8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 24 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/24
4 oylar, 4 ortalama
329
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşı yenilgisi sonrası tespitleri şöyledir:
Balkan Savaşları korkunç bir bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü dağılmamıştı. Bunda öncelikle merkezin ordular üzerindeki zaafının, etkisizliğinin, komutanlar ve birlikler arasındaki koordinasyon yokluğunun, ilk hareketlerin hedefsizliğinin, bu nedenle askerin  moral çöküntüsü içinde olmasının, bilgisizliğin, yetersizliğin ve en önemlisi, politikanın ordu subayları arasında neden olduğu parçalanmanın önemli rolü olmuştu.
Mustafa Kemal ordu içerisinde yaşanan bu problemi görerek daha sonra çıkardığı bir kanunla orduyu siyasetten ayırmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

2 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Selanik şehrinin;

I. Farklı ulusların bir arada yaşaması
II. Kültürel anlamda gelişmiş bir kent olması
III. Avrupa’nın önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangileri Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

3 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır şehri, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?

4 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal,1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Mustafa Kemal'in yeni görev yeri olan Sofya, sosyal hayatın son derece canlı olduğu farklı devletlere ait konsolosların bulunduğu bir şehirdir. Mustafa Kemal, Sofya'da Bulgar  meclisi çalışmalarını incelemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan halk; din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan tek çatı altında birleştirilecektir. Bu düşünce akımı ile tüm gayrimüslimlerin devlete karşı yıkıcı tutum ve davranışlarına son verilmesi amaçlanmıştı.”

Verilen ifade aşağıdaki hangi akımla ilişkilendirilebilir?

6 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in düşünce yapısından etkilendiği vatan şairidir. Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Hem yazar hem de şair olarak tanınır. “İntibah” adlı romanı ile “Vatan Yahut Silistre” isimli tiyatrosu kısa sürede halk tarafından tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde vatan ve millet temalarına ağırlık vermiştir. Yazdığı eserleriyle vatan sevgisi ile pek çok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i de etkilemiştir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, sanatsever, sporcu ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

8 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Uşi Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan, Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması bu anlaşma ile kabul edildi.

Bu antlaşmada Osmanlı Devletinin “Trablusgarp Halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmasını’’ kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

9 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19.yy başından itibaren milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı da ayaklanmalar başlamıştır. Osmanlı Devleti uzun süre bu ayaklanmalarla uğraşmıştır. Balkanlarda bulunan topraklarını kaybetmesine neden olmuştur.

Bu ayaklanmaların nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

10 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmişti. Bu dönemde Osmanlı sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştı. Türk  topluluklarının bir araya gelmesi düşüncesine önem veren Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlar bu fikir akımını benimsediler.

Devleti bu durumda dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınların ortaya koyduğu bu fikir hangisidir?

11 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Hareket Ordusu’nun yeni yönetim biçimine karşı çıkan isyanı bastırmak için  Selanik’ten İstanbul’a hareket etmesi sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

12 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trablusgarp’a gazeteci kılığında Şerif takma adıyla giden Mustafa Kemal halkı örgütleyerek onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdi. Derne ve Tobruk'ta başarılı oldu. İtalyan saldırısı durduruldu. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki savaş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve 12 Ada İtalya’ya bırakıldı. 

Trablusgarp Savaşının sonunda yapılan Uşi Anlaşmasını hangi yargı daha iyi açıklar?

13 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşına gönüllü olarak katılmış. Çanakkale Kara Savaşlarında görev almıştır. İstanbul’da çıkan Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu içinde görev almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere bir başlık verilmek istenirse verebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Makedonya’nın ekonomik olarak zengin şehirlerindendir. İşlek bir limana sahip olup demir yolu ile bölgenin önemli şehirlerine bağlıdır. Şehrin çevresiyle sosyal ve kültürel bağları güçlüdür. Batı’da yaşanan gelişmeler çok kısa bir süre içinde burada duyulur. 

Yukarıda hakkından bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin pek çok gelirine doğrudan el koyan uluslararası bir teşkilattır.

