8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 60 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

Genel Yayın Yönetmeni: Köprü Projesi Birimi
Tasarım – Dizgi: Ömer Faruk Özcan
Yayın Kurulu: Hüseyin Yıldız, İbrahim Yuvacı, Sabit Özdal

/60
1 oylar, 5 ortalama
17
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 4. Ünite Testi

8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

O dönemin en gelişmiş kanunlarından olan İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın etkisinde kalındığından söz edilebilir?

2 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilmiş, Başbakan atanmıştır. Başbakan da Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur.

Bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili olarak,

I. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
II. Meclis Hükümeti Sistemine geçilmiştir.
III. Rejimin adı belirlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarına engellemeye yönelik alınan karardır?

4 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Hilafet kaldırılmış ve Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş. İki yıl sonra ise Kılık Kıyafet Kanunu ile Tekke ve Türbelerin Kapatılması kanunları çıkarılmıştır.

Yukarıda anlatılan duruma göre, hangisi söylenebilir? 

5 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamla ilgili bir inkılaptır?

6 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Erkanı Harbiye kanunu
 • Tevhidi Tedrisat kanunu

Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

7 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ülkelerde Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Ettiği Tarihler

Almanya - 1919
Türkiye - 1934
Fransa - 1946
Japonya - 1950
İsviçre - 1971

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

8 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

9 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeni ile sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, yatırımları biran önce yapmak için kabul edilen Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu; din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

11 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.’’

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

12 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk tarihini araştırmak, Türk tarihindeki karanlık noktaları aydınlatmak için yapılmıştır?

13 / 60

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığımız ile ilgilidir?

14 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar verilmiştir.

 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Din işleri ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır.

Yapılan inkılaplar ve aşağıda verilen seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

15 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?

16 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçilen meclis üyeleri halkı temsil eder ve halk adına karar alır.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • “… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak…”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.”

Yukarıdaki Mustafa Kemal’e ait sözlere bakılarak aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulamaz?

18 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

20 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına, "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

21 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Bir ülkede milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması aşağıdakilerin hangisinin gelişimini öncelikle sağlar?

22 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

1920’li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem, yaygın ve öldürücü bir hastalıktı.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde verem hastalığı ile yapılan mücadelelerden değildir?

23 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.
 • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
 • Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
 • Halifeliğin durumuna TBMM karar verir.

Yukarıda ki maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

24 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır, milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur.

Bu bilgide, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

25 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”

Türkiye Cumhuriyeti bu kanunla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

26 / 60

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

“Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda asıl vurgulamak istediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

• İzmir İktisat Kongresinin yapılması
• İş Bankasının açılması
• Uşak Şeker Fabrikasının açılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki tabloda, inkılap ve ilgili oldukları alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 

29 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Miladi takvimin kabulü
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
 • Uluslararası rakamların kabulü

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde: “Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”. maddesi yer almıştır. Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen temel amaç nedir?

31 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

I. İş Bankası’nın kurulması
II. Teşvik-i Sanayi kanunu
III. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması
IV. ………………………………

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

32 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

33 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş, aile hukuku düzenlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi Medeni Kanun ile ilgili değildir?

34 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

35 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçlarından biri olamaz?

36 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki maddelerden hangileri TBMM’nin milletin tek temsilcisi olduğunun göstergesidir?

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
III. Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
IV. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur ve seçimler iki yılda bir yapılır.

37 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biridir?

38 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri olamaz?

39 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Medeni Kanun ile Patrikhanelerin siyasi yetkilerine son verildi.
 • Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması. 
 • Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Verilen inkılapların sırası ile aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

40 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile halka bu alfabe öğretilmek istenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin açılması zorunluluğu doğmuştur?

41 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1933 yılında İsviçreli bilim adamı Malche (Malşe) İstanbul’a davet edilerek Darülfunun hakkında bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche raporunda şu önerilerde bulunmuştur.

 • Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci alımında sınav yapılmalı
 • Spor tesisleri ve pansiyonlar yapılmalı.

Malche’nin raporuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

42 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Halkın tasarruf ve birikim yapmasını sağlamak amacıyla kurulan “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin” kurulmasının uluslararası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

I. Erkan-ı Harbiye Kanunu
II. TBMM’nin açılması
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
IV. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

44 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

‘’Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.’’

Mustafa Kemal Atatürk, yukarda verilen sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

45 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü aşağıdakilerden ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

46 / 60

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I. Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacı ile siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
III. Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
IV. Manda ve Himaye kabul olunamaz.

Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıda ki kararlardan hangileri ulusal egemenlik ile ilgilidir?

47 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’te ise Halifelik kaldırıldı.

Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? 

