
175Elifnur kara209
176Gülistan Nursu Ertürk209
177cemada209
178Ahmet Yusuf208
179Abdulgani kit207
180kjk206
181Bekirhan206
182a206
183Eren ÖZ 6/F206
184Arda205
185Yaren Yener204
186Ömer Enes ÇAKAL204
187DORUK ALİ TANDOĞAN203
188cengiz203
189Kaan Yılmaz202
190CEMRE 201
191Nida201
192Yağmur Alkaşı 201
193Aslıhan201
194Eren Müjdeci 201
195Mete Büyükkasim 201
196Hüseyin emre bulgurcu 200
197T200
198beren su oturak199
199Uras hıdır199
200.199
201Çağan199
202Firdevs öz198
203macide198
204ege hayal198
205Mesude198
206azad196
207A196
2086a196
209Vedat194
210Kaan görkem BARIŞ194
211KAYRA194
212Deniz Ayabaktı 194
213Meryem ulaş193
214KEREM BJK193
215ela193
216Eliz190
217Kardelen190
218Elif190
219Defne Su Güzel190
220TuanaTuna 190
221A190
222Oğuzhan yüksel188
223Gamze188
224Ahmet188
225Damla188
226efe188
227A188
228mehmet fatih188
229Asya Yolcu187
230MHD HANI HALIMEH186
231Erdem 186
232fvodk186
233yylyş186
234Hasan185
235sevde185
236Dosyal185
237MİNA SU CAV185
2388d185
239Enes184
2406/A184
241bilinmeyen184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326Kumsal158
327Yiğit158
328SEMİH ÖVET158
329Suphi Meryem ekşi 158
330Deniz Kamğa 157
331Oxbssjks157
332Mehmet Fatih 157
333imran ceylin sarı157
334Eylül157
335Çınar157
336Ece su157
337Samet godek157
338Muhammed Emin156
339Buğlem Güçlü156
340ARDA156
341Ahmet155
342Damla155
343Ömer 155
344Arda karaçor155
345Elanur155
346Sueda155
347ajsdaşisdiajsşa155
348Toprak155
349Mert Pehlevan155
350Refia155
351Sude155
352gizem155
353Zübeyir Esad Seçkin155
354EMİRHAN154
355Esma154
356Bahar154
357Arda Arabaci154
358Enes154
359cüneyt154
360dfd154
361İrem153
362Batuhan Biter153
363Abdulkerim152
364Eclil152
365Tanem152
366DERYA152
367Mustafa MIZRAK152
368arda152
369Sebahat152
370Hasan 152
371u152
372BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
373Safiye Betül152
374dilber152
375Soruların Şahı151
376Ayça Acar151
377Efe151
378Fatih Mehmet yılmaz151
379Burcu Dursun151
380pınar151
381Zeyn Ali Paşa151
382E151
383Dhkş151
384Sümeyye150
385Cemre Solmaz149
386Yağız Yusuf Büyükdoğan149
387q149
388Yusuf148
389h148
390Ayşenur148
391Eymen148
392Hilal 148
393Zümra Keleş 148
394Sude Melek Aksu 148
395ercument148
396gizem148
397Mahmut148
398gj148
399Elif AZRA148
400Egehan elmas 148
401su147
4025147
403ylllp147
404Ela Nur LAL147
405Kemal Alptekin Kaplan146
406Ali Eymen Kaval146
407mert146
408Fatih146
409Hatice Gönülseven146
410.146
411Poyraz Mete146
412Rahmi145
413Mert145
414Hayrunnisa145
4158145
416Ali Toprak Özcan 144
417Gül Asya YOLDAŞ144
418SIDIKA CERİTLİOĞLU144
419Beren Acar144
420n144
421Sıla143
422MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
423Emir Ahmet yigit143
424Hafsanur143
425Öykü Gövcü 143
426Sultan143
427nes51143
428efe143
429doktor143
430EYMENG142
431Zeynep142
432Ahmet Orkun 142
433Defne Aldıçoğlu142
434cjkj142
435kağan142
436j141
4378A141
438Metin Eren Üzgü140
439Hurşit Miraç140
440sos140
441U140
442Hzhxh139
443Elif139
444Ebrar Benli139
445Emir sarp139
446büşra139
447Kardelen138
448Melis138
449ZEREN ÜRKÜNÇ138
450Neva Soylar138
451Şz138
452Seda138
453Hayrunisa Çetkin137
454Yağız YUSUF Büyükdoğan137
455azra gaziyiz137
456kerem137
457ayşe137
4586/b ibrahim ege137
459abdurahman egetas136
460jinou136
461Sılanur soylu 136
462ZÜLAL136
4635/E136
464Canan akdağ136
465Ceylin136
466g136
467Erdoğan135
468sinem135
469Yunus emre135
470Ömer Faruk135
471Zülal135
472İbrahim Emin SIĞINDIM135
473Ledeyna Güner135
474ECRİN ÖZDEN 6/A135
475eren135
476d135
477Ruken 134
478Ceylin134
479Yiğit Can Özdemir134
480ceyhun134
4818A134
482ahmet134
483a134
484Miray Küni133
485Yasin Mehmet pisil133
486Sağane lağ133
487Elif133
488İrem133
489kks133
490r133
491BELİNAY ÇELİK132
492Beyzanur132
493Ceyda Ercin132
494Gülsu132
495almina132
496SEMİH ASAF BULUN 132
497eertuuk132
498çiğdem132
499Yusuf131
500Çınar Güzelmansur131