8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 24 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/24
2 oylar, 5 ortalama
252
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmişti. Bu dönemde Osmanlı sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştı. Türk  topluluklarının bir araya gelmesi düşüncesine önem veren Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlar bu fikir akımını benimsediler.

Devleti bu durumda dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınların ortaya koyduğu bu fikir hangisidir?

2 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar, Fransız ihtilalinden etkilenerek bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Osmanlı bu ayaklanmaları engellemek için çalışmalar yapmış olsa da ayaklanmaların ve dağılmanın önüne geçememiştir.

Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine ısrarla ordu içinde kendisine görev verilmesini ister. Mustafa Kemal’in bu isteğini dönemin Paşası, Sofya’daki görevinin daha önemli olduğunu belirterek reddeder. Mustafa Kemal buna  cevaben yurt savunmasından yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede çarpışırken Sofya’da kalamayacağını belirterek görev verilmesini tekrar ister.

Mustafa Kemal’in Paşa’ya verdiği cevap, onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

4 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Uşi Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan, Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması bu anlaşma ile kabul edildi.

Bu antlaşmada Osmanlı Devletinin “Trablusgarp Halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmasını’’ kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

5 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığına düşmüş ve fikirlerini açık yüreklilikle söylemiştir. Ordunun siyaset dışında kalmasını isteyen Mustafa Kemal, cemiyetten ayrılmıştır. 

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir toplum oluşturmayı amaçlayan ve temelinde azınlıkları devlete bağlı tutma fikrinin yattığı düşünce akımına Osmanlıcılık denmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olamaz?

7 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını engellemek maksadıyla bazı fikir akımları ileri sürülmüştür. Bu fikir akımlarından bazıları ise yeni Türkiye Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Aşağıda verilen fikir akımlarından hangisi yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlamıştır?

8 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

9 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşına gönüllü olarak katılmış. Çanakkale Kara Savaşlarında görev almıştır. İstanbul’da çıkan Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu içinde görev almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere bir başlık verilmek istenirse verebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin pek çok gelirine doğrudan el koyan uluslararası bir teşkilattır.

Bu teşkilat Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki alanların hangisinde yıkıma uğratmıştır?

11 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Makedonya’nın ekonomik olarak zengin şehirlerindendir. İşlek bir limana sahip olup demir yolu ile bölgenin önemli şehirlerine bağlıdır. Şehrin çevresiyle sosyal ve kültürel bağları güçlüdür. Batı’da yaşanan gelişmeler çok kısa bir süre içinde burada duyulur. 

Yukarıda hakkından bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Selanik şehrinin;

I. Farklı ulusların bir arada yaşaması
II. Kültürel anlamda gelişmiş bir kent olması
III. Avrupa’nın önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangileri Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

13 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in düşünce yapısından etkilendiği vatan şairidir. Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Hem yazar hem de şair olarak tanınır. “İntibah” adlı romanı ile “Vatan Yahut Silistre” isimli tiyatrosu kısa sürede halk tarafından tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde vatan ve millet temalarına ağırlık vermiştir. Yazdığı eserleriyle vatan sevgisi ile pek çok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i de etkilemiştir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşı yenilgisi sonrası tespitleri şöyledir:
Balkan Savaşları korkunç bir bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü dağılmamıştı. Bunda öncelikle merkezin ordular üzerindeki zaafının, etkisizliğinin, komutanlar ve birlikler arasındaki koordinasyon yokluğunun, ilk hareketlerin hedefsizliğinin, bu nedenle askerin  moral çöküntüsü içinde olmasının, bilgisizliğin, yetersizliğin ve en önemlisi, politikanın ordu subayları arasında neden olduğu parçalanmanın önemli rolü olmuştu.
Mustafa Kemal ordu içerisinde yaşanan bu problemi görerek daha sonra çıkardığı bir kanunla orduyu siyasetten ayırmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

15 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletinde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanının bazı maddeleri şunlardır:
• Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması.
• Vergilerin, kanunlarla tayin edilmiş usullere göre alınması.
• Bir kimsenin suçundan dolayı onun varisleri, çoluğu çocuğu sorumlu değildir.

