7. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 3. Ünite Kavramları

Aktif Nüfus: 15-64 yaş grubunu kapsayan, çalışabilir etkin nüfus.

Alt Yapı: Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi tesisatların hepsi.

Bataklık: Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge.

Beşerî: İnsanoğlu ile ilgili.

Beşeri Faktör: Doğal olmayan, insan eliyle gerçekleştirilen faktörler.

Beyin Göçü: Yetişmiş, nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle diğer ülkelere göç etmesi.

Çarpık Kentleşme: Herhangi bir denetim gücünün olmadığı, altyapı ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, estetik kaygıların gözetilmediği, mevcut doğal ve tarihi dokunun korunmadığı ve her türlü planlamadan uzak olarak yerleşim yerlerinin büyümesi.

Demografi: Nüfus bilimi.

Dış Göç: Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göç.

Doğal Faktör: Doğal olarak gerçekleşen, kendiliğinden oluşan faktörler.

Doğurganlık: Çok doğurma durumu, doğurgan olma durumu. Belli bir nüfusta belli bir zaman süresi içinde gerçekleşen canlı doğumların sayısı ya da oranı.

Göç: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesi.

İç Göç: Ülke içinde yapılan göç.

İltica: Yaşadığı ülkeden ayrılarak bir başka ülkeden sığınma talebinde bulunma.

İstihdam: Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkânı yaratma.

İş Gücü: Bir ülkede yaşayan kişilerden üretime katılan, üretimde bulunanlardan sağlanan güç.

İşçi Göçü: Ülkesinde çalışma imkânı bulamayanların veya daha yüksek ücretle çalışmak isteyen işçilerin başka ülkelere yaptıkları göç.

İşsizlik: İşsiz kalma, iş bulamama durumu.

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi.

Kentleşme: Elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması.

Kent Nüfusu: Tarım dışı etkinliklere, özellikle sanayi ve hizmet etkinliklerine dayalı, 10.000 den daha kalabalık nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşayan nüfus. Şehir nüfusu.

Kırsal:  Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer.

Makineleşme: Üretim işlemlerinin gelişmiş araçlarla yapılması.

Mevsimlik Göç: Komşu ülkeler arasında ya da aynı ülke içinde, belli aylarda işgücüne çok gereksinim duyulan yörelere yapılan göç.

Mübadele: İki ülke arasında karşılıklı olarak nüfus değişimi.

Mülteci: İltica eden, sığınan.

Nüfus: Sınırları belli bir alanda belli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insan sayısını tespit etmek amacıyla yapılan işlem.

Nüfus Artışı: Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalma.

Nüfus Piramidi: Bir yerin nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren tablo.

Nüfus Sayımı: Sınırları belli bir alanda belli bir zamanda yaşayan insan sayısını tespit etmek amacıyla yapılan işlem.

Nüfus Yoğunluğu: Bir yerde kilometre kareye düşen insan sayısı.

Nüfus Dağılımı: Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimini ve toprak kullanım biçimlerini etkileyen, nüfusun mekânsal dağılımı.

Sit Alanı: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları ile önemli tarihi olayların yaşandıkları yerler ve tespiti yapılmış doğal güzellikleri ile korunması gerekli alanlar.

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. Ülkemizde nüfus sayımı başta olmak üzere birçok istatistiği tespit eden kurum.

Yüz Ölçümü: Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme sonunda ortaya çıkan miktar.

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü