8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 21 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/21
0 oylar, 0 ortalama
76
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'nin en fazla savaş yaptığı devlet Yunanistan’dır. Savaştan sonra ise TBMM’nin hem Mudanya Ateşkes Antlaşmasında hem de Lozan Görüşmelerinde İngiltere, Fransa ve İtalya ile diplomatik mücadele içerisinde bulunması;

I. Yunanistan'ın, İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı
II. İtilaf Devletleri'nin Anadolu üzerinde hâlâ emellerinin olduğu
III. Devletlerarası eşitlik prensibine uygun hareket edildiği

yargılarından hangileriyle ilgilidir?

2 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

‘’Cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Kongreye katılacağım ve konuşma yapacağım’’

Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda katıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

4 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında düşman Polatlı’ya kadar yaklaşmışken, Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması ve M. Kemal’in savaşa rağmen kongreye katılıp konuşma yapması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

5 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından TBMM ile Ankara Anlaşması'nı yaparak savaştan çekilirken, İngiltere Anadolu'daki milli direniş hareketini ve TBMM’yi tanımayarak Yunanistan’a destek vermeye devam etmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisinin yanlış bir yorum olduğu söylenebilir.

6 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliyenin;
• Halktan ihtiyaçlarını zorla temin etmeleri
• Kuvayı Milliyenin düşman orduları karşısında başarısız olması
• Disiplin ve düzenden uzak olmaları
• Kuvayı Milliye liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri.

Kuvayı Milliyenin bu olumsuzlukları sonrasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenir?

7 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'ndaki maddelerden birisi; ''Bir devletin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.''

Bu madde ile TBMM’nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenebilir?

8 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Güney cephesinde Fransızlara ve Ermenilere karşı bölgesel cemiyetler kahramanca mücadeleler  vermiştir. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Saip Bey gibi kahramanların öncülüğünde bölge halkı örgütlenmiştir. TBMM, kahramanlıklarından dolayı Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve Urfa’ya da “Şanlı” unvanını vermiştir.

Verilen bilgiye göre Güney cephesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

9 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. Albay İsmet Bey general rütbesine yükseltildi. Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutları çoğalırken düzenli orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanununu (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı milli marşımız olarak kabul etti.

Verilen bilgiler dikkate alındığında I. İnönü Savaşı ile ilgili hangi yorum  yapılabilir?

10 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Kirli ayaklarınızı bastığınız şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Din, ırz, namus, hürriyet için ölüme atılmak, bizim için ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlıdır. Bir an evvel
topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.” (Şahin Bey)

Şahin Bey’in Fransız kuvvetlerine hitaben yazdığı mektuba bakılarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

11 / 21

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalifi Milliye Emirlerini anlatan yukarıdaki görsel ve Tekalifi Milliye Emirleri düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

12 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra bazı milletvekilleri sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirterek onun ordunun baçına geçmesini teklif ettiler. Mustafa Kemal, ordunun baçına geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda yükseltmek için Meclisin sahip olduğu bütün yetkilerin üç aylığına kendisine verilmesini istedi. TBMM 1921 yılında çıkardığı bir kanunla bütün yetkileri ve başkomutanlığı 3 ay  süreyle Mustafa Kemal’e devretmiştir. Böylece Mustafa Kemal geniş yetkilerle donatılmıştır.

TBMM demokratik olmayan bu yöntem ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? 

13 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Askeri başarılar diplomatik başarıları da beraberinde getirir.

Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

14 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi’nde 15. Kolordu tarafından Ermenilere karşı kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Bu zafer ile halkın TBMM’ye duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Sevr Antlaşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı. Ancak Ermeniler Doğu Cephesinde yenilip, TBMM ile Gümrü Antlaşmasını imzalayarak Doğu Anadolu’daki toprak taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

16 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere bakıldığında aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin ulusal bir nitelik taşıdığı söylenebilir?

17 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Kars Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
V. Ankara Antlaşması

Yukardaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda imzalanmıştır?