48 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış aynı zamanda diğer ülkelere yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılâplarının hangi özelliğini göstermektedir?

49 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.’’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

50 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden Hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

51 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Sanatoryumların açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılaplara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir inkılap yapılmamıştır?

52 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Soyadı kanunu ile her ailenin; ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiş; ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

53 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü ile aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulabilir?

54 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiş, birçok mimar projeleri ile yarışmaya katılmıştır.

Ankara için böyle bir yarışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

 • Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin Alfabesinin kabul edilmesi
 • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin

çalışmalarının, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulamaz?

56 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk: “Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

57 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta dini eğitim veren okullar, diğer tarafta modern eğitim tarzıyla kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları ve yabancı devletlere ait okullar bulunmaktaydı.

Eğitimde yer alan bu sorun yapılan hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

58 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal Lozan’da Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlamıştır?

59 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 

Yukarıda verilen Atatürk’ün sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

60 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu'nu, Türk dili hakkında çalışma yapmak için de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Mirasının bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır.

Atatürk'ün bu kurumların kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 

Ortalama skor 47%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/4-uenite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue-projesi.69973/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1servettt87 %52
2Çokta fifi80 %48
3l78 %47
4Damla75 %45
5utku73 %44
6.70 %42
7eren65 %39
8yddwel62 %37
9kkmkmk35 %21
10elif33 %20
11Esra33 %20
12..27 %16
13fz27 %16
14dodo20 %12
15Yaren18 %11
16Vfggghghng10 %6
17utku0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1639
6D1577
7Asd1386
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg919
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t809
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa758
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd547
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54Berk514
55w514
56Elif Hoda511
57Nazlı Akgül509
58Zeynep Çelebi509
59C509
60Sare505
61Jjjjjjjkl504
62ilayda502
63SENA500
64Çağrı499
65Defne Turna492
66Burak491
67emira489
68.487
69KEREM KARATAŞ483
70t481
71Özge478
72Emine477
73Yunus Emre Göktaş476
74ada474
75s474
76Alara Cengiz472
77Zeyne DEDE470
78R.Aytuğ Cıvak466
79Aysu463
80Azizcan457
81Sümeyye451
82sekizler450
83imagine losing449
84Ceylin akardere447
85İrmak444
86Yiğitali Akkuş444
87Esma437
88Ledeyna Güner437
89Melek428
90Nisa Çelik428
91Gülce Erkeç423
92Nfuws422
93K422
94Cemre421
95hasan417
96Liya412
97Elif Öykü405
98Elif405
99msu405
100Elif404
101erkan403
102Nehir400
103ahmet398
104Barış Arın Yavuzcan394
105Baki390
106Şervan tursun388
107tuncay385
108Secil bilgin382
109Kuzey381
110we380
111Çağrı379
112cahoo378
113Ali Batın TAN374
114Medine373
115İkranur373
116bekir373
117Irmak özer371
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128ı359
129Doruk Celal Darçin356
130Esra356
131ihsan mahir davuş354
132Hiranur354
133a353
134Furkan Alper353
135Eymen352
136Elif351
137Esra pehlevan349
138oğuz347
139Çınar Temurtaş344
140ada343
141İlayda341
142M.yiğit aslan340
143Nimet340
144Nil Soğancılar339
145ğ339
146Serra Nur336
147Eymencan336
148yağmur335
149Elif Çakır334
