8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 24 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/24
5 oylar, 4.2 ort
210
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar, Fransız ihtilalinden etkilenerek bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Osmanlı bu ayaklanmaları engellemek için çalışmalar yapmış olsa da ayaklanmaların ve dağılmanın önüne geçememiştir.

Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in düşünce yapısından etkilendiği vatan şairidir. Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Hem yazar hem de şair olarak tanınır. “İntibah” adlı romanı ile “Vatan Yahut Silistre” isimli tiyatrosu kısa sürede halk tarafından tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde vatan ve millet temalarına ağırlık vermiştir. Yazdığı eserleriyle vatan sevgisi ile pek çok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i de etkilemiştir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşına gönüllü olarak katılmış. Çanakkale Kara Savaşlarında görev almıştır. İstanbul’da çıkan Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu içinde görev almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere bir başlık verilmek istenirse verebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan halk; din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan tek çatı altında birleştirilecektir. Bu düşünce akımı ile tüm gayrimüslimlerin devlete karşı yıkıcı tutum ve davranışlarına son verilmesi amaçlanmıştı.”

Verilen ifade aşağıdaki hangi akımla ilişkilendirilebilir?

5 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

‘’Yolunda yürüyen bir kişinin, ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Atatürk’ün bu sözleri onun hangi kişilik özelliğini ortaya çıkarmaktadır?

6 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşı yenilgisi sonrası tespitleri şöyledir:
Balkan Savaşları korkunç bir bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü dağılmamıştı. Bunda öncelikle merkezin ordular üzerindeki zaafının, etkisizliğinin, komutanlar ve birlikler arasındaki koordinasyon yokluğunun, ilk hareketlerin hedefsizliğinin, bu nedenle askerin  moral çöküntüsü içinde olmasının, bilgisizliğin, yetersizliğin ve en önemlisi, politikanın ordu subayları arasında neden olduğu parçalanmanın önemli rolü olmuştu.
Mustafa Kemal ordu içerisinde yaşanan bu problemi görerek daha sonra çıkardığı bir kanunla orduyu siyasetten ayırmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

7 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal,1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Mustafa Kemal'in yeni görev yeri olan Sofya, sosyal hayatın son derece canlı olduğu farklı devletlere ait konsolosların bulunduğu bir şehirdir. Mustafa Kemal, Sofya'da Bulgar  meclisi çalışmalarını incelemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Makedonya’nın ekonomik olarak zengin şehirlerindendir. İşlek bir limana sahip olup demir yolu ile bölgenin önemli şehirlerine bağlıdır. Şehrin çevresiyle sosyal ve kültürel bağları güçlüdür. Batı’da yaşanan gelişmeler çok kısa bir süre içinde burada duyulur. 

Yukarıda hakkından bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine ısrarla ordu içinde kendisine görev verilmesini ister. Mustafa Kemal’in bu isteğini dönemin Paşası, Sofya’daki görevinin daha önemli olduğunu belirterek reddeder. Mustafa Kemal buna  cevaben yurt savunmasından yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede çarpışırken Sofya’da kalamayacağını belirterek görev verilmesini tekrar ister.

Mustafa Kemal’in Paşa’ya verdiği cevap, onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

10 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığına düşmüş ve fikirlerini açık yüreklilikle söylemiştir. Ordunun siyaset dışında kalmasını isteyen Mustafa Kemal, cemiyetten ayrılmıştır. 

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

11 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Uşi Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan, Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması bu anlaşma ile kabul edildi.

Bu antlaşmada Osmanlı Devletinin “Trablusgarp Halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmasını’’ kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

12 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trablusgarp’a gazeteci kılığında Şerif takma adıyla giden Mustafa Kemal halkı örgütleyerek onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdi. Derne ve Tobruk'ta başarılı oldu. İtalyan saldırısı durduruldu. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki savaş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve 12 Ada İtalya’ya bırakıldı. 

Trablusgarp Savaşının sonunda yapılan Uşi Anlaşmasını hangi yargı daha iyi açıklar?

