8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 21 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/21
0 oylar, 0 ortalama
78
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. Albay İsmet Bey general rütbesine yükseltildi. Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutları çoğalırken düzenli orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanununu (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı milli marşımız olarak kabul etti.

Verilen bilgiler dikkate alındığında I. İnönü Savaşı ile ilgili hangi yorum  yapılabilir?

2 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

‘’Cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Kongreye katılacağım ve konuşma yapacağım’’

Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda katıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Sevr Antlaşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı. Ancak Ermeniler Doğu Cephesinde yenilip, TBMM ile Gümrü Antlaşmasını imzalayarak Doğu Anadolu’daki toprak taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

4 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliyenin;
• Halktan ihtiyaçlarını zorla temin etmeleri
• Kuvayı Milliyenin düşman orduları karşısında başarısız olması
• Disiplin ve düzenden uzak olmaları
• Kuvayı Milliye liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri.

Kuvayı Milliyenin bu olumsuzlukları sonrasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenir?

5 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Kirli ayaklarınızı bastığınız şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Din, ırz, namus, hürriyet için ölüme atılmak, bizim için ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlıdır. Bir an evvel
topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.” (Şahin Bey)

Şahin Bey’in Fransız kuvvetlerine hitaben yazdığı mektuba bakılarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

6 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Kars Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
V. Ankara Antlaşması

Yukardaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda imzalanmıştır?

7 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından TBMM ile Ankara Anlaşması'nı yaparak savaştan çekilirken, İngiltere Anadolu'daki milli direniş hareketini ve TBMM’yi tanımayarak Yunanistan’a destek vermeye devam etmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisinin yanlış bir yorum olduğu söylenebilir.

8 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

9 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kurtuluş savaşında Güney ve Batı Cephelerinde Kuvayı Milliye birlikleri görev almış fakat Doğu cephesinde bu duruma rastlanmamıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

10 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi’nde 15. Kolordu tarafından Ermenilere karşı kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Bu zafer ile halkın TBMM’ye duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların silahlı bir mücadeleye girişmeden TBMM denetimine geçmesi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sağlanmıştır.

Bu duruma bakılarak;

I. TBMM diplomatik bir zafer kazanmıştır.
II. Misakı Milli kararları tamamen gerçekleştirilmiştir.
III. Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

12 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında düşman Polatlı’ya kadar yaklaşmışken, Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması ve M. Kemal’in savaşa rağmen kongreye katılıp konuşma yapması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

13 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Askeri başarılar diplomatik başarıları da beraberinde getirir.

Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

14 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıda Lozan Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.
• Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
• Boğazlar Komisyonunun başkanı Türk olacaktır.
• Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
• Osmanlı Devleti’nin borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere de bölüştürülecektir.

Yerilen maddeler ile aşağıdaki yorumlar eşleştirilirse hangisinin doğru olduğu söylenemez?

15 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

16 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Güney cephesinde Fransızlara ve Ermenilere karşı bölgesel cemiyetler kahramanca mücadeleler  vermiştir. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Saip Bey gibi kahramanların öncülüğünde bölge halkı örgütlenmiştir. TBMM, kahramanlıklarından dolayı Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve Urfa’ya da “Şanlı” unvanını vermiştir.

Verilen bilgiye göre Güney cephesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

17 / 21

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalifi Milliye Emirlerini anlatan yukarıdaki görsel ve Tekalifi Milliye Emirleri düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

18 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra bazı milletvekilleri sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirterek onun ordunun baçına geçmesini teklif ettiler. Mustafa Kemal, ordunun baçına geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda yükseltmek için Meclisin sahip olduğu bütün yetkilerin üç aylığına kendisine verilmesini istedi. TBMM 1921 yılında çıkardığı bir kanunla bütün yetkileri ve başkomutanlığı 3 ay  süreyle Mustafa Kemal’e devretmiştir. Böylece Mustafa Kemal geniş yetkilerle donatılmıştır.

TBMM demokratik olmayan bu yöntem ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? 

19 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'nin en fazla savaş yaptığı devlet Yunanistan’dır. Savaştan sonra ise TBMM’nin hem Mudanya Ateşkes Antlaşmasında hem de Lozan Görüşmelerinde İngiltere, Fransa ve İtalya ile diplomatik mücadele içerisinde bulunması;

I. Yunanistan'ın, İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı
II. İtilaf Devletleri'nin Anadolu üzerinde hâlâ emellerinin olduğu
III. Devletlerarası eşitlik prensibine uygun hareket edildiği

yargılarından hangileriyle ilgilidir?

20 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere bakıldığında aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin ulusal bir nitelik taşıdığı söylenebilir?

21 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'ndaki maddelerden birisi; ''Bir devletin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.''

Bu madde ile TBMM’nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenebilir?

