5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Akraba: Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler.

Anayasa: Bir devletin yönetim şeklini belirten, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu hakları ile özgürlüklerini ve devletin topluma karşı ödevlerini belirten temel yasa.

Bilgi Edinme Hakkı: Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından talep ettiği bilgilere ulaşmasını sağlayan hak.

Birey: Toplumda var olan her bir kişi.

Birleşmiş Milletler: Dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için 1945’de kurulan uluslararası örgüt.

Çok Boyutluluk: Bir olaya sebep olan ve sonucunda etkilenen kimselerin, durumların birden fazla olması durumu.

Dayanışma: Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmaları.

Dilekçe Hakkı: Vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, TBMM’ye ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkı.

Etkin Vatandaş: Haklarını ve sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, toplumsal olaylara karşı duyarlı olan, her hangi bir sorunla karşılaştığı zaman kanunlara uygun bir şekilde çözmeye çalışan kişi.

Grup: Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütünü.

Hak: Kişiye hukuken tanınmış çeşitli yetki, özgürlük ve olanaklar.

Hoşgörü: Görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere saygı duyma, anlayışla karşılama durumu.

İhlal: Yasa ve düzene uymama, kuralların çiğnenmesi.

İstismar: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma.

Kaza: Can ya da mal kaybına yol açan üzücü ve istenmeyen olay

Kulüp: Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer.

Olay: Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Rol: Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev.

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.

Sosyalleşme: Kişinin içinde bulunduğu toplumda yaşayabilmesini sağlayıcı ortak yaşantıları öğrenmesi, yani başkalarıyla ortak özellikler sergileyen davranışlar geliştirmesi ve kendisini bir kimlik çatısı altında var etmesi.

Sosyal Bilgiler: Öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içeren ders.

UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu.  Birleşmiş Milletler tarafından çocuk haklarının korunması, tanıtımı ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için oluşturulan uluslararası örgüt.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü