8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ort
15
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bu askeri görevi sırasında M. Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleri ile dikkatleri üzerine topladı. M. Kemal hazırlamış olduğu raporunda, gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önemine dikkat çekti. Güçlü hava kuvvetlerine sahip  ülkelerin yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtti.

M. Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik 19. Yüzyıl sonlarında canlı bir ticarete ve işlek bir limana sahip Osmanlı toprağı olan Makedonya’nın en gelişmiş kenti idi. Burası Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan kapısı niteliğinde idi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. Ticaret merkezi oluşu, çeşitli  dini ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılabiliyordu. Çeşitli din, dil ve düşünceden insanların kaynaştığı bir şehir olan Selanik, farklı kültürlerin bir arada  bulunması ile de dikkat çekiyordu.

Verilen bilgilerden yararlanarak Selanik şehrinin hangi özelliğine ulaşılamaz?

3 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal 1881 yılında Koca Kasım Mahallesinde Islahhane Caddesinde bir evde doğdu. M. Kemal’in doğduğu ev 1933 yılında Selanik Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edilmiştir ve bugün müze olarak korunmaktadır. M. Kemal’in doğum  günü ve ayı kesin olarak bilinmemektedir. M. Kemal’in babası askerlik ve daha sonra da gümrük memurluğu yapmıştır. Annesi Zübeyde Hanım geleneklerine bağlı bir ev hanımıdır.

Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

XX. yüzyılın başlarında siyasi birliğini sağlayarak sanayileşen İtalya sömürge edinmek için Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırdı. (1911) Osmanlı bu toprakları korumak için ne karadan ne de denizden yardım gönderemiyordu. Çünkü Mısır  İngiliz işgalinde, donanmada çürümeye terk edilmişti. Bu durum karşısında aralarında M. Kemal’inde bulunduğu Enver Bey, Ali Fethi Bey gibi Türk subayları devletin bilgisi dahilinde bu toprakları korumak düşüncesi ile gizlice Trablusgarp’a gittiler. İtalyanlara  karşı yerel kuvvetlerden güçlü bir cephe kurarak başarı ile direndiler.

Trablusgarp Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru bilgi değildir?

5 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in gittiği okullar aşağıda verilmiştir.

I- Harp Okulu
II- Manastır Askeri İdadisi
III- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
IV- Selanik Askeri Rüştiyesi
V- Harp Akademisi
VI- Şemsi Efendi Okulu
VII- Mahalle Mektebi

Bu okulların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

6 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1- Tanzimat Fermanı
2- II. Meşrutiyet’in İlanı
3- Islahat Fermanı
4- I. Meşrutiyet’in İlanı

Osmanlı Devletinde Demokratikleşme yolunda atılan adımların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

7 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda daha çok dini ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen açıklamaya göre Osmanlı Eğitim Sistemi ile ilgili olarak yapılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. 

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından biri değildir?

9 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- 1856 yılında yayınlanmıştır
- Osmanlı Devletinde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı.
- Cizye vergisi kaldırıldı.
- Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarda anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

- Namık Kemal
- Ziya Gökalp
- Montesquieu
- Voltaire
- Halide Edip Adıvar
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yukarıda verilen yazarlardan hangileri M. Kemal’in fikir hayatını etkileyen yerli yazarlardandır?

11 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

M. Kemal’in burada aldığı eğitim, onun hem vatan, millet ve Türklük fikirlerinin oluşmasında hem de Batıya dönük “çağdaşlaşma” düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir etki yapacaktır. Ayrıca bu fikirlerini arkadaşlarına da anlatması, okulda bu fikirlerini yaymak için gazete çıkarma girişiminde bulunması onun daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmeye başladığını da göstermektedir. M. Kemal bu okuldan Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile beşincilikle mezun oldu.

Yukarıdaki metinde M. Kemal’in eğitim gördüğü hangi okul anlatılmaktadır?

12 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Bu okulda M. Kemal’i fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında Ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleri ile burada tanışır. Yine tarih öğretmeninin etkisi ile  Fransız düşünürlerinin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlar.