Ortalama skor 71%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-3-uenite.63290/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Iw i2g2fi100 %21
2Elif100 %21
3Tuna100 %21
4selen100 %21
5A100 %21
6gerden100 %21
7hasan95 %20
8Umut Kayra Doğan95 %20
9sssss95 %20
10ezgi95 %20
11İrfan95 %20
12eylül95 %20
138a95 %20
14...95 %20
15SAMİ92.5 %19.5
16kkkk90.5 %19
17Arda Ülger90 %19
18Vhvuguuggh90 %19
19macide90 %19
20toprak efe90 %19
21ceren90 %19
22.86 %18
23.86 %18
24N86 %18
25yunus86 %18
26Nisa86 %18
27Melisa86 %18
28Nesrin81 %17
29yusuf81 %17
30şule81 %17
31A81 %17
32a81 %17
33J81 %17
34duru81 %17
35Buse81 %17
36dsdfgghj81 %17
37Alische81 %17
38hilal78.5 %16.5
39Damla76 %16
40Fgted vtff76 %16
41mehmet fatih76 %16
42bahar71 %15
43medo71 %15
44berkcan71 %15
45yiğit71 %15
46Elanur Topuz67 %14
47arda67 %14
48Kübra67 %14
49eyüp67 %14
50kübra62 %13
51Levi62 %13
52Seval62 %13
53sj57 %12
54GS57 %12
55Gülsever57 %12
56Ceyhun50 %10.5
57kkjjh48 %10
58ece48 %10
59Elif43 %9
60ffdfr43 %9
61Talha Altaş43 %9
62Ymr43 %9
63emirhan43 %9
64deniz38 %8
65çuhadar33 %7
66dsdhjg29 %6
67Hug24 %5
68Ömer ÖLMEZ24 %5
69malumut24 %5
70ışıl24 %5
71Narin19 %4
72.0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7662
2SAMİ 2573
3arzu1505
4z1238
5H1112
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1032
10asd972
11G914
12Efe910
13Slm892
14e892
15d854
16H840
17A810
18eeeee802
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd611
25Nisa Nur Kulaç579
26Nisa Duru Bingül573
27Beren573
28ahmet 571
29t558
30Yunus Emre Göktaş542
31serseri527
32ali516
33Reyyan513
34C510
35Q510
36Ömer Enes ÇAKAL504
37bbbbbbb500
38Gümüş485
39deniz485
40hhhhhh476
41Kayra Karakartal467
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44j454
45cesur449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51naz441
52Emine435
53Zafer Ege Küçük 435
54Mert 7F434
55bilinmeyen430
56Buğra efe420
57t413
58Deniz412
59Mirac Muhammet Topçu411
60ylllp408
61Reyyan SEÇGİN 407
62Furkan Alper 407
63sevinç405
64ali400
65Arda398
66DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
67UEVDJANA395
68Medine385
69Mirzat379
70gürkan375
71yağmurrr374
72asd374
73hale ceylan 371
74Aslıhan369
75Alper369
76A369
77Deniz Güren367
78seda366
79blablabla365
80Ramazan ışık364
81m362
82esra362
83Elif361
84Hanibe 357
85Enes354
86ahmet353
87sevim353
88YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
89Mina351
90Kuzey349
91Ege349
92Ecrin 348
93Fenerli Çiftçi348
94Melek Büşra Cebeci347
95cu347
96yusuf pro @345
97Elif345
98Oh uyuj jjhoj344
99Hayrunisa Altay339
100mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
101koraydulger338
1028a337
1036\\a334
104Ü334
105yağmur yılmaz333
106Hazal331
1076a328
108A325
109Ali325
110Damla323
111Asdf322
112Kuzey Günsy321
113Ömür317
114k316
115Nazlı315
116cansu314
117Benkim1232313
118M.yiğit313
119Sabire312
120*310
121İbrahim309
122Özge 308
123Arda306
124Hasan305
125Arda Arabaci304
126mehmet304
127nehir303
128A303
129asa302
130Bilal300
131Fatma Nur299
132MERVE297
133kaan297
1346f296
135Dilek 296
136Arda Yılmaz296
137beren su oturak291
138Eylül291
139Zehra Reyyan Yanmaz291
140Ahmet291
141Elif Şenol290
142MİNA SU CAV290
143yigit289
144a289
145Gökay288
146beloo288
147Zeynep DEDE288
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159serra276
160Neslihan Gül276
161F275
1621275
163Ekin272
164Ramazan Sevindir271
165canan kara270
166Tuba 269
167Tahir268
168efe doruk268
169Ahmet Burak267
170ege hayal267
171Ecrin Karabacak 6-F266
172Ali Batın TAN265
173Nilda Ece Yılmaz265
174cüneyt265
175Zehra Belinay Develi264
1762264
177Görkem263
178sılanur262
179fvodk262
180Sayed osman261
181Mürşit Parlakgün261
182deneme260
183Hedibe Taş260
184cihab260
