8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 34 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/34
1 oylar, 1 ortalama
170
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 2. Ünite Testi

8. Sınıf 2. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Alman İmparatoru: Osmanlı Devleti’ni kullanarak Orta Doğu’da etkinliğimizi artırabiliriz. Osmanlı Devleti ile yakınlaşmamızı sağlayan Bağdat demiryolu projesi İngiltere’yi rahatsız ediyor.
Enver Paşa: İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti Almanya yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’nden daha güçlü ekonomiye sahip olan Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedeceği  ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır. 

Alman İmparatoru ile Enver Paşa’nın yukarıdaki görüşleri dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz?

2 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde her gittiği yerde halkı teşkilatlandırmaya çalışmıştır. Yapacağı tüm çalışmalarda halktan destek almış, Milli Mücadeleyi millete mal etmiştir. Bu süreç milli egemenliğin de temelini atmıştır.

Aşağıdaki kararlardan hangisi “Milli Egemenlik” kavramına vurgu yapmaktadır?

3 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir.

Amasya Genelgesi’nde alınan kararlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi’nde;
• Ülkedeki bütün direniş cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında birleştirildi.
• Mandacılık yani başka bir devletin yönetimi altına girme düşüncesi, tam bağımsızlığa aykırı bulunarak delegeler tarafından red edildi.
• Erzurum Kongresi sonunda kurulan Temsil Heyetinin üye sayısı artırıldı. Bununla birlikte bu heyet, millet adına yetkili kılınarak bir yürütme organı gibi çalışmaya başladı.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes   Antlaşması’ndan   sonra   işgaller başlayınca Türk halkı, Anadolu ve Trakya topraklarının kurtuluşu için dağınık ve belli bir merkeze bağlı olmayan, yalnızca kendi bölgelerinin kurtuluşunu sağlamak için  örgütlendiler.

Bu durum, daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

6 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı başladığı sırada İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri tarafında savaşa katılmak istemiştir. Ancak İngiltere, Osmanlı toprakları üzerindeki planları nedeniyle bunu kabul etmemiştir. Osmanlı  Hükümeti ise savaşta tarafsız kalmanın, ülkenin güvenliğini sağlamada daha riskli olabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti Almanya ile gizli bir antlaşma imzalayarak Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında  savaşa katmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmak istemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

7 / 34

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

8 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

9 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sivas Kongresi’nin toplanmasını engelleyemeyen Damat Ferit Paşa hükümeti istifa ettikten sonra Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Ali Rıza Paşa ve temsil heyeti arasında Amasya Protokolü imzalandı. Bu protokole göre Mebusan  Meclisi tekrar toplanacaktır. Temsil Heyeti gelişmeleri yakından takip etmek için Sivas'tan Ankara'ya gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

10 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi’nde alınan “Manda ve Himaye Kabul Edilemez” kararı aşağıdaki hangi düşünceyi vurgular?

11 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'daki birçok kentin İtilaf Devletlerinin eline geçmesi nedeniyle vatansever Türkler bütünleşerek bölgesel teşkilatlar kurdular.

Buna göre, bölgesel cemiyetlerin kurulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi tam bağımsızlık prensibine vurgu yapmaktadır?

13 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

4 – 11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi’ne ülkenin dört bir yanından delege katıldı. Bu durum İstanbul yönetimini rahatsız etti. İstanbul yönetimi kongrenin toplanmasını engellemek için Elazığ Valisi Ali Galip’i  görevlendirdiği gibi Mustafa Kemal ile ilgili asılsız söylemlerde bulundu. İtilaf Devletleri de kongrenin toplanması durumunda Sivas’ı işgal tehdidinde bulundu. Tüm engellemelere rağmen kongre toplandı.

Sivas Kongresi ile ilgili verilen paragraftan yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

14 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Çanakkale Cephesinin sonuçları:
I. Mustafa Kemal albay rütbesine yükseltilmiştir.
II. I. Dünya Savaşı uzamıştır.
III. Rusya, yardım alamadığı için ekonomik kriz çıkmış, Bolşevik İhtilali yaşanmış ve I. Dünya savaşından çekilmiştir.
IV. Mustafa Kemal'in tanınmasına ve Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Çanakkale Cephesinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri Türk tarihi ile ilgilidir?

