8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
38
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in gittiği okullar aşağıda verilmiştir.

I- Harp Okulu
II- Manastır Askeri İdadisi
III- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
IV- Selanik Askeri Rüştiyesi
V- Harp Akademisi
VI- Şemsi Efendi Okulu
VII- Mahalle Mektebi

Bu okulların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

2 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda daha çok dini ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen açıklamaya göre Osmanlı Eğitim Sistemi ile ilgili olarak yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Bu okulda M. Kemal’i fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında Ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ile burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile  Fransız düşünürlerinin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar.

Verilen bilgiler M. Kemal’in eğitim gördüğü okullardan hangisi ile ilgilidir?

4 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile Atatürk’ü derinden etkilemiştir. Eserleri arasında Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi gibi eserler bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamada M. Kemal’i etkileyen fikir adamlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

5 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal 1881 yılında Koca Kasım Mahallesinde Islahhane Caddesinde bir evde doğdu. M. Kemal’in doğduğu ev 1933 yılında Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edilmiştir ve bugün müze olarak korunmaktadır. M. Kemal’in doğum  günü ve ayı kesin olarak bilinmemektedir. M. Kemal’in babası askerlik ve daha sonra da gümrük memurluğu yapmıştır. Annesi Zübeyde Hanım geleneklerine bağlı bir ev hanımıdır.

Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Hareket Ordusu
  • Suriye V. Ordu 30. Süvari Alayı
  • Trablusgarp Savaşı
  • Pikardi Manevralar

Yukarıda M. Kemal’in askerlik hizmetinde bulunduğu yerler verilmiştir.

Bu verilenlerden hangisinde M. Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır?

7 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

20. Yüzyılın başlarında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda etkili olan güçlü bir Avrupa ortaya çıktı. Güçlü Avrupa’nın doğuşunda daha önce yaşanan gelişmelerin etkileri çok yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan gelişmelerden biri değildir?

8 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Bu emirler ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının  devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Yukarıda anlatılan uygulamalar aşağıda verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

9 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bu askeri görevi sırasında M. Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine topladı. M. Kemal hazırlamış olduğu raporunda, gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava kuvvetlerine sahip  ülkelerin yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtti.

M. Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen, İslam dünyası Osmanlı Halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılması önlenebilir düşüncesine sahip olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

- Namık Kemal
- Ziya Gökalp
- Montesquieu
- Voltaire
- Halide Edip Adıvar
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yukarıda verilen yazarlardan hangileri M. Kemal’in fikir hayatını etkileyen yerli yazarlardandır?

12 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in burada aldığı eğitim, onun hem vatan, millet ve Türklük fikirlerinin oluşmasında hem de Batıya dönük “çağdaşlaşma” düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir etki yapacaktır. Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okulda bu fikirlerini yaymak için gazete çıkarma girişiminde bulunması onun daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da göstermektedir. M. Kemal bu okuldan Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile beşincilikle mezun oldu.

Yukarıdaki metinde M. Kemal’in eğitim gördüğü hangi okul anlatılmaktadır?

13 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. 

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından biri değildir?

14 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

-II. Abdülhamit’in Meşrutiyeti kaldırmasına tepki olarak bir grup aydın tarafından kurulmuştur.
- Meşrutiyeti tekrar ilan ettirebilmek için ülke içinde ve dışında çalışmalara başladılar.
- Baskılar karşısında II. Abdülhamit meşrutiyet yönetimini tekrar ilan ettirmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklar ayaklandılar. Bu ayaklanmalar sonucunda devlet daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karadağlar ve Bulgarlar gibi Balkan Milletleri bağımsızlık kazanarak  Osmanlı Devletinden ayrıldılar.

Balkanlarda meydana gelen ayaklanmaların nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

16 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

XX. yüzyılın başlarında siyasi birliğini sağlayarak sanayileşen İtalya sömürge edinmek için Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırdı. (1911) Osmanlı bu toprakları korumak için ne karadan ne de denizden yardım gönderemiyordu. Çünkü Mısır  İngiliz işgalinde, donanmada çürümeye terk edilmişti. Bu durum karşısında aralarında M. Kemal’inde bulunduğu Enver Bey, Ali Fethi Bey gibi Türk subayları devletin bilgisi dahilinde bu toprakları korumak düşüncesi ile gizlice Trablusgarp’a gittiler. İtalyanlara  karşı yerel kuvvetlerden güçlü bir cephe kurarak başarı ile direndiler.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi değildir?

17 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla demokratikleşme yolunda bazı adımlar atılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan biri değildir? 

18 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik 19. Yüzyıl sonlarında canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olan Makedonya’nın en gelişmiş kenti idi. Burası Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan kapısı niteliğinde idi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. Ticaret merkezi oluşu, çeşitli  dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılabiliyordu. Çeşitli din, dil ve düşünceden insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, farklı kültürlerin bir arada  bulunması ile de dikkat çekiyordu.

Verilen bilgilerden yararlanarak Selanik şehrinin hangi özelliğine ulaşılamaz?

19 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1- Tanzimat Fermanı
2- II. Meşrutiyet’in İlanı
3- Islahat Fermanı
4- I. Meşrutiyet’in İlanı

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme yolunda atılan adımların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

20 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- 1856 yılında yayınlanmıştır
- Osmanlı Devletinde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı.
- Cizye vergisi kaldırıldı.
- Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarda anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Ortalama skor 38%

