MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

2017 – 2018
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 1

Bu sınavda 20 soru vardır.

  1. Dönem konularını kapsamaktadır.
/20
0 oylar, 0 ortalama
189

8. Sınıf Deneme Sınavı

MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

2 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.

Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?

3 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e beslediği şükran ve minnet duygusunun nedenleri arasında;

I. Türk Tarih Kurumu’nu kurması için Mustafa Kemal’e fikir vermesi
II. Mustafa Kemal’de milli bir tarih bilinci oluşturması
III. Osmanlı tarihi alanında çalışmış olması

gelişmelerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

4 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk’ün bu sözünün;
I. Milli birlik ve beraberliğe,
II. Milli bağımsızlığa,
III. Barışseverliğe
kavramlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

5 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. tan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve türü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 20

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? 

7 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde yer alan; Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

8 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli Cemiyetlerin;
I. Milli Mücadele’ye örgütsel zemin hazırlamaları,
II. Halk arasında milli bilinci uyandırmaları,
III. İşgaller karşısında silahlı direniş başlatmaları
gelişmelerinden hangilerini sağladığı söylenebilir?

9 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu, ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, dinî eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “ Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni lan, modern öğretim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

10 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde ;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

maddelerinden hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir?

11 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında;
I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır?

12 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı.
Buna göre;
I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir.
III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

13 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Bu zafer ile Millî Mücadele’nin ve İstiklal Harbi’nin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali’nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu, artık arkası emin şekilde döğüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya’dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu.”

Gümrü Barış Antlaşması ile ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

14 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı  taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. 

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

15 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  • Pontus Cemiyeti
  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etniki Eterya Cemiyeti

Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;
I. Ermeni Devleti kurmak istemeleri,
II. Rumlar tarafından kurulmaları,
II. Zararlı Cemiyetler kapsamında yer almaları
hangileri bulunmaktadır?

16 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti.

Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak;
I. Kuvayı Milliye Birlikleri
II. Hareket Ordusu
III. Milli Cemiyetler
hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

17 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır. 

Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?

18 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayımilliye birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM’ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.

Metne göre Kuvayımilliye birlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da  belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi.

Metne göre II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1lııktttf100 %20
2murat100 %20
3Özgür 100 %20
4Jiminie100 %20
5 100 %20
6Nursena95 %19
7Miraç95 %19
8Selman ŞENOL95 %19
9Yyyuu95 %19
10A95 %19
11Ömer Faruk DİVRİK95 %19
12Berk90 %18
13Eren ömer ç90 %18
14Aslı90 %18
15Mirzat90 %18
16Esma Başural90 %18
17Arda Özcan 90 %18
18Jk90 %18
19ggg90 %18
20Hatice B.90 %18
21Mehmet Akif Kuyumcu90 %18
22Hhhh90 %18
23zeynep 8A85 %17
24Mehmet85 %17
25Baba coşar85 %17
26Miraç Şeremet85 %17
27yanlış85 %17
28vhvhk85 %17
29Aysenur Alanli85 %17
30Yasemin İpek85 %17
31.85 %17
32Elif Nur Civelek85 %17
33idil naz çeliker85 %17
34Mehmet Şeremet82.5 %16.5
35Sare 8-A80 %16
36Mehmet80 %16
37Nesr80 %16
38irem80 %16
39SAMİ80 %16
40Enes Yağcı80 %16
41Cihan80 %16
42Ghhh80 %16
43Rüveyda80 %16
44Zam80 %16
45alper kemal yavrucu80 %16
46ege veya doruk80 %16
47hbnnj80 %16
48Fatma Çetin 77.5 %15.5
49A75 %15
50y75 %15
51Nursena Beykondu75 %15
52Mustafa Gokmen75 %15
53Kaan Ergen75 %15
54apo75 %15
55Ayşe75 %15
56Nurşen70 %14
57ITSLHCC70 %14
58Mehtap70 %14
59Medine Emül70 %14
60Esma Nur Kaplan70 %14
61zeynep70 %14
62miraç70 %14
63cem ada70 %14
64Sevim67.5 %13.5
65İsra65 %13
66dilara65 %13
67Gülsemin BAYRAK 65 %13
68AHMET KARACA65 %13
69Enes65 %13
70Elif 65 %13
71Ömer Faruk Büyük65 %13
72Hüseyin65 %13
73Merve kumru65 %13
74Elifsu Baş65 %13
75Reyyan65 %13
76Emirhan Şeremet 483 8G65 %13
77kkkk65 %13
78Efsa60.83 %12.17
79Yağmur Şeremet 8/G 81860 %12
80Ege60 %12
81Rümeysa60 %12
82Hanzade60 %12
83Gizem8/F60 %12
84Ali samed Yıldırım 60 %12
85Şura60 %12
86uy60 %12
871. yiz55 %11
883155 %11
89Hayrunisa Çetkin55 %11
90Şvket Ozan55 %11
91Ecrin55 %11
92ÖZNUR55 %11
93yyy55 %11
943150 %10
95Beray Gündoğdu50 %10
96papdpapepa50 %10
97N50 %10
98.50 %10
99z50 %10
100Elf yildirim 50 %10
101hakan50 %10
102B50 %10
103Kerem Kibar50 %10
104İbrahim Gökmen yaylacı 48.33 %9.67
1053145 %9
106İsmail Hakkı Kaya45 %9
107Elis Dilan45 %9
108Ahmet Salih Bozkurt 8/G45 %9
109Teslime yasar42.5 %8.5
110ArdaYaraş40 %8
111Abuzittin40 %8
112Ardacan40 %8
113H40 %8
114Enes40 %8
115dilara40 %8
116Kdkdkdk35 %7
117Özgür Önder35 %7
118S!lsla35 %7
119Kılıç35 %7
120Ahmet Uçgun35 %7
121Emin35 %7
122h35 %7
123deneme30 %6
124Betül30 %6
125yt30 %6
126Murat Mahir Yeniay 28.75 %5.75
127anıl25 %5
128muratcan25 %5
129Mustafa25 %5
130eeereren25 %5
131Nisanur25 %5
132Semanur22.5 %4.5
133muratcan 20 %4
1348/B20 %4
135eqwewq20 %4
136Şym20 %4
137Ahmet Miraç20 %4
1383115 %3
139Yunus Pro 190515 %3
140İsa15 %3
141[email protected]15 %3
142.15 %3
143muratcan10 %2
144AYBERK10 %2
145Zeynep10 %2
146Hamza Bilgili10 %2
147Enes10 %2
148b5 %1
149lo5 %1
150k5 %1
151Mevlüt5 %1
152Zeynep sude katrag5 %1
153Nisa5 %1
154dyr5 %1
155Eren Bora Kurum5 %1
156F1.67 %0.33
157[email protected]0 %0
158Sadik0 %0
159şükrü0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131