MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

2017 – 2018
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 1

Bu sınavda 20 soru vardır.

  1. Dönem konularını kapsamaktadır.
/20
0 oylar, 0 ortalama
189

8. Sınıf Deneme Sınavı

MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. tan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve türü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

2 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  • Pontus Cemiyeti
  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etniki Eterya Cemiyeti

Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;
I. Ermeni Devleti kurmak istemeleri,
II. Rumlar tarafından kurulmaları,
II. Zararlı Cemiyetler kapsamında yer almaları
hangileri bulunmaktadır?

3 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu, ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, dinî eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “ Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni lan, modern öğretim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

4 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli Cemiyetlerin;
I. Milli Mücadele’ye örgütsel zemin hazırlamaları,
II. Halk arasında milli bilinci uyandırmaları,
III. İşgaller karşısında silahlı direniş başlatmaları
gelişmelerinden hangilerini sağladığı söylenebilir?

5 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.

Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?

6 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Bu zafer ile Millî Mücadele’nin ve İstiklal Harbi’nin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali’nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu, artık arkası emin şekilde döğüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya’dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu.”

Gümrü Barış Antlaşması ile ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

8 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı  taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. 

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

9 / 20

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? 

10 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da  belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi.

Metne göre II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

11 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır. 

Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?

12 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk’ün bu sözünün;
I. Milli birlik ve beraberliğe,
II. Milli bağımsızlığa,
III. Barışseverliğe
kavramlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

13 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e beslediği şükran ve minnet duygusunun nedenleri arasında;

I. Türk Tarih Kurumu’nu kurması için Mustafa Kemal’e fikir vermesi
II. Mustafa Kemal’de milli bir tarih bilinci oluşturması
III. Osmanlı tarihi alanında çalışmış olması

gelişmelerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

14 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayımilliye birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM’ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.

Metne göre Kuvayımilliye birlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında;
I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır?

16 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı.
Buna göre;
I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir.
III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

17 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde yer alan; Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

18 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti.

Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak;
I. Kuvayı Milliye Birlikleri
II. Hareket Ordusu
III. Milli Cemiyetler
hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

19 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

20 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde ;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

