MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

2017 – 2018
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 1

Bu sınavda 20 soru vardır.

  1. Dönem konularını kapsamaktadır.
/20
0 oylar, 0 ortalama
17

8. Sınıf Deneme Sınavı

MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayımilliye birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM’ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.

Metne göre Kuvayımilliye birlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

3 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da  belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi.

Metne göre II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı  taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. 

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

5 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.

Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?

6 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde yer alan; Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

7 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. tan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve türü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e beslediği şükran ve minnet duygusunun nedenleri arasında;

I. Türk Tarih Kurumu’nu kurması için Mustafa Kemal’e fikir vermesi
II. Mustafa Kemal’de milli bir tarih bilinci oluşturması
III. Osmanlı tarihi alanında çalışmış olması

gelişmelerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

9 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  • Pontus Cemiyeti
  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etniki Eterya Cemiyeti

Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;
I. Ermeni Devleti kurmak istemeleri,
II. Rumlar tarafından kurulmaları,
II. Zararlı Cemiyetler kapsamında yer almaları
hangileri bulunmaktadır?

10 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk’ün bu sözünün;
I. Milli birlik ve beraberliğe,
II. Milli bağımsızlığa,
III. Barışseverliğe
kavramlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

11 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti.

Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak;
I. Kuvayı Milliye Birlikleri
II. Hareket Ordusu
III. Milli Cemiyetler
hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

12 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır. 

Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?

13 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

14 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde ;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

maddelerinden hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir?

15 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli Cemiyetlerin;
I. Milli Mücadele’ye örgütsel zemin hazırlamaları,
II. Halk arasında milli bilinci uyandırmaları,
III. İşgaller karşısında silahlı direniş başlatmaları
gelişmelerinden hangilerini sağladığı söylenebilir?

16 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı.
Buna göre;
I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir.
III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

17 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Bu zafer ile Millî Mücadele’nin ve İstiklal Harbi’nin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali’nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu, artık arkası emin şekilde döğüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya’dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu.”

Gümrü Barış Antlaşması ile ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

18 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında;
I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır?

19 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu, ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, dinî eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “ Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni lan, modern öğretim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

20 / 20

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? 

