8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 34 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/34
1 oylar, 1 ortalama
167
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 2. Ünite Testi

8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.

Amasya Genelgesi’nde alınan kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi Anadolu’da yapılacak olan işgallere hukuki zemin hazırlama amacını taşımaktadır?

3 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

4 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi’nde;
• Ülkedeki bütün direniş cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında birleştirildi.
• Mandacılık yani başka bir devletin yönetimi altına girme düşüncesi, tam bağımsızlığa aykırı bulunarak delegeler tarafından red edildi.
• Erzurum Kongresi sonunda kurulan Temsil Heyetinin üye sayısı artırıldı. Bununla birlikte bu heyet, millet adına yetkili kılınarak bir yürütme organı gibi çalışmaya başladı.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Alman İmparatoru: Osmanlı Devleti’ni kullanarak Orta Doğu’da etkinliğimizi artırabiliriz. Osmanlı Devleti ile yakınlaşmamızı sağlayan Bağdat demiryolu projesi İngiltere’yi rahatsız ediyor.
Enver Paşa: İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’nden daha güçlü ekonomiye sahip olan Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedeceği  ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. 

Alman İmparatoru ile Enver Paşa’nın yukarıdaki görüşleri dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz?

6 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin gayretleri ile Doğu illerinin durumunu görüşmek amacıyla Erzurum’da bir kongre toplanmıştır. Bu kongrede vatanın kurtarılması ile ilgili çok önemli kararlar alınmış, manda ve himaye  ilk kez reddedilmiştir. 

Yukarıdaki bilgiye göre Erzurum Kongresi ile ilgili hangisi söylenemez?

7 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan biriside “Müslüman olmayan azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkı da aynı haktan yararlanmaları koşuluyla kabul edilecektir” maddesi olmuştur.

Alınan bu karar daha çok aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?

8 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli Karaları:
Madde1: İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliği sağlandığında boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.
Madde 2- Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Madde 3: Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i Selâse) ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
Madde 4- Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen hak kadar hak verilecektir.

Bu kararlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?

9 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

10 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerde Ruslara yardım eden Ermenilerle, İngilizlere yardım eden Araplarla savaşılmıştır. Sadece Çanakkale cephesinde itilaf devletlerine karşı galip gelinmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?

11 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girerken yönetimde olan İttihat ve Terakki partisinin bazı düşünceleri vardı. Almanya’nın savaşı kazanacağını, uzun süredir desteksiz ve yalnız başına kalmış olan devletlerinin güçlü bir devletle yan yana gelerek siyasi yalnızlığından kurtulabileceğini, Balkan Savaşları’nda kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünüyor ve böylece ekonomik olarakda güçlenerek kapitülasyonların yükünden kurtulmayı hedefliyorlardı.

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmek istemesinin nedenlerine yer verilmiştir.

Verilen bilgilerde Osmanlının hangi hedefinden bahsedilmemiştir?

12 / 34

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Aşağıdaki tabloda TBMM’nin ayaklanma hareketine yönelik aldığı tedbirlere yer verilmiştir;
• Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarılmıştır.
• İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
• Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Milli Mücadele’yi destekleyen fetva yayınladı.

Ayaklanmalara yönelik alınan bu tedbirlerden yola çıkılarak;

I. Meclis otoritesini kurmak istemektedir.
II. TBMM, yasama yetkisini kullanmıştır.
III. Din adamları Milli Mücadeleye desteklerini göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

13 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde her gittiği yerde halkı teşkilatlandırmaya çalışmıştır. Yapacağı tüm çalışmalarda halktan destek almış, Milli Mücadeleyi millete mal etmiştir. Bu süreç milli egemenliğin de temelini atmıştır.

Aşağıdaki kararlardan hangisi “Milli Egemenlik” kavramına vurgu yapmaktadır?

14 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış olan Ermeniler, I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Ruslarla iş birliği içerisine girmiş, bölgede Osmanlı ordusuna karşı savaşmış, Müslüman halkı katletmeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölgede yaşayan Ermenileri tehcir kanunu (zorunlu göç)ile geçici olarak bölge dışına çıkarmıştır.