Tanzimat Fermanı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

16 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I ve II. Balkan Savaşları’nın sonuçlarıyla ilişkilendirilemez?

17 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Hareket Ordusu’nun yeni yönetim biçimine karşı çıkan isyanı bastırmak için  Selanik’ten İstanbul’a hareket etmesi sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

18 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trablusgarp’a gazeteci kılığında Şerif takma adıyla giden Mustafa Kemal halkı örgütleyerek onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdi. Derne ve Tobruk'ta başarılı oldu. İtalyan saldırısı durduruldu. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki savaş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve 12 Ada İtalya’ya bırakıldı. 

Trablusgarp Savaşının sonunda yapılan Uşi Anlaşmasını hangi yargı daha iyi açıklar?

19 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

‘’Yolunda yürüyen bir kişinin, ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Atatürk’ün bu sözleri onun hangi kişilik özelliğini ortaya çıkarmaktadır?

20 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal,1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Mustafa Kemal'in yeni görev yeri olan Sofya, sosyal hayatın son derece canlı olduğu farklı devletlere ait konsolosların bulunduğu bir şehirdir. Mustafa Kemal, Sofya'da Bulgar  meclisi çalışmalarını incelemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, sanatsever, sporcu ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

22 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19.yy başından itibaren milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı da ayaklanmalar başlamıştır. Osmanlı Devleti uzun süre bu ayaklanmalarla uğraşmıştır. Balkanlarda bulunan topraklarını kaybetmesine neden olmuştur.

Bu ayaklanmaların nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

23 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan halk; din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan tek çatı altında birleştirilecektir. Bu düşünce akımı ile tüm gayrimüslimlerin devlete karşı yıkıcı tutum ve davranışlarına son verilmesi amaçlanmıştı.”

Verilen ifade aşağıdaki hangi akımla ilişkilendirilebilir?

24 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır şehri, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?

