8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 60 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

Genel Yayın Yönetmeni: Köprü Projesi Birimi
Tasarım – Dizgi: Ömer Faruk Özcan
Yayın Kurulu: Hüseyin Yıldız, İbrahim Yuvacı, Sabit Özdal

/60
1 oylar, 5 ortalama
105
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 4. Ünite Testi

8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ülkelerde Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Ettiği Tarihler

Almanya - 1919
Türkiye - 1934
Fransa - 1946
Japonya - 1950
İsviçre - 1971

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

2 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamla ilgili bir inkılaptır?

3 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.’’

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

4 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Halkın tasarruf ve birikim yapmasını sağlamak amacıyla kurulan “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin” kurulmasının uluslararası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta dini eğitim veren okullar, diğer tarafta modern eğitim tarzıyla kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları ve yabancı devletlere ait okullar bulunmaktaydı.

Eğitimde yer alan bu sorun yapılan hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

6 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş, aile hukuku düzenlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi Medeni Kanun ile ilgili değildir?

7 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Bir ülkede milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması aşağıdakilerin hangisinin gelişimini öncelikle sağlar?

8 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Sanatoryumların açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılaplara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir inkılap yapılmamıştır?

9 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde: “Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”. maddesi yer almıştır. Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen temel amaç nedir?

10 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış aynı zamanda diğer ülkelere yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılâplarının hangi özelliğini göstermektedir?

11 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.
 • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
 • Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
 • Halifeliğin durumuna TBMM karar verir.

Yukarıda ki maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar verilmiştir.

 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Din işleri ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır.

Yapılan inkılaplar ve aşağıda verilen seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

13 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1933 yılında İsviçreli bilim adamı Malche (Malşe) İstanbul’a davet edilerek Darülfunun hakkında bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche raporunda şu önerilerde bulunmuştur.

 • Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci alımında sınav yapılmalı
 • Spor tesisleri ve pansiyonlar yapılmalı.

Malche’nin raporuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

14 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

15 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

16 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Soyadı kanunu ile her ailenin; ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiş; ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

17 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçilen meclis üyeleri halkı temsil eder ve halk adına karar alır.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

I. Erkan-ı Harbiye Kanunu
II. TBMM’nin açılması
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
IV. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

19 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile halka bu alfabe öğretilmek istenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin açılması zorunluluğu doğmuştur?

20 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • “… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak…”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.”

Yukarıdaki Mustafa Kemal’e ait sözlere bakılarak aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulamaz?

21 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır, milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur.

Bu bilgide, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

22 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu'nu, Türk dili hakkında çalışma yapmak için de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Mirasının bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır.

Atatürk'ün bu kurumların kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 

23 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal Lozan’da Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlamıştır?

24 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki tabloda, inkılap ve ilgili oldukları alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 

25 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Erkanı Harbiye kanunu
 • Tevhidi Tedrisat kanunu

Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

26 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk tarihini araştırmak, Türk tarihindeki karanlık noktaları aydınlatmak için yapılmıştır?

27 / 60

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

“Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda asıl vurgulamak istediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Medeni Kanun ile Patrikhanelerin siyasi yetkilerine son verildi.
 • Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması. 
 • Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Verilen inkılapların sırası ile aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

29 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk: “Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

30 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 

Yukarıda verilen Atatürk’ün sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

31 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeni ile sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, yatırımları biran önce yapmak için kabul edilen Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?

33 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

O dönemin en gelişmiş kanunlarından olan İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın etkisinde kalındığından söz edilebilir?

34 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Hilafet kaldırılmış ve Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş. İki yıl sonra ise Kılık Kıyafet Kanunu ile Tekke ve Türbelerin Kapatılması kanunları çıkarılmıştır.

Yukarıda anlatılan duruma göre, hangisi söylenebilir? 

35 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

I. İş Bankası’nın kurulması
II. Teşvik-i Sanayi kanunu
III. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması
IV. ………………………………

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

36 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

‘’Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.’’

Mustafa Kemal Atatürk, yukarda verilen sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

37 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilmiş, Başbakan atanmıştır. Başbakan da Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur.

Bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili olarak,

I. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
II. Meclis Hükümeti Sistemine geçilmiştir.
III. Rejimin adı belirlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

38 / 60

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I. Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacı ile siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
III. Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
IV. Manda ve Himaye kabul olunamaz.

Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıda ki kararlardan hangileri ulusal egemenlik ile ilgilidir?

39 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

40 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu; din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

41 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

• İzmir İktisat Kongresinin yapılması
• İş Bankasının açılması
• Uşak Şeker Fabrikasının açılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

 • Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin Alfabesinin kabul edilmesi
 • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin

çalışmalarının, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulamaz?