Osmanlı Devleti’nin tehcir kanunu ile hangisini amaçladığı söylenir?

15 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

30 Eylül 1919’da İngiliz Yüksek komiseri J.Robeck, Başbakan Lord Curzon’a gönderdiği bir yazıda ‘’ Padişahın İngilizlerin kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmasını istediğini bildirdi’’. Robeck diğer raporlarında ‘’ Padişahın tahtını kaybetme korkusuyla titrediğini’’, ‘’ Padişahın kendisini İngilizlere teslim ettiğini’’ yazdı. Aynı Robeck 23 Şubat 1920 tarihli bir raporunda ’’Bizim aldığımız kararlara hürmet etmeyen yegâne halk Türk halkıdır’’ diye yazacaktır.

İngiliz Komiserin bu raporlarına dayanarak sırası ile Türk halkı ve padişahın İngilizlere karşı tutumu nasıl yorumlanabilir?

16 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca ve İstanbul Hükümeti vatanı korumak için yetersiz kalınca, Türk Milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Buna göre, sivil direniş yurdun işgali ile ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir’in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere “Kuva-yı Milliye” denilmiştir.

Buna göre Kuva-yi Milliye Hareketi’nin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

17 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Meclis-i Mebusan’ın kararlarını özgürce alması ve İngiliz işgali tehlikesi olduğundan İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Nitekim, Mebusan Meclisi almış olduğu Misak-ı Milli kararı sonrasında İstanbul işgale uğramıştır.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesi hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

18 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes   Antlaşması’ndan   sonra   işgaller başlayınca Türk halkı, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve belli bir merkeze bağlı olmayan, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için  örgütlendiler.

Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

19 / 34

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

20 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi tam bağımsızlık prensibine vurgu yapmaktadır?

21 / 34

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Almanya ve İtalya, Avrupa’daki diğer devletlere göre siyasi birliklerini geç tamamlamıştı. Bu iki devlet, sanayileşmeye önem vererek kısa sürede güçlendiler. Almanya’nın sanayisini, ekonomisini ve ordusunu geliştirerek sömürge aramaya başlaması, ellerinde geniş sömürgeler bulunduran İngiltere ve Fransa’yı tedirgin etti. Özellikle Almanya ve Fransa arasında ortaya çıkan Alsas-Loren sorunu savaşa gidişi hızlandırdı.
Yukarıda Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi olan Almanya ve İtalya’nın durumlarına değinilmiştir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

22 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şu şekildedir.
• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını tehlikedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

Bu maddelerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? 

23 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan evvel Mustafa Kemal Mebusan Meclisine gidecek milletvekillerinden bazı isteklerde bulunmuştur. Bu istekler,

  • Kendisinin Meclise başkanı seçilmesi
  • Milli Mücadele yanlısı kararlar alınabilmesi için Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
  • Mecliste Sivas ve Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

Bu isteklere bakılınca Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

24 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Sivas Kongresi’nin yurdun her tarafından seçilerek gelen milletvekilleri ile gerçekleştirilmesi.
  • Amasya Görüşmeleri’nde, Meclisi Mebusan’ın toplanmasının istenmesi.
  • 23 Nisan 1920 de Ankara da BMM’nin açılması.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki çalışmaları yapması aşağıdaki hangi kavramla ilişkilendirilebilir? 

25 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal, Türk halkına seslenerek işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemelerini, mülki ve askeri amirleri işgalleri protesto ettiklerini gösteren telgraf göndermelerini istemiştir.

Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile;

I. Milli bilinci uyandırma
II. Milli birlik ve beraberliği sağlama
III. Milli egemenliği gerçekleştirme

hedeflerinden hangisi ya da hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

26 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'daki birçok kentin İtilaf Devletlerinin eline geçmesi nedeniyle vatansever Türkler bütünleşerek bölgesel teşkilatlar kurdular.

Buna göre, bölgesel cemiyetlerin kurulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi’nde alınan “Manda ve Himaye Kabul Edilemez” kararı aşağıdaki hangi düşünceyi vurgular?

28 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

• Osmanlı orduları terhis edilecektir.
• İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi stratejik bir noktayı ele geçirme hakkına sahip olacaktır.
• Doğu Anadolu’da altı ilde ( Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Van, Elazığ, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir.

Yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurulduğunda İtilaf devletlerinin hangisini planladığı savunulamaz?

29 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesinin sonuçları:
I. Mustafa Kemal albay rütbesine yükseltilmiştir.
II. I. Dünya Savaşı uzamıştır.
III. Rusya, yardım alamadığı için ekonomik kriz çıkmış, Bolşevik İhtilali yaşanmış ve I. Dünya savaşından çekilmiştir.
IV. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Çanakkale Cephesinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri Türk tarihi ile ilgilidir?

30 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İtilaf güçleri Anadolu’yu yer yer işgale başladılar.  Osmanlı yönetimi işgallere tepki göstermek yerine, halkın işgallere karşı tepkisini önlemek için Anadolu’ya nasihat heyetleri  göndererek halkı sükûnete davet etme yolunu seçmiş ve işgallerin geçici olduğunu söylemiştir. Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki bu tutumu;

I- Teslimiyetçidir.
II- Milliyetçidir.
III- Duyarsızdır.
IV- Mücadelecidir
yargılarından hangisi ile ilişkilendirilir?

31 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sivas Kongresi’nin toplanmasını engelleyemeyen Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ettikten sonra Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa ve temsil heyeti arasında Amasya Protokolü imzalandı. Bu protokole göre Mebusan  Meclisi tekrar toplanacaktır. Temsil Heyeti gelişmeleri yakından takip etmek için Sivas'tan Ankara'ya gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

32 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başladığı sırada İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri tarafında savaşa katılmak istemiştir. Ancak İngiltere, Osmanlı toprakları üzerindeki planları nedeniyle bunu kabul etmemiştir. Osmanlı  Hükümeti ise savaşta tarafsız kalmanın, ülkenin güvenliğini sağlamada daha riskli olabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti Almanya ile gizli bir antlaşma imzalayarak Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında  savaşa katmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmak istemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

33 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

4 – 11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi’ne ülkenin dört bir yanından delege katıldı. Bu durum İstanbul yönetimini rahatsız etti. İstanbul yönetimi kongrenin toplanmasını engellemek için Elazığ Valisi Ali Galip’i  görevlendirdiği gibi Mustafa Kemal ile ilgili asılsız söylemlerde bulundu. İtilaf Devletleri de kongrenin toplanması durumunda Sivas’ı işgal tehdidinde bulundu. Tüm engellemelere rağmen kongre toplandı.

Sivas Kongresi ile ilgili verilen paragraftan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

34 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi'nde alınan karar ile; ''Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.''

Alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenebilir?

Ortalama skor 52%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-2-uenite.63289/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
10,23100 %34
2Uuh hm100 %34
3g100 %34
4Hatice Nur Yurt97 %33
5Arda Yılmaz97 %33
6Nesli97 %33
7Ezo97 %33
8a97 %33
9ibrahim efe pala94 %32
10ada!☆94 %32
11Dddjdj94 %32
12kingberke94 %32
13F94 %32
14A94 %32
15BEŞİKTAŞ ada94 %32
16ada! ☆91 %31
17ali91 %31
18lölkmknnghfvjhû91 %31
19tahir88 %30
20seçkin88 %30
21elif88 %30
22Yunus Emre Göktaş88 %30
23Beren Sağır88 %30
24arda kaya88 %30
25BEST TARİHÇİ88 %30
26H88 %30
27JHUYGKGJYJ88 %30
28Ledeyna Güner85 %29
29hdjfdfhju82 %28
30Beyza82 %28
31Sanane82 %28
32Gülbeyaz82 %28
33[email protected]82 %28
34öykü82 %28
35Zeynep Demiralay79 %27
36z79 %27
37z79 %27
38Bertan Kerim79 %27
39Cvb s79 %27
40dgjkljlş,ii,şljsdfghjklşi,işlkjhgfv cbegfjvfdtv g gnfetfvnfegfugt4gkvejtufjt lkıoegt vjcdvbdckjrkgjt4gdhvruoforıe79 %27
41ıslak tuvalet terliği ferhunde76 %26
42D.A76 %26
43Gizem Kandemir 8/B76 %26
44Nedenki76 %26
45Kubra76 %26
468/A76 %26
47Nisa Duru Bingül74 %25
48H74 %25
49nazlıcan74 %25
50batu74 %25
51HABABAM74 %25
52serap74 %25
53f74 %25
54E72 %24.5
55dedcecceed71 %24
56A71 %24
57Yusuf71 %24
58Furkan Yürük68 %23
59Ömer Enes ÇAKAL68 %23
60fsfs68 %23
61ömer tok68 %23
62[email protected]68 %23
63aylin68 %23
64me68 %23
65Esma68 %23
66Goktug65 %22
67elif65 %22
68Seda65 %22
69Muhammet65 %22
70lgsğr.65 %22
71klajsxhcbnaxöjm65 %22
72Fatih Önder BAİHO62 %21
73gdg62 %21
74Alp62 %21
75Cansu62 %21
76bensu62 %21
77Apti59 %20
78uyg6r59 %20
79elif59 %20
80Xtyfugcg57.5 %19.5
81grgfvfdbvdfbfbfbfbf56 %19
82İlayda56 %19
83bot 156 %19
84rose56 %19
85ss56 %19
86dilara56 %19
87D56 %19
88pol53 %18
89Pf ok ogkokoıo53 %18
90abuzer53 %18
91naz53 %18
92resul53 %18
93yy53 %18
94we50 %17
95Musab50 %17
96polat48.5 %16.5
97TARİHÇİ47 %16
98elifnaz47 %16
99Zehra47 %16
100ksksksksksk44 %15
101berfin44 %15
102serhat44 %15
103838 %13
104Cihan35 %12
105A35 %12
106Eymen35 %12
107A32 %11
108Rahim29 %10
109Fjjj29 %10
110Mustafa29 %10
111jjiuyy26 %9
112Berat26 %9
113awertyu26 %9
114Tuanaa24 %8
115Fuat Efe ALTUN21 %7
116AAA21 %7
117ebu21 %7
118rüzgar19.63 %6.63
119Fatma Nisa18 %6
120İkra18 %6
121alper18 %6
122Zeynep18 %6
123BEREN18 %6
124MUSAB18 %6
125uyyrr18 %6
126fdfd15 %5
127Efe15 %5
128RAYAN15 %5
129ömür15 %5
130Mahmut12 %4
13112 %4
132Yİğit Efe9 %3
133A6 %2
134Ali6 %2
135İlayda3 %1
136Zeynep tokuş3 %1
137cbvuvwovbkbl3 %1
138silem3 %1
13983 %1
140a0 %0
141Sude0 %0
142İbrahim0 %0
143babaprodiclxxxlargeboy0 %0
144ismail Yaman0 %0
145W0 %0
146CristianoRonaldo70 %0
147ö0 %0
148Taha0 %0
149Nazan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8416
2ALİ2110
3a1705
4aa1560
5Gdhzhbds1406
6D1398
7Asd1208
8111206
9Deniz1195
10G1157
11İlayda1099
12Er1067
13G1059
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg792
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23oykuıpıl710
24t709
25Elif666
26eyup653
27Adam_Ucuyo646
28Nisa Duru Bingül623
29z620
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa576
35Beren573
36sss551
37Selin548
38ayşen erva539
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46İrem500
47Defne Turna492
48Burak491
49emira489
50h489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56ada474
57Alara Cengiz472
58dd472
59Zeyne DEDE470
60R.Aytuğ Cıvak466
611464
62Azizcan457
63Hürünaz453
64Sümeyye451
65sekizler450
66Yiğitali Akkuş444
67arda can444
68w441
69Ledeyna Güner437
70Melek428
71Nisa Çelik428
72imagine losing427
73Gülce Erkeç423
74Nfuws422
75Elif Hoda416
76Esma414
77Liya412
78a407
79Jjjjjjjkl407
80İrmak406
81Elif Öykü405
82Elif405
83SENA404
84erkan403
85gg399
86ahmet398
877/A396
88Barış Arın Yavuzcan394
89Baki390
90Cemre390
91Emine384
92Secil bilgin382
93Kuzey381
94msu381
95s379
96cahoo378
97Ali Batın TAN374
98Medine373
99İkranur373
100Irmak özer371
101C369
102*367
103tuncay367
104Mısra Direk366
105K365
106zozo365
107Levent364
108Nikolay363
109Yusuf İslam konuk362
110Sevde362
111bekir362
112naz362
113Zeynep Beyza359
114Doruk Celal Darçin356
115Esra356
116ihsan mahir davuş354
117Hiranur354
118a353
119Furkan Alper353
120Elif351
121Esra pehlevan349
122oğuz347
123Nehir344
124Çınar Temurtaş344
125İlayda341
126M.yiğit aslan340
127Nil Soğancılar339
128Serra Nur336
129Eymencan336
130yağmur335
131Elif Çakır334
132uuu331
133Dyrr7ti330
134Elif330
135rüzgar ünal329
136Ögenci329
137Aysu329
138ı326
139hasan319
140Kardelen karataş318
141Mizgin317
142Ahmet KORKMAZ315
143Sıdıka SARIBIYIK314
144Berk313
145Aslıhan313
146Zeynep koç312
147Fehime özdemir312
148we310
149Kerri309
150Ezgi Su308
151Merve Tınmaz 5-C307
152esila307
153Ceylin akardere306
154Kayla Naz Akdeniz306
155Zeynep Ceyda Koca306
156Eylül305
157Ebrar299
158İslam Can299
159Zeynep Buğlem ANDAÇ298
160C298
161Bnb296
162koray295
163hira294
164burak294
165Büşra294
166bero294
167ğ290
1688b289
169Şervan tursun289
170ALI KUTAY288
171ArdaB.288
172.288
173Burcu287
174Efe Uygar286
175Ecrin285
176Çağrı284
177macide282
178Emre280
179Sare278
180Dilara Köroğlu277
181Hayice276
182Eymen274
183YİĞİT274
184Bilge Kağan ELMAS274
185a274
186sudem273
187tdtgt272
188Bahtiyar271
189Medine Sıla Kayacan271
190y268
191Awdd268
192Yiğit Manazoğlu267
193sena267
194Efe Bozkurt266
195Hazal266
196ecrin266
197Neden266
198Mehmet Akif Ersoy265
199C261
200Şevval su259
201osman259
202Rüzgar Berat259
203Belinay258
204Yiğit258
205bbshen258
206Arda258
207Menna258
208öykü257
209Aa257
210çınar kankaya256
211fsm256
212Ecrin KARAARSLAN254
213Esma Ebrar254
214CEMRE254
215tr253
216Mete252
217Abdülhamit252
218a252
219aeâtçaaet251
220Minel Tuana Köseoğlu249
221Kağan248
222fafğpafo0pağkfla245
2237B245
224Ömer244
225klşh244
226merve244
227YİĞİT UZUNOĞLU243
228Gülşah242
229Azra242
230Asd242
231W242
232SÜMEYRA EKERİM242
233Adlem Gökçe Yaman241
234Sümeyye Cankılıç241
235Mete241
236zeynep sahra240
237Elif239
238Semra238
239Hilal237
240Melih DUMAN237
241İsim236
242.235
243Gufiroe234
244Elif bakar234
245Kemal efe Çetin233
246seyit233
247Umut kamil232
248Ecrin naz ataş231
249Azra231
250xzftfew1ttt231
251Hazal230
252Abdullah230
253Tuğberk karabudan230
254sss230
255Ali230
256Z.seray229
257T229
258Yağmur228
259EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
260Arda227
261Belkıssu227
262Yiğit226
263BATIN BERK YORULMAZ226
264Esma Hıra226
2658225
266Asel225
267@224
268Ahmet SAĞNAK223
269Yiğit Ali ÖZTÜRK222
270serra222
271ada!☆221
272Eftelya221