Bu teşkilat Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki alanların hangisinde yıkıma uğratmıştır?

16 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletinde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanının bazı maddeleri şunlardır:
• Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması.
• Vergilerin, kanunlarla tayin edilmiş usullere göre alınması.
• Bir kimsenin suçundan dolayı onun varisleri, çoluğu çocuğu sorumlu değildir.

Tanzimat Fermanı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

17 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir toplum oluşturmayı amaçlayan ve temelinde azınlıkları devlete bağlı tutma fikrinin yattığı düşünce akımına Osmanlıcılık denmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olamaz?

18 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını engellemek maksadıyla bazı fikir akımları ileri sürülmüştür. Bu fikir akımlarından bazıları ise yeni Türkiye Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Aşağıda verilen fikir akımlarından hangisi yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlamıştır?

19 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar, Fransız ihtilalinden etkilenerek bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Osmanlı bu ayaklanmaları engellemek için çalışmalar yapmış olsa da ayaklanmaların ve dağılmanın önüne geçememiştir.

Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

20 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

21 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine ısrarla ordu içinde kendisine görev verilmesini ister. Mustafa Kemal’in bu isteğini dönemin Paşası, Sofya’daki görevinin daha önemli olduğunu belirterek reddeder. Mustafa Kemal buna  cevaben yurt savunmasından yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede çarpışırken Sofya’da kalamayacağını belirterek görev verilmesini tekrar ister.

Mustafa Kemal’in Paşa’ya verdiği cevap, onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

22 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

‘’Yolunda yürüyen bir kişinin, ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Atatürk’ün bu sözleri onun hangi kişilik özelliğini ortaya çıkarmaktadır?

23 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığına düşmüş ve fikirlerini açık yüreklilikle söylemiştir. Ordunun siyaset dışında kalmasını isteyen Mustafa Kemal, cemiyetten ayrılmıştır. 

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

24 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I ve II. Balkan Savaşları’nın sonuçlarıyla ilişkilendirilemez?

Ortalama skor 62%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-1-uenite.63288/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1İSİMSİZ KİNG100 %24
2Fahrettin Paşa100 %24
3Galatasaray > Fenerbahçe=Beşiktaş100 %24
4kingberke100 %24
5nurefşan küçükalcan100 %24
6ÖFD100 %24
7C100 %24
8abayöğrencisi98 %23.5
9ada!☆96 %23
10ALP EGEMEN96 %23
11Yeto96 %23
12Arda Yılmaz96 %23
13kklklk96 %23
14belo96 %23
15Fatma Asra96 %23
16İlayda96 %23
17Meriç96 %23
18N96 %23
19Emre96 %23
20SAMİ94 %22.5
21Hatice Nur Yurt92 %22
22Ece92 %22
23mft92 %22
24Aras92 %22
25betül92 %22
26d92 %22
27ftfryth92 %22
28Doruk92 %22
29Cengizhan(Kut) Paşa92 %22
30Mehmet92 %22
31Meltem92 %22
32skkskskskks92 %22
33selin yılmaz92 %22
34Nurşin92 %22
35jjj92 %22
36Yasemin92 %22
37İp lı92 %22
38ilhan92 %22
39.92 %22
40sude89.5 %21.5
41Ahmet Uçgun89.5 %21.5
42Nursena88 %21
43Ziver Tok88 %21
44A88 %21
45Hümanur Ceyhan88 %21
46avrupa yakası88 %21
47BAHAR88 %21
48Funda88 %21
49Aaa fb saplar.88 %21
50TR PRODERSLİTE TR88 %21
51Miço88 %21
52Yunus Emre Göktaş88 %21
53H88 %21
54he88 %21
55Jhhv88 %21
56uuuu88 %21
57enes88 %21
58amazng87.5 %21
59Sla83.67 %20
60Zeynep Yorgancı 8A83 %20
61Jrur83 %20
62Eren ömer83 %20
63[email protected]83 %20
64Nesrin83 %20
65Byz83 %20
66üü83 %20
67fgfgf83 %20
68eege83 %20
69YAĞMUR83 %20
70phylira83 %20
71Âaaaaâââáä83 %20
72esin83 %20
73karakök83 %20
74a83 %20
7512383 %20
76ECRİN83 %20
77ŞÜEYOO83 %20
78nxfgnxhzgn83 %20
79svt83 %20
80Kaan83 %20
81Mehmet83 %20
82Mete Han83 %20
83rrrr83 %20
84eda83 %20
85melis83 %20
86tutyje83 %20
87ömer83 %20
88as83 %20
898d83 %20
90g83 %20
91güzide83 %20
92Güzin83 %20
93Ecrin Tezcan83 %20
94Seyit79 %19
95Nisa Duru Bingül79 %19
96Uğur gül79 %19
97i79 %19
98ada! ☆79 %19
99erenkaan79 %19
100Gsdhdshdsdshh79 %19
101N79 %19
10212179 %19
103V79 %19
104elizan79 %19
105Kubra79 %19
106nyfdsfhg79 %19
107Lara79 %19
108Beren79 %19
109Sare ŞARBAK 8/A79 %19
110rümeysa79 %19
111fuckuLGS79 %19
112df79 %19
113kaan79 %19
114elif79 %19
115Duygu alper79 %19
116Hcjvuc79 %19
117nazlı79 %19
118barış79 %19
119ecrin79 %19
120vildan erdoğru79 %19
121Elif Nur Civelek79 %19
122Erdem79 %19
123ENY79 %19
124Ali77.5 %18.5
125Ali77.5 %18.5
126aaaaa77.5 %18.5
127Elif77 %18.5
128nihal75 %18
129E75 %18
130Bulut75 %18
131selenn75 %18
132.75 %18
133Esma75 %18
134Bertan75 %18
135zehraaa75 %18
136www75 %18
137Fidan75 %18
138gdg75 %18
139Gizem Kandemir 8/B75 %18
140Büşra75 %18
141Atkadaş neden75 %18
142Havin75 %18
143Selma75 %18
144Şikebahçe71 %17
145Ömer Enes ÇAKAL71 %17
146wfrwqaef71 %17
147Reem71 %17
148Ygfytf71 %17
149Zeynep nazlı71 %17
150ebubelein71 %17
151Edirne71 %17
152Esila71 %17
153Bilal71 %17
154elisa71 %17
155uyar71 %17
156hsshdh71 %17
157gokay69 %16.5
158Yağız Ahmet Demir67 %16
159Elif Çetin67 %16
160Nfymxtykxtu67 %16
161m67 %16
162Lole67 %16
163nisa67 %16
164lkljsadjkfhkafh67 %16
165Jfjyhjg67 %16
166İlkan67 %16
167Lale67 %16
168,67 %16
169serra pınar67 %16
170aaa67 %16
171Nisa65 %15.5
172ö63 %15
173Elif OZ63 %15
174Merve63 %15
175Emine63 %15
176Nazlı63 %15
177Kübra63 %15
178Goktug63 %15
179Esma63 %15