0%

Bu sınavın pdf halini https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-1-unite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-kopru.html adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1DENEME95 %19
2ERVA95 %19
3Emel90 %18
488885 %17
5Ru80 %16
6musa80 %16
7nufhhg75 %15
8Ali75 %15
9erdyn65 %13
10Fifi60 %12
11Vildan60 %12
12Mustafa60 %12
13eda60 %12
14yrjgddf45 %9
15ali45 %9
16R40 %8
17zülal40 %8
18H2 SuperCharged40 %8
19dasdasd35 %7
20B25 %5
21Mustafa10 %2
22R10 %2
23Ela5 %1
24asdsa5 %1
25asdas0 %0
26R0 %0
27a0 %0
28zdasd0 %0
29ASa0 %0
30rshshfsh0 %0
31Mustafa0 %0
32es0 %0
33Nupel0 %0
34A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8416
2ALİ2110
3a1705
4aa1560
5Gdhzhbds1406
6D1398
7Asd1208
8111206
9Deniz1195
10G1157
11İlayda1099
12Er1067
13G1059
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg792
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23oykuıpıl710
24t709
25Elif666
26eyup653
27Adam_Ucuyo646
28Nisa Duru Bingül623
29z620
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa576
35Beren573
36sss551
37Selin548
38ayşen erva539
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46İrem500
47Defne Turna492
48Burak491
49emira489
50h489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56ada474
57Alara Cengiz472
58dd472
59Zeyne DEDE470
60R.Aytuğ Cıvak466
611464
62Azizcan457
63Hürünaz453
64Sümeyye451
65sekizler450
66Yiğitali Akkuş444
67arda can444
68w441
69Ledeyna Güner437
70Melek428
71Nisa Çelik428
72imagine losing427
73Gülce Erkeç423
74Nfuws422
75Elif Hoda416
76Esma414
77Liya412
78a407
79Jjjjjjjkl407
80İrmak406
81Elif Öykü405
82Elif405
83SENA404
84erkan403
85ahmet398
867/A396
87Barış Arın Yavuzcan394
88Baki390
89Cemre390
90Emine384
91Secil bilgin382
92Kuzey381
93msu381
94gg380
95s379
96cahoo378
97Ali Batın TAN374
98Medine373
99İkranur373
100Irmak özer371
101C369
102*367
103tuncay367
104Mısra Direk366
105K365
106zozo365
107Levent364
108Nikolay363
109Yusuf İslam konuk362
110Sevde362
111bekir362
112naz362
113Zeynep Beyza359
114Doruk Celal Darçin356
115Esra356
116ihsan mahir davuş354
117Hiranur354
118a353
119Furkan Alper353
120Elif351
121Esra pehlevan349
122oğuz347
123Nehir344
124Çınar Temurtaş344
125İlayda341
126M.yiğit aslan340
127Nil Soğancılar339
128Serra Nur336
129Eymencan336
130yağmur335
131Elif Çakır334
132uuu331
133Dyrr7ti330
134Elif330
135rüzgar ünal329
136Ögenci329
137Aysu329
138ı326
139hasan319
140Kardelen karataş318
141Mizgin317
142Ahmet KORKMAZ315
143Sıdıka SARIBIYIK314
144Berk313
145Aslıhan313
146Zeynep koç312
147Fehime özdemir312
148we310
149Kerri309
150Ezgi Su308
151Merve Tınmaz 5-C307
152esila307
153Ceylin akardere306
154Kayla Naz Akdeniz306
155Zeynep Ceyda Koca306
156Eylül305
157Ebrar299
158İslam Can299
159Zeynep Buğlem ANDAÇ298
160C298
161Bnb296
162koray295
163hira294
164burak294
165Büşra294
166bero294
167ğ290
1688b289
169Şervan tursun289
170ALI KUTAY288
171ArdaB.288
172.288
173Burcu287
174Efe Uygar286
175Ecrin285
176Çağrı284
177macide282
178Emre280
179Sare278
180Dilara Köroğlu277
181Hayice276
182Eymen274
183YİĞİT274
184Bilge Kağan ELMAS274
185a274
186sudem273
187tdtgt272
188Bahtiyar271
189Medine Sıla Kayacan271
190y268
191Awdd268
192Yiğit Manazoğlu267
193sena267
194Efe Bozkurt266
195Hazal266
196ecrin266
197Neden266
198Mehmet Akif Ersoy265
199C261
200Şevval su259
201osman259
202Rüzgar Berat259
203Belinay258
204Yiğit258
205bbshen258
206Arda258
207Menna258
208öykü257
209Aa257
210çınar kankaya256
211fsm256
212Ecrin KARAARSLAN254
213Esma Ebrar254
214CEMRE254
215tr253
216Mete252
217Abdülhamit252
218a252
219aeâtçaaet251
220Minel Tuana Köseoğlu249
221Kağan248
222fafğpafo0pağkfla245
2237B245
224Ömer244
225klşh244
226merve244
227YİĞİT UZUNOĞLU243
228Gülşah242
229Azra242
230Asd242
231W242
232SÜMEYRA EKERİM242
233Adlem Gökçe Yaman241