15 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İtilaf güçleri Anadolu’yu yer yer işgale başladılar.  Osmanlı yönetimi işgallere tepki göstermek yerine, halkın işgallere karşı tepkisini önlemek için Anadolu’ya nasihat heyetleri  göndererek halkı sükûnete davet etme yolunu seçmiş ve işgallerin geçici olduğunu söylemiştir. Osmanlı yönetiminin işgaller karşısındaki bu tutumu;

I- Teslimiyetçidir.
II- Milliyetçidir.
III- Duyarsızdır.
IV- Mücadelecidir
yargılarından hangisi ile ilişkilendirilir?

16 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal, Türk halkına seslenerek işgallere karşı protesto mitingleri düzenlemelerini, mülki ve askeri amirleri işgalleri protesto ettiklerini gösteren telgraf göndermelerini istemiştir.

Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile;

I. Milli bilinci uyandırma
II. Milli birlik ve beraberliği sağlama
III. Milli egemenliği gerçekleştirme

hedeflerinden hangisi ya da hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

17 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şu şekildedir.
• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını tehlikedir.
• Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

Bu maddelerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? 

18 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Sivas Kongresi’nin yurdun her tarafından seçilerek gelen milletvekilleri ile gerçekleştirilmesi.
  • Amasya Görüşmeleri’nde, Meclisi Mebusan’ın toplanmasının istenmesi.
  • 23 Nisan 1920 de Ankara da BMM’nin açılması.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki çalışmaları yapması aşağıdaki hangi kavramla ilişkilendirilebilir? 

19 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış olan Ermeniler, I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Ruslarla iş birliği içerisine girmiş, bölgede Osmanlı ordusuna karşı savaşmış, Müslüman halkı katletmeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölgede yaşayan Ermenileri tehcir kanunu (zorunlu göç)ile geçici olarak bölge dışına çıkarmıştır.

Osmanlı Devleti’nin tehcir kanunu ile hangisini amaçladığı söylenir?

20 / 34

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Siyasi yollardan yürütülen faaliyetler vatanın kurtuluşu için yeterli olmayınca ve İstanbul Hükümeti vatanı korumak için yetersiz kalınca, Türk Milleti silahlı mücadele yolunu seçmiştir. Buna göre, sivil direniş yurdun işgali ile ortaya çıkmıştır. Özellikle İzmir’in işgalinden sonra düşmana karşı koyan, düşmanı durdurmaya çalışan sivil silahlı güçlere “Kuva-yı Milliye” denilmiştir.

Buna göre Kuva-yi Milliye Hareketi’nin ortaya çıkmasındaki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

21 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi Anadolu’da yapılacak olan işgallere hukuki zemin hazırlama amacını taşımaktadır?

22 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan evvel Mustafa Kemal Mebusan Meclisine gidecek milletvekillerinden bazı isteklerde bulunmuştur. Bu istekler,

  • Kendisinin Meclise başkanı seçilmesi
  • Milli Mücadele yanlısı kararlar alınabilmesi için Müdafaa-i Hukuk Grubunun kurulması
  • Mecliste Sivas ve Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi

Bu isteklere bakılınca Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olamaz?

23 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’de alınan kararlardan biriside “Müslüman olmayan azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkı da aynı haktan yararlanmaları koşuluyla kabul edilecektir” maddesi olmuştur.

Alınan bu karar daha çok aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?

24 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerde Ruslara yardım eden Ermenilerle, İngilizlere yardım eden Araplarla savaşılmıştır. Sadece Çanakkale cephesinde itilaf devletlerine karşı galip gelinmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?

25 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin gayretleri ile Doğu illerinin durumunu görüşmek amacıyla Erzurum’da bir kongre toplanmıştır. Bu kongrede vatanın kurtarılması ile ilgili çok önemli kararlar alınmış, manda ve himaye  ilk kez reddedilmiştir. 

Yukarıdaki bilgiye göre Erzurum Kongresi ile ilgili hangisi söylenemez?

26 / 34

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girerken yönetimde olan İttihat ve Terakki partisinin bazı düşünceleri vardı. Almanya’nın savaşı kazanacağını, uzun süredir desteksiz ve yalnız başına kalmış olan devletlerinin güçlü bir devletle yan yana gelerek siyasi yalnızlığından kurtulabileceğini, Balkan Savaşları’nda kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünüyor ve böylece ekonomik olarakda güçlenerek kapitülasyonların yükünden kurtulmayı hedefliyorlardı.

