7. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 1. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Akıllı İşaretler: İzleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen sembollerdir.

Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.

Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.

Asparagas: Yalan veya gerçek dışı yapılan haber.

Basın: Kamuoyunu aydınlatmak amacı ile çıkan yayınların tümü.

Ben Dili: Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında kendi tepkisini, duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şekli.

Beden Dili: Jest ve mimik, fiziksel duruş, yüz ifadeleri ve göz hareketleriyle alıcıya ilettiğimiz mesaj, sözel olmayan iletişim biçimi.

Çatışma:  Bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı durum.

Diyalog: Karşılıklı konuşma.

Empati: Kendini duygu ve düşünce olarak başka bir insanın yerine koyma.

Empati Kurma: Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden, yani onun penceresinden görmeye çalışma.

Etkileşim: Nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini etkilemeleri.

Etkili Dinleme: İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru alma

Etkili İletişim: Vermek istediğiniz mesajı en kısa sürede ve en net şekilde karşı tarafa iletme.

Hoşgörü: Kişinin farklı dini inançlara, ahlaki değerlere veya dünya görüşlerine sahip başka insanlara müdahale etmekten kaçınması.

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarması.

Jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket.

Kitle İletişim Aracı: Bir toplumda, kişilerin haber almasını sağlayan televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi araçlar bütünü.

Medya: Yazılı ve görsel basın ve yayın organlarının genel adı.

Medya Okuryazarlığı: Bilinçli medya takipçisi ve kullanıcısı olma.

Mimik: Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler.

Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK): Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurul.

Olağanüstü Hal: Doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda düzeni sağlamak için yönetim makamlarının yetkisinin genişletilmesi.

Olumlu İletişim: İnsanların iletişimde saygı, sevgi, hoşgörü içerisinde, kibar bir şekilde konuşup duygu ve düşüncelerini tam bir şekilde anlatması durumu.

Olumsuz İletişim: Bir kişi veya birden fazla kişi ile konuşurken iletişimde zorluklar olması kişilerin birbirini anlayamaması.

Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanması.

Sen Dili: Bireyin mesajını aktarırken karşı tarafı suçladığı ve sonucu karşı tarafa yüklemeye çalıştığı ifade biçimi.

Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü.

Sıkıyönetim: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.

Sosyal Medya: Genel ağ üzerinden insanlar arasında erişim, dönüşüm, etkileşim ve bağlantı kurma.

Sözlü İletişim: Konuşmaya dayalı iletişim.

Sözsüz İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan konuşmadan sağlanan iletişim.

Tekzip: Asılsız veya yanlış yapılan bir haberin düzeltilmesi.

Telgraf: Özellikle eski dönemlerde haberleşme amacı ile iletilen yazılı haber.

Uzlaşma: Çatışma durumunun sona ermesi.  Anlaşma.

Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişim.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

7. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

7. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü