8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
53
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in gittiği okullar aşağıda verilmiştir.

I- Harp Okulu
II- Manastır Askeri İdadisi
III- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
IV- Selanik Askeri Rüştiyesi
V- Harp Akademisi
VI- Şemsi Efendi Okulu
VII- Mahalle Mektebi

Bu okulların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

2 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

XX. yüzyılın başlarında siyasi birliğini sağlayarak sanayileşen İtalya sömürge edinmek için Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırdı. (1911) Osmanlı bu toprakları korumak için ne karadan ne de denizden yardım gönderemiyordu. Çünkü Mısır  İngiliz işgalinde, donanmada çürümeye terk edilmişti. Bu durum karşısında aralarında M. Kemal’inde bulunduğu Enver Bey, Ali Fethi Bey gibi Türk subayları devletin bilgisi dahilinde bu toprakları korumak düşüncesi ile gizlice Trablusgarp’a gittiler. İtalyanlara  karşı yerel kuvvetlerden güçlü bir cephe kurarak başarı ile direndiler.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi değildir?

3 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik 19. Yüzyıl sonlarında canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olan Makedonya’nın en gelişmiş kenti idi. Burası Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan kapısı niteliğinde idi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. Ticaret merkezi oluşu, çeşitli  dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılabiliyordu. Çeşitli din, dil ve düşünceden insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, farklı kültürlerin bir arada  bulunması ile de dikkat çekiyordu.

Verilen bilgilerden yararlanarak Selanik şehrinin hangi özelliğine ulaşılamaz?

4 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bu askeri görevi sırasında M. Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine topladı. M. Kemal hazırlamış olduğu raporunda, gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava kuvvetlerine sahip  ülkelerin yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtti.

M. Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Bu okulda M. Kemal’i fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında Ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ile burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile  Fransız düşünürlerinin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar.

Verilen bilgiler M. Kemal’in eğitim gördüğü okullardan hangisi ile ilgilidir?

6 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

20. Yüzyılın başlarında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda etkili olan güçlü bir Avrupa ortaya çıktı. Güçlü Avrupa’nın doğuşunda daha önce yaşanan gelişmelerin etkileri çok yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan gelişmelerden biri değildir?

7 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen, İslam dünyası Osmanlı Halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılması önlenebilir düşüncesine sahip olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in burada aldığı eğitim, onun hem vatan, millet ve Türklük fikirlerinin oluşmasında hem de Batıya dönük “çağdaşlaşma” düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir etki yapacaktır. Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okulda bu fikirlerini yaymak için gazete çıkarma girişiminde bulunması onun daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da göstermektedir. M. Kemal bu okuldan Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile beşincilikle mezun oldu.

Yukarıdaki metinde M. Kemal’in eğitim gördüğü hangi okul anlatılmaktadır?

9 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1- Tanzimat Fermanı
2- II. Meşrutiyet’in İlanı
3- Islahat Fermanı
4- I. Meşrutiyet’in İlanı

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme yolunda atılan adımların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

10 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

-II. Abdülhamit’in Meşrutiyeti kaldırmasına tepki olarak bir grup aydın tarafından kurulmuştur.
- Meşrutiyeti tekrar ilan ettirebilmek için ülke içinde ve dışında çalışmalara başladılar.
- Baskılar karşısında II. Abdülhamit meşrutiyet yönetimini tekrar ilan ettirmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla demokratikleşme yolunda bazı adımlar atılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan biri değildir? 

12 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Hareket Ordusu
  • Suriye V. Ordu 30. Süvari Alayı
  • Trablusgarp Savaşı
  • Pikardi Manevralar

Yukarıda M. Kemal’in askerlik hizmetinde bulunduğu yerler verilmiştir.

Bu verilenlerden hangisinde M. Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır?

13 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklar ayaklandılar. Bu ayaklanmalar sonucunda devlet daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karadağlar ve Bulgarlar gibi Balkan Milletleri bağımsızlık kazanarak  Osmanlı Devletinden ayrıldılar.

Balkanlarda meydana gelen ayaklanmaların nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

14 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Bu emirler ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının  devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Yukarıda anlatılan uygulamalar aşağıda verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

15 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

- Namık Kemal
- Ziya Gökalp
- Montesquieu
- Voltaire
- Halide Edip Adıvar
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yukarıda verilen yazarlardan hangileri M. Kemal’in fikir hayatını etkileyen yerli yazarlardandır?

16 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile Atatürk’ü derinden etkilemiştir. Eserleri arasında Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi gibi eserler bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamada M. Kemal’i etkileyen fikir adamlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

17 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda daha çok dini ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen açıklamaya göre Osmanlı Eğitim Sistemi ile ilgili olarak yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal 1881 yılında Koca Kasım Mahallesinde Islahhane Caddesinde bir evde doğdu. M. Kemal’in doğduğu ev 1933 yılında Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edilmiştir ve bugün müze olarak korunmaktadır. M. Kemal’in doğum  günü ve ayı kesin olarak bilinmemektedir. M. Kemal’in babası askerlik ve daha sonra da gümrük memurluğu yapmıştır. Annesi Zübeyde Hanım geleneklerine bağlı bir ev hanımıdır.

Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

19 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. 

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından biri değildir?

20 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- 1856 yılında yayınlanmıştır
- Osmanlı Devletinde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı.
- Cizye vergisi kaldırıldı.
- Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarda anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Ortalama skor 43%

0%

Bu sınavın pdf halini https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-1-unite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-kopru.html adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Nikola Tesla100 %20
2DENEME95 %19
3Emel90 %18
4Gs90 %18
5sevinç90 %18
6fffggf90 %18
7u90 %18
8albert einstein85 %17
9gulen80 %16
10Yasemin75 %15
11Ali75 %15
12süüüüü70 %14
13Fifi60 %12
14Sevval60 %12
15Mustafa60 %12
16User.57.5 %11.5
17Yilmed55 %11
18Hale Öztürk53.33 %10.67
19Selma51.67 %10.33
20Vghdf50 %10
21R40 %8
22tokyo40 %8
23zehranur kahriman40 %8
24H2 SuperCharged40 %8
25Cansu35 %7
26Sümeyye Tosun35 %7
27gg30 %6
28Ömer faruk çadır30 %6
29B25 %5
30[email protected]25 %5
31natewyn20 %4
32Kerem Kibar20 %4
33R10 %2
34W5 %1
35Beyza5 %1
36a0 %0
37ali0 %0
38R0 %0
39m0 %0
40Mustafa0 %0
41mirça0 %0
42M0 %0
43HH0 %0
44M0 %0
45A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd888
11e870
12Slm869
13G854
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185A256
186Guııoı256
187Abdulgani kit255
188hjk254
189Defne254
190duru253
191Fatma253
192İbrahim253
193Emine kayrak252
194deneme252
195B252
196m252
197Meryemnur 251
1986/A251
199Muhammed başçi 250
200çiğdem250
201Ecrin249
202Yağmur Ceylan249
203DORUK ALİ TANDOĞAN248
204Nisa çelikoğlu248
205Çınar247
206Zübeyir Esad Seçkin247
207mnş245
208Ahmet Sağnak244
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165