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmek istemesinin nedenlerine yer verilmiştir.

Verilen bilgilerde Osmanlının hangi hedefinden bahsedilmemiştir?

27 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli Karaları:
Madde1: İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliği sağlandığında boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.
Madde 2- Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.
Madde 3: Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i Selâse) ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
Madde 4- Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen hak kadar hak verilecektir.

Bu kararlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışarda kalır?

28 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

• Osmanlı orduları terhis edilecektir.
• İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi stratejik bir noktayı ele geçirme hakkına sahip olacaktır.
• Doğu Anadolu’da altı ilde ( Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Van, Elazığ, Bitlis) karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri, bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecektir.

Yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurulduğunda İtilaf devletlerinin hangisini planladığı savunulamaz?

29 / 34

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Almanya ve İtalya, Avrupa’daki diğer devletlere göre siyasi birliklerini geç tamamlamıştı. Bu iki devlet, sanayileşmeye önem vererek kısa sürede güçlendiler. Almanya’nın sanayisini, ekonomisini ve ordusunu geliştirerek sömürge aramaya başlaması, ellerinde geniş sömürgeler bulunduran İngiltere ve Fransa’yı tedirgin etti. Özellikle Almanya ve Fransa arasında ortaya çıkan Alsas-Loren sorunu savaşa gidişi hızlandırdı.
Yukarıda Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi olan Almanya ve İtalya’nın durumlarına değinilmiştir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

30 / 34

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

30 Eylül 1919’da İngiliz Yüksek komiseri J.Robeck, Başbakan Lord Curzon’a gönderdiği bir yazıda ‘’ Padişahın İngilizlerin kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmasını istediğini bildirdi’’. Robeck diğer raporlarında ‘’ Padişahın tahtını kaybetme korkusuyla titrediğini’’, ‘’ Padişahın kendisini İngilizlere teslim ettiğini’’ yazdı. Aynı Robeck 23 Şubat 1920 tarihli bir raporunda ’’Bizim aldığımız kararlara hürmet etmeyen yegâne halk Türk halkıdır’’ diye yazacaktır.

İngiliz Komiserin bu raporlarına dayanarak sırası ile Türk halkı ve padişahın İngilizlere karşı tutumu nasıl yorumlanabilir?

31 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

32 / 34

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas Kongresi'nde alınan karar ile; ''Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir.''

Alınan bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenebilir?

33 / 34

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Meclis-i Mebusan’ın kararlarını özgürce alması ve İngiliz işgali tehlikesi olduğundan İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Nitekim, Mebusan Meclisi almış olduğu Misak-ı Milli kararı sonrasında İstanbul işgale uğramıştır.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesi hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

34 / 34

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Aşağıdaki tabloda TBMM’nin ayaklanma hareketine yönelik aldığı tedbirlere yer verilmiştir;
• Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarılmıştır.
• İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
• Ankara müftüsü Rıfat Börekçi Milli Mücadele’yi destekleyen fetva yayınladı.

Ayaklanmalara yönelik alınan bu tedbirlerden yola çıkılarak;

I. Meclis otoritesini kurmak istemektedir.
II. TBMM, yasama yetkisini kullanmıştır.
III. Din adamları Milli Mücadeleye desteklerini göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Ortalama skor 54%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-2-uenite.63289/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mustafa Osanmaz100 %34
2Uuh hm100 %34
3g100 %34
4SAMİ98.5 %33.5
5Hatice Nur Yurt97 %33
6Arda Yılmaz97 %33
7.97 %33
8a97 %33
9ayşe97 %33
10ibrahim efe pala94 %32
11ada!☆94 %32
12Arda Ülger94 %32
13kingberke94 %32
14F94 %32
15A94 %32
16ada! ☆91 %31
17Nesrin91 %31
18Tuna91 %31
19ali91 %31
20mehmet fatih91 %31
21Bahar89.5 %30.5
22tahir88 %30
23Hdhdh88 %30
24seçkin88 %30
25elif88 %30
26semra88 %30
27Yunus Emre Göktaş88 %30
28Beren Sağır88 %30
29Ufk88 %30
30arda kaya88 %30
31BEST TARİHÇİ88 %30
32İsmail Emre88 %30
33ryhrthr88 %30
34Ledeyna Güner85 %29
35J85 %29
36hdjfdfhju82 %28
37Beyza82 %28
38ezgi82 %28
39Sanane82 %28
40Damla82 %28
41Gülbeyaz82 %28
42[email protected]82 %28
43öykü82 %28
44Zeynep Demiralay79 %27
45zeyno79 %27
46Bertan Kerim79 %27
47Cvb s79 %27
48Kübra76 %26
49D.A76 %26
50Gizem Kandemir 8/B76 %26
51Nedenki76 %26
52Kubra76 %26
53utku76 %26
548/A76 %26
55Nisa Duru Bingül74 %25
56nazlıcan74 %25
57batu74 %25
58Sila74 %25
59serap74 %25
60zehranur74 %25
61Ebru ünal71 %24
62dedcecceed71 %24
63Yusuf71 %24
64Furkan Yürük68 %23
65Ömer Enes ÇAKAL68 %23
66sanane68 %23
67fsfs68 %23
68ömer tok68 %23
69[email protected]68 %23
70aylin68 %23
71me68 %23
72Esma68 %23
73Goktug65 %22
74elif65 %22
75Muhammet65 %22
76lgsğr.65 %22
77Ceyhun65 %22
78klajsxhcbnaxöjm65 %22
79Fatih Önder BAİHO62 %21
80gdg62 %21
81bensu62 %21
82a59 %20
83sdafafs59 %20
84Xtyfugcg57.5 %19.5
85grgfvfdbvdfbfbfbfbf56 %19
86bot 156 %19
87ss56 %19
88dilara56 %19
89D56 %19
90E56 %19
91ı53 %18
92Cansu53 %18
93pol53 %18
94naz53 %18
95yy53 %18
96we50 %17
97hhhhh50 %17
98Musab50 %17
99TARİHÇİ47 %16
100elifnaz47 %16
101cey47 %16
102sj44 %15
103ceyda ecem ergin44 %15
104ksksksksksk44 %15
105berfin44 %15
106838 %13
107Cihan35 %12
108Eymen35 %12
109A32 %11
110Nisa32 %11
111Rahim29 %10
112Fjjj29 %10
113jjiuyy26 %9
114Berat26 %9
115awertyu26 %9
116Tuanaa24 %8
117Elif24 %8
118Halil ibrahim24 %8
119Fuat Efe ALTUN21 %7
120AAA21 %7
121K21 %7
122rüzgar19.63 %6.63
123Fatma Nisa18 %6
124İkra18 %6
125alper18 %6
126Zeynep18 %6
127MUSAB18 %6
128fdfd15 %5
129Efe15 %5
130RAYAN15 %5
131eylül15 %5
132ömür15 %5
133Mahmut12 %4
134Duru12 %4
135selenn12 %4
13612 %4
137Ali6 %2
138Zeynep tokuş3 %1
139cbvuvwovbkbl3 %1
140silem3 %1
141Gülben3 %1
14283 %1
143a0 %0
144Sude0 %0
145.0 %0
146Asalbaş0 %0
147dila0 %0
148İbrahim0 %0
149babaprodiclxxxlargeboy0 %0
150ismail Yaman0 %0
151W0 %0
152CristianoRonaldo70 %0
153ö0 %0
154Nazan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11536
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1794
6ENSAR1686
7eeeee1667
8H1656
9İlayda1507
10asd1430
11d1413
12e1394
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1105
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 864
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp690
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41d620
42Y618
43A616
44Nisa Nur Kulaç604
45T604
46m603
47hhhhhh599
48j597
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Mirac Muhammet Topçu574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75koraydulger483
