8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 60 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

Genel Yayın Yönetmeni: Köprü Projesi Birimi
Tasarım – Dizgi: Ömer Faruk Özcan
Yayın Kurulu: Hüseyin Yıldız, İbrahim Yuvacı, Sabit Özdal

/60
1 oylar, 5 ortalama
102
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 4. Ünite Testi

8. Sınıf 4. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Bir ülkede milli egemenlik ilkelerinin tam olarak uygulanması aşağıdakilerin hangisinin gelişimini öncelikle sağlar?

2 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Atatürk: “Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?

3 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olması ve halkın elinde yeterli sermaye olmaması nedeni ile sosyal adaleti ve eşitliği sağlamak, yatırımları biran önce yapmak için kabul edilen Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

I. İş Bankası’nın kurulması
II. Teşvik-i Sanayi kanunu
III. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması
IV. ………………………………

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

5 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Arap Alfabesinin yerine Latin Alfabesinin kabul edilmesinde etkili olmamıştır?

6 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun sonuçlarından biri olamaz?

7 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu; din, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin ülkede yaşayan herkes için geçerli olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

8 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra Hilafet kaldırılmış ve Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmiş. İki yıl sonra ise Kılık Kıyafet Kanunu ile Tekke ve Türbelerin Kapatılması kanunları çıkarılmıştır.

Yukarıda anlatılan duruma göre, hangisi söylenebilir? 

9 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması ile halka bu alfabe öğretilmek istenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin açılması zorunluluğu doğmuştur?

10 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden Hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

11 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilmiş, Başbakan atanmıştır. Başbakan da Bakanlar Kurulu’nu oluşturmuştur.

Bu bilgiden hareketle Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili olarak,

I. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
II. Meclis Hükümeti Sistemine geçilmiştir.
III. Rejimin adı belirlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

12 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir.”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü ile aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulabilir?

13 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal Lozan’da Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bununla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini kanıtlamıştır?

14 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Medeni Kanun ile Patrikhanelerin siyasi yetkilerine son verildi.
 • Yabancıların elinde bulunan işletmelerin satın alınması. 
 • Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Verilen inkılapların sırası ile aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

15 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yöneticileri seçimle iş başına gelir. Halk tarafından seçilen meclis üyeleri halkı temsil eder ve halk adına karar alır.

Yukarıda özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta dini eğitim veren okullar, diğer tarafta modern eğitim tarzıyla kurulmuş okullar, gayrimüslimlerin açtığı azınlık okulları ve yabancı devletlere ait okullar bulunmaktaydı.

Eğitimde yer alan bu sorun yapılan hangi inkılap ile çözüme kavuşturulmuştur?

17 / 60

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

“Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda asıl vurgulamak istediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;

 • Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin Alfabesinin kabul edilmesi
 • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin

çalışmalarının, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulamaz?

19 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki kanunlardan hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

20 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1933 yılında İsviçreli bilim adamı Malche (Malşe) İstanbul’a davet edilerek Darülfunun hakkında bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche raporunda şu önerilerde bulunmuştur.

 • Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmelidir.
 • Öğrenci alımında sınav yapılmalı
 • Spor tesisleri ve pansiyonlar yapılmalı.

Malche’nin raporuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresinde: “Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır ve yerli malı teşvik edilmelidir”. maddesi yer almıştır. Kongrede alınan bu kararla ulaşılmak istenen temel amaç nedir?

22 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçlarından biri olamaz?

23 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Halkın tasarruf ve birikim yapmasını sağlamak amacıyla kurulan “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin” kurulmasının uluslararası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki maddelerden hangileri TBMM’nin milletin tek temsilcisi olduğunun göstergesidir?

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
II. Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.
III. Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
IV. TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur ve seçimler iki yılda bir yapılır.

25 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası için 1928 yılında bir yarışma düzenlenmiş, birçok mimar projeleri ile yarışmaya katılmıştır.

Ankara için böyle bir yarışma yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar:

 • Saltanatın kaldırılması
 • Erkanı Harbiye kanunu
 • Tevhidi Tedrisat kanunu

Bu yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılâp çalışmalarıdır?

27 / 60

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan hangisi ekonomik bağımsızlığımız ile ilgilidir?

28 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ülkelerde Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Ettiği Tarihler

Almanya - 1919
Türkiye - 1934
Fransa - 1946
Japonya - 1950
İsviçre - 1971

Tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

29 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumu, amaçları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

30 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

3 Mart 1924 tarihinde yapılan inkılaplar verilmiştir.

 • Halifelik kaldırılmıştır.
 • Din işleri ve Evkaf Vekaleti kaldırılmıştır.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmıştır.

Yapılan inkılaplar ve aşağıda verilen seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

31 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Medeni Kanun ile kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş, aile hukuku düzenlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi Medeni Kanun ile ilgili değildir?

32 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 

Yukarıda verilen Atatürk’ün sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

33 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

 • Miladi takvimin kabulü
 • Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
 • Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
 • Uluslararası rakamların kabulü

Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Ulusal duygu ve dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir.”

Atatürk’ün bu sözü çerçevesinde gerçekleştirilen inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türk tarihini araştırmak, Türk tarihindeki karanlık noktaları aydınlatmak için yapılmıştır?

36 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’’

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Atatürk'ün bu sözünün bir gereği olarak yapılmamıştır?

37 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

38 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış aynı zamanda diğer ülkelere yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılâplarının hangi özelliğini göstermektedir?

39 / 60

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarına engellemeye yönelik alınan karardır?

40 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

 • Sanatoryumların açılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılaplara bakıldığında aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir inkılap yapılmamıştır?

41 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • “… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak milleti hakim kılmak…”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.”