43 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden Hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

44 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçlarından biri olamaz?

45 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”

Türkiye Cumhuriyeti bu kanunla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

46 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına, "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

47 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biridir?

48 / 60

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığımız ile ilgilidir?

49 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

50 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri olamaz?

51 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’te ise Halifelik kaldırıldı.

Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? 

52 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarına engellemeye yönelik alınan karardır?

53 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü ile aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulabilir?

54 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiş, birçok mimar projeleri ile yarışmaya katılmıştır.

Ankara için böyle bir yarışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü aşağıdakilerden ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

56 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Miladi takvimin kabulü
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
 • Uluslararası rakamların kabulü

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki maddelerden hangileri TBMM’nin milletin tek temsilcisi olduğunun göstergesidir?

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
III. Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
IV. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur ve seçimler iki yılda bir yapılır.

58 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.’’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

60 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

1920’li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem, yaygın ve öldürücü bir hastalıktı.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde verem hastalığı ile yapılan mücadelelerden değildir?

Ortalama skor 45%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/4-uenite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue-projesi.69973/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Xx97 %58.25
2SAMİ95 %57
3Ed95 %57
4süleyman93 %56
5keremt92 %55
6hilaaal92 %55
7Leyls90 %54
8yu90 %54
9Bxgzvzv85 %51
10Ravza85 %51
11nurbanu85 %51
12Toygun85 %51
13İrfan84 %50.5
14Lara83 %50
15qwewq83 %50
16Soruların Şahı82 %49
17Alperen ŞENOL82 %49
18Gece82 %49
19Faruk Can80 %48
20lll80 %48
21ÖDefne80 %48
22Çokta fifi80 %48
23Defne77 %46
24Derin75 %45
25ha73 %44
26Elif72 %43
27ye72 %43
28qwe72 %43
29a72 %43
30ERDEM70 %42
31Yasemin70 %42
32veli70 %42
33Euueu68 %41
34arda68 %41
35Uwuww68 %41
36Kübra67 %40
37kerem65 %39
38drgdff65 %39
39Nehir62 %37
40aaaaaaa60 %36
41uwu53 %32
428h52 %31
43yunu45 %27
44ela45 %27
45zeynep çakır43 %26
46arda42 %25
47eeaaao40 %24
48umuttttttt38 %23
49..37 %22
50eddd37 %22
51tefe37 %22
52adnan35 %21
53Esra33 %20
54Çetin güntay32 %19
55mahmut32 %19
56Sedef30 %18
57DeadWarrior30 %18
58Gdgsgeyy28 %17
59selen28 %17
60sudenaz28 %17
61Akaık28 %17
62V27 %16
63NNKL22 %13
64zekeriya22 %13
65322 %13
66Umutcan21.5 %13
67adadasdassdasd20 %12
688/D20 %12
69Oğuz kağan tatuş18 %11
70Sinem18 %11
718a18 %11
72Dişli8/A17 %10
73[email protected]16 %9.5
74dfgbdx15 %9
75sırma15 %9
76e14 %8.5
77D13 %8
78hasanfejdjcjj13 %8
79Vfggghghng10 %6
80ben sneim send ebensin UwU8 %5
81Kd8 %5
82elif7 %4
83A3 %2
84Dilan demir3 %2
85Talha3 %2
86Bertuğ2 %1
87Gshsg2 %1