76M.yiğit482
77naz480
78Buğra efe479
79Ü470
80Emine kayrak467
81Defne460
82esra459
83Arda451
84k451
85cesur449
86Nazlı445
87Zafer Ege Küçük 444
88Melih Hasan441
89Özge 440
90YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
91yylyş438
92Sabire437
93DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
94asd436
95Sümeyye432
96bilinmeyen430
97Neslihan Gül429
98imagine losing427
99Melek Vardar426
100İbrahim425
101R. Aytuğ Cıvak422
102Ali Batın TAN421
103ihsan mahir davuş420
104t419
105Azizcan aydoğan417
106Gülce Erkeç415
107Reyyan SEÇGİN 412
108A412
109Sare411
110Mirzat409
111yigit406
1126a406
113Elif405
114sevinç405
115Zehra Reyyan Yanmaz405
116Zeynep Çelebi403
117yağmurrr402
118Arda398
119Alper397
120UEVDJANA395
1216f391
122Aysun391
123Elif Şenol387
124Medine385
125Ayşe381
126Hiranur kendir380
1278a380
128f379
129Elif379
130Cemre378
131İlayda376
132gürkan375
133Esma374
134Arda Arabaci373
135Ali Efe İnceoğlu373
136hale ceylan 371
137cüneyt371
138İkra Nur Demir370
139Mina369
140blablabla369
141A369
142Baki368
143*367
144Ecrin 367
145Deniz Güren367
146seda366
147Hanibe 366
148Kardelen365
149Ramazan ışık364
150Nikolay363
151fvodk363
152Melek Büşra Cebeci361
153asa361
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160yağmur351
161Ege349
162Fenerli Çiftçi348
163cu347
164yusuf pro @345
165aaa345
166Oh uyuj jjhoj344
167oğuzhan343
168mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
169f340
170Hayrunisa Altay339
171alara339
172yağmur yılmaz336
173Asdf335
1746\\a334
175Yusuf İslam konuk332
176Nil soğancılar332
177Kd332
178Abdurrahman330
179rüzgar ünal329
180Medine Sıla Kayacan329
181Eylül328
182Nisa Çelik328
183Hasan327
184lòn327
185nehir326
186mehmet326
187Ali nazim324
188Damla323
189Kuzey Günsy321
190Ecrin320
191Eymencan320
192Çınar320
1935a320
194a318
195Ömür317
196Hikmet316
197Ahmet KORKMAZ315
198cansu314
199Ahmet Sağnak314
200Gökay313
201Benkim1232313
202Zeynep koç312
203Fehime özdemir312
204abcdef312
205KOLAYDI312
206cihab311
207Sema311
208Kerri309
209Dilek 309
210Tahir307
211macide307
212serra306
213a306
214Musa bulduk305
215Esma Enrar304
216YİĞİT UZUNOĞLU304
217n303
218dws302
219Elif Hoda301
220Bilal300
221q300
222Fatma Nur299
223ebrar299
224İslam Can299
225Nilda Ece Yılmaz298
226MERVE297
227kaan297
228Se297
229Kemal efe Cetin296
230efe296
231koray295
232a295
233Zeynep buğlem ANDAÇ294
234Büşra294
235y294
236Umut can294
237Yiğit ali Akkuş292
238Nisa çelikoğlu292
239Şeyma Nur Akkaya292
240Ə292
241Fatma292
242beren su oturak291
243asya291
244Ahmet291
245KAYLA NAZ290
246ada290
247Selin290
248aaaaaa289
249beloo288
250Burcu287
251Gülistan Nursu Ertürk287
252123287
253Ecrin285
254H284
255MİNA SU CAV284
256Doruk283
257sekizler283
258aa283
259DORUK ALİ TANDOĞAN282
260a282
261ada güler281
262emine280
263osman yüce279
264x279
265Hedibe Taş278
266g277
267gggg277
2682277
269Zeren ERTUĞRUL276
270Ramazan Sevindir276
271ege hayal276
272F275
273ilkan keneç275
274Mete275
2751275
276KEREM KARATAŞ275
277Aliberke Şahin274
278deneme274
279T272
280FEHİME272
281Ekin272
282Bahtiyar271
283Deniz Kılıç 270
284Alin asya270
285canan kara270
286k270
287a270
288aaa270
289Tuba 269
290Zehra Belinay Develi269
291efe doruk268
292Ahmet Burak267
293ecrin ayaz267
294Efe Bozkurt266