180qqq63 %15
181bensu63 %15
182Efe58 %14
183[email protected]58 %14
184cey58 %14
185NothingMan58 %14
186stardust58 %14
187Ben58 %14
188Zeynep tokuş58 %14
189[email protected]58 %14
190Azra58 %14
191Sevde58 %14
192KH<BC.PFVB58 %14
193sss58 %14
194Nfuws56.5 %13.5
195esra54.5 %13
196Elif54 %13
197Hshsjj54 %13
198Cansu54 %13
199kazım özenç 8 a54 %13
200Nur54 %13
201EGO54 %13
202Sudenaz54 %13
203Seyit Emirhan Gerizli54 %13
204YILDIZKENT ORTAOKULU MESUT YILDIZDAN BIKTIK52.5 %12.5
205faaee52 %12.5
206MBY51.33 %12.33
207keziban50 %12
208Aybüke Fırın50 %12
209Sondos50 %12
210z50 %12
211Nail50 %12
212Ömer Faruk Aykan50 %12
213N50 %12
214uuuu50 %12
215.48 %11.5
216ASD46 %11
217H46 %11
218Kardelen46 %11
219merve46 %11
220ılgın46 %11
221Elif Tümin46 %11
222mücobaba3146 %11
223Eylül46 %11
2248a46 %11
225yeterrrrrrrrrrrrr yoruldum lan42 %10
226Yağmur Yılmaz42 %10
227Mustafa sandal42 %10
228augfdeaıhfaıfhawsoeıfh42 %10
229ÖZNUR KARAASLAN42 %10
230S42 %10
231Ravza berrak Meşe38 %9
232Arda yaraş38 %9
233abdurrahman38 %9
234Ülke38 %9
235MATEMATİK.BİZ38 %9
236hacım38 %9
237H38 %9
238Nisa38 %9
239Roanes38 %9
240İsra38 %9
241mevlana 8b38 %9
242Berat33 %8
243Brhytj33 %8
244Eliğf33 %8
245fdfsdad33 %8
246çalışkan31 %7.5
247Cihan29 %7
248Mehmet K.29 %7
249Nisa Nur KAYMAZ~27 %6.5
250Ali27 %6.5
251Batuhan25 %6
252H25 %6
253berat25 %6
254Sila25 %6
255qqq25 %6
256jjj25 %6
257Duru21 %5
258damla21 %5
259nese21 %5
260irem yalçın21 %5
261Bedirhan20.67 %5
262Musa19 %4.5
263ZENCP17 %4
264Arda türkkan17 %4
265Polat Alemdar17 %4
266Bahri17 %4
267d13 %3
268Gamze13 %3
269Nisa13 %3
270Hatice13 %3
271asd11 %2.67
272khsgakgyfkya8 %2
273kerem8 %2
274Artık Şampiyon Galatasaray8 %2
275As8 %2
276dhusıslşsşslks8 %2
277Fırat ASLAN4 %1
278Jsmnx4 %1
279h0 %0
280Fhvn cf0 %0
281kllkj0 %0
282mete0 %0
283Maral0 %0
284T0 %0
285s0 %0
286ŞU E-POSTA YAZMA İŞİNDEN BIKTIM.0 %0
287z0 %0
288İsim0 %0
289Boşverr0 %0
290bayram0 %0
291burhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11501
2SAMİ 2573
3arzu2340
4ALİ2110
5z1788
6eeeee1654
7H1644
8ENSAR1597
9İlayda1507
10asd1425
11d1413
12e1382
13eyup1325
14G1250
15Slm1156
16A1146
17cglr1091
18Efe1082
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 858
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25Melek çakır797
26Arda Yılmaz788
27v785
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp687
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41Y618
42A616
43d610
44Nisa Nur Kulaç604
45m603
46hhhhhh599
47j597
48T596
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Beren573
54Enes573
55serseri571
56Deniz566
57Mirac Muhammet Topçu565
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75naz480
76koraydulger479
77Buğra efe471
78Ü470
79Emine kayrak467
80Arda451
81cesur449
82esra449
83k446
84Nazlı445
85Zafer Ege Küçük 444
86M.yiğit443
87Melih Hasan441
88Özge 440
89YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
90Sabire437
91DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
92asd436
93Sümeyye432
94yylyş432
95bilinmeyen430
96Neslihan Gül429
97imagine losing427
98İbrahim425
