8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 34 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/34
0 oylar, 0 ortalama
45
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 2. Ünite Testi

8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan biriside “Müslüman olmayan azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkı da aynı haktan yararlanmaları koşuluyla kabul edilecektir” maddesi olmuştur.

Alınan bu karar daha çok aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?

2 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi tam bağımsızlık prensibine vurgu yapmaktadır?

3 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerde Ruslara yardım eden Ermenilerle, İngilizlere yardım eden Araplarla savaşılmıştır. Sadece Çanakkale cephesinde itilaf devletlerine karşı galip gelinmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?

4 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İtilaf güçleri Anadolu’yu yer yer işgale başladılar.  Osmanlı yönetimi işgallere tepki göstermek yerine, halkın işgallere karşı tepkisini önlemek için Anadolu’ya nasihat heyetleri  göndererek halkı sükûnete davet etme yolunu seçmiş ve işgallerin geçici olduğunu söylemiştir. Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki bu tutumu;

I- Teslimiyetçidir.
II- Milliyetçidir.
III- Duyarsızdır.
IV- Mücadelecidir
yargılarından hangisi ile ilişkilendirilir?

5 / 34

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Aşağıdaki tabloda TBMM’nin ayaklanma hareketine yönelik aldığı tedbirlere yer verilmiştir;
• Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarılmıştır.
• İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
• Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Milli Mücadele’yi destekleyen fetva yayınladı.

Ayaklanmalara yönelik alınan bu tedbirlerden yola çıkılarak;

I. Meclis otoritesini kurmak istemektedir.
II. TBMM, yasama yetkisini kullanmıştır.
III. Din adamları Milli Mücadeleye desteklerini göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde her gittiği yerde halkı teşkilatlandırmaya çalışmıştır. Yapacağı tüm çalışmalarda halktan destek almış, Milli Mücadeleyi millete mal etmiştir. Bu süreç milli egemenliğin de temelini atmıştır.

Aşağıdaki kararlardan hangisi “Milli Egemenlik” kavramına vurgu yapmaktadır?

7 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes   Antlaşması’ndan   sonra   işgaller başlayınca Türk halkı, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve belli bir merkeze bağlı olmayan, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için  örgütlendiler.

Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

8 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi’nde alınan “Manda ve Himaye Kabul Edilemez” kararı aşağıdaki hangi düşünceyi vurgular?

9 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Sivas Kongresi’nin yurdun her tarafından seçilerek gelen milletvekilleri ile gerçekleştirilmesi.
  • Amasya Görüşmeleri’nde, Meclisi Mebusan’ın toplanmasının istenmesi.
  • 23 Nisan 1920 de Ankara da BMM’nin açılması.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki çalışmaları yapması aşağıdaki hangi kavramla ilişkilendirilebilir? 

10 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi Anadolu’da yapılacak olan işgallere hukuki zemin hazırlama amacını taşımaktadır?

11 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi’nde;
• Ülkedeki bütün direniş cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında birleştirildi.
• Mandacılık yani başka bir devletin yönetimi altına girme düşüncesi, tam bağımsızlığa aykırı bulunarak delegeler tarafından red edildi.
• Erzurum Kongresi sonunda kurulan Temsil Heyetinin üye sayısı artırıldı. Bununla birlikte bu heyet, millet adına yetkili kılınarak bir yürütme organı gibi çalışmaya başladı.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

12 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi'nde alınan karar ile; ''Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.''

Alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenebilir?

13 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

14 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

4 – 11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi’ne ülkenin dört bir yanından delege katıldı. Bu durum İstanbul yönetimini rahatsız etti. İstanbul yönetimi kongrenin toplanmasını engellemek için Elazığ Valisi Ali Galip’i  görevlendirdiği gibi Mustafa Kemal ile ilgili asılsız söylemlerde bulundu. İtilaf Devletleri de kongrenin toplanması durumunda Sivas’ı işgal tehdidinde bulundu. Tüm engellemelere rağmen kongre toplandı.

