8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 21 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/21
2 oylar, 3 ort
91
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıda Lozan Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.
• Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
• Boğazlar Komisyonunun başkanı Türk olacaktır.
• Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
• Osmanlı Devleti’nin borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere de bölüştürülecektir.

Yerilen maddeler ile aşağıdaki yorumlar eşleştirilirse hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. Albay İsmet Bey general rütbesine yükseltildi. Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutları çoğalırken düzenli orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanununu (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı milli marşımız olarak kabul etti.

Verilen bilgiler dikkate alındığında I. İnönü Savaşı ile ilgili hangi yorum  yapılabilir?

3 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında düşman Polatlı’ya kadar yaklaşmışken, Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması ve M. Kemal’in savaşa rağmen kongreye katılıp konuşma yapması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

4 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kurtuluş savaşında Güney ve Batı Cephelerinde Kuvayı Milliye birlikleri görev almış fakat Doğu cephesinde bu duruma rastlanmamıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

5 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi’nde 15. Kolordu tarafından Ermenilere karşı kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Bu zafer ile halkın TBMM’ye duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'nin en fazla savaş yaptığı devlet Yunanistan’dır. Savaştan sonra ise TBMM’nin hem Mudanya Ateşkes Antlaşmasında hem de Lozan Görüşmelerinde İngiltere, Fransa ve İtalya ile diplomatik mücadele içerisinde bulunması;

I. Yunanistan'ın, İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı
II. İtilaf Devletleri'nin Anadolu üzerinde hâlâ emellerinin olduğu
III. Devletlerarası eşitlik prensibine uygun hareket edildiği

yargılarından hangileriyle ilgilidir?

7 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra bazı milletvekilleri sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirterek onun ordunun baçına geçmesini teklif ettiler. Mustafa Kemal, ordunun baçına geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda yükseltmek için Meclisin sahip olduğu bütün yetkilerin üç aylığına kendisine verilmesini istedi. TBMM 1921 yılında çıkardığı bir kanunla bütün yetkileri ve başkomutanlığı 3 ay  süreyle Mustafa Kemal’e devretmiştir. Böylece Mustafa Kemal geniş yetkilerle donatılmıştır.

TBMM demokratik olmayan bu yöntem ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? 

8 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Güney cephesinde Fransızlara ve Ermenilere karşı bölgesel cemiyetler kahramanca mücadeleler  vermiştir. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Saip Bey gibi kahramanların öncülüğünde bölge halkı örgütlenmiştir. TBMM, kahramanlıklarından dolayı Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve Urfa’ya da “Şanlı” unvanını vermiştir.

Verilen bilgiye göre Güney cephesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

9 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere bakıldığında aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin ulusal bir nitelik taşıdığı söylenebilir?

10 / 21

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalifi Milliye Emirlerini anlatan yukarıdaki görsel ve Tekalifi Milliye Emirleri düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

11 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Askeri başarılar diplomatik başarıları da beraberinde getirir.

Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

12 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

‘’Cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Kongreye katılacağım ve konuşma yapacağım’’

Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda katıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'ndaki maddelerden birisi; ''Bir devletin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.''

Bu madde ile TBMM’nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenebilir?

14 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Kars Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
V. Ankara Antlaşması

Yukardaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda imzalanmıştır?

15 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliyenin;
• Halktan ihtiyaçlarını zorla temin etmeleri
• Kuvayı Milliyenin düşman orduları karşısında başarısız olması
• Disiplin ve düzenden uzak olmaları
• Kuvayı Milliye liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri.

Kuvayı Milliyenin bu olumsuzlukları sonrasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenir?

16 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından TBMM ile Ankara Anlaşması'nı yaparak savaştan çekilirken, İngiltere Anadolu'daki milli direniş hareketini ve TBMM’yi tanımayarak Yunanistan’a destek vermeye devam etmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisinin yanlış bir yorum olduğu söylenebilir.

17 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

18 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

19 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Kirli ayaklarınızı bastığınız şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Din, ırz, namus, hürriyet için ölüme atılmak, bizim için ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlıdır. Bir an evvel
topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.” (Şahin Bey)

Şahin Bey’in Fransız kuvvetlerine hitaben yazdığı mektuba bakılarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

20 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların silahlı bir mücadeleye girişmeden TBMM denetimine geçmesi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sağlanmıştır.