234Sümeyye Cankılıç241
235Mete241
236zeynep sahra240
237Elif239
238Semra238
239Hilal237
240Melih DUMAN237
241İsim236
242.235
243Gufiroe234
244Elif bakar234
245Kemal efe Çetin233
246seyit233
247Umut kamil232
248Ecrin naz ataş231
249Azra231
250xzftfew1ttt231
251Hazal230
252Abdullah230
253Tuğberk karabudan230
254sss230
255Ali230
256Z.seray229
257T229
258Yağmur228
259EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
260Arda227
261Belkıssu227
262Yiğit226
263BATIN BERK YORULMAZ226
264Esma Hıra226
2658225
266Asel225
267@224
268Ahmet SAĞNAK223
269Yiğit Ali ÖZTÜRK222
270serra222
271ada!☆221
272Eftelya221
273alihan221
274Ayşegül YELOĞLU220
275doğan220
276FURKAN220
277Zeynep beyza219
278makbule yeşillik219
279Yiğit218
280Mert Ali Yıldırım218
281ilkan218
282Elif Uysal218
283Zeynep Oyman218
284efe218
2858a-b218
286c217
287ddddd217
288senem217
289ayşe217
290Yusuf İslam Konuk216
291kerem216
292Omar216
293Ayris Mina minez215
294ecrin ayaz215
295aa215
296Musa215
297nevin214
298Alperendogankya213
299Ekin213
300Eylül mina212
301emira212
302Çağatay212
303Esen210
304Mahmut efe209
305İbrahim haktan209
306Yağzel Baykal209
307Kumsal ela209
308www208
309Kaan208
310savas208
311elvin gezgin207
312nazlı207
313Ali berke şahin206
314nasuh can206
315ada güler206
316yeşim206
317nazmi mete206
3185a206
319kennnturan206
3207a206
321efe205
322Enes Yiğit BAYKAL205
323Efsanur205
324S205
325ghggtyhtt205
326Hanife204
327Sümeyye204
3281204
329Zerenkalpben203
330Eylul203
331A202
332Yiğit201
333Semra201
334Esma201
335coco cola201
336aaaa201
337Asya200
338ERDEM200
3396200
3407a200
341ZEYNEP BEYZA199
3428B199
343ss199
344Ebrar198
345Ela Kayıhan197
346Umut197
347murat197
348burak196
3497-D harun emir özdemir195
350Esra Aksoy195
351Asel195
352aleyna194
353Zeynep194
354Asya194
355aa194
356jk194
357Asya10193
358PINAR193
359YUSUF193
360nur193
361Mete192
362Selin192
363ötp192
364sssss192
365SADİ UTKU ALBAYRAK191
366ASLI191
3677c191
368s191
369Cfcvcfd191
370F190
371LŞLLŞLŞL189
372Efgtyu189
373hazal189
374Defne yolcu188
375Eylül187
376Esma187
377kemal değirmenci187
378Deniz187
379naime yontem186
380Fatma baş186
381kayra186
382er186
383Aslı185
384Sefa Talha binici185
385Özlem185
386Sabire184
387NİSA NUR184
388Devran Ufuk184
389eren184
390GHostkiller139999184
391ismail184
392Bartu Efe183
393s183
394Miray182
395ada182
396naz182
397elf182
398Esma182
399faatma182
400ali182
401WETG4QA181
402Gy181
403Sadullah181
404shinunoga e wa180
405doruk179
406erdal20179
407Derin178
408ilayda177
409Rüzgar177
410q177
411rr177
412Hmz176
413Gökçe176
414okan176
415Asaaaaaaaaa176
416İp lı176
417ayşe176
418Yusuf Eymen Bilgir175
419Merve175
420Berk Ali175
421Misafir175
422osman7676175
423Aybars Akçay174
424Yiğit173
425Gamze ÖZKICIR173
426Kerem Aktaş173
427s173
428Merve172
429Sarıca172
430Ece su172
431Oyku172
432Anıl172
433Ece171
434Eylül Çelik171
435cemre171
436Berko171
437Suheda171
438Gürkan170
439Serhat170
440yusufi169
441Mina169
442poyraz169
443Mustafa Çınar ozkan169
444Eymen169
445Eso168
446kerem167
447Roseanne Park167
448İlkan167
449löomm167
450Egemen SARAÇOĞLU166
451Kazım d166
452Buket166
453Cemre165
454sarp165
455Ertuğ165
456rüzgar165
457Serap Demir165
458metehan164
459Hvhvhv164
460Ee164
461fatış164
462Görkem Kurt163
463lıkjlhujy163
464y163
465Eylül Karakır163
466Yalçın162
467Masal162
468e162
469HÜSAMEDDİN 5/G161
470Zehra161
471j161
472Ranim160
473Bahadır160
474ilayda160
475Eymen Işık Adar160
476Kuttik160
477Beray159
478rana159
479Merve Nur159
480Cengizhan159
481yunus159
482SİMAY USLU159
483Zeyneb USTAALİOĞLU159
484aynur159
485Ece159
486Mustafa Enes158
487E158
488Tuba158
489ayşe<3158
490Yağzel158
491Ali Efe İnceoğlu158
492zenia158
493Firdevs Sena157
494Defne157
495Mt157
496[email protected]157
497Alperendogankya156
498Ömeroviç156
499Tuğsan ABADAĞ155
500mete155