Ortalama skor 45%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hatice Nur Yurt95 %19
2..85 %17
3D.A85 %17
4Gülnihal75 %15
5Nur62.5 %12.5
6Maho60 %12
7a60 %12
8Hrntjtjt35 %7
9Ece20 %4
10kfkvnv5 %1
11Ö0 %0
12K0 %0
13Ghhnhnhjhhj0 %0
14Efe0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8452
2ALİ2110
3a1719
4aa1560
5D1406
6Gdhzhbds1406
7Asd1208
8111206
9Deniz1195
10G1157
11İlayda1099
12Er1067
13G1059
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26eyup653
27Adam_Ucuyo646
28Nisa Duru Bingül623
29z620
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36sss551
37Selin548
38ayşen erva542
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46İrem500
47Defne Turna492
48Burak491
49emira489
50h489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56ada474
57Alara Cengiz472
58dd472
59Zeyne DEDE470
60R.Aytuğ Cıvak466
611464
62Azizcan457
63Hürünaz453
64Sümeyye451
65gg451
66sekizler450
67Yiğitali Akkuş444
68arda can444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80a407
81İrmak406
82Elif Öykü405
83Elif405
84SENA404
85erkan403
86ahmet398
877/A396
88Barış Arın Yavuzcan394
89Baki390
90Cemre390
91Emine384
92msu384
93Aysu383
94Secil bilgin382
95Kuzey381
96s379
97cahoo378
98Ali Batın TAN374
99Medine373
100İkranur373
101Irmak özer371
102Ceylin akardere370
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135uuu331
136Dyrr7ti330
137Elif330
138rüzgar ünal329
139Ögenci329
140İsim329
141ı326
142hasan319
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166hira294
167burak294
168Büşra294
169bero294
170ğ290
1718b289
172Şervan tursun289
173ALI KUTAY288
174ArdaB.288
175.288
176Burcu287
177Efe Uygar286
178Ecrin285
179macide282
180Emre280
181Sare278
182Dilara Köroğlu277
183Hayice276
184Eymen274
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201C261
202Şevval su259
203osman259
204Rüzgar Berat259
205Belinay258
206Yiğit258
207bbshen258
208Arda258
209Menna258
210öykü257
211Aa257
212çınar kankaya256
213Ecrin KARAARSLAN254
214Esma Ebrar254
215CEMRE254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222Minel Tuana Köseoğlu249
223Kağan248
224fafğpafo0pağkfla245
2257B245
226Ömer244
227klşh244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252Hazal230
253Abdullah230
254Tuğberk karabudan230
255sss230
256Ali230
257Z.seray229
258T229
259Yağmur228
260EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
261Arda227
262Belkıssu227
263Yiğit226
264BATIN BERK YORULMAZ226
265Esma Hıra226
2668225
267Asel225
268@224
269Ahmet SAĞNAK223
270Yiğit Ali ÖZTÜRK222
271serra222
272ada!☆221
273Eftelya221
274alihan221
275Ayşegül YELOĞLU220
276doğan220
277FURKAN220
278Zeynep beyza219
279makbule yeşillik219
280Yiğit218
281Mert Ali Yıldırım218
282ilkan218
283Elif Uysal218
284Zeynep Oyman218
285efe218
2868a-b218
287c217
288ddddd217
289senem217
290ayşe217
291Yusuf İslam Konuk216
292kerem216
293Omar216
294Ayris Mina minez215
295ecrin ayaz215
296aa215
297Musa215
298nevin214
299Alperendogankya213
300Ekin213
301Eylül mina212
302emira212
303Çağatay212
304savas212
305Cfcvcfd211
306Esen210
307Yiğit209
308Mahmut efe209
309İbrahim haktan209
310Yağzel Baykal209
311Kumsal ela209
312www208
313Kaan208
314elvin gezgin207
315nazlı207
316Ali berke şahin206
317nasuh can206
318ada güler206
319yeşim206
320nazmi mete206
3215a206
322kennnturan206
3237a206
324efe205
325Enes Yiğit BAYKAL205
326Efsanur205
327S205
328ghggtyhtt205
329Hanife204
330Sümeyye204
3311204
332Zerenkalpben203
333Eylul203
334A202
335Yiğit201
336Semra201
337Esma201
338coco cola201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384kayra186
385er186
386Aslı185
387Sefa Talha binici185
388Özlem185
389Sabire184
390NİSA NUR184
391Devran Ufuk184
392eren184
393GHostkiller139999184
394ismail184
395Bartu Efe183
396s183
397Miray182
398ada182
399naz182
400elf182
401Esma182
402faatma182
403ali182
404WETG4QA181
405Gy181
406Sadullah181
407shinunoga e wa180
408doruk179
409erdal20179
410Derin178
411ilayda177
412Rüzgar177
413q177
414rr177
415Hmz176
416Gökçe176
417okan176
418Asaaaaaaaaa176
419İp lı176
420ayşe176
421Yusuf Eymen Bilgir175
422Merve175
423Berk Ali175
424Misafir175
425osman7676175
426Aybars Akçay174
427Gamze ÖZKICIR173
428Kerem Aktaş173
429s173
430Merve172
431Sarıca172
432Ece su172
433Oyku172
434Anıl172
435Ece171
436Eylül Çelik171
437cemre171
438Berko171
439Suheda171
440Gürkan170
441Serhat170
442yusufi169
443Mina169
444poyraz169
445Mustafa Çınar ozkan169
446Eymen169
447Eso168
448kerem167
449Roseanne Park167
450İlkan167
451löomm167
452Egemen SARAÇOĞLU166
453Kazım d166
454Buket166
455Cemre165
456sarp165
457Ertuğ165
458rüzgar165
459Serap Demir165
460metehan164
461Hvhvhv164
462Ee164
463fatış164
464Görkem Kurt163
465lıkjlhujy163
466y163
467Eylül Karakır163
468Yalçın162
469Masal162
470e162
471HÜSAMEDDİN 5/G161
472Zehra161
473j161
474Ranim160
475Bahadır160
476ilayda160
477Eymen Işık Adar160
478Kuttik160
479Beray159
480rana159
481Merve Nur159
482Cengizhan159
483yunus159
484SİMAY USLU159
485Zeyneb USTAALİOĞLU159
486aynur159
487Ece159
488Mustafa Enes158
489E158
490Tuba158
491ayşe<3158
492Yağzel158
493Ali Efe İnceoğlu158
494zenia158
495Firdevs Sena157
496Defne157
497Mt157
498[email protected]157
499Alperendogankya156
500Ömeroviç156