18 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kurtuluş savaşında Güney ve Batı Cephelerinde Kuvayı Milliye birlikleri görev almış fakat Doğu cephesinde bu duruma rastlanmamıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

19 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

20 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıda Lozan Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.
• Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
• Boğazlar Komisyonunun başkanı Türk olacaktır.
• Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
• Osmanlı Devleti’nin borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere de bölüştürülecektir.

Yerilen maddeler ile aşağıdaki yorumlar eşleştirilirse hangisinin doğru olduğu söylenemez?

21 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların silahlı bir mücadeleye girişmeden TBMM denetimine geçmesi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sağlanmıştır.

Bu duruma bakılarak;

I. TBMM diplomatik bir zafer kazanmıştır.
II. Misakı Milli kararları tamamen gerçekleştirilmiştir.
III. Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Ortalama skor 72%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-3-uenite.63290/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Iw i2g2fi100 %21
2Elif100 %21
3Tuna100 %21
4selen100 %21
5A100 %21
6gerden100 %21
7hasan95 %20
8Umut Kayra Doğan95 %20
9sssss95 %20
10ezgi95 %20
11İrfan95 %20
12eylül95 %20
138a95 %20
14...95 %20
15SAMİ92.5 %19.5
16kkkk90.5 %19
17Arda Ülger90 %19
18Vhvuguuggh90 %19
19macide90 %19
20toprak efe90 %19
21ceren90 %19
22.86 %18
23.86 %18
24N86 %18
25yunus86 %18
26Nisa86 %18
27Melisa86 %18
28Nesrin81 %17
29yusuf81 %17
30şule81 %17
31A81 %17
32a81 %17
33J81 %17
34duru81 %17
35Buse81 %17
36dsdfgghj81 %17
37hilal78.5 %16.5
38Damla76 %16
39Fgted vtff76 %16
40mehmet fatih76 %16
41bahar71 %15
42medo71 %15
43berkcan71 %15
44yiğit71 %15
45Elanur Topuz67 %14
46arda67 %14
47Kübra67 %14
48eyüp67 %14
49kübra62 %13
50Levi62 %13
51Seval62 %13
52sj57 %12
53GS57 %12
54Gülsever57 %12
55Ceyhun50 %10.5
56kkjjh48 %10
57ece48 %10
58Elif43 %9
59ffdfr43 %9
60Talha Altaş43 %9
61Ymr43 %9
62emirhan43 %9
63deniz38 %8
64çuhadar33 %7
65dsdhjg29 %6
66Ömer ÖLMEZ24 %5
67malumut24 %5
68ışıl24 %5
69Narin19 %4
70.0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170Rumeysa Akgün213
171yusuf211
172Hazal210
173İrem209
174Efecan209
175Elifnur kara209
176Gülistan Nursu Ertürk209
177cemada209
178Ahmet Yusuf208
179Abdulgani kit207
180kjk206
181Bekirhan206
182a206
183Eren ÖZ 6/F206
184Arda205
185Yaren Yener204
186Ömer Enes ÇAKAL204
187DORUK ALİ TANDOĞAN203
188cengiz203
189Kaan Yılmaz202
190CEMRE 201
191Nida201
192Yağmur Alkaşı 201
193Aslıhan201
194Eren Müjdeci 201
195Mete Büyükkasim 201
196Hüseyin emre bulgurcu 200
197T200
198beren su oturak199
199Uras hıdır199
200.199
201Çağan199
202Firdevs öz198
203macide198
204ege hayal198
205Mesude198
206azad196
207A196
2086a196
209Vedat194
210Kaan görkem BARIŞ194
211Gamze194
212KAYRA194
213Deniz Ayabaktı 194
214Meryem ulaş193
215KEREM BJK193
216ela193
217Eliz190
218Kardelen190
219Elif190
220Defne Su Güzel190
221TuanaTuna 190
222A190
223Oğuzhan yüksel188
224Ahmet188
225Damla188
226efe188
227A188
228mehmet fatih188
229Asya Yolcu187
230MHD HANI HALIMEH186
231Erdem 186
232fvodk186
233yylyş186
234Hasan185
235sevde185
236Dosyal185
237MİNA SU CAV185
2388d185
239Enes184
2406/A184
241bilinmeyen184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131