8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Online Testi 3

  • Bu test LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
2 oylar, 3 ortalama
7
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 2. Ünite Testi

8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Testi 3

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

MEB Ekim 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda:

I. Sınırlar yeniden çizilmiştir.
II. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
III. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur.
IV. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Ocak 2019

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Bu metinden Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

MEB Aralık 2018

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rumların bölgede yaptıkları isyanlara ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne’de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir.

Buna göre Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,

I. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır.
II. Bölgesel nitelikte kongreler yapmıştır.
III. İşgallere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir.
IV. Askere alma işlemlerini zorunlu hale getirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Mart 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan,

● Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
● Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hakim kılmak esastır.
● Manda ve himaye kabul edilemez.

kararlarından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

MEB Nisan 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:

● Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
● Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak.
● Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
● Azınlıkların hakları genişletilecek.

Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

MEB Ocak 2019

Wilson İlkeleri’ne göre Osmanlı Devleti’nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak, Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkarma yaptılar ve İzmir’i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan’dan İzmir’e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar.

Buna göre Yunanlıların İzmir’e Rum göçmenleri taşıma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

MEB Mayıs 2019

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının amaçları şunlardır:

● İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni teslim almak.
● Karadeniz’i geçerek Ruslara yardım götürmek.
● Savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek.

Bu amaçlar dikkate alındığında,

I. Rusya’nın henüz İtilaf Devletlerine katılmadığı
II. Osmanlı Devleti’nin stratejik açıdan önemli bir konumda olduğu
III. İtilaf Devletlerinin savaşı kısa sürede bitirmeyi hedeflediği

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

MEB Kasım 2018

I. Dünya Savaşı’nda devletler İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

ttifak (Bağlaşma) Devletleri İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Savaştan önce: Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya.
Savaş sırasında: Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı.
Savaştan önce: İngiltere, Fransa, Rusya.
Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan,
Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı.

Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

MEB Şubat 2019

Misakımillî’de alınan,

● İşgal altındaki Arap halkları, özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir.
● Kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir.
● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir.

kararlarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

MEB Aralık 2018

12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.

Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

0%