13 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmişti. Bu dönemde Osmanlı sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştı. Türk  topluluklarının bir araya gelmesi düşüncesine önem veren Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlar bu fikir akımını benimsediler.

Devleti bu durumda dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınların ortaya koyduğu bu fikir hangisidir?

14 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin pek çok gelirine doğrudan el koyan uluslararası bir teşkilattır.

Bu teşkilat Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki alanların hangisinde yıkıma uğratmıştır?

15 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Selanik şehrinin;

I. Farklı ulusların bir arada yaşaması
II. Kültürel anlamda gelişmiş bir kent olması
III. Avrupa’nın önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangileri Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

16 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletinde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanının bazı maddeleri şunlardır:
• Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması.
• Vergilerin, kanunlarla tayin edilmiş usullere göre alınması.
• Bir kimsenin suçundan dolayı onun varisleri, çoluğu çocuğu sorumlu değildir.

Tanzimat Fermanı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

17 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19.yy başından itibaren milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı da ayaklanmalar başlamıştır. Osmanlı Devleti uzun süre bu ayaklanmalarla uğraşmıştır. Balkanlarda bulunan topraklarını kaybetmesine neden olmuştur.

Bu ayaklanmaların nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

18 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

19 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir toplum oluşturmayı amaçlayan ve temelinde azınlıkları devlete bağlı tutma fikrinin yattığı düşünce akımına Osmanlıcılık denmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olamaz?

20 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını engellemek maksadıyla bazı fikir akımları ileri sürülmüştür. Bu fikir akımlarından bazıları ise yeni Türkiye Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Aşağıda verilen fikir akımlarından hangisi yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlamıştır?

21 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır şehri, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?

22 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, sanatsever, sporcu ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

23 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I ve II. Balkan Savaşları’nın sonuçlarıyla ilişkilendirilemez?

24 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Hareket Ordusu’nun yeni yönetim biçimine karşı çıkan isyanı bastırmak için  Selanik’ten İstanbul’a hareket etmesi sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