99R. Aytuğ Cıvak422
100Ali Batın TAN421
101ihsan mahir davuş420
102t419
103Azizcan aydoğan417
104Reyyan SEÇGİN 412
105Sare411
106Mirzat409
107Defne408
108yigit406
1096a406
110Elif405
111sevinç405
112Zehra Reyyan Yanmaz405
113Zeynep Çelebi403
114yağmurrr402
115A402
116Arda398
117Alper397
118UEVDJANA395
1196f391
120Aysun391
121Elif Şenol387
122Medine385
123Ayşe381
124Hiranur kendir380
1258a380
126f379
127Elif379
128Cemre378
129İlayda376
130gürkan375
131Esma374
132Arda Arabaci373
133Ali Efe İnceoğlu373
134hale ceylan 371
135cüneyt371
136İkra Nur Demir370
137Mina369
138blablabla369
139A369
140Baki368
141*367
142Ecrin 367
143Deniz Güren367
144seda366
145Hanibe 366
146Kardelen365
147Melek Vardar365
148Ramazan ışık364
149Nikolay363
150fvodk363
151Melek Büşra Cebeci361
152asa361
153Gülce Erkeç360
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160Ege349
161Fenerli Çiftçi348
162cu347
163yusuf pro @345
164aaa345
165Oh uyuj jjhoj344
166oğuzhan343
167mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
168f340
169Hayrunisa Altay339
170alara339
171yağmur yılmaz336
172yağmur336
1736\\a334
174Yusuf İslam konuk332
175Kd332
176Abdurrahman330
177rüzgar ünal329
178Medine Sıla Kayacan329
179Eylül328
180Hasan327
181lòn327
182nehir326
183Asdf326
184mehmet326
185Ali nazim324
186Damla323
187Kuzey Günsy321
188Ecrin320
1895a320
190a318
191Ömür317
192Nil soğancılar317
193Hikmet316
194Çınar316
195Ahmet KORKMAZ315
196cansu314
197Gökay313
198Benkim1232313
199Zeynep koç312
200Fehime özdemir312
201abcdef312
202KOLAYDI312
203cihab311
204Sema311
205Kerri309
206Dilek 309
207Tahir307
208macide307
209serra306
210a306
211Esma Enrar304
212YİĞİT UZUNOĞLU304
213n303
214Elif Hoda301
215Musa bulduk301
216Bilal300
217Fatma Nur299
218ebrar299
219İslam Can299
220Nilda Ece Yılmaz298
221MERVE297
222kaan297
223dws297
224Se297
225Kemal efe Cetin296
226Eymencan296
227koray295
228Zeynep buğlem ANDAÇ294
229Büşra294
230Umut can294
231Yiğit ali Akkuş292
232Nisa çelikoğlu292
233Şeyma Nur Akkaya292
234Ə292
235Fatma292
236beren su oturak291
237asya291
238Ahmet291
239ada290
240Selin290
241beloo288
242efe288
243Burcu287
244Gülistan Nursu Ertürk287
245q287
246123287
247Ecrin285
248H284
249Doruk283
250sekizler283
251aa283
252DORUK ALİ TANDOĞAN282
253a282
254aaaaaa282
255ada güler281
256Ahmet Sağnak280
257emine280
258osman yüce279
259x279
260Hedibe Taş278
261gggg277
2622277
263Zeren ERTUĞRUL276
264Ramazan Sevindir276
265ege hayal276
266F275
267ilkan keneç275
268Mete275
2691275
270KEREM KARATAŞ275
271Aliberke Şahin274
272deneme274
273T272
274FEHİME272
275Ekin272
276Bahtiyar271
277a271
278g271
279Deniz Kılıç 270
280canan kara270
281k270
282a270
283aaa270
284Tuba 269
285Zehra Belinay Develi269
286efe doruk268
287Ahmet Burak267
288ecrin ayaz267
289Efe Bozkurt266
290Ecrin Karabacak 6-F266
291Neden266
292Mehmet Akif Ersoy265
293furkan264
294Yağzel264
295Azra cankilic264
296Görkem263
297ta262
298sılanur262
299Sayed osman261
300Mürşit Parlakgün261
301Beren KOÇ260
302Emre258
303eylül sude258
304Elif Tuana Kafşakoğlu256
305Guııoı256
306MİNA SU CAV256
