7. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 1. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Akıllı İşaretler: İzleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen sembollerdir.

Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.

Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.

Asparagas: Yalan veya gerçek dışı yapılan haber.

Basın: Kamuoyunu aydınlatmak amacı ile çıkan yayınların tümü.

Ben Dili: Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında kendi tepkisini, duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şekli.

Beden Dili: Jest ve mimik, fiziksel duruş, yüz ifadeleri ve göz hareketleriyle alıcıya ilettiğimiz mesaj, sözel olmayan iletişim biçimi.

Çatışma:  Bir ya da birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı durum.

Diyalog: Karşılıklı konuşma.

Empati: Kendini duygu ve düşünce olarak başka bir insanın yerine koyma.

Empati Kurma: Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden, yani onun penceresinden görmeye çalışma.

Etkileşim: Nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini etkilemeleri.

Etkili Dinleme: İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı tam ve doğru alma

Etkili İletişim: Vermek istediğiniz mesajı en kısa sürede ve en net şekilde karşı tarafa iletme.

Hoşgörü: Kişinin farklı dini inançlara, ahlaki değerlere veya dünya görüşlerine sahip başka insanlara müdahale etmekten kaçınması.

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce ya da fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarması.

Jest: Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket.

Kitle İletişim Aracı: Bir toplumda, kişilerin haber almasını sağlayan televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi araçlar bütünü.

Medya: Yazılı ve görsel basın ve yayın organlarının genel adı.

Medya Okuryazarlığı: Bilinçli medya takipçisi ve kullanıcısı olma.

Mimik: Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler.

Muhabir: Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK): Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurul.

Olağanüstü Hal: Doğal afet, salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda düzeni sağlamak için yönetim makamlarının yetkisinin genişletilmesi.

Olumlu İletişim: İnsanların iletişimde saygı, sevgi, hoşgörü içerisinde, kibar bir şekilde konuşup duygu ve düşüncelerini tam bir şekilde anlatması durumu.

Olumsuz İletişim: Bir kişi veya birden fazla kişi ile konuşurken iletişimde zorluklar olması kişilerin birbirini anlayamaması.

Sansür: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanması.

Sen Dili: Bireyin mesajını aktarırken karşı tarafı suçladığı ve sonucu karşı tarafa yüklemeye çalıştığı ifade biçimi.

Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü.

Sıkıyönetim: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.

Sosyal Medya: Genel ağ üzerinden insanlar arasında erişim, dönüşüm, etkileşim ve bağlantı kurma.

Sözlü İletişim: Konuşmaya dayalı iletişim.

Sözsüz İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan konuşmadan sağlanan iletişim.

Tekzip: Asılsız veya yanlış yapılan bir haberin düzeltilmesi.

Telgraf: Özellikle eski dönemlerde haberleşme amacı ile iletilen yazılı haber.

Uzlaşma: Çatışma durumunun sona ermesi.  Anlaşma.

Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişim.