8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 19 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/19
0 oylar, 0 ortalama
5
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 5. Ünite Testi

8. Sınıf 5. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

1929 Dünya Ekonomik Krizi tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş, özellikle ekonomik alanda yaşanan sorunlar halkın hükümete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek yeni bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Atatürk, yakın arkadaşı Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Bu isteği yerine getiren Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgiye göre Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan temel faktörün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

2 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Düşünce ve inanç hürriyeti, milli iradenin hâkim olduğu demokratik ülkelerde gelişir. Milli Mücadele’nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal’in öncülüğünde, millet iradesine dayalı, demokratik bir yönetim sisteminin  oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür.

Verilen gelişmelerden hangisi demokratik sistemin gelişmesi doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek olarak verilebilir?

3 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla cumhuriyet tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayat başladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide serbest girişimi esas alan liberal modeli savunuyordu. Ayrıca parti  programında “Halkın dini inanç ve görüşlerine saygılıyız” ibaresi yer alıyordu. Bu cümle rejim karşıtı kişilere cesaret vermiş ve ülkemizin doğu bölgesinde bir ayaklanma çıkmıştır. Bu ayaklanmayla ilişkili görülen Terakkiperver  Cumhuriyet Fırkası hükümet tarafından kapatılmıştır.

Verilen parçaya göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

4 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Demokrasilerde insanlar düşündüklerini ifade etmekte ve inançlarının gereğini yerine getirmekte hürdürler. Demokrasi farklı düşünenleri himaye eder. Her düşünceye saygı, demokrasi tarlasını sulayan bir nehir gibidir. Bu nehir ne kadar güçlü olursa o topraklarda o denli bereketli ekinler boy verir. 

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için yapılan çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

5 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 • İlk genel başkanı Kazım Karabekir
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • İnkılapların zamana yayılarak yapılmasını savunmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası

 • İlk Genel Başkanı Fethi Bey
 • Liberal ekonomi modeli
 • Cumhuriyet ilkesine bağlıdır.
 • Vergilerin yeniden düzenlenmesini gerekli görmüştür.

Verilen bilgilere göre hangi çıkarımı yapmamız doğru olmaz?

6 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

“Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.”

Mustafa Kemal’in verilen sözünü, aşağıda ki konu başlıklarından hangisi en iyi karşılar?

7 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir.
 • Parti “dini düşüncelere saygılıyız” fikrini ileri sürmüştür.
 • Rejim karşıtı çıkan bir isyan sonrasında kapatılmıştır.

Bazı özellikleri verilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 Cumhuriyet Halk Fırkası

-Kurulan ilk siyasi partidir.
-Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

-İlk muhalefet partisidir.
-İlk genel başkanı Kazım Karabekir’dir.
-Şeyh Sait İsyanı sonucu hükümet tarafından kapatılmıştır.

 Serbest Cumhuriyet Fırkası

-Kurulan ikinci muhalefet partisidir.
-Mustafa Kemal’in isteği ile Fethi Bey tarafından kurulmuştur.
-Kurulduktan kısa süre sonra Fethi Bey tarafından kapatılmıştır.

Tabloda ki verilen bilgilere göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

9 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ders sonunda işlenen konu ile ilgili verilen etkinlik kâğıdında, bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y”
sütunu işaretlenecektir.

Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları D Y
Halk Fırkası Türkiye’nin ilk siyasi partisidir.
İlk muhalefet partisi İttihat ve Terakki’dir.
Serbest Cumhuriyet Fırkasını Mustafa Kemal kurmuştur.

Buna göre etkinlik kağıdının doğru işaretlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

İster iktidar ister muhalefet partisi olsun bütün siyasi partiler ülkeye hizmet için vardır. Muhalefet ve iktidar partileri birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Muhalefet partileri, iktidar partisinin icraatlarını takip eder, yanlış gördüğü  uygulamalar hakkında iktidar partisinin uyarır ve kendi önerilerini sunarlar. İktidar partisi de muhalefet partilerinin önerilerini dikkate alarak ülke menfaatlerine en uygun adımı atar. Bu şekilde el ele veren iktidar ve muhalefet  partileri halkın refah ve huzuruna hizmet ederler. Ülkede demokratik yönetim ve anlayışın gelişmesine katkı sağlarlar.