307Aslı Beyza Güneş255
308Abdulgani kit255
309Alperen Doğankaya255
310Nil Er255
311ali255
312aynur254
313duru253
314İbrahim253
315zeliha kaya253
316Abdülhamit252
317B252
318Çağan252
319a252
320m252
321Meryemnur 251
322BenEuyfDeğilim251
323a251
3246/A251
325Muhammed başçi 250
326Yiğit250
327Hshs250
328çiğdem250
329Yağmur Ceylan249
330Ayberk249
331Nisa Çelik249
332Esra pehlevan249
333Şervan tursun249
334gulcebi249
335Kağan248
336merve dağdelen248
337Zübeyir Esad Seçkin247
338Tuğberk karabudan246
339Akay Yalçın246
340Müjgan Minez246
341Mesude246
342mnş245
343Zeynep244
344Rabia244
345A243
346Döne Ada242
347Ibrahim242
348Adlem Gökçe Yaman241
349Irmak özer241
350Normal_bir_insan241
351hıdır yalçın241
352ertuğrul241
353zeynep sahra240
354Zeynep Ceyda Koca240
355Elif239
356Şevval su yeniceli239
357Ceylin238
358Abdullah238
359Aysu238
360g238
361ayşe238
362Betül ŞEKERCİ237
363Elif237
364wsd237
365Buseyne hasnavi236
366.235
367Dhkş235
368IntelligenceBox234
369Aslı234
370Otsıtaur234
371e234
372Mert Ali YILDIRIM233
373Yunus Emre Göktaş233
374Fftgtgtgy233
375Hayrunnisa233
376Eren ÖZ 6/F233
377Umut kamil232
378Erdem yücel232
379Öykü232
3806-A232
381Ecrin naz ataş231
382jjjjj231
383ggg231
384ökkkjjjj231
385Rüzgar230
386Azra bolat230
3875/E230
388Samet229
389Fdjfyyt229
390Z.seray229
391Dfg229
392EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
393Muhammed Emin228
394Dosyal228
395mmmlll228
396Arda227
397tarık topçu227
398Yiğit Alperen Kırpık227
399BATIN BERK YORULMAZ226
400Çağın Akgül226
401Defne yolcu 226
402Esma Hıra226
403Aybars226
404yaso226
405Emine naz 225
406Cihan Arda Demirel225
407Enes Yiğit BAYKAL225
408Mustafa Osanmaz224
409azra224
410kjk224
411Yağız Yusuf Büyükdoğan224
412Şura Baynal224
413G224
414Bekirhan223
415H223
416Afra Fatıma Oflaz 222
417Yiğit Ali ÖZTÜRK222
418Eylül Görpeler 222
419Elif Başaran 222
420Sıdıka SARIBIYIK221
421G221
422W221
423Nehir220
424MHD HANI HALIMEH220
425Batuhan 220
426Kaan görkem BARIŞ220
427Ayşegül YELOĞLU220
428Azad220
4297b220
430Ebrar219
431Dfdömffl219
4325/A Aslı kaya218
433Mihrap Karaman218
434Ezda218
435Elif Uysal218
436Zeynep Oyman218
437Ceylin akardere217
438Sultan Ekin217
439Doğa ÇAM217
440Yusuf216
441Masal216
442Aa216
443Asya216
444Omar216
445Belinay215
446lara215
447jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
448sena215
449Şüheda215
4507hg215
451haççik215
452Anıl Şenol215
453İrem214
454Efecan214
455Yağmursu214
456ilayda214
457sümeyye214
4588d214
459fatma214
460Makbule213
461Alperendogankya213
462Rumeysa Akgün213
463hilal213
4645213
465Mete Büyükkasim 213
466Eylül mina212
467Ahmet SERİN 212
468Utku212
469Uras hıdır212
470Görkem212
471Melih212
472ada!☆211
473yusuf211
474ismail211
475dilber211
476Gamze210
477Esen210
478Eren Müjdeci 210
479poyraz210
480Mahmut efe209
481Elifnur kara209
482cemada209
483ferhat209
484Ahmet Yusuf208
485KAYRA207
486Deniz Ayabaktı 207
487Hazal207
488D207
489ilhan207
490Burak 206
491Defne Su Güzel206
492sfgh206
4937B206
494kennnturan206
495ARDA206
496Arda205
497Ömer Akdemir205
498a205
4997/C Yılmaztürk204
500Yaren Yener204