150Emre332
151Awdd332
152Dyrr7ti330
153bbshen330
154rüzgar ünal329
155Ögenci329
156İsim329
1575e327
158CEMRE325
159Eylül324
160a324
161C322
162macide319
163Kardelen karataş318
164Mizgin317
165burak317
166sudem316
167Ahmet KORKMAZ315
168Sıdıka SARIBIYIK314
169Aslıhan313
170Zeynep koç312
171Fehime özdemir312
172Kerri309
173Ezgi Su308
174Merve Tınmaz 5-C307
175esila307
176Kayla Naz Akdeniz306
177elf306
178Zeynep Ceyda Koca306
179bero305
180-303
181Belinay301
182Ebrar299
183İslam Can299
184Zeynep Buğlem ANDAÇ298
185Yusuf İslam Konuk296
186Abdullah296
187Bnb296
188koray295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ghggtyhtt291
193ayşe291
1948b289
195ALI KUTAY288
196ArdaB.288
197Burcu287
198Efe Uygar286
199Aa286
200Ecrin285
201W285
202ahmet baki284
203Melih DUMAN282
204Gy282
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252Hena248
253www246
254fafğpafo0pağkfla245
255BATIN BERK YORULMAZ245
256Ömer244
2575a244
258merve244
259YİĞİT UZUNOĞLU243
260Gülşah242
261Azra242
262S242
263SÜMEYRA EKERİM242
264Adlem Gökçe Yaman241
265Sümeyye Cankılıç241
266Mete241
267zeynep sahra240
268sss240
269Elif239
270Zerenkalpben238
271T238
272Hilal237
273YUSUF236
274.235
275Gufiroe234
276Elif bakar234
2771234
278Kemal efe Çetin233
279Eftelya233
280seyit233
281Umut kamil232
282Ecrin naz ataş231
283Azra231
284Hazal230
285Tuğberk karabudan230
286Ali230
287NİL229
288Yağmur228
289EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
290Arda227
291Belkıssu227
292Beren227
293Yiğit226
294Esra Aksoy226
295LŞLLŞLŞL226
296Esma Hıra226
2978225
298faatma225
299Asel225
300ddddd224
301@224
302Ahmet SAĞNAK223
303Yiğit Ali ÖZTÜRK222
304serra222
305efe222
306ada!☆221
307alihan221
308Ayşegül YELOĞLU220
309FURKAN220
310aa220
311Zeynep beyza219
312makbule yeşillik219
313aaaa219
314Yiğit218
315Mert Ali Yıldırım218
316ilkan218
317Elif Uysal218
318Zeynep Oyman218
3198a-b218
320c217
3217a217
322kerem216
323Omar216
324Ayris Mina minez215
325ecrin ayaz215
326nevin214
327Alperendogankya213
328Ekin213
329Eylül mina212
330emira212
331Çağatay212
332Umut212
333ötp211
334Esen210
335er210
336Mahmut efe209
337İbrahim haktan209
338Yağzel Baykal209
339Kumsal ela209
340Asya208
341Kaan208
342elvin gezgin207
343nazlı207
344Ali berke şahin206
345nasuh can206
346ada güler206
347yeşim206
348nazmi mete206
349A206
350F206
351kennnturan206
3527a206
353efe205
354Enes Yiğit BAYKAL205
355Efsanur205
356Deniz Doğan205
357Hanife204
358Sümeyye204
359ss204
360Eylul203
361s203
362BARIŞ BAHAR202
363Kuttik202
364Yiğit201
365Semra201
366Esma201
367akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
368murat201
369ali201
370Asya200
371muhammet efe200
372Tanem200
373ERDEM200
3746200
375ZEYNEP BEYZA199
3768B199
377Ali cahit198
378Ebrar198
379erdal20198
380Emira akgün197
381Mustafa Enes197
382Ela Kayıhan197
383Deniz197
384s197
385GHostkiller139999197
386Onur196
387Fatih196
388burak196
389Büşra Güldoğuş196
390Efgtyu196
3917-D harun emir özdemir195
392Asel195
393aleyna194
394Zeynep194
395aa194
396jk194
397Asya10193
398PINAR193
399nur193
400Mete192
401DEFNE ÇATI192
402Selin192
403sssss192
404ismail192
405SADİ UTKU ALBAYRAK191
406eren191
407ASLI191
4087c191
409Özlem191
410Ömeroviç190
411Deniz189
412Gökçe189
413hazal189
414Defne yolcu188
415Eylül187
416Esma187
417kemal değirmenci187
418ilknur187
419ayşe187
420naime yontem186
421Fatma baş186
422kayra186
4235c186
424Sadullah186
425Aslı185
426Sefa Talha binici185
427Sabire184
428NİSA NUR184
429Devran Ufuk184
430Bartu Efe183
431jjj183
432s183
433[email protected]183
434Miray182
435naz182
436Esma182
437WETG4QA181
438Mehmet181
439Misafir181
440Oyku181
441Ömer180
442shinunoga e wa180
443a180
444q180
445doruk179
4468ab179
447Derin178
448ilker178
449yusufi177
450ilayda177
451Gökçe Deniz gorgel177
452Rüzgar177
453j177
454Ee177
455rr177
456Hmz176
457okan176
458Asaaaaaaaaa176
459İp lı176
460Yusuf Eymen Bilgir175
461Erva175
462Merve175
463Berk Ali175
464osman7676175
465ufuk yarkın gümüş174
466Saniye174
467Aybars Akçay174
468e174
469Gamze ÖZKICIR173
470Kerem Aktaş173
471kjme173
472Merve172
473Ali172
474Sarıca172
475Ece su172
476Anıl172
477Ece171
478Eylül Çelik171
479cemre171
480Berko171
481Suheda171
482Dgfg171
483Gürkan170
484ayşe<3170
485Serhat170
486Aynur170
487Mina169
488poyraz169
489Mustafa Çınar ozkan169
490Eymen169
491YAREN168
492Eso168
493dd168
494kerem167
495Roseanne Park167
496İlkan167
497Selver167
498löomm167
499Egemen SARAÇOĞLU166
500isim166