8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 60 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

Genel Yayın Yönetmeni: Köprü Projesi Birimi
Tasarım – Dizgi: Ömer Faruk Özcan
Yayın Kurulu: Hüseyin Yıldız, İbrahim Yuvacı, Sabit Özdal

/60
1 oylar, 5 ortalama
102
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 4. Ünite Testi

8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ülkelerde Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Ettiği Tarihler

Almanya - 1919
Türkiye - 1934
Fransa - 1946
Japonya - 1950
İsviçre - 1971

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

2 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Medeni Kanun ile Patrikhanelerin siyasi yetkilerine son verildi.
 • Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması. 
 • Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Verilen inkılapların sırası ile aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

3 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

4 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Bir ülkede milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması aşağıdakilerin hangisinin gelişimini öncelikle sağlar?

5 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.’’

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

6 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar verilmiştir.

 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Din işleri ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır.

Yapılan inkılaplar ve aşağıda verilen seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

7 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?

8 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Hilafet kaldırılmış ve Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş. İki yıl sonra ise Kılık Kıyafet Kanunu ile Tekke ve Türbelerin Kapatılması kanunları çıkarılmıştır.

Yukarıda anlatılan duruma göre, hangisi söylenebilir? 

9 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış aynı zamanda diğer ülkelere yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılâplarının hangi özelliğini göstermektedir?

10 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Halkın tasarruf ve birikim yapmasını sağlamak amacıyla kurulan “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin” kurulmasının uluslararası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 60

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

“Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda asıl vurgulamak istediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü ile aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulabilir?

13 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

 • Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin Alfabesinin kabul edilmesi
 • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin

çalışmalarının, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulamaz?

14 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Miladi takvimin kabulü
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
 • Uluslararası rakamların kabulü

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Soyadı kanunu ile her ailenin; ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiş; ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

16 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü aşağıdakilerden ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

17 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu; din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

18 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 

Yukarıda verilen Atatürk’ün sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

19 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki tabloda, inkılap ve ilgili oldukları alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 

20 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş, aile hukuku düzenlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi Medeni Kanun ile ilgili değildir?

21 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Sanatoryumların açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılaplara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir inkılap yapılmamıştır?

22 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

• İzmir İktisat Kongresinin yapılması
• İş Bankasının açılması
• Uşak Şeker Fabrikasının açılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1933 yılında İsviçreli bilim adamı Malche (Malşe) İstanbul’a davet edilerek Darülfunun hakkında bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche raporunda şu önerilerde bulunmuştur.

 • Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci alımında sınav yapılmalı
 • Spor tesisleri ve pansiyonlar yapılmalı.

Malche’nin raporuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

24 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır, milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur.

Bu bilgide, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

25 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

‘’Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.’’

Mustafa Kemal Atatürk, yukarda verilen sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

26 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

27 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • “… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak…”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.”

Yukarıdaki Mustafa Kemal’e ait sözlere bakılarak aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulamaz?

28 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”

Türkiye Cumhuriyeti bu kanunla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

29 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

O dönemin en gelişmiş kanunlarından olan İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın etkisinde kalındığından söz edilebilir?

30 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

1920’li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem, yaygın ve öldürücü bir hastalıktı.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde verem hastalığı ile yapılan mücadelelerden değildir?

31 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta dini eğitim veren okullar, diğer tarafta modern eğitim tarzıyla kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları ve yabancı devletlere ait okullar bulunmaktaydı.

Eğitimde yer alan bu sorun yapılan hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

32 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

I. Erkan-ı Harbiye Kanunu
II. TBMM’nin açılması
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
IV. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

34 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarına engellemeye yönelik alınan karardır?

35 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçlarından biri olamaz?

36 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilmiş, Başbakan atanmıştır. Başbakan da Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur.

Bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili olarak,

I. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
II. Meclis Hükümeti Sistemine geçilmiştir.
III. Rejimin adı belirlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

37 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

38 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk tarihini araştırmak, Türk tarihindeki karanlık noktaları aydınlatmak için yapılmıştır?

39 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’te ise Halifelik kaldırıldı.

Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? 

40 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki maddelerden hangileri TBMM’nin milletin tek temsilcisi olduğunun göstergesidir?

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
III. Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
IV. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur ve seçimler iki yılda bir yapılır.

41 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.’’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

42 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri olamaz?

43 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeni ile sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, yatırımları biran önce yapmak için kabul edilen Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçilen meclis üyeleri halkı temsil eder ve halk adına karar alır.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

46 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden Hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

47 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk: “Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

48 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde: “Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”. maddesi yer almıştır. Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen temel amaç nedir?

49 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.
 • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
 • Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
 • Halifeliğin durumuna TBMM karar verir.

Yukarıda ki maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

50 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biridir?

51 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına, "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

52 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal Lozan’da Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlamıştır?

53 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiş, birçok mimar projeleri ile yarışmaya katılmıştır.

Ankara için böyle bir yarışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 60

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I. Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacı ile siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
III. Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
IV. Manda ve Himaye kabul olunamaz.

Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıda ki kararlardan hangileri ulusal egemenlik ile ilgilidir?

55 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu'nu, Türk dili hakkında çalışma yapmak için de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Mirasının bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır.

Atatürk'ün bu kurumların kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 

56 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile halka bu alfabe öğretilmek istenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin açılması zorunluluğu doğmuştur?

57 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamla ilgili bir inkılaptır?

58 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Erkanı Harbiye kanunu
 • Tevhidi Tedrisat kanunu

Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

59 / 60

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığımız ile ilgilidir?

60 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

I. İş Bankası’nın kurulması
II. Teşvik-i Sanayi kanunu
III. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması
IV. ………………………………