Sivas Kongresi ile ilgili verilen paragraftan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan evvel Mustafa Kemal Mebusan Meclisine gidecek milletvekillerinden bazı isteklerde bulunmuştur. Bu istekler,

  • Kendisinin Meclise başkanı seçilmesi
  • Milli Mücadele yanlısı kararlar alınabilmesi için Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
  • Mecliste Sivas ve Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

Bu isteklere bakılınca Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

16 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal, Türk halkına seslenerek işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemelerini, mülki ve askeri amirleri işgalleri protesto ettiklerini gösteren telgraf göndermelerini istemiştir.

Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile;

I. Milli bilinci uyandırma
II. Milli birlik ve beraberliği sağlama
III. Milli egemenliği gerçekleştirme

hedeflerinden hangisi ya da hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

17 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Meclis-i Mebusan’ın kararlarını özgürce alması ve İngiliz işgali tehlikesi olduğundan İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Nitekim, Mebusan Meclisi almış olduğu Misak-ı Milli kararı sonrasında İstanbul işgale uğramıştır.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesi hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

18 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şu şekildedir.
• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını tehlikedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

Bu maddelerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? 

19 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin gayretleri ile Doğu illerinin durumunu görüşmek amacıyla Erzurum’da bir kongre toplanmıştır. Bu kongrede vatanın kurtarılması ile ilgili çok önemli kararlar alınmış, manda ve himaye  ilk kez reddedilmiştir. 

Yukarıdaki bilgiye göre Erzurum Kongresi ile ilgili hangisi söylenemez?

20 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Alman İmparatoru: Osmanlı Devleti’ni kullanarak Orta Doğu’da etkinliğimizi artırabiliriz. Osmanlı Devleti ile yakınlaşmamızı sağlayan Bağdat demiryolu projesi İngiltere’yi rahatsız ediyor.
Enver Paşa: İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’nden daha güçlü ekonomiye sahip olan Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedeceği  ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. 

Alman İmparatoru ile Enver Paşa’nın yukarıdaki görüşleri dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz?

21 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.

Amasya Genelgesi’nde alınan kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

22 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca ve İstanbul Hükümeti vatanı korumak için yetersiz kalınca, Türk Milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Buna göre, sivil direniş yurdun işgali ile ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir’in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere “Kuva-yı Milliye” denilmiştir.

Buna göre Kuva-yi Milliye Hareketi’nin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

23 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

30 Eylül 1919’da İngiliz Yüksek komiseri J.Robeck, Başbakan Lord Curzon’a gönderdiği bir yazıda ‘’ Padişahın İngilizlerin kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmasını istediğini bildirdi’’. Robeck diğer raporlarında ‘’ Padişahın tahtını kaybetme korkusuyla titrediğini’’, ‘’ Padişahın kendisini İngilizlere teslim ettiğini’’ yazdı. Aynı Robeck 23 Şubat 1920 tarihli bir raporunda ’’Bizim aldığımız kararlara hürmet etmeyen yegâne halk Türk halkıdır’’ diye yazacaktır.

İngiliz Komiserin bu raporlarına dayanarak sırası ile Türk halkı ve padişahın İngilizlere karşı tutumu nasıl yorumlanabilir?

24 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

25 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girerken yönetimde olan İttihat ve Terakki partisinin bazı düşünceleri vardı. Almanya’nın savaşı kazanacağını, uzun süredir desteksiz ve yalnız başına kalmış olan devletlerinin güçlü bir devletle yan yana gelerek siyasi yalnızlığından kurtulabileceğini, Balkan Savaşları’nda kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünüyor ve böylece ekonomik olarakda güçlenerek kapitülasyonların yükünden kurtulmayı hedefliyorlardı.

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmek istemesinin nedenlerine yer verilmiştir.

Verilen bilgilerde Osmanlının hangi hedefinden bahsedilmemiştir?

26 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'daki birçok kentin İtilaf Devletlerinin eline geçmesi nedeniyle vatansever Türkler bütünleşerek bölgesel teşkilatlar kurdular.