Bu duruma bakılarak;

I. TBMM diplomatik bir zafer kazanmıştır.
II. Misakı Milli kararları tamamen gerçekleştirilmiştir.
III. Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

21 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Sevr Antlaşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı. Ancak Ermeniler Doğu Cephesinde yenilip, TBMM ile Gümrü Antlaşmasını imzalayarak Doğu Anadolu’daki toprak taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

The average score is 63%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-3-uenite.63290/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
18ccc100 %21
2süleyman çakır100 %21
3mehmet şşşşş100 %21
48_A100 %21
5Nesli95 %20
6Ggg95 %20
7Hh95 %20
8Sevgi95 %20
9fefcxnvhjgghgfcgfdgfc95 %20
10fatma zehra95 %20
11S95 %20
12UrAs95 %20
13Ceylin90 %19
14sanane90 %19
15Melek90 %19
16ege90 %19
17Tuana ada90 %19
18aars90 %19
19sdfghjk90 %19
20trakıya90 %19
21Asd90 %19
22Aa90 %19
23kakakwmvz90 %19
24Meral 801 DC86 %18
25CE6TFDEWREGYUOG CGVKUFSDYTDFYYFGGCBWEFYHYHFE86 %18
26elif86 %18
27Sinem81 %17
28Ceyln81 %17
29Cansu81 %17
30Alische81 %17
31Eymen76 %16
32Sude71 %15
33İLAYDA71 %15
34Hamza69 %14.5
35iiiiiiiiiiiiiiiii69 %14.5
36yşx68.4 %14.4
37Seda67 %14
38Esma67 %14
39ZEKİ DEVRİM ÇALIŞKAN67 %14
40a67 %14
41Hülya67 %14
42İklim62 %13
43ALVİN62 %13
44De62 %13
45Zulal SAVAŞ62 %13
46k.değilrmenci62 %13
47D62 %13
48Eren62 %13
49ee62 %13
50Ahmet bin salah61.67 %13
51Oğuzhan Çelik DC59.5 %12.5
52Eymen 80152 %11
53Aaa48 %10
54babapiro48 %10
55Muhammed Enes izci46 %9.67
56z43 %9
57levılcbes43 %9
58İnfddyuh43 %9
59ali43 %9
60szn38 %8
61ay38 %8
62Hehebe33 %7
63Klöldlkdsdşsş33 %7
64sobhi33 %7
65Ceylan29 %6
66Hug24 %5
67Havin24 %5
68Hababam24 %5
69Eymen24 %5
70erhansaplarr19 %4
71DF10 %2
72a10 %2
73llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll5 %1
74ruzgar0 %0
75zehra0 %0
76Cerrin0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a5774
2.1483
3ALİ1349
4Asd1254
5s1101
6Der1059
75e1029
8Ahmet1022
9Çağla992
10yağmur ml962
11Ali958
12K942
13Ege Gören877
14g874
15rana849
16efwfwe799
17Aa753
18Aa719
19deniz702
20İlayda697
21Aysu681
22a671
23A652
24Yusuf İslam Konuk641
25D627
26ahmet baki623
27[email protected]606
28Elif Hoda605
29T601
30e.ç597
31.593
32yıldız574
33jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc574
34ilayda559
35Berk551
36Kağan Çakar 🙂551
37H546
38Hürünaz544
39rrrr537
40Nehir522
41Çağrı511
42Hh500
43uuuuu499
44a495
45osman490
46Şervan tursun489
47emria483
48Ceylin akardere482
49İrmak471
50Yiğit467
51K464
52HUZEYFE463
53a459
54Mert456
55ilknur444
56Nalan439
57Çağrı437
58Egemen426
59Kayra421
60Abc403
61G391
62Zeynep381
63ada374
64Ert359
65hammod349
66Saflar kulübü340
67d337
68Nimet333
69K333
70y331
71Sudem328
72Sdf324
73abuzer324
74M323
75kedy317
76a317
77Mahmut314
78Tmkkj312
79Uceduniecd310
80elf305
81öykü304
82Hena303
83Emine299
84lkkkk297
85Esra297
86[email protected]295
87Davuthan Halıcı293
88gdvg291
89burak290
90NİL290
91Efe Uygar286
92Berat282
93ötp280
94e279
95eryn279
96Uahwj278
97YİĞİT274
98bekir272
99Enes Efe269
100efe266