88Kemal2 %1
89Kemal2 %1
90Bertuğ0 %0
9180 %0
92ş0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11234
2SAMİ 2573
3arzu2312
4ALİ2110
5z1736
6H1638
7eeeee1609
8ENSAR1510
9d1413
10İlayda1409
11asd1373
12eyup1325
13e1320
14G1237
15Slm1156
16A1100
17cglr1091
18Hatice Nur Yurt1058
19Efe1055
20H993
21ahmet 844
22Se sdd834
23Eylül sarıkabk832
24Arda Yılmaz788
25Melek çakır787
26v781
27Uğur 772
28efe733
29elif702
30Nisa Duru Bingül696
31ali685
32ylllp675
33Furkan Yürük667
34bbbbbbb664
35t662
36oykuıpıl660
37hjk657
38Elif645
39Kayra Karakartal637
40Belinay620
41m603
42hhhhhh599
43Y597
44A597
45T596
46j592
47Nisa Nur Kulaç589
48d588
49aleyna583
50Ömer Enes ÇAKAL575
51Ali575
52Emine574
53Beren573
54serseri571
55Deniz566
56C563
57Aslıhan554
58Q545
59Yunus Emre Göktaş542
60Mirac Muhammet Topçu534
61Furkan Alper 529
62Mert 7F520
63Hazal517
64Reyyan513
65Ledeyna Güner513
66Enes508
67Ecrin Bayrak501
68deniz500
69Burak491
70Gümüş485
71ali485
72Kuzey484
73naz480
74Buğra efe471
75Ü470
76koraydulger459
77Arda451
78cesur449
79esra449
80k446
81Nazlı445
82Zafer Ege Küçük 444
83Ares444
84M.yiğit443
85Melih Hasan441
86Özge 440
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
88Sabire437
89DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
90bilinmeyen430
91imagine losing427
92Neslihan Gül425
93İbrahim425
94Zeynep DEDE424
95asd422
96Ali Batın TAN421
97ihsan mahir davuş420
98t419
99Reyyan SEÇGİN 412
100Mirzat409
101Defne408
102yigit406
103Elif405
104sevinç405
105Zehra Reyyan Yanmaz405
106yağmurrr402
1076a399
108Arda398
109Emine kayrak398
110Alper397
111UEVDJANA395
112yylyş394
1136f391
114A391
115Medine385
116Ayşe381
117Hiranur kendir380
118Elif Şenol380
1198a380
120Cemre378
121İlayda376
122gürkan375
123Esma374
124Arda Arabaci373
125Ali Efe İnceoğlu373
126Elif373
127hale ceylan 371
128cüneyt371
129blablabla369
130A369
131Baki368
132Sümeyye368
133f368
134*367
135Ecrin 367
136Deniz Güren367
137seda366
138Hanibe 366
139Kardelen365
140Melek Vardar365
141Ramazan ışık364
142Nikolay363
143fvodk363
144Melek Büşra Cebeci361
145asa361
146Gülce Erkeç360
147Aysun356
148Sümeyye354
149ahmet353
150a353
151sevim353
152tuncay352
153Mina351
154Ege349
155Fenerli Çiftçi348
156cu347
157yusuf pro @345
158Oh uyuj jjhoj344
159mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
160MİNA SU CAV342
161f340
162Hayrunisa Altay339
163alara339
164yağmur yılmaz336
1656\\a334
166Yusuf İslam konuk332
167rüzgar ünal329
168Medine Sıla Kayacan329
169Eylül328
170Hasan327
171nehir326
172Asdf326
173mehmet326
174Ali nazim324
175Damla323
176Abdurrahman323
177Kd323
178Kuzey Günsy321
179Ecrin320
180aaa320
1815a320
182a318
183Ömür317
184Hikmet316
185Ahmet KORKMAZ315
186lòn315
187cansu314
188Gökay313
189Benkim1232313
190Zeynep koç312
191Fehime özdemir312
192Kerri309
193Dilek 309
194Tahir307
195macide307
196serra306
197a306
198Esma Enrar304
199YİĞİT UZUNOĞLU304
200Azizcan aydoğan303
201Elif Hoda301
202R. Aytuğ Cıvak301
203Bilal300
204Fatma Nur299
205ebrar299
206İslam Can299
207Çınar299
208Nilda Ece Yılmaz298
209n298
210MERVE297
211kaan297
212dws297
213cihab296
214koray295
215Sare295
216Büşra294
217Umut can294
218Yiğit ali Akkuş292
219Şeyma Nur Akkaya292
220Fatma292
221beren su oturak291
222Ahmet291
223Selin290
224İkra Nur Demir289
225beloo288
226oğuzhan288
227Burcu287
228Gülistan Nursu Ertürk287
229Zeynep Çelebi287
230123287
231Se287
232Ecrin285
233Musa bulduk285
234Ə285
235H284
236DORUK ALİ TANDOĞAN282
237a282
238ada güler281
239Nisa çelikoğlu281
240emine280
241osman yüce279
242x279
243Hedibe Taş278
2442277
245Zeren ERTUĞRUL276
246Ramazan Sevindir276
247Nil soğancılar276
248ege hayal276
249F275
250ilkan keneç275
2511275
252Aliberke Şahin274
253deneme274
254sekizler274
255aa274
256q273
257FEHİME272
258Ekin272
259KOLAYDI272
260Bahtiyar271
261g271