Verilen parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangilerini yapabiliriz?
I. Muhalefette en az iktidar kadar gereklidir.
II. Muhalefet partileri demokrasiyi geliştiren unsurlardandır.
III. Muhalefet partileri iktidarın yaptıklarına karşı çıkarlar.

11 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Mustafa Kemal, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve demokrasinin yerleşmesi için çalışıyordu. Hükümetin denetlenmesi, Mecliste farklı görüş ve düşüncelerin ortaya çıkmasını istiyordu.

Atatürk’ün bu amaçla yaptığı ancak başarılı olamadığı çalışma hangisidir?

12 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

13 Şubat 1925 tarihinde yaşanan Şeyh Sait İsyanı dış politikada olumsuz sonuçlara neden olmuştur.

Şeyh Sait İsyanının sonuçlarından hangisi verilen bilgiyi destekler niteliktedir?

13 / 19

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Milli mücadeleden sonra hızlanan inkılaplar toplumun tamamı tarafından hemen benimsenmemiştir. Çıkarları elden giden ya da inkılapları anlayamayan bazı gruplar yapılan yeniliklere karşı sert tepki göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olarak gösterilebilir?

14 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

I. Halkın tercihlerinin ülke yönetimine yansıtılmak istenmesi.
II. Hükümeti denetleyecek bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulması.
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye’yi etkilemesi.

Verilen nedenlerden hangileri Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasında etkili olan iç nedenlerdendir?

15 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Bir ülkede muhalefet partilerinin varlığı;

I. İktidara alternatif olması
II. Hükümetin denetlenmesi
III. Çıkarılan tüm kanunlara itiraz etmesi

durumlarından hangileri için gereklidir?

16 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de farklı görüşleri yansıtabilmek için çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur. Ancak bu girişimler uzun süre başarıya ulaşamamıştır.

Verilen bilgiye göre çok partili yaşama geçerek ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 • İlk genel başkanı Mustafa Kemal’dir.
 • Devletçi ekonomik modeli savunmuştur.
 • Cumhuriyetçi ve Laik devlet anlayışına bağlıdır.
 • Köklü inkılapları gerekli görür.

Yukarıda özellikleri verilen siyasi parti aşağıda kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

18 / 19

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Ulusal kurtuluş savaşı bittikten ve Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye bazı denemelere rağmen demokrasinin bir gereği olarak çok partili hayata geçememiş uzun bir süre tek parti tarafından yönetilmiştir.

Bu durum Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

19 / 19

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal kendisine yapılan suikast teşebbüsünün ardından” Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur…” sözlerini sarf etmiştir.

Bu söze göre aşağıda ki çıkarımlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

