8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
28
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in burada aldığı eğitim, onun hem vatan, millet ve Türklük fikirlerinin oluşmasında hem de Batıya dönük “çağdaşlaşma” düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir etki yapacaktır. Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okulda bu fikirlerini yaymak için gazete çıkarma girişiminde bulunması onun daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da göstermektedir. M. Kemal bu okuldan Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile beşincilikle mezun oldu.

Yukarıdaki metinde M. Kemal’in eğitim gördüğü hangi okul anlatılmaktadır?

2 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bu askeri görevi sırasında M. Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine topladı. M. Kemal hazırlamış olduğu raporunda, gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava kuvvetlerine sahip  ülkelerin yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtti.

M. Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

-II. Abdülhamit’in Meşrutiyeti kaldırmasına tepki olarak bir grup aydın tarafından kurulmuştur.
- Meşrutiyeti tekrar ilan ettirebilmek için ülke içinde ve dışında çalışmalara başladılar.
- Baskılar karşısında II. Abdülhamit meşrutiyet yönetimini tekrar ilan ettirmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

XX. yüzyılın başlarında siyasi birliğini sağlayarak sanayileşen İtalya sömürge edinmek için Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırdı. (1911) Osmanlı bu toprakları korumak için ne karadan ne de denizden yardım gönderemiyordu. Çünkü Mısır  İngiliz işgalinde, donanmada çürümeye terk edilmişti. Bu durum karşısında aralarında M. Kemal’inde bulunduğu Enver Bey, Ali Fethi Bey gibi Türk subayları devletin bilgisi dahilinde bu toprakları korumak düşüncesi ile gizlice Trablusgarp’a gittiler. İtalyanlara  karşı yerel kuvvetlerden güçlü bir cephe kurarak başarı ile direndiler.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi değildir?

5 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

20. Yüzyılın başlarında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda etkili olan güçlü bir Avrupa ortaya çıktı. Güçlü Avrupa’nın doğuşunda daha önce yaşanan gelişmelerin etkileri çok yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan gelişmelerden biri değildir?

6 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal 1881 yılında Koca Kasım Mahallesinde Islahhane Caddesinde bir evde doğdu. M. Kemal’in doğduğu ev 1933 yılında Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edilmiştir ve bugün müze olarak korunmaktadır. M. Kemal’in doğum  günü ve ayı kesin olarak bilinmemektedir. M. Kemal’in babası askerlik ve daha sonra da gümrük memurluğu yapmıştır. Annesi Zübeyde Hanım geleneklerine bağlı bir ev hanımıdır.

Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen, İslam dünyası Osmanlı Halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılması önlenebilir düşüncesine sahip olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile Atatürk’ü derinden etkilemiştir. Eserleri arasında Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi gibi eserler bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamada M. Kemal’i etkileyen fikir adamlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

9 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1- Tanzimat Fermanı
2- II. Meşrutiyet’in İlanı
3- Islahat Fermanı
4- I. Meşrutiyet’in İlanı

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme yolunda atılan adımların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

10 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik 19. Yüzyıl sonlarında canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olan Makedonya’nın en gelişmiş kenti idi. Burası Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan kapısı niteliğinde idi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. Ticaret merkezi oluşu, çeşitli  dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılabiliyordu. Çeşitli din, dil ve düşünceden insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, farklı kültürlerin bir arada  bulunması ile de dikkat çekiyordu.

Verilen bilgilerden yararlanarak Selanik şehrinin hangi özelliğine ulaşılamaz?

11 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

- Namık Kemal
- Ziya Gökalp
- Montesquieu
- Voltaire
- Halide Edip Adıvar
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yukarıda verilen yazarlardan hangileri M. Kemal’in fikir hayatını etkileyen yerli yazarlardandır?

12 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklar ayaklandılar. Bu ayaklanmalar sonucunda devlet daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karadağlar ve Bulgarlar gibi Balkan Milletleri bağımsızlık kazanarak  Osmanlı Devletinden ayrıldılar.

Balkanlarda meydana gelen ayaklanmaların nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

13 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Hareket Ordusu
  • Suriye V. Ordu 30. Süvari Alayı
  • Trablusgarp Savaşı
  • Pikardi Manevralar

Yukarıda M. Kemal’in askerlik hizmetinde bulunduğu yerler verilmiştir.

Bu verilenlerden hangisinde M. Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır?

14 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda daha çok dini ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen açıklamaya göre Osmanlı Eğitim Sistemi ile ilgili olarak yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Bu emirler ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının  devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Yukarıda anlatılan uygulamalar aşağıda verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

16 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla demokratikleşme yolunda bazı adımlar atılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan biri değildir? 

17 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Bu okulda M. Kemal’i fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında Ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ile burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile  Fransız düşünürlerinin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar.

Verilen bilgiler M. Kemal’in eğitim gördüğü okullardan hangisi ile ilgilidir?

18 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in gittiği okullar aşağıda verilmiştir.

I- Harp Okulu
II- Manastır Askeri İdadisi
III- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
IV- Selanik Askeri Rüştiyesi
V- Harp Akademisi
VI- Şemsi Efendi Okulu
VII- Mahalle Mektebi

Bu okulların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

19 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- 1856 yılında yayınlanmıştır
- Osmanlı Devletinde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı.
- Cizye vergisi kaldırıldı.
- Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarda anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. 

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından biri değildir?

Ortalama skor 52%

0%

Bu sınavın pdf halini https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-1-unite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-kopru.html adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Nikola Tesla100 %20
2Gs90 %18
3sevinç90 %18
4fffggf90 %18
5u90 %18
6gulen80 %16
7Yasemin75 %15
8süüüüü70 %14
9Sevval60 %12
10User.57.5 %11.5
11Hale Öztürk53.33 %10.67
12Selma51.67 %10.33
13Vghdf50 %10
14tokyo40 %8
15zehranur kahriman40 %8
16Sümeyye Tosun35 %7
17gg30 %6
18Ömer faruk çadır30 %6
19natewyn20 %4
20Kerem Kibar20 %4
21W5 %1
22Beyza5 %1
23a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd564
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Asdf303
65blablabla301
66Fatma Nur299
67Zafer Ege Küçük 298
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72Ahmet291
73Kuzey Günsy290
74Hasan288
75ali286
76Bilal283
77a282
78emine280
79beloo278
80F275
811275
82Ekin272
83Gökay270
84gürkan270
85ahmet 270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170yusuf211
171Hazal210
172İrem209
173Efecan209
174Elifnur kara209
175Gülistan Nursu Ertürk209
176cemada209
177Ahmet Yusuf208
178Abdulgani kit207
179kjk206
180Bekirhan206
181a206
182Eren ÖZ 6/F206
183Arda205
184Yaren Yener204
185Ömer Enes ÇAKAL204
186DORUK ALİ TANDOĞAN203
187cengiz203
188Kaan Yılmaz202
189CEMRE 201
190Nida201
191Yağmur Alkaşı 201
192Aslıhan201
193Eren Müjdeci 201
194Mete Büyükkasim 201
195Hüseyin emre bulgurcu 200
196T200
197beren su oturak199
198Uras hıdır199
199.199
200Çağan199
201Firdevs öz198
202macide198
203ege hayal198
204Mesude198
205azad196
206A196
2076a196
208Vedat194
209Kaan görkem BARIŞ194
210KAYRA194
211Deniz Ayabaktı 194
212Meryem ulaş193
213KEREM BJK193
214ela193
215Eliz190
216Kardelen190
217Elif190
218Defne Su Güzel190
219TuanaTuna 190
220A190
221Oğuzhan yüksel188
222Gamze188
223Ahmet188
224Damla188
225efe188
226A188
227mehmet fatih188
228Asya Yolcu187
229MHD HANI HALIMEH186
230Erdem 186
231fvodk186
232yylyş186
233Hasan185
234sevde185
235Dosyal185
236MİNA SU CAV185
2378d185
238Enes184
2396/A184
240bilinmeyen184
241Elif KERKÜT183
242halit183
243Ahmet Kadir Yabaş183
244Deniz183
245ecem183
246Ahmet SERİN 182
247nehir182
248Şeyma Nur Akkaya182
249Hira Nur Avcı 182
250Sezgin181
251YILDIZ8I180
252Mert ali180
253Ecrin üst180
254asd180
255şevval180
256Mücteba Tabak 179
257Hedibe Taş179
2588a179
259Hatice azra çiçek 178
260Ali Efe İnceoğlu178
261Okyanus177
262salih177
263Yiğit ÖZER177
264a177