Ortalama puan şöyledir 60%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-1-uenite.63288/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1EYÜP BİLTEKİN100 %24
20xemirhanxq#7216 dc100 %24
3kingberke100 %24
4Esea100 %24
5Dg100 %24
6EYÜP BİLTEKİNNN96 %23
7Miray Rana Kılıçparlar96 %23
88b96 %23
9betül92 %22
10Meroki92 %22
11Melek92 %22
12cabbar92 %22
13beri92 %22
14İp lı92 %22
15Miray Rana Kılıçparlar88 %21
16TTttttttt88 %21
17Seda88 %21
18ela88 %21
19a88 %21
20Merve Yılmaz88 %21
21Ggg88 %21
22TR PRODERSLİTE TR88 %21
23Yüsra88 %21
24ceyln88 %21
25ozge88 %21
268ab88 %21
27ozgunununununu88 %21
28H88 %21
29tuana88 %21
30kamil88 %21
31Ai88 %21
32[email protected]88 %21
33hhhhhhhhhhh85.5 %20.5
34mert83 %20
35SEMAA83 %20
36[email protected]83 %20
37Ozge83 %20
38Emine83 %20
39hh83 %20
40Rümeysa83 %20
41EZGİ83 %20
42İlayda83 %20
43a83 %20
44Efe83 %20
45ŞÜEYOO83 %20
46a83 %20
47Çan83 %20
48g83 %20
49Sezen83 %20
50Aa83 %20
51A83 %20
52ilker83 %20
53Şehit hüseyin hatipoğlu83 %20
54nenhatun83 %20
55defnenur83 %20
56Jh81.5 %19.5
57Gvv79 %19
58123r57u79 %19
59Salak79 %19
60gckgckhv79 %19
61Yaree79 %19
62ikik79 %19
63Crd5dr4s379 %19
64Kubra79 %19
65Beyyzza79 %19
66EFE YAĞIZ79 %19
67rümeysa79 %19
68kjhgfdsa79 %19
69gdhsjfkldgf79 %19
70h.halim79 %19
71s79 %19
72as79 %19
73erva79 %19
74musa79 %19
75Buse naz79 %19
76gh79 %19
77x79 %19
78Efe79 %19
79hüsne79 %19
80Eslem75 %18
81topik75 %18
82Ömer75 %18
83Arda Soylu75 %18
84Cansu75 %18
85u75 %18
86nagihan75 %18
87f75 %18
88Fidan75 %18
89bekir75 %18
90Gizem Kandemir 8/B75 %18
91ali75 %18
92Hilal73 %17.5
93liva71 %17
94efe uygar71 %17
95S71 %17
96ZEKİ DEVRİM ÇALIŞKAN71 %17
97gbjmbhgöj71 %17
98Berkay Özyurt71 %17
99dffff71 %17
100Rabia Çakır71 %17
101sasad71 %17
102a71 %17
103şakir71 %17
104g67 %16
105Utku67 %16
106elma67 %16
107Muhammed Ali67 %16
108elif67 %16
109Fatih67 %16
110İlkan67 %16
111B67 %16
112Ecrin67 %16
113ee67 %16
114.63 %15
115c63 %15
116Hababam63 %15
117deniz63 %15
118ijjşjjş63 %15
119Esma63 %15
120NothingMan58 %14
121Ben58 %14
122Zeynep tokuş58 %14
123Gtg58 %14
124yiğitözer58 %14
125kuz sıpi58 %14
126patoz5255.58 %14
127Salih58 %14
1288\B58 %14
129reyyan58 %14
130qqqqqqqqq54 %13
131Hshsjj54 %13
132fxb54 %13
133Nur54 %13
134Snmm54 %13
135utku54 %13
136Saniye54 %13
137ege54 %13
138semra54 %13
139Şehit Adem Yavuz Ortaokulu50 %12
140Abdullah50 %12
141bella50 %12
142Nail50 %12
143deniz48.25 %11.5
144Yaren Bolat46 %11
145yağmur42 %10
146hjjjjjj42 %10
147Yağmurrrrrrrrrr39.5 %9.5
148elif38 %9
149ahmet cemal 88888888AAAAAAAAAAAA38 %9
150Ayşe38 %9
151H38 %9
152Ş38 %9
153hakan38 %9
154mevlana 8b38 %9
155Yağmur Demirel37.67 %9
156Berat33 %8
157geçmiş olsun TÜRKİYEM33 %8
158Nergis33 %8
159XSETDRFGH33 %8
160adem31.5 %7.5
161melek31.5 %7.5
162Mustafa Talha29 %7
163nvdexgvhjn29 %7
164cem çağlı29 %7
165halit eren27 %6.5
166Nisa Nur KAYMAZ~27 %6.5
167ALVİN26.33 %6.33
168Zelal25 %6
169Emir21 %5
170Yakup boz17 %4
171Burak17 %4
172Polat Alemdar17 %4
173I7317 %4
174117 %4
175ııırrur8eır17 %4
176eren17 %4
177İsmail13 %3
178azime13 %3
179Dilara13 %3
180tttttteee8 %2
181Zeynep8 %2
182154 %1
183Eslem4 %1
184ömer0 %0
185Hdb0 %0
186Batın0 %0
1878b0 %0
188Cerrin0 %0
189s0 %0
190burhan0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6620
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1156
7yağmur ml1152
85e1115
9Der1059
10Çağla1019
11Ali1000
12K995
13deniz949
14g902
15Ege Gören877
16rana849
17efwfwe843
18.786
19Aa762
20Aa750
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
30a651
31D647
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız574
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45Çağrı511
46Hh500
47K488
48emria483
49Ceylin akardere482
50Mert481
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68damlanur382
69ada374
70nazz362
71d361
72y359
73Tmkkj352
74Saflar kulübü349
75K343
76Nimet333
77M333
78kedy330
79[email protected]329
80Sudem328
81Sdf324
82e322
83Mahmut317
847314
85Uceduniecd310
86elf305
87Cemile305
88Savas305
89öykü304
90Hena303
91lkkkk300
92Emine299
93yuı298
94Esra297
95gdvg295
96Davuthan Halıcı293
97Uahwj292
981292
99bekir291
100burak290