8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 60 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

Genel Yayın Yönetmeni: Köprü Projesi Birimi
Tasarım – Dizgi: Ömer Faruk Özcan
Yayın Kurulu: Hüseyin Yıldız, İbrahim Yuvacı, Sabit Özdal

/60
1 oylar, 5 ort
39
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 4. Ünite Testi

8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış aynı zamanda diğer ülkelere yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılâplarının hangi özelliğini göstermektedir?

2 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamla ilgili bir inkılaptır?

3 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

‘’Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.’’

Mustafa Kemal Atatürk, yukarda verilen sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

4 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Sanatoryumların açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılaplara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir inkılap yapılmamıştır?

5 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

O dönemin en gelişmiş kanunlarından olan İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın etkisinde kalındığından söz edilebilir?

6 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki tabloda, inkılap ve ilgili oldukları alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 

7 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar verilmiştir.

 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Din işleri ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır.

Yapılan inkılaplar ve aşağıda verilen seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

8 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarına engellemeye yönelik alınan karardır?

9 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki maddelerden hangileri TBMM’nin milletin tek temsilcisi olduğunun göstergesidir?

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
III. Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
IV. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur ve seçimler iki yılda bir yapılır.

10 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1933 yılında İsviçreli bilim adamı Malche (Malşe) İstanbul’a davet edilerek Darülfunun hakkında bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche raporunda şu önerilerde bulunmuştur.

 • Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci alımında sınav yapılmalı
 • Spor tesisleri ve pansiyonlar yapılmalı.

Malche’nin raporuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

 • Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin Alfabesinin kabul edilmesi
 • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin

çalışmalarının, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulamaz?

12 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile halka bu alfabe öğretilmek istenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin açılması zorunluluğu doğmuştur?

13 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.
 • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
 • Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
 • Halifeliğin durumuna TBMM karar verir.

Yukarıda ki maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu; din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

15 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu'nu, Türk dili hakkında çalışma yapmak için de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Mirasının bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır.

Atatürk'ün bu kurumların kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 

16 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

I. İş Bankası’nın kurulması
II. Teşvik-i Sanayi kanunu
III. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması
IV. ………………………………

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

17 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta dini eğitim veren okullar, diğer tarafta modern eğitim tarzıyla kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları ve yabancı devletlere ait okullar bulunmaktaydı.

Eğitimde yer alan bu sorun yapılan hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

18 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal Lozan’da Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlamıştır?

19 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilmiş, Başbakan atanmıştır. Başbakan da Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur.

Bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili olarak,

I. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
II. Meclis Hükümeti Sistemine geçilmiştir.
III. Rejimin adı belirlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

20 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Hilafet kaldırılmış ve Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş. İki yıl sonra ise Kılık Kıyafet Kanunu ile Tekke ve Türbelerin Kapatılması kanunları çıkarılmıştır.

Yukarıda anlatılan duruma göre, hangisi söylenebilir? 

21 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

1920’li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem, yaygın ve öldürücü bir hastalıktı.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde verem hastalığı ile yapılan mücadelelerden değildir?

23 / 60

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

“Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda asıl vurgulamak istediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçilen meclis üyeleri halkı temsil eder ve halk adına karar alır.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

I. Erkan-ı Harbiye Kanunu
II. TBMM’nin açılması
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
IV. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

26 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiş, birçok mimar projeleri ile yarışmaya katılmıştır.

Ankara için böyle bir yarışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biridir?

28 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri olamaz?

29 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk tarihini araştırmak, Türk tarihindeki karanlık noktaları aydınlatmak için yapılmıştır?

30 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Soyadı kanunu ile her ailenin; ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiş; ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

31 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Halkın tasarruf ve birikim yapmasını sağlamak amacıyla kurulan “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin” kurulmasının uluslararası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

• İzmir İktisat Kongresinin yapılması
• İş Bankasının açılması
• Uşak Şeker Fabrikasının açılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.’’

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

34 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Medeni Kanun ile Patrikhanelerin siyasi yetkilerine son verildi.
 • Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması. 
 • Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Verilen inkılapların sırası ile aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

35 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ülkelerde Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Ettiği Tarihler

Almanya - 1919
Türkiye - 1934
Fransa - 1946
Japonya - 1950
İsviçre - 1971

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

36 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş, aile hukuku düzenlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi Medeni Kanun ile ilgili değildir?

37 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”

Türkiye Cumhuriyeti bu kanunla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

38 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?

39 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçlarından biri olamaz?

40 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk: “Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

41 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • “… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak…”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.”

Yukarıdaki Mustafa Kemal’e ait sözlere bakılarak aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulamaz?

42 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden Hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

43 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

44 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

45 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’te ise Halifelik kaldırıldı.

Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? 

46 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeni ile sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, yatırımları biran önce yapmak için kabul edilen Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına, "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

48 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde: “Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”. maddesi yer almıştır. Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen temel amaç nedir?

49 / 60

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I. Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacı ile siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
III. Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
IV. Manda ve Himaye kabul olunamaz.

Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıda ki kararlardan hangileri ulusal egemenlik ile ilgilidir?

50 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 

Yukarıda verilen Atatürk’ün sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

51 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü ile aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulabilir?

52 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

53 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.’’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

54 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü aşağıdakilerden ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

55 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Miladi takvimin kabulü
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
 • Uluslararası rakamların kabulü

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Bir ülkede milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması aşağıdakilerin hangisinin gelişimini öncelikle sağlar?

57 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Erkanı Harbiye kanunu
 • Tevhidi Tedrisat kanunu

Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

58 / 60

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığımız ile ilgilidir?

59 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır, milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur.

Bu bilgide, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

60 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

Ortalama puan şöyledir 45%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/4-uenite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue-projesi.69973/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Ekin100 %60
2ergst90 %54
3Yeliz88 %53
4servettt87 %52
5D3xedexe85 %51
6Damla75 %45
7utku73 %44
8.70 %42
9derya68 %41
10eren65 %39
11Dd65 %39
12yddwel62 %37
13Jj62 %37
14eexrrcrtygyyfcr57 %34
15ggg57 %34
16a52 %31
17kürşat52 %31
18Robecrto.cqrlos47 %28
19Ggg46 %27.5
20Zehra43 %26
21kkmkmk35 %21
22elif33 %20
23meryem33 %20
24Abdul32 %19
25Njgtvunfuvnericu revui tdv28 %17
26..27 %16
27fz27 %16
28sultan27 %16
298-b27 %16
30Çiğdem25 %15
31Aaa25 %15
32dodo20 %12
33Yaren18 %11
34bs15 %9
35Kevser7 %4
36Khadicha0 %0
37utku0 %0
38Cerrin0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293