295Ecrin Karabacak 6-F266
296Neden266
297merve dağdelen266
298Mehmet Akif Ersoy265
299furkan264
300Yağzel264
301Azra cankilic264
302Görkem263
303a263
304ta262
305sılanur262
306Sayed osman261
307Mürşit Parlakgün261
308Beren KOÇ260
309Emre258
310eylül sude258
311Elif Tuana Kafşakoğlu256
312Guııoı256
313Aslı Beyza Güneş255
314Abdulgani kit255
315Alperen Doğankaya255
316Nil Er255
317ali255
318aynur254
319duru253
320İbrahim253
321zeliha kaya253
322Zeynep Beyza252
323Abdülhamit252
324B252
325Çağan252
326a252
327m252
328Meryemnur 251
329BenEuyfDeğilim251
3306/A251
331Muhammed başçi 250
332Yiğit250
333Hshs250
334çiğdem250
335Yağmur Ceylan249
336Ayberk249
337Esra pehlevan249
338Şervan tursun249
339gulcebi249
340Kağan248
341Zübeyir Esad Seçkin247
342Tuğberk karabudan246
343Akay Yalçın246
344Müjgan Minez246
345Mesude246
346Belinay245
347mnş245
348Zeynep244
349Rabia244
350A243
351ayşe243
352Döne Ada242
353Ibrahim242
354Yiğit Başarı241
355Adlem Gökçe Yaman241
356Irmak özer241
357Normal_bir_insan241
358hıdır yalçın241
359ertuğrul241
360zeynep sahra240
361Eren Müjdeci 240
3626-A240
363Zeynep Ceyda Koca240
364Elif239
365Şevval su yeniceli239
366Ceylin238
367Abdullah238
368Aysu238
369g238
370Betül ŞEKERCİ237
371Elif237
372wsd237
373Buseyne hasnavi236
374.235
375Dhkş235
376Gufiroe234
377IntelligenceBox234
378Aslı234
379Otsıtaur234
380e234
381Mert Ali YILDIRIM233
382Yunus Emre Göktaş233
383Fftgtgtgy233
384Hayrunnisa233
385a233
386Eren ÖZ 6/F233
387ökkkjjjj233
388bekir233
389Umut kamil232
390Erdem yücel232
391Öykü232
392Ecrin naz ataş231
393jjjjj231
394ggg231
395Rüzgar230
396Azra bolat230
3975/E230
398Samet229
399Fdjfyyt229
400Z.seray229
401Dfg229
402EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
403Muhammed Emin228
404Dosyal228
405mmmlll228
406Arda227
407tarık topçu227
408Enes Yiğit BAYKAL227
409Yiğit Alperen Kırpık227
410BATIN BERK YORULMAZ226
411Çağın Akgül226
412Melih226
413Defne yolcu 226
414Esma Hıra226
415Aybars226
416yaso226
417Emine naz 225
418Cihan Arda Demirel225
419Dfdömffl225
420hilal225
421Mustafa Osanmaz224
422azra224
423kjk224
424Yağız Yusuf Büyükdoğan224
425Şura Baynal224
426G224
427Bekirhan223
428H223
429Afra Fatıma Oflaz 222
430Yiğit Ali ÖZTÜRK222
431Eylül Görpeler 222
432Elif Başaran 222
433Sıdıka SARIBIYIK221
434G221
435W221
436Nehir220
437MHD HANI HALIMEH220
438Batuhan 220
439Kaan görkem BARIŞ220
440Ayşegül YELOĞLU220
441Azad220
4427b220
443Ebrar219
4445/A Aslı kaya218
445Mihrap Karaman218
446Ezda218
447Elif Uysal218
448Zeynep Oyman218
449Ceylin akardere217
450Sultan Ekin217
451Doğa ÇAM217
452Yusuf216
453Masal216
454Aa216
455çınar kankaya216
456Asya216
457Omar216
458lara215
459jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
460sena215
461Şüheda215
4627hg215
463haççik215
464Anıl Şenol215
465sfgh215
466İrem214
467Efecan214
468Yağmursu214
469ilayda214
470Barış Arın Yavuzcan214
471sümeyye214
4728d214
473fatma214
474Makbule213
475Alperendogankya213
476Rumeysa Akgün213
4775213
478Mete Büyükkasim 213
479Eylül mina212
480Ahmet SERİN 212
481Utku212
482Uras hıdır212
483Görkem212
484ada!☆211
485yusuf211
486ismail211
487dilber211
488Gamze210
489Esen210
490poyraz210
491Mahmut efe209
492Elifnur kara209
493cemada209
494ferhat209
4957B209
496Ahmet Yusuf208
497Aa208
498KAYRA207
499Deniz Ayabaktı 207
500Hazal207