8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 19 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/19
0 oylar, 0 ort
36
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 5. Ünite Testi

8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 • İlk genel başkanı Kazım Karabekir
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası

 • İlk Genel Başkanı Fethi Bey
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görmüştür.

Verilen bilgilere göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

2 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Düşünce ve inanç hürriyeti, milli iradenin hâkim olduğu demokratik ülkelerde gelişir. Milli Mücadele’nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal’in öncülüğünde, millet iradesine dayalı, demokratik bir yönetim sisteminin  oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür.

Verilen gelişmelerden hangisi demokratik sistemin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir?

3 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ulusal kurtuluş savaşı bittikten ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye bazı denemelere rağmen demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçememiş uzun bir süre tek parti tarafından yönetilmiştir.

Bu durum Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

4 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

1929 Dünya Ekonomik Krizi tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş, özellikle ekonomik alanda yaşanan sorunlar halkın hükümete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek yeni bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Atatürk, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Bu isteği yerine getiren Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgiye göre Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan temel faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

5 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayat başladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide serbest girişimi esas alan liberal modeli savunuyordu. Ayrıca parti  programında “Halkın dini inanç ve görüşlerine saygılıyız” ibaresi yer alıyordu. Bu cümle rejim karşıtı kişilere cesaret vermiş ve ülkemizin doğu bölgesinde bir ayaklanma çıkmıştır. Bu ayaklanmayla ilişkili görülen Terakkiperver  Cumhuriyet Fırkası hükümet tarafından kapatılmıştır.

Verilen parçaya göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

6 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • İlk genel başkanı Mustafa Kemal’dir.
 • Devletçi ekonomik modeli savunmuştur.
 • Cumhuriyetçi ve Laik devlet anlayışına bağlıdır.
 • Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti aşağıda kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

7 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 Cumhuriyet Halk Fırkası

-Kurulan ilk siyasi partidir.
-Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

-İlk muhalefet partisidir.
-İlk genel başkanı Kazım Karabekir’dir.
-Şeyh Sait İsyanı sonucu hükümet tarafından kapatılmıştır.

 Serbest Cumhuriyet Fırkası

-Kurulan ikinci muhalefet partisidir.
-Mustafa Kemal’in isteği ile Fethi Bey tarafından kurulmuştur.
-Kurulduktan kısa süre sonra Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

Tabloda ki verilen bilgilere göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

8 / 19

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast teşebbüsünün ardından” Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur…” sözlerini sarf etmiştir.

Bu söze göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

9 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de farklı görüşleri yansıtabilmek için çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur. Ancak bu girişimler uzun süre başarıya ulaşamamıştır.

Verilen bilgiye göre çok partili yaşama geçerek ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

I. Halkın tercihlerinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesi.
II. Hükümeti denetleyecek bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulması.
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye’yi etkilemesi.

Verilen nedenlerden hangileri Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan iç nedenlerdendir?

11 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ders sonunda işlenen konu ile ilgili verilen etkinlik kâğıdında, bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y”
sütunu işaretlenecektir.

Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları D Y
Halk Fırkası Türkiye’nin ilk siyasi partisidir.
İlk muhalefet partisi İttihat ve Terakki’dir.
Serbest Cumhuriyet Fırkasını Mustafa Kemal kurmuştur.

Buna göre etkinlik kağıdının doğru işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir.
 • Parti “dini düşüncelere saygılıyız” fikrini ileri sürmüştür.
 • Rejim karşıtı çıkan bir isyan sonrasında kapatılmıştır.

Bazı özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Bir ülkede muhalefet partilerinin varlığı;

I. İktidara alternatif olması
II. Hükümetin denetlenmesi
III. Çıkarılan tüm kanunlara itiraz etmesi

durumlarından hangileri için gereklidir?

14 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte hürdürler. Demokrasi farklı düşünenleri himaye eder. Her düşünceye saygı, demokrasi tarlasını sulayan bir nehir gibidir. Bu nehir ne kadar güçlü olursa o topraklarda o denli bereketli ekinler boy verir. 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için yapılan çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

15 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

“Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”

Mustafa Kemal’in verilen sözünü, aşağıda ki konu başlıklarından hangisi en iyi karşılar?

16 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Mustafa Kemal, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı çalışma hangisidir?

17 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

İster iktidar ister muhalefet partisi olsun bütün siyasi partiler ülkeye hizmet için vardır. Muhalefet ve iktidar partileri birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Muhalefet partileri, iktidar partisinin icraatlarını takip eder, yanlış gördüğü  uygulamalar hakkında iktidar partisinin uyarır ve kendi önerilerini sunarlar. İktidar partisi de muhalefet partilerinin önerilerini dikkate alarak ülke menfaatlerine en uygun adımı atar. Bu şekilde el ele veren iktidar ve muhalefet  partileri halkın refah ve huzuruna hizmet ederler. Ülkede demokratik yönetim ve anlayışın gelişmesine katkı sağlarlar.

Verilen parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangilerini yapabiliriz?
I. Muhalefette en az iktidar kadar gereklidir.
II. Muhalefet partileri demokrasiyi geliştiren unsurlardandır.
III. Muhalefet partileri iktidarın yaptıklarına karşı çıkarlar.

18 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Milli mücadeleden sonra hızlanan inkılaplar toplumun tamamı tarafından hemen benimsenmemiştir. Çıkarları elden giden ya da inkılapları anlayamayan bazı gruplar yapılan yeniliklere karşı sert tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olarak gösterilebilir?

19 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

13 Şubat 1925 tarihinde yaşanan Şeyh Sait İsyanı dış politikada olumsuz sonuçlara neden olmuştur.

Şeyh Sait İsyanının sonuçlarından hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir?

Ortalama puan şöyledir 60%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-5-uenite.69978/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Ekin95 %18
2İrem95 %18
3yiğit eren95 %18
4İşl95 %18
5dilara95 %18
6Ömür89 %17
7Şevval89 %17
8F5f54d5f89 %17
9Cansu89 %17
10Sahra Nur Sönmez89 %17
11EFecengo89 %17
12gjhv84 %16
13sibel79 %15
14179 %15
15Esra74 %14
16Pelin68 %13
178A68 %13
18ErenAcn63 %12
19azra63 %12
20kürşat63 %12
21asd58 %11
22De58 %11
23Özaydın58 %11
24Zehra52.5 %10
25[email protected]42 %8
26Q37 %7
27Emirhan37 %7
28Hale32 %6
29rtt732 %6
30Er26 %5
31Cugili11 %2
32H11 %2
33Hgjjkk5 %1
34bsds5 %1
35C eng0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293