Verilen bilgiler M. Kemal’in eğitim gördüğü okullardan hangisi ile ilgilidir?

13 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen, İslam dünyası Osmanlı Halifesi etrafında birleşirse devletin yıkılması önlenebilir düşüncesine sahip olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Bu emirler ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu, can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının  devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Yukarıda anlatılan uygulamalar aşağıda verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

15 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

-II. Abdülhamit’in Meşrutiyeti kaldırmasına tepki olarak bir grup aydın tarafından kurulmuştur.
- Meşrutiyeti tekrar ilan ettirebilmek için ülke içinde ve dışında çalışmalara başladılar.
- Baskılar karşısında II. Abdülhamit meşrutiyet yönetimini tekrar ilan ettirmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasını sağlayan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile Atatürk’ü derinden etkilemiştir. Eserleri arasında Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi gibi eserler bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamada M. Kemal’i etkileyen fikir adamlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

17 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Hareket Ordusu
  • Suriye V. Ordu 30. Süvari Alayı
  • Trablusgarp Savaşı
  • Pikardi Manevralar

Yukarıda M. Kemal’in askerlik hizmetinde bulunduğu yerler verilmiştir.

Bu verilenlerden hangisinde M. Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır?

18 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. Yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklar ayaklandılar. Bu ayaklanmalar sonucunda devlet daha da zayıfladı. Sırplar, Yunanlar, Karadağlar ve Bulgarlar gibi Balkan Milletleri bağımsızlık kazanarak  Osmanlı Devletinden ayrıldılar.

Balkanlarda meydana gelen ayaklanmaların nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

19 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

20. Yüzyılın başlarında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda etkili olan güçlü bir Avrupa ortaya çıktı. Güçlü Avrupa’nın doğuşunda daha önce yaşanan gelişmelerin etkileri çok yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan gelişmelerden biri değildir?

20 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla demokratikleşme yolunda bazı adımlar atılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan biri değildir? 

The average score is 54%

0%

Bu sınavın pdf halini https://www.sosyalbilgiler.biz/8-sinif-1-unite-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-kopru.html adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1ERVA95 %19
2Ali90 %18
3Elif Suna85 %17
4Ru80 %16
5musa80 %16
6nufhhg75 %15
7erdyn65 %13
8yrjgddf45 %9
9.45 %9
10zülal40 %8
11fucker20 %4
12rshshfsh0 %0
13EMİNE0 %0
14Kübra0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a5774
2.1483
3ALİ1349
4Asd1254
5s1101
6Der1059
75e1029
8Ahmet1022
9Çağla992
10yağmur ml962
11Ali958
12K942
13Ege Gören877
14g874
15rana849
16efwfwe799
17Aa753
18Aa719
19deniz702
20İlayda697
21Aysu681
22a671
23A652
24Yusuf İslam Konuk641
25D627
26ahmet baki623
27[email protected]606
28Elif Hoda605
29T601
30e.ç597
31.593
32yıldız574
33jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc574
34ilayda559
35Berk551
36Kağan Çakar 🙂551
37H546
38Hürünaz544
39rrrr537
40Nehir522
41Çağrı511
42Hh500
43uuuuu499
44a495
45osman490
46Şervan tursun489
47emria483
48Ceylin akardere482
49İrmak471
50Yiğit467
51K464
52HUZEYFE463
53a459
54Mert456
55ilknur444
56Nalan439
57Çağrı437
58Egemen426
59Kayra421
60Abc403
61G391
62Zeynep381
63ada374
64Ert359
65hammod349
66Saflar kulübü340
67d337
68Nimet333
69K333
70y331
71Sudem328
72Sdf324
73abuzer324
74M323
75kedy317
76a317
77Mahmut314
78Tmkkj312
79Uceduniecd310
80elf305
81öykü304
82Hena303
83Emine299
84lkkkk297
85Esra297
86[email protected]295
87Davuthan Halıcı293
88gdvg291
89burak290
90NİL290
91Efe Uygar286
92Berat282
93ötp280
94e279
95eryn279
96Uahwj278
97YİĞİT274
98bekir272
99Enes Efe269
100efe266