Yukarıdaki Mustafa Kemal’e ait sözlere bakılarak aşağıdaki hangi inkılap arasında bağlantı kurulamaz?

42 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu; “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile klavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır.”

Türkiye Cumhuriyeti bu kanunla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

43 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir.
 • Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
 • Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
 • Halifeliğin durumuna TBMM karar verir.

Yukarıda ki maddelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

44 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına, "Sanatkâr el öpmez; sanatkârın eli öpülür." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

45 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

I. Erkan-ı Harbiye Kanunu
II. TBMM’nin açılması
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
IV. Saltanatın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?

46 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

"Ben manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.’’

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşünce sisteminin bir özelliği olamaz?

47 / 60

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır, milli değerlerimizi koruma ve geliştirme üzerine kuruludur.

Bu bilgide, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

48 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

O dönemin en gelişmiş kanunlarından olan İsviçre Medeni Kanunu'ndan yararlanılarak Türk Medeni Kanunu hazırlanmış, 17 Şubat 1926'da TBMM'de kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Avrupa'nın etkisinde kalındığından söz edilebilir?

49 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumu'nu, Türk dili hakkında çalışma yapmak için de Türk Dil Kurumu'nu kurdurmuştur. Mirasının bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır.

Atatürk'ün bu kurumların kurulmasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 

50 / 60

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biridir?

51 / 60

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

• İzmir İktisat Kongresinin yapılması
• İş Bankasının açılması
• Uşak Şeker Fabrikasının açılması

Atatürk döneminde görülen bu gelişmelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 60

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

I. Kuvayı Milliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
II. Millî ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacı ile siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
III. Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
IV. Manda ve Himaye kabul olunamaz.

Millî Mücadele yıllarında alınan yukarıda ki kararlardan hangileri ulusal egemenlik ile ilgilidir?

53 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamla ilgili bir inkılaptır?

54 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti, halkını tamamen çağdaş, bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmalıdır.’’

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki İnkılâplardan hangisinin yapılması gerektiği çıkarılmaktadır?

55 / 60

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • 1 Kasım 1922’de Saltanat kaldırıldığında halifelik devam etmiştir.
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
 • 3 Mart 1924’te ise Halifelik kaldırıldı.

Yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz? 

56 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Soyadı kanunu ile her ailenin; ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiş; ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

57 / 60

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

1920’li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle verem, yaygın ve öldürücü bir hastalıktı.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde verem hastalığı ile yapılan mücadelelerden değildir?

58 / 60

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

‘’Bu yol, büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.’’

Mustafa Kemal Atatürk, yukarda verilen sözüyle aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılış gerekçesini belirtmiştir?

59 / 60

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdaki tabloda, inkılap ve ilgili oldukları alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 

60 / 60

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü aşağıdakilerden ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

Ortalama skor 45%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/4-uenite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue-projesi.69973/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Xx97 %58.25
2SAMİ95 %57
3Ed95 %57
4süleyman93 %56
5keremt92 %55
6hilaaal92 %55
7Leyls90 %54
8yu90 %54
9Bxgzvzv85 %51
10Ravza85 %51
11nurbanu85 %51
12Toygun85 %51
13İrfan84 %50.5
14Lara83 %50
15qwewq83 %50
16Soruların Şahı82 %49
17Alperen ŞENOL82 %49
18Gece82 %49
19Faruk Can80 %48
20lll80 %48
21ÖDefne80 %48
22Defne77 %46
23Derin75 %45
24ha73 %44
25Elif72 %43
26ye72 %43
27qwe72 %43
28a72 %43
29ERDEM70 %42
30Yasemin70 %42
31veli70 %42
32Euueu68 %41
33arda68 %41
34Uwuww68 %41
35Kübra67 %40
36kerem65 %39
37drgdff65 %39
38Nehir62 %37
39aaaaaaa60 %36
40uwu53 %32
418h52 %31
42yunu45 %27
43ela45 %27
44zeynep çakır43 %26
45arda42 %25
46eeaaao40 %24
47umuttttttt38 %23
48..37 %22
49eddd37 %22
50tefe37 %22
51adnan35 %21
52Çetin güntay32 %19
53mahmut32 %19
54Sedef30 %18
55DeadWarrior30 %18
56Gdgsgeyy28 %17
57selen28 %17
58sudenaz28 %17
59Akaık28 %17
60V27 %16
61NNKL22 %13
62zekeriya22 %13
63322 %13
64Umutcan21.5 %13
65adadasdassdasd20 %12
668/D20 %12
67Oğuz kağan tatuş18 %11
68Sinem18 %11
698a18 %11
70Dişli8/A17 %10
71[email protected]16 %9.5
72dfgbdx15 %9
73sırma15 %9
74e14 %8.5
75D13 %8
76hasanfejdjcjj13 %8
77ben sneim send ebensin UwU8 %5
78Kd8 %5
79elif7 %4
80A3 %2
81Dilan demir3 %2
82Talha3 %2
83Bertuğ2 %1
84Gshsg2 %1
85Kemal2 %1
86Kemal2 %1
87Bertuğ0 %0
8880 %0
89ş0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd888
11e870
12Slm869
13G854
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185A256
186Guııoı256
187Abdulgani kit255
188hjk254
189Defne254
190duru253
191Fatma253
192İbrahim253
193Emine kayrak252
194deneme252
195B252
196m252
197Meryemnur 251
1986/A251
199Muhammed başçi 250
200çiğdem250
201Ecrin249
202Yağmur Ceylan249
203DORUK ALİ TANDOĞAN248
204Nisa çelikoğlu248
205Çınar247
206Zübeyir Esad Seçkin247
207mnş245
208Ahmet Sağnak244
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165