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Ortalama skor 45%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/4-uenite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue-projesi.69973/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Xx97 %58.25
2SAMİ95 %57
3Ed95 %57
4süleyman93 %56
5keremt92 %55
6hilaaal92 %55
7Leyls90 %54
8yu90 %54
9Bxgzvzv85 %51
10Ravza85 %51
11nurbanu85 %51
12Toygun85 %51
13İrfan84 %50.5
14Lara83 %50
15qwewq83 %50
16Soruların Şahı82 %49
17Alperen ŞENOL82 %49
18Gece82 %49
19Faruk Can80 %48
20lll80 %48
21ÖDefne80 %48
22Defne77 %46
23Derin75 %45
24ha73 %44
25Elif72 %43
26ye72 %43
27qwe72 %43
28a72 %43
29ERDEM70 %42
30Yasemin70 %42
31veli70 %42
32Euueu68 %41
33arda68 %41
34Uwuww68 %41
35Kübra67 %40
36kerem65 %39
37drgdff65 %39
38Nehir62 %37
39aaaaaaa60 %36
40uwu53 %32
418h52 %31
42yunu45 %27
43ela45 %27
44zeynep çakır43 %26
45arda42 %25
46eeaaao40 %24
47umuttttttt38 %23
48..37 %22
49eddd37 %22
50tefe37 %22
51adnan35 %21
52Çetin güntay32 %19
53mahmut32 %19
54Sedef30 %18
55DeadWarrior30 %18
56Gdgsgeyy28 %17
57selen28 %17
58sudenaz28 %17
59Akaık28 %17
60V27 %16
61NNKL22 %13
62zekeriya22 %13
63322 %13
64Umutcan21.5 %13
65adadasdassdasd20 %12
668/D20 %12
67Oğuz kağan tatuş18 %11
68Sinem18 %11
698a18 %11
70Dişli8/A17 %10
71[email protected]16 %9.5
72dfgbdx15 %9
73sırma15 %9
74e14 %8.5
75D13 %8
76hasanfejdjcjj13 %8
77ben sneim send ebensin UwU8 %5
78Kd8 %5
79elif7 %4
80A3 %2
81Dilan demir3 %2
82Talha3 %2
83Bertuğ2 %1
84Gshsg2 %1
85Kemal2 %1
86Kemal2 %1
87Bertuğ0 %0
8880 %0
89ş0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd564
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Asdf303
65blablabla301
66Fatma Nur299
67Zafer Ege Küçük 298
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72Ahmet291
73Kuzey Günsy290
74Hasan288
75ali286
76Bilal283
77a282
78emine280
79beloo278
80F275
811275
82Ekin272
83Gökay270
84gürkan270
85ahmet 270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170yusuf211
171Hazal210
172İrem209
173Efecan209
174Elifnur kara209
175Gülistan Nursu Ertürk209
176cemada209
177Ahmet Yusuf208
178Abdulgani kit207
179kjk206
180Bekirhan206
181a206
182Eren ÖZ 6/F206
183Arda205
184Yaren Yener204
185Ömer Enes ÇAKAL204
186DORUK ALİ TANDOĞAN203
187cengiz203
188Kaan Yılmaz202
189CEMRE 201
190Nida201
191Yağmur Alkaşı 201
192Aslıhan201
193Eren Müjdeci 201
194Mete Büyükkasim 201
195Hüseyin emre bulgurcu 200
196T200
197beren su oturak199
198Uras hıdır199
199.199
200Çağan199
201Firdevs öz198
202macide198
203ege hayal198
204Mesude198
205azad196
206A196
2076a196
208Vedat194
209Kaan görkem BARIŞ194
210KAYRA194
211Deniz Ayabaktı 194
212Meryem ulaş193
213KEREM BJK193
214ela193
215Eliz190
216Kardelen190
217Elif190
218Defne Su Güzel190
219TuanaTuna 190
220A190
221Oğuzhan yüksel188
222Gamze188
223Ahmet188
224Damla188
225efe188
226A188
227mehmet fatih188
228Asya Yolcu187
229MHD HANI HALIMEH186
230Erdem 186
231fvodk186
232yylyş186
233Hasan185
234sevde185
235Dosyal185
236MİNA SU CAV185
2378d185
238Enes184
2396/A184
240bilinmeyen184
241Elif KERKÜT183
242halit183
243Ahmet Kadir Yabaş183
244Deniz183
245ecem183
246Ahmet SERİN 182
247nehir182
248Şeyma Nur Akkaya182
249Hira Nur Avcı 182
250Sezgin181
251YILDIZ8I180
252Mert ali180
253Ecrin üst180
254asd180
255şevval180
256Mücteba Tabak 179
257Hedibe Taş179
2588a179
259Hatice azra çiçek 178
260Ali Efe İnceoğlu178
261Okyanus177
262salih177
263Yiğit ÖZER177
264a177
265arda177
266Ilım Beyza Dikye176
267Melisa 176
268rumeysa176
269Furkan Yürük175
270Ömer Mert Arslan175