Ortalama skor 61%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-1-uenite.63288/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1İSİMSİZ KİNG100 %24
2Fahrettin Paşa100 %24
3Galatasaray > Fenerbahçe=Beşiktaş100 %24
4nurefşan küçükalcan100 %24
5ÖFD100 %24
6C100 %24
7abayöğrencisi98 %23.5
8ALP EGEMEN96 %23
9Yeto96 %23
10Arda Yılmaz96 %23
11kklklk96 %23
12belo96 %23
13Fatma Asra96 %23
14İlayda96 %23
15Meriç96 %23
16N96 %23
17Emre96 %23
18SAMİ94 %22.5
19Ece92 %22
20mft92 %22
21Aras92 %22
22d92 %22
23Doruk92 %22
24Ali92 %22
25Cengizhan(Kut) Paşa92 %22
26Meltem92 %22
27Ali92 %22
28Nurşin92 %22
29Yasemin92 %22
30Ahmet Uçgun89.5 %21.5
31Nursena88 %21
32Ziver Tok88 %21
33A88 %21
34Hümanur Ceyhan88 %21
35avrupa yakası88 %21
36BAHAR88 %21
37Funda88 %21
38TR PRODERSLİTE TR88 %21
39Miço88 %21
40Yunus Emre Göktaş88 %21
41uuuu88 %21
42enes88 %21
43amazng87.5 %21
44Sla83.67 %20
45Zeynep Yorgancı 8A83 %20
46Jrur83 %20
47Eren ömer83 %20
48Nesrin83 %20
49Byz83 %20
50üü83 %20
51eege83 %20
52YAĞMUR83 %20
53phylira83 %20
54Âaaaaâââáä83 %20
55esin83 %20
56karakök83 %20
5712383 %20
58ECRİN83 %20
59ŞÜEYOO83 %20
60svt83 %20
61Kaan83 %20
62Mehmet83 %20
63Mete Han83 %20
64rrrr83 %20
65eda83 %20
66melis83 %20
67tutyje83 %20
68ömer83 %20
69as83 %20
708d83 %20
71Güzin83 %20
72Seyit79 %19
73Nisa Duru Bingül79 %19
74Uğur gül79 %19
75i79 %19
76erenkaan79 %19
77Gsdhdshdsdshh79 %19
78N79 %19
7912179 %19
80elizan79 %19
81nyfdsfhg79 %19
82Lara79 %19
83Beren79 %19
84Sare ŞARBAK 8/A79 %19
85df79 %19
86kaan79 %19
87elif79 %19
88nazlı79 %19
89barış79 %19
90vildan erdoğru79 %19
91Elif Nur Civelek79 %19
92Erdem79 %19
93ENY79 %19
94aaaaa77.5 %18.5
95nihal75 %18
96E75 %18
97Elif75 %18
98Bulut75 %18
99selenn75 %18
100.75 %18
101Esma75 %18
102zehraaa75 %18
103www75 %18
104Fidan75 %18
105gdg75 %18
106Büşra75 %18
107Şikebahçe71 %17
108Ömer Enes ÇAKAL71 %17
109wfrwqaef71 %17
110Ygfytf71 %17
111Zeynep nazlı71 %17
112Edirne71 %17
113Esila71 %17
114Bilal71 %17
115hsshdh71 %17
116gokay69 %16.5
117Yağız Ahmet Demir67 %16
118Elif Çetin67 %16
119Nfymxtykxtu67 %16
120m67 %16
121Lole67 %16
122nisa67 %16
123lkljsadjkfhkafh67 %16
124Jfjyhjg67 %16
125Lale67 %16
126,67 %16
127serra pınar67 %16
128aaa67 %16
129Nisa65 %15.5
130Elif OZ63 %15
131Merve63 %15
132Emine63 %15
133Nazlı63 %15
134Kübra63 %15
135qqq63 %15
136Efe58 %14
137[email protected]58 %14
138cey58 %14
139stardust58 %14
140[email protected]58 %14
141Azra58 %14
142Sevde58 %14
143KH<BC.PFVB58 %14
144sss58 %14
145Nfuws56.5 %13.5
146esra54.5 %13
147Elif54 %13
148Cansu54 %13
149kazım özenç 8 a54 %13
150Sudenaz54 %13
151Seyit Emirhan Gerizli54 %13
152YILDIZKENT ORTAOKULU MESUT YILDIZDAN BIKTIK52.5 %12.5
153faaee52 %12.5
154MBY51.33 %12.33
155keziban50 %12
156Aybüke Fırın50 %12
157Sondos50 %12
158z50 %12
159Ömer Faruk Aykan50 %12
160N50 %12
161uuuu50 %12
162.48 %11.5
163H46 %11
164Kardelen46 %11
165ılgın46 %11
166Elif Tümin46 %11
167mücobaba3146 %11
168Eylül46 %11
169yeterrrrrrrrrrrrr yoruldum lan42 %10
170Yağmur Yılmaz42 %10
171Mustafa sandal42 %10
172ÖZNUR KARAASLAN42 %10
173S42 %10
174Ravza berrak Meşe38 %9
175Arda yaraş38 %9
176abdurrahman38 %9
177Ülke38 %9
178hacım38 %9
179Nisa38 %9
180Roanes38 %9
181İsra38 %9
182mevlana 8b38 %9
183Brhytj33 %8
184Eliğf33 %8
185fdfsdad33 %8
186çalışkan31 %7.5
187Cihan29 %7
188Mehmet K.29 %7
189Ali27 %6.5
190Batuhan25 %6
191H25 %6