Ortalama skor 41%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-5-uenite.69978/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1EFecengo89 %17
2179 %15
3rtt732 %6
4bsds5 %1
5Aysıma0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8481
2ALİ2110
3a1721
4aa1565
5D1420
6Gdhzhbds1414
7Deniz1221
8Asd1208
9111206
10G1169
11İlayda1099
12G1078
13Er1067
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo658
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36ayşen erva555
37sss551
38Selin548
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46h502
47İrem500
48Defne Turna492
49Burak491
50emira489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56dd476
57ada474
58Alara Cengiz472
59Zeyne DEDE470
601470
61R.Aytuğ Cıvak466
62arda can464
63gg460
64Azizcan457
65Hürünaz453
66Sümeyye451
67sekizler450
68Yiğitali Akkuş444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80Ceylin akardere409
81a407
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
87ahmet398
887/A396
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93Emine384
94Aysu383
95Secil bilgin382
96Kuzey381
97s379
98cahoo378
99Ali Batın TAN374
100Medine373
101İkranur373
102Irmak özer371
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135ı334
136uuu331
137Dyrr7ti330
138Elif330
139rüzgar ünal329
140Ögenci329
141İsim329
142hasan319
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166Eymen294
167hira294
168burak294
169Büşra294
170bero294
171ğ290
1728b289
173Şervan tursun289
174ALI KUTAY288
175ArdaB.288
176.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Hayice276
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201CEMRE262
202C261
203Şevval su259
204osman259
205Rüzgar Berat259
206Belinay258
207Yiğit258
208bbshen258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214Ecrin KARAARSLAN254
215Esma Ebrar254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222klşh251
223Minel Tuana Köseoğlu249
224Kağan248
225fafğpafo0pağkfla245
2267B245
227Ömer244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252savas231
253Hazal230
254Abdullah230
255Tuğberk karabudan230
256sss230
257Ali230
258Z.seray229
259T229
260Yağmur228
261EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
262Arda227
263Belkıssu227
264Yiğit226
265BATIN BERK YORULMAZ226
266Esma Hıra226
2678225
268Asel225
269ghggtyhtt225
270@224
271Musa224
272Ahmet SAĞNAK223
273Yiğit Ali ÖZTÜRK222
274serra222
275ada!☆221
276Eftelya221
277alihan221
278Ayşegül YELOĞLU220
279doğan220
280FURKAN220
281Zeynep beyza219
282makbule yeşillik219
283Yiğit218
284Mert Ali Yıldırım218
285ilkan218
286Elif Uysal218
287Zeynep Oyman218
288efe218
2898a-b218
290c217
291ddddd217
292senem217
293ayşe217
294Yusuf İslam Konuk216
295kerem216
296Omar216
297Ayris Mina minez215
298ecrin ayaz215
299aa215
300nevin214
301Alperendogankya213
302Ekin213
303Eylül mina212
304emira212
305Çağatay212
306Cfcvcfd211
307Esen210
308Yiğit209
309Mahmut efe209
310İbrahim haktan209
311Yağzel Baykal209
312coco cola209
313Kumsal ela209
314www208
315Kaan208
316elvin gezgin207
317nazlı207
318Ali berke şahin206
319nasuh can206
320ada güler206
321yeşim206
322nazmi mete206
3235a206
324kennnturan206
3257a206
326efe205
327Enes Yiğit BAYKAL205
328Efsanur205
329S205
330Hanife204
331Sümeyye204
3321204
333Zerenkalpben203
334Eylul203
335A202
336Yiğit201
337Semra201
338Esma201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384Ömeroviç186
385kayra186
386er186
387Aslı185
388Sefa Talha binici185
389Özlem185
390Sabire184
391NİSA NUR184
392Devran Ufuk184
393eren184
394GHostkiller139999184
395ismail184
396Bartu Efe183
397s183
398Miray182
399ada182
400naz182
401elf182
402Esma182
403faatma182
404ali182
405WETG4QA181
406Gy181
407Sadullah181
408shinunoga e wa180
409doruk179
410erdal20179
411Derin178
412ilayda177
413Rüzgar177
414q177
415rr177
416Hmz176
417Gökçe176
418okan176
419Asaaaaaaaaa176
420İp lı176
421ayşe176
422Yusuf Eymen Bilgir175
423Merve175
424Berk Ali175
425Misafir175
426osman7676175
427Aybars Akçay174
428Gamze ÖZKICIR173
429Kerem Aktaş173
430s173
431Merve172
432Sarıca172
433Ece su172
434Oyku172
435Anıl172
436Ece171
437Eylül Çelik171
438cemre171
439Berko171
440Suheda171
441Gürkan170
442Serhat170
443yusufi169
444Mina169
445poyraz169
446Mustafa Çınar ozkan169
447Eymen169
448Eso168
449kerem167
450Roseanne Park167
451İlkan167
452löomm167
453Egemen SARAÇOĞLU166
454Kazım d166
455Buket166
456Cemre165
457sarp165
458Ertuğ165
459rüzgar165
460Serap Demir165
461metehan164
462Hvhvhv164
463Ee164
464fatış164
465Görkem Kurt163
466lıkjlhujy163
467y163
468Eylül Karakır163
469Yalçın162
470Masal162
471e162
472HÜSAMEDDİN 5/G161
473Zehra161
474j161
475Ranim160
476Bahadır160
477ilayda160
478Eymen Işık Adar160
479Kuttik160
480Beray159
481rana159
482Merve Nur159
483Cengizhan159
484yunus159
485a159
486SİMAY USLU159
487Zeyneb USTAALİOĞLU159
488aynur159
489Ece159
490Mustafa Enes158
491E158
492Tuba158
493ayşe<3158
494Yağzel158
495Ali Efe İnceoğlu158
496zenia158
497Firdevs Sena157
498Defne157
499Mt157
500[email protected]157