185Belinay259
186ilkan keneç258
187Yiğit ali Akkuş258
188eylül sude258
189Deniz Kılıç 257
190Elif Tuana Kafşakoğlu256
191Guııoı256
192Aslı Beyza Güneş255
193Abdulgani kit255
194hjk254
195Defne254
196n254
197duru253
198Fatma253
199İbrahim253
200Emine kayrak252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231Şeyma Nur Akkaya235
232furkan234
233IntelligenceBox234
234Yunus Emre Göktaş233
235Eren ÖZ 6/F233
236Erdem yücel232
237Öykü232
238Rüzgar230
239Se230
240Samet229
241Fdjfyyt229
242Akay Yalçın229
243Çağan229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256aaa224
257Afra Fatıma Oflaz 222
258T222
259efe222
260G221
261Kd221
262gggg221
263Batuhan 220
264Azad220
265Elif Başaran 220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303FEHİME209
304Ahmet Yusuf208
305a208
306Kaan görkem BARIŞ207
307Aslı207
308Deniz Ayabaktı 207
309Burak 206
310Defne Su Güzel206
311Bekirhan206
312Ledeyna Güner206
313dws205
314Arda205
315aynur205
316Yaren Yener204
317Ömer Enes ÇAKAL204
318macide204
3195a204
320MHD HANI HALIMEH203
321Gamze203
322cengiz203
323ggg203
324zeliha kaya203
325Merve Tınmaz202
326Asya Yolcu202
327Kaan Yılmaz202
328CEMRE 201
329Nida201
330Yağmur Alkaşı 201
331Nazmi Mete 201
332Hüseyin emre bulgurcu 200
333azad200
334Ezgi su200
335Melek Vardar200
336Yağmur200
337ferhat200
338ş200
339Uras hıdır199
340Mustafa Enes Kocadağ 6D199
341.199
342Döne Ada199
343Dosyal199
344Firdevs öz198
345Elif KERKÜT198
346Sare198
347Elif AZRA198
348A198
349Ahmet SERİN 197
350Süleyman196
351ebrar196
352a196
353Esra Aksoy195
3548d195
355mehmet fatih195
356Vedat194
357Ceyda Ercin194
358KAYRA194
359Hira Nur Avcı 194
360Meryem ulaş193
361KEREM BJK193
362Enes193
363poyraz193
364q193
365ela193
366Hiranur Kendir192
367Ecrin Vahide AVAROĞLU192
368hakan192
369kennnturan192
370Enise Semra Gurlaş191
371Deniz191
372R. Aytuğ Cıvak191
373aaaaaa191
374MİNA SU CAV191
375Eliz190
376Kardelen190
377Elif190
378TuanaTuna 190
379macide190
380ilhan190
381ihsan mahir davuş189
382lòn189
383Oğuzhan yüksel188
384Ahmet188
385Damla188
386Zeynep Çelebi188
387AZRA188
388Gj uyu188
389a187
390Hanife186
391Çağın Akgül186
392Z.seray186
393Erdem 186
394fatma186
395Hasan185
396sevde185
397e185
398Mete184
399Ayberk184
400halit183
401Ahmet Kadir Yabaş183
402ecem183
403lgs183
404hıdır yalçın183
405q183
406Sezgin181
407Selin181
408Erd181
409YILDIZ8I180
410Mert ali180
411Ecrin üst180
412şevval180
413Mücteba Tabak 179
414ALİ179
415Nil soğancılar179
416cibril179
417Hatice azra çiçek 178
418Hazal178
419Nilay178
420ecrin ayaz178
421E178
422KOLAYDI178
423sibel178
4246/d178
425Okyanus177
426salih177
427Yiğit ÖZER177
428Batuhan çalımlı177
429Utku177
430Yunus177
431Masal177
432a177
433k177
434arda177
435Dfdömffl177
436ertuğrul177
437Ilım Beyza Dikye176
438imagine losing176
439Melisa 176
440Turkay176
441Enes Yiğit BAYKAL176
442rumeysa176
443Yağzel176
444a176
4457A176
446Ömer Mert Arslan175
447Arda175
448Mert175
449büşra175
4505175
451ARDA175
452Eclil174
453BUSE 174
454Miraç Tuğra Aydın174
455mehmet174
4568 b174
457ökkkjjjj174
458Zehra173
459Aysel Karasu173
460Ece Duru Gürpüzer173
461İkra Nur Demir173
462oğuzhan173
463wsd173
464Yusuf172
465Elif172
466Merve172
467Kemal efe Cetin172
468sude172
469Elif bakar172
470Sebahat172
471Ece 172
472Ecrin172
473Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
474Mahsun 171
475Ceylin171
476osman yüce171
477İrfan171
478dilber171
479Yaren170
480Ahmet Orkun170
481İrem170
482Yusuf İslam konuk170
483B170
484Bahar 169
485Elifnur169
486Elif169
487Aslı Buğlem Akdeniz169
488Ə169
489Egehan elmas 169
490d169
491Dfg169
492Recep Emre168
493Azizcan aydoğan168
494Büşra168
495ta168
4966A168
497Aysun168
498Yakup168
499kutay168
500Barış Bolut167