8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Online Testi 2

  • Bu test LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
2 oylar, 3 ortalama
287
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 2. Ünite Testi

8. Sınıf 2. Ünite Örnek Sorular Testi 2

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

MEB Kasım 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun bazı bölgelerinde millî varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının, kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mavri Mira Etnik-i Eterya ve Pontus Cemiyetleri
Yunan Hükümeti için çalışan ve Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu.Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir.

Bu bilgilere göre sözü edilen cemiyetlerle ilgili,

I. Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket ettikleri
II. Anadolu’daki Türk varlığını yok saydıkları
III. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

MEB Nisan 2020

Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır:

● Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
● Batı Trakya’nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir.
● Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.

Buna göre Misakımillî ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

MEB Kasım 2019

Reis Bey başını salladı:
“Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvayımilliye’nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusu’nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun; üç beş kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toparlanırız…”

“Küçük Ağa” romanından alınan bu parçadan hareketle Kuvayımilliye birlikleri ile ilgili, 

I. İhtiyaçlarını halktan karşılamaktadır.
II. Düşmanı yurttan atacak güçtedir.
III. Halktan oluşan direniş kuvvetleridir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Nisan 2020

Sivas Kongresi kararlarından bazıları şunlardır:

  • Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
  • Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
  • Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen seçilen 9 kişilik Temsil Heyeti Sivas Kongresi’nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş, bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir.

Kongre kararlarına göre,

I. Temsil Heyeti bütün vatanı temsil eder hâle getirilmiştir.
II. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
III. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Kasım 2019

Mustafa Kemal Paşa, hazırlamış olduğu Amasya Genelgesi’ne ait taslak için; Ali Fuat Bey, Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum’da bulunan Kazım Paşa’nın da görüş ve onayını almıştır. Tarihe Amasya Genelgesi olarak geçen bu ihtilal beyannamesinin öne çıkan maddeleri ise şunlardı:

● Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
● Osmanlı hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
● Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Metne göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Mart 2020

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nin açılış konuşmasında ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü milletten alacak bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir. 

Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

MEB Nisan 2020

“Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünden hareketle,

I. Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak kabul etmiştir.
II. Bağımsızlığın zenginlik ve güçle gerçekleşebileceğini savunmuştur.
III. Saygın ve onurlu yaşama tam bağımsızlıkla kavuşulabileceğini belirtmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

MEB Ekim 2019

Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir:

● Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
● İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir.
● Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
● Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, Toros tünelleri ve bütün demiryollarının denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.

Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

MEB Nisan 2020

İtilaf Devletleri Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesini bahane ederek Anadolu’yu işgale başlamışlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal 1919 yılında Havza Genelgesi’nde bu işgallerin protesto edilmesini, mitingler yapılmasını fakat bu faaliyetlerde azınlıklara kötü davranılmaması gerektiğini belirtmişti.

Buna göre Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

MEB Nisan 2020

Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları içinde savaştığı bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri verilmiştir.

Cephe Açılma Nedeni
Çanakkale Cephesi İtilaf Devletlerinin, müttefiki olan Rusya’ya yardım götürmek istemesi
Kanal Cephesi İngiltere’nin, sömürgeleriyle olan bağlantısının kesilmek istenmesi
Irak Cephesiİngiltere’nin, Musul petrollerine sahip olmak ve Rusya’ya Kafkasya üzerinden yardım
götürmek istemesi

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

0%