273alihan221
274Ayşegül YELOĞLU220
275doğan220
276FURKAN220
277Zeynep beyza219
278makbule yeşillik219
279Yiğit218
280Mert Ali Yıldırım218
281ilkan218
282Elif Uysal218
283Zeynep Oyman218
284efe218
2858a-b218
286c217
287ddddd217
288senem217
289ayşe217
290Yusuf İslam Konuk216
291kerem216
292Omar216
293Ayris Mina minez215
294ecrin ayaz215
295aa215
296Musa215
297nevin214
298Alperendogankya213
299Ekin213
300Eylül mina212
301emira212
302Çağatay212
303Esen210
304Mahmut efe209
305İbrahim haktan209
306Yağzel Baykal209
307Kumsal ela209
308www208
309Kaan208
310savas208
311elvin gezgin207
312nazlı207
313Ali berke şahin206
314nasuh can206
315ada güler206
316yeşim206
317nazmi mete206
3185a206
319kennnturan206
3207a206
321efe205
322Enes Yiğit BAYKAL205
323Efsanur205
324S205
325ghggtyhtt205
326Hanife204
327Sümeyye204
3281204
329Zerenkalpben203
330Eylul203
331A202
332Yiğit201
333Semra201
334Esma201
335coco cola201
336aaaa201
337Asya200
338ERDEM200
3396200
3407a200
341ZEYNEP BEYZA199
3428B199
343ss199
344Ebrar198
345Ela Kayıhan197
346Umut197
347murat197
348burak196
3497-D harun emir özdemir195
350Esra Aksoy195
351Asel195
352aleyna194
353Zeynep194
354Asya194
355aa194
356jk194
357Asya10193
358PINAR193
359YUSUF193
360nur193
361Mete192
362Selin192
363ötp192
364sssss192
365SADİ UTKU ALBAYRAK191
366ASLI191
3677c191
368s191
369Cfcvcfd191
370F190
371LŞLLŞLŞL189
372Efgtyu189
373hazal189
374Defne yolcu188
375Eylül187
376Esma187
377kemal değirmenci187
378Deniz187
379naime yontem186
380Fatma baş186
381kayra186
382er186
383Aslı185
384Sefa Talha binici185
385Özlem185
386Sabire184
387NİSA NUR184
388Devran Ufuk184
389eren184
390GHostkiller139999184
391ismail184
392Bartu Efe183
393s183
394Miray182
395ada182
396naz182
397elf182
398Esma182
399faatma182
400ali182
401WETG4QA181
402Gy181
403Sadullah181
404shinunoga e wa180
405doruk179
406erdal20179
407Derin178
408ilayda177
409Rüzgar177
410q177
411rr177
412Hmz176
413Gökçe176
414okan176
415Asaaaaaaaaa176
416İp lı176
417ayşe176
418Yusuf Eymen Bilgir175
419Merve175
420Berk Ali175
421Misafir175
422osman7676175
423Aybars Akçay174
424Yiğit173
425Gamze ÖZKICIR173
426Kerem Aktaş173
427s173
428Merve172
429Sarıca172
430Ece su172
431Oyku172
432Anıl172
433Ece171
434Eylül Çelik171
435cemre171
436Berko171
437Suheda171
438Gürkan170
439Serhat170
440yusufi169
441Mina169
442poyraz169
443Mustafa Çınar ozkan169
444Eymen169
445Eso168
446kerem167
447Roseanne Park167
448İlkan167
449löomm167
450Egemen SARAÇOĞLU166
451Kazım d166
452Buket166
453Cemre165
454sarp165
455Ertuğ165
456rüzgar165
457Serap Demir165
458metehan164
459Hvhvhv164
460Ee164
461fatış164
462Görkem Kurt163
463lıkjlhujy163
464y163
465Eylül Karakır163
466Yalçın162
467Masal162
468e162
469HÜSAMEDDİN 5/G161
470Zehra161
471j161
472Ranim160
473Bahadır160
474ilayda160
475Eymen Işık Adar160
476Kuttik160
477Beray159
478rana159
479Merve Nur159
480Cengizhan159
481yunus159
482SİMAY USLU159
483Zeyneb USTAALİOĞLU159
484aynur159
485Ece159
486Mustafa Enes158
487E158
488Tuba158
489ayşe<3158
490Yağzel158
491Ali Efe İnceoğlu158
492zenia158
493Firdevs Sena157
494Defne157
495Mt157
496[email protected]157
497Alperendogankya156
498Ömeroviç156
499Tuğsan ABADAĞ155
500mete155