192berat25 %6
193Sila25 %6
194qqq25 %6
195jjj25 %6
196Duru21 %5
197damla21 %5
198nese21 %5
199irem yalçın21 %5
200Bedirhan20.67 %5
201ZENCP17 %4
202Arda türkkan17 %4
203Bahri17 %4
204d13 %3
205Gamze13 %3
206Nisa13 %3
207Hatice13 %3
208asd11 %2.67
209kerem8 %2
210Artık Şampiyon Galatasaray8 %2
211Fırat ASLAN4 %1
212Jsmnx4 %1
213h0 %0
214kllkj0 %0
215mete0 %0
216Maral0 %0
217T0 %0
218s0 %0
219ŞU E-POSTA YAZMA İŞİNDEN BIKTIM.0 %0
220z0 %0
221İsim0 %0
222bayram0 %0
223burhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7662
2SAMİ 2573
3arzu1505
4z1238
5H1112
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1032
10asd972
11G914
12Efe910
13Slm892
14e892
15d854
16H840
17A810
18eeeee802
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd611
25Nisa Nur Kulaç579
26Nisa Duru Bingül573
27Beren573
28ahmet 571
29t558
30Yunus Emre Göktaş542
31serseri527
32ali516
33Reyyan513
34C510
35Q510
36Ömer Enes ÇAKAL504
37bbbbbbb500
38Gümüş485
39deniz485
40hhhhhh476
41Kayra Karakartal467
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44j454
45cesur449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51naz441
52Emine435
53Zafer Ege Küçük 435
54Mert 7F434
55bilinmeyen430
56Buğra efe420
57t413
58Deniz412
59Mirac Muhammet Topçu411
60ylllp408
61Reyyan SEÇGİN 407
62Furkan Alper 407
63sevinç405
64ali400
65Arda398
66DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
67UEVDJANA395
68Medine385
69Mirzat379
70gürkan375
71yağmurrr374
72asd374
73hale ceylan 371
74Aslıhan369
75Alper369
76A369
77Deniz Güren367
78seda366
79blablabla365
80Ramazan ışık364
81m362
82esra362
83Elif361
84Hanibe 357
85Enes354
86ahmet353
87sevim353
88YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
89Mina351
90Kuzey349
91Ege349
92Ecrin 348
93Fenerli Çiftçi348
94Melek Büşra Cebeci347
95cu347
96yusuf pro @345
97Elif345
98Oh uyuj jjhoj344
99Hayrunisa Altay339
100mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
101koraydulger338
1028a337
1036\\a334
104Ü334
105yağmur yılmaz333
106Hazal331
1076a328
108A325
109Ali325
110Damla323
111Asdf322
112Kuzey Günsy321
113Ömür317
114k316
115Nazlı315
116cansu314
117Benkim1232313
118M.yiğit313
119Sabire312
120*310
121İbrahim309
122Özge 308
123Arda306
124Hasan305
125Arda Arabaci304
126mehmet304
127nehir303
128A303
129asa302
130Bilal300
131Fatma Nur299
132MERVE297
133kaan297
1346f296
135Dilek 296
136Arda Yılmaz296
137beren su oturak291
138Eylül291
139Zehra Reyyan Yanmaz291
140Ahmet291
141Elif Şenol290
142MİNA SU CAV290
143yigit289
144a289
145Gökay288
146beloo288
147Zeynep DEDE288
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159serra276
160Neslihan Gül276
161F275
1621275
163Ekin272
164Ramazan Sevindir271
165canan kara270
166Tuba 269
167Tahir268
168efe doruk268
169Ahmet Burak267
170ege hayal267
171Ecrin Karabacak 6-F266
172Ali Batın TAN265
173Nilda Ece Yılmaz265
174cüneyt265
175Zehra Belinay Develi264
1762264
177Görkem263
178sılanur262
179fvodk262
180Sayed osman261
181Mürşit Parlakgün261
182deneme260
183Hedibe Taş260
184cihab260
185Belinay259
186ilkan keneç258
187Yiğit ali Akkuş258
188eylül sude258
189Deniz Kılıç 257
190Elif Tuana Kafşakoğlu256
191Guııoı256
192Aslı Beyza Güneş255
193Abdulgani kit255
194hjk254
195Defne254
196n254
197duru253
198Fatma253
199İbrahim253
200Emine kayrak252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231Şeyma Nur Akkaya235