271Arda175
272Burak 175
273BUSE 174
274cibril174
275Ecrin Vahide AVAROĞLU174
276azra173
277Zehra173
278Aysel Karasu173
279Ece Duru Gürpüzer173
280Elif172
281sude172
282Ece 172
283Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
284a172
2857A172
286Mahsun 171
287İrfan171
288Yaren170
289Ahmet Orkun170
290İrem170
291Bahar 169
292Aslı Buğlem Akdeniz169
293Hshs169
294Büşra168
295Yakup168
296kutay168
297Hasan tuna Gövenç 167
298lwooe166
299Kaan Düztaş166
300Emre ÇOBANOĞLU166
301Süleyman Arif ARARAT165
302EMİR GÖSTERİCİ165
303Dilay165
304Süleyman165
305furkan164
306uğr164
307k164
308ferhat164
309Tuanna Aylan163
310Arda Özvurgun 5/C163
311Ebrar YAVUZ163
312Nilay163
313M.Said 6-f162
314Rumeysa Akgün162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326Kumsal158
327Yiğit158
328SEMİH ÖVET158
329Suphi Meryem ekşi 158
330Deniz Kamğa 157
331Oxbssjks157
332Mehmet Fatih 157
333imran ceylin sarı157
334Eylül157
335Çınar157
336Ece su157
337Samet godek157
338Muhammed Emin156
339Buğlem Güçlü156
340ARDA156
341Ahmet155
342Damla155
343Ömer 155
344Arda karaçor155
345Elanur155
346Sueda155
347ajsdaşisdiajsşa155
348Toprak155
349Mert Pehlevan155
350Refia155
351Sude155
352gizem155
353Zübeyir Esad Seçkin155
354EMİRHAN154
355Esma154
356Bahar154
357Arda Arabaci154
358Enes154
359cüneyt154
360dfd154
361İrem153
362Batuhan Biter153
363Abdulkerim152
364Eclil152
365Tanem152
366DERYA152
367Mustafa MIZRAK152
368arda152
369Sebahat152
370Hasan 152
371u152
372BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
373Safiye Betül152
374dilber152
375Soruların Şahı151
376Ayça Acar151
377Efe151
378Fatih Mehmet yılmaz151
379Burcu Dursun151
380pınar151
381Zeyn Ali Paşa151
382E151
383Dhkş151
384Sümeyye150
385Cemre Solmaz149
386Yağız Yusuf Büyükdoğan149
387q149
388Yusuf148
389h148
390Ayşenur148
391Eymen148
392Hilal 148
393Zümra Keleş 148
394Sude Melek Aksu 148
395ercument148
396gizem148
397Mahmut148
398gj148
399Elif AZRA148
400Egehan elmas 148
401su147
4025147
403ylllp147
404Ela Nur LAL147
405Kemal Alptekin Kaplan146
406Ali Eymen Kaval146
407mert146
408Fatih146
409Hatice Gönülseven146
410.146
411Poyraz Mete146
412Rahmi145
413Mert145
414Hayrunnisa145
4158145
416Ali Toprak Özcan 144
417Gül Asya YOLDAŞ144
418SIDIKA CERİTLİOĞLU144
419Beren Acar144
420n144
421Sıla143
422MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
423Emir Ahmet yigit143
424Hafsanur143
425Öykü Gövcü 143
426Sultan143
427nes51143
428efe143
429doktor143
430EYMENG142
431Zeynep142
432Ahmet Orkun 142
433Defne Aldıçoğlu142
434cjkj142
435kağan142
436j141
4378A141
438Metin Eren Üzgü140
439Hurşit Miraç140
440sos140
441U140
442Hzhxh139
443Elif139
444Ebrar Benli139
445Emir sarp139
446büşra139
447Kardelen138
448Melis138
449ZEREN ÜRKÜNÇ138
450Neva Soylar138
451Şz138
452Seda138
453Hayrunisa Çetkin137
454Yağız YUSUF Büyükdoğan137
455azra gaziyiz137
456kerem137
457ayşe137
4586/b ibrahim ege137
459abdurahman egetas136
460jinou136
461Sılanur soylu 136
462ZÜLAL136
4635/E136
464Canan akdağ136
465Ceylin136
466g136
467Erdoğan135
468sinem135
469Yunus emre135
470Ömer Faruk135
471Zülal135
472İbrahim Emin SIĞINDIM135
473Ledeyna Güner135
474ECRİN ÖZDEN 6/A135
475eren135
476d135
477Ruken 134
478Ceylin134
479Yiğit Can Özdemir134
480ceyhun134
4818A134
482ahmet134
483a134
484Miray Küni133
485Yasin Mehmet pisil133
486Sağane lağ133
487Elif133
488İrem133
489kks133
490r133
491BELİNAY ÇELİK132
492Beyzanur132
493Ceyda Ercin132
494Gülsu132
495almina132
496SEMİH ASAF BULUN 132
497eertuuk132
498çiğdem132
499Yusuf131
500Çınar Güzelmansur131