Buna göre, bölgesel cemiyetlerin kurulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başladığı sırada İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri tarafında savaşa katılmak istemiştir. Ancak İngiltere, Osmanlı toprakları üzerindeki planları nedeniyle bunu kabul etmemiştir. Osmanlı  Hükümeti ise savaşta tarafsız kalmanın, ülkenin güvenliğini sağlamada daha riskli olabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti Almanya ile gizli bir antlaşma imzalayarak Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında  savaşa katmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmak istemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

28 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

• Osmanlı orduları terhis edilecektir.
• İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi stratejik bir noktayı ele geçirme hakkına sahip olacaktır.
• Doğu Anadolu’da altı ilde ( Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Van, Elazığ, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir.

Yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurulduğunda İtilaf devletlerinin hangisini planladığı savunulamaz?

29 / 34

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Almanya ve İtalya, Avrupa’daki diğer devletlere göre siyasi birliklerini geç tamamlamıştı. Bu iki devlet, sanayileşmeye önem vererek kısa sürede güçlendiler. Almanya’nın sanayisini, ekonomisini ve ordusunu geliştirerek sömürge aramaya başlaması, ellerinde geniş sömürgeler bulunduran İngiltere ve Fransa’yı tedirgin etti. Özellikle Almanya ve Fransa arasında ortaya çıkan Alsas-Loren sorunu savaşa gidişi hızlandırdı.
Yukarıda Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi olan Almanya ve İtalya’nın durumlarına değinilmiştir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

30 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli Karaları:
Madde1: İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliği sağlandığında boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.
Madde 2- Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Madde 3: Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i Selâse) ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
Madde 4- Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen hak kadar hak verilecektir.

Bu kararlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?

31 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış olan Ermeniler, I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Ruslarla iş birliği içerisine girmiş, bölgede Osmanlı ordusuna karşı savaşmış, Müslüman halkı katletmeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölgede yaşayan Ermenileri tehcir kanunu (zorunlu göç)ile geçici olarak bölge dışına çıkarmıştır.

Osmanlı Devleti’nin tehcir kanunu ile hangisini amaçladığı söylenir?

32 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sivas Kongresi’nin toplanmasını engelleyemeyen Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ettikten sonra Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa ve temsil heyeti arasında Amasya Protokolü imzalandı. Bu protokole göre Mebusan  Meclisi tekrar toplanacaktır. Temsil Heyeti gelişmeleri yakından takip etmek için Sivas'tan Ankara'ya gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

33 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesinin sonuçları:
I. Mustafa Kemal albay rütbesine yükseltilmiştir.
II. I. Dünya Savaşı uzamıştır.
III. Rusya, yardım alamadığı için ekonomik kriz çıkmış, Bolşevik İhtilali yaşanmış ve I. Dünya savaşından çekilmiştir.
IV. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Çanakkale Cephesinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri Türk tarihi ile ilgilidir?

34 / 34

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

Ortalama skor 62%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-2-uenite.63289/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mustafa Osanmaz100 %34
2SAMİ98.5 %33.5
3.97 %33
4ayşe97 %33
5Arda Ülger94 %32
6Nesrin91 %31
7Tuna91 %31
8mehmet fatih91 %31
9Bahar89.5 %30.5
10Hdhdh88 %30
11semra88 %30
12Ufk88 %30
13İsmail Emre88 %30
14ryhrthr88 %30
15J85 %29
16ezgi82 %28
17Damla82 %28
18Kübra76 %26
19utku76 %26
20Sila74 %25
21zehranur74 %25
22Ebru ünal71 %24
23sanane68 %23
24Ceyhun65 %22
25a59 %20
26sdafafs59 %20
27ı53 %18
28Cansu53 %18
29hhhhh50 %17
30cey47 %16
31sj44 %15
32ceyda ecem ergin44 %15
33Nisa32 %11
34Elif24 %8
35Halil ibrahim24 %8
36K21 %7
37eylül15 %5
38Duru12 %4
39selenn12 %4
40Gülben3 %1
41.0 %0
42Asalbaş0 %0
43dila0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131