232furkan234
233IntelligenceBox234
234Yunus Emre Göktaş233
235Eren ÖZ 6/F233
236Erdem yücel232
237Öykü232
238Rüzgar230
239Se230
240Samet229
241Fdjfyyt229
242Akay Yalçın229
243Çağan229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256aaa224
257Afra Fatıma Oflaz 222
258T222
259efe222
260G221
261Kd221
262gggg221
263Batuhan 220
264Azad220
265Elif Başaran 220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303FEHİME209
304Ahmet Yusuf208
305a208
306Kaan görkem BARIŞ207
307Aslı207
308Deniz Ayabaktı 207
309Burak 206
310Defne Su Güzel206
311Bekirhan206
312Ledeyna Güner206
313dws205
314Arda205
315aynur205
316Yaren Yener204
317Ömer Enes ÇAKAL204
318macide204
3195a204
320MHD HANI HALIMEH203
321Gamze203
322cengiz203
323ggg203
324zeliha kaya203
325Merve Tınmaz202
326Asya Yolcu202
327Kaan Yılmaz202
328CEMRE 201
329Nida201
330Yağmur Alkaşı 201
331Nazmi Mete 201
332Hüseyin emre bulgurcu 200
333azad200
334Ezgi su200
335Melek Vardar200
336Yağmur200
337ferhat200
338ş200
339Uras hıdır199
340Mustafa Enes Kocadağ 6D199
341.199
342Döne Ada199
343Dosyal199
344Firdevs öz198
345Elif KERKÜT198
346Sare198
347Elif AZRA198
348A198
349Ahmet SERİN 197
350Süleyman196
351ebrar196
352a196
353Esra Aksoy195
3548d195
355mehmet fatih195
356Vedat194
357Ceyda Ercin194
358KAYRA194
359Hira Nur Avcı 194
360Meryem ulaş193
361KEREM BJK193
362Enes193
363poyraz193
364q193
365ela193
366Hiranur Kendir192
367Ecrin Vahide AVAROĞLU192
368hakan192
369kennnturan192
370Enise Semra Gurlaş191
371Deniz191
372R. Aytuğ Cıvak191
373aaaaaa191
374MİNA SU CAV191
375Eliz190
376Kardelen190
377Elif190
378TuanaTuna 190
379macide190
380ilhan190
381ihsan mahir davuş189
382lòn189
383Oğuzhan yüksel188
384Ahmet188
385Damla188
386Zeynep Çelebi188
387AZRA188
388Gj uyu188
389a187
390Hanife186
391Çağın Akgül186
392Z.seray186
393Erdem 186
394fatma186
395Hasan185
396sevde185
397e185
398Mete184
399Ayberk184
400halit183
401Ahmet Kadir Yabaş183
402ecem183
403lgs183
404hıdır yalçın183
405q183
406Sezgin181
407Selin181
408Erd181
409YILDIZ8I180
410Mert ali180
411Ecrin üst180
412şevval180
413Mücteba Tabak 179
414ALİ179
415Nil soğancılar179
416cibril179
417Hatice azra çiçek 178
418Hazal178
419Nilay178
420ecrin ayaz178
421E178
422KOLAYDI178
423sibel178
4246/d178
425Okyanus177
426salih177
427Yiğit ÖZER177
428Batuhan çalımlı177
429Utku177
430Yunus177
431Masal177
432a177
433k177
434arda177
435Dfdömffl177
436ertuğrul177
437Ilım Beyza Dikye176
438imagine losing176
439Melisa 176
440Turkay176
441Enes Yiğit BAYKAL176
442rumeysa176
443Yağzel176
444a176
4457A176
446Ömer Mert Arslan175
447Arda175
448Mert175
449büşra175
4505175
451ARDA175
452Eclil174
453BUSE 174
454Miraç Tuğra Aydın174
455mehmet174
4568 b174
457ökkkjjjj174
458Zehra173
459Aysel Karasu173
460Ece Duru Gürpüzer173
461İkra Nur Demir173
462oğuzhan173
463wsd173
464Yusuf172
465Elif172
466Merve172
467Kemal efe Cetin172
468sude172
469Elif bakar172
470Sebahat172
471Ece 172
472Ecrin172
473Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
474Mahsun 171
475Ceylin171
476osman yüce171
477İrfan171
478dilber171
479Yaren170
480Ahmet Orkun170
481İrem170
482Yusuf İslam konuk170
483B170
484Bahar 169
485Elifnur169
486Elif169
487Aslı Buğlem Akdeniz169
488Ə169
489Egehan elmas 169
490d169
491Dfg169
492Recep Emre168
493Azizcan aydoğan168
494Büşra168
495ta168
4966A168
497Aysun168
498Yakup168
499kutay168
500Barış Bolut167