262Deniz Kılıç 270
263canan kara270
264a270
265gggg270
266aaa270
267Tuba 269
268Zehra Belinay Develi269
269efe269
270aaaaaa269
271efe doruk268
272Ahmet Burak267
273ecrin ayaz267
274Efe Bozkurt266
275Ecrin Karabacak 6-F266
276Neden266
277k266
278abcdef266
279Mehmet Akif Ersoy265
280Ahmet Sağnak265
281T265
282furkan264
283Yağzel264
284Görkem263
285asya263
286ta262
287sılanur262
288Sayed osman261
289Mürşit Parlakgün261
290Beren KOÇ260
291Emre258
292eylül sude258
293yağmur257
294Elif Tuana Kafşakoğlu256
295Guııoı256
296Aslı Beyza Güneş255
297Abdulgani kit255
298Alperen Doğankaya255
299ali255
300duru253
301İbrahim253
302zeliha kaya253
303Abdülhamit252
304B252
305Çağan252
306a252
307m252
308Meryemnur 251
309BenEuyfDeğilim251
3106/A251
311MİNA SU CAV251
312Muhammed başçi 250
313Yiğit250
314Hshs250
315çiğdem250
316Yağmur Ceylan249
317Ayberk249
318Esra pehlevan249
319gulcebi249
320Kağan248
321Azra cankilic248
322merve dağdelen248
323Zübeyir Esad Seçkin247
324Akay Yalçın246
325Nil Er246
326Müjgan Minez246
327KEREM KARATAŞ246
328Mesude246
329mnş245
330Rabia244
331Doruk243
332A243
333Döne Ada242
334Adlem Gökçe Yaman241
335Normal_bir_insan241
336zeynep sahra240
337Elif239
338Şevval su yeniceli239
339aynur239
340Ceylin238
341Abdullah238
342Aysu238
343Betül ŞEKERCİ237
344Elif237
345Buseyne hasnavi236
346ertuğrul236
347.235
348Dhkş235
349IntelligenceBox234
350Aslı234
351Otsıtaur234
352e234
353Mert Ali YILDIRIM233
354Yunus Emre Göktaş233
355Fftgtgtgy233
356Tuğberk karabudan233
357Eren ÖZ 6/F233
358a233
359Umut kamil232
360Erdem yücel232
361ada232
362Ibrahim232
363Öykü232
3646-A232
365Kemal efe Cetin231
366Ecrin naz ataş231
367jjjjj231
368ggg231
369hıdır yalçın231
370Mete230
371Rüzgar230
372Azra bolat230
3735/E230
374Eymencan230
375Samet229
376Fdjfyyt229
377Z.seray229
378Dfg229
379EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
380Muhammed Emin228
381Dosyal228
382mmmlll228
383Arda227
384tarık topçu227
385Yiğit Alperen Kırpık227
386Sema227
387BATIN BERK YORULMAZ226
388Çağın Akgül226
389Esma Hıra226
390Aybars226
391Emine naz 225
392Cihan Arda Demirel225
393Enes Yiğit BAYKAL225
394Zeynep buğlem ANDAÇ225
395Mustafa Osanmaz224
396azra224
397kjk224
398Yağız Yusuf Büyükdoğan224
399Şura Baynal224
400G224
401Hayrunnisa223
402Bekirhan223
403H223
404wsd223
405Afra Fatıma Oflaz 222
406Yiğit Ali ÖZTÜRK222
407Elif Başaran 222
408Sıdıka SARIBIYIK221
409G221
410Nehir220
411MHD HANI HALIMEH220
412Batuhan 220
413Kaan görkem BARIŞ220
414Ayşegül YELOĞLU220
415Azad220
416Ebrar219
417Nisa Çelik219
418ökkkjjjj219
4195/A Aslı kaya218
420Mihrap Karaman218
421Ezda218
422Elif Uysal218
423Zeynep Oyman218
424Ceylin akardere217
425Sultan Ekin217
426Doğa ÇAM217
427Yusuf216
428Masal216
429Aa216
430Asya216
431Belinay215
432lara215
433jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
434sena215
435g215
436Şüheda215
4377hg215
438haççik215
439Anıl Şenol215
440İrem214
441Efecan214
442Yağmursu214
443ilayda214
444sümeyye214
4458d214
446fatma214
4477b214
448Makbule213
449Alperendogankya213
450Rumeysa Akgün213
451hilal213
4525213
453ayşe213
454Mete Büyükkasim 213
455Eylül mina212
456Ahmet SERİN 212
457Utku212
458Uras hıdır212
459Görkem212
460Melih212
461Dfdömffl212
462W212
463ada!☆211
464yusuf211
465a211
466dilber211
467Gamze210
468Esen210
469Eren Müjdeci 210
470poyraz210
471Mahmut efe209
472Elifnur kara209
473cemada209
474ferhat209
475Ahmet Yusuf208
476KAYRA207
477Deniz Ayabaktı 207
478Hazal207
479ilhan207
480Burak 206
481Defne Su Güzel206
482ARDA206
483Arda205
484a205
4857/C Yılmaztürk204
486Yaren Yener204
487Ömer Enes ÇAKAL204
488Alin asya204
489macide204
490cengiz203
491SENA203
492mehmet fatih203
493kennnturan203
494Merve Tınmaz202
495Asya Yolcu202
496EYMEN BAYRAM202
497Kaan Yılmaz202
498Çağrı202
499hakan202
5008a-b202