265arda177
266Ilım Beyza Dikye176
267Melisa 176
268rumeysa176
269Furkan Yürük175
270Ömer Mert Arslan175
271Arda175
272Burak 175
273BUSE 174
274cibril174
275Ecrin Vahide AVAROĞLU174
276azra173
277Zehra173
278Aysel Karasu173
279Ece Duru Gürpüzer173
280Elif172
281sude172
282Ece 172
283Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
284a172
2857A172
286Mahsun 171
287İrfan171
288Yaren170
289Ahmet Orkun170
290İrem170
291Bahar 169
292Aslı Buğlem Akdeniz169
293Hshs169
294Büşra168
295Yakup168
296kutay168
297Hasan tuna Gövenç 167
298lwooe166
299Kaan Düztaş166
300Emre ÇOBANOĞLU166
301Süleyman Arif ARARAT165
302EMİR GÖSTERİCİ165
303Dilay165
304Süleyman165
305furkan164
306uğr164
307k164
308ferhat164
309Tuanna Aylan163
310Arda Özvurgun 5/C163
311Ebrar YAVUZ163
312Nilay163
313M.Said 6-f162
314Rumeysa Akgün162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326Kumsal158
327Yiğit158
328SEMİH ÖVET158
329Suphi Meryem ekşi 158
330Deniz Kamğa 157
331Oxbssjks157
332Mehmet Fatih 157
333imran ceylin sarı157
334Eylül157
335Çınar157
336Ece su157
337Samet godek157
338Muhammed Emin156
339Buğlem Güçlü156
340ARDA156
341Ahmet155
342Damla155
343Ömer 155
344Arda karaçor155
345Elanur155
346Sueda155
347ajsdaşisdiajsşa155
348Toprak155
349Mert Pehlevan155
350Refia155
351Sude155
352gizem155
353Zübeyir Esad Seçkin155
354EMİRHAN154
355Esma154
356Bahar154
357Arda Arabaci154
358Enes154
359cüneyt154
360dfd154
361İrem153
362Batuhan Biter153
363Abdulkerim152
364Eclil152
365Tanem152
366DERYA152
367Mustafa MIZRAK152
368arda152
369Sebahat152
370Hasan 152
371u152
372BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
373Safiye Betül152
374dilber152
375Soruların Şahı151
376Ayça Acar151
377Efe151
378Fatih Mehmet yılmaz151
379Burcu Dursun151
380pınar151
381Zeyn Ali Paşa151
382E151
383Dhkş151
384Sümeyye150
385Cemre Solmaz149
386Yağız Yusuf Büyükdoğan149
387q149
388Yusuf148
389h148
390Ayşenur148
391Eymen148
392Hilal 148
393Zümra Keleş 148
394Sude Melek Aksu 148
395ercument148
396gizem148
397Mahmut148
398gj148
399Elif AZRA148
400Egehan elmas 148
401su147
4025147
403ylllp147
404Ela Nur LAL147
405Kemal Alptekin Kaplan146
406Ali Eymen Kaval146
407mert146
408Fatih146
409Hatice Gönülseven146
410.146
411Poyraz Mete146
412Rahmi145
413Mert145
414Hayrunnisa145
4158145
416Ali Toprak Özcan 144
417Gül Asya YOLDAŞ144
418SIDIKA CERİTLİOĞLU144
419Beren Acar144
420n144
421Sıla143
422MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
423Emir Ahmet yigit143
424Hafsanur143
425Öykü Gövcü 143
426Sultan143
427nes51143
428efe143
429doktor143
430EYMENG142
431Zeynep142
432Ahmet Orkun 142
433Defne Aldıçoğlu142
434cjkj142
435kağan142
436j141
4378A141
438Metin Eren Üzgü140
439Hurşit Miraç140
440sos140
441U140
442Hzhxh139
443Elif139
444Ebrar Benli139
445Emir sarp139
446büşra139
447Kardelen138
448Melis138
449ZEREN ÜRKÜNÇ138
450Neva Soylar138
451Şz138
452Seda138
453Hayrunisa Çetkin137
454Yağız YUSUF Büyükdoğan137
455azra gaziyiz137
456kerem137
457ayşe137
4586/b ibrahim ege137
459abdurahman egetas136
460jinou136
461Sılanur soylu 136
462ZÜLAL136
4635/E136
464Canan akdağ136
465Ceylin136
466g136
467Erdoğan135
468sinem135
469Yunus emre135
470Ömer Faruk135
471Zülal135
472İbrahim Emin SIĞINDIM135
473Ledeyna Güner135
474ECRİN ÖZDEN 6/A135
475eren135
476d135
477Ruken 134
478Ceylin134
479Yiğit Can Özdemir134
480ceyhun134
4818A134
482ahmet134
483a134
484Miray Küni133
485Yasin Mehmet pisil133
486Sağane lağ133
487Elif133
488İrem133
489kks133
490r133
491BELİNAY ÇELİK132
492Beyzanur132
493Ceyda Ercin132
494Gülsu132
495almina132
496SEMİH ASAF BULUN 132
497eertuuk132
498çiğdem132
499Yusuf131
500Çınar Güzelmansur131