maddelerinden hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1lııktttf100 %20
2murat100 %20
3Özgür 100 %20
4Jiminie100 %20
5 100 %20
6Nursena95 %19
7Miraç95 %19
8Selman ŞENOL95 %19
9Yyyuu95 %19
10A95 %19
11Ömer Faruk DİVRİK95 %19
12Berk90 %18
13Eren ömer ç90 %18
14Aslı90 %18
15Mirzat90 %18
16Esma Başural90 %18
17Arda Özcan 90 %18
18Jk90 %18
19ggg90 %18
20Hatice B.90 %18
21Mehmet Akif Kuyumcu90 %18
22Hhhh90 %18
23zeynep 8A85 %17
24Mehmet85 %17
25Baba coşar85 %17
26Miraç Şeremet85 %17
27yanlış85 %17
28vhvhk85 %17
29Aysenur Alanli85 %17
30Yasemin İpek85 %17
31.85 %17
32Elif Nur Civelek85 %17
33idil naz çeliker85 %17
34Mehmet Şeremet82.5 %16.5
35Sare 8-A80 %16
36Mehmet80 %16
37Nesr80 %16
38irem80 %16
39SAMİ80 %16
40Enes Yağcı80 %16
41Cihan80 %16
42Ghhh80 %16
43Rüveyda80 %16
44Zam80 %16
45alper kemal yavrucu80 %16
46ege veya doruk80 %16
47hbnnj80 %16
48Fatma Çetin 77.5 %15.5
49A75 %15
50y75 %15
51Nursena Beykondu75 %15
52Mustafa Gokmen75 %15
53Kaan Ergen75 %15
54apo75 %15
55Ayşe75 %15
56Nurşen70 %14
57ITSLHCC70 %14
58Mehtap70 %14
59Medine Emül70 %14
60Esma Nur Kaplan70 %14
61zeynep70 %14
62miraç70 %14
63cem ada70 %14
64Sevim67.5 %13.5
65İsra65 %13
66dilara65 %13
67Gülsemin BAYRAK 65 %13
68AHMET KARACA65 %13
69Enes65 %13
70Elif 65 %13
71Ömer Faruk Büyük65 %13
72Hüseyin65 %13
73Merve kumru65 %13
74Elifsu Baş65 %13
75Reyyan65 %13
76Emirhan Şeremet 483 8G65 %13
77kkkk65 %13
78Efsa60.83 %12.17
79Yağmur Şeremet 8/G 81860 %12
80Ege60 %12
81Rümeysa60 %12
82Hanzade60 %12
83Gizem8/F60 %12
84Ali samed Yıldırım 60 %12
85Şura60 %12
86uy60 %12
871. yiz55 %11
883155 %11
89Hayrunisa Çetkin55 %11
90Şvket Ozan55 %11
91Ecrin55 %11
92ÖZNUR55 %11
93yyy55 %11
943150 %10
95Beray Gündoğdu50 %10
96papdpapepa50 %10
97N50 %10
98.50 %10
99z50 %10
100Elf yildirim 50 %10
101hakan50 %10
102B50 %10
103Kerem Kibar50 %10
104İbrahim Gökmen yaylacı 48.33 %9.67
1053145 %9
106İsmail Hakkı Kaya45 %9
107Elis Dilan45 %9
108Ahmet Salih Bozkurt 8/G45 %9
109Teslime yasar42.5 %8.5
110ArdaYaraş40 %8
111Abuzittin40 %8
112Ardacan40 %8
113H40 %8
114Enes40 %8
115dilara40 %8
116Kdkdkdk35 %7
117Özgür Önder35 %7
118S!lsla35 %7
119Kılıç35 %7
120Ahmet Uçgun35 %7
121Emin35 %7
122h35 %7
123deneme30 %6
124Betül30 %6
125yt30 %6
126Murat Mahir Yeniay 28.75 %5.75
127anıl25 %5
128muratcan25 %5
129Mustafa25 %5
130eeereren25 %5
131Nisanur25 %5
132Semanur22.5 %4.5
133muratcan 20 %4
1348/B20 %4
135eqwewq20 %4
136Şym20 %4
137Ahmet Miraç20 %4
1383115 %3
139Yunus Pro 190515 %3
140İsa15 %3
141[email protected]15 %3
142.15 %3
143muratcan10 %2
144AYBERK10 %2
145Zeynep10 %2
146Hamza Bilgili10 %2
147Enes10 %2
148b5 %1
149lo5 %1
150k5 %1
151Mevlüt5 %1
152Zeynep sude katrag5 %1
153Nisa5 %1
154dyr5 %1
155Eren Bora Kurum5 %1
156F1.67 %0.33
157[email protected]0 %0
158Sadik0 %0
159şükrü0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7096
2SAMİ 2573
3arzu1391
4z1190
5cglr1091
6İlayda1036
7H1012
8ENSAR1008
9eyup1007
10e861
11G849
12asd846
13Slm840
14A807
15H804
16Efe775
17Uğur 772
18d772
19eeeee731
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v620
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 556
25Furkan Yürük548
26Se sdd535
27serseri522
28Reyyan513
29Q510
30C495
31t492
32Gümüş485
33ali473
34deniz469
35Kayra Karakartal467
36Nisa Duru Bingül465
37Ecrin Bayrak460
38Ömer Enes ÇAKAL454
39Ares444
40j444
41Melih Hasan441
42Zafer Ege Küçük 435
43cesur434
44bbbbbbb434
45Y431
46bilinmeyen430
47Beren423
48Buğra efe420
49d419
50Melek çakır413
51t413
52Reyyan SEÇGİN 407
53sevinç405
54Mert 7F404
55Emine401
56Arda398
57DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
58hhhhhh395
59Yunus Emre Göktaş395
60UEVDJANA395
61Hatice Nur Yurt391
62Furkan Alper 386
63Mirac Muhammet Topçu386
64Medine385
65ali382
66Mirzat379
67ylllp379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72A369
73seda366
74blablabla365
75Ramazan ışık364
76asd364
77Alper362
78m362
79Hanibe 357
80Enes354
81sevim353
82Mina351
83Kuzey349
84Ege349
85Ecrin 348
86Fenerli Çiftçi348
87Melek Büşra Cebeci347
88cu347
89yusuf pro @345
90Elif345
91Oh uyuj jjhoj344
92Deniz Güren343
93esra343
94Hayrunisa Altay339
95mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
96koraydulger338
97Aslıhan337
986\\a334
99yağmur yılmaz333
100Deniz330
101Damla323
102Kuzey Günsy321
103YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK320
1046a319
105Ömür317
106Nazlı315
107cansu314
108Benkim1232313
109M.yiğit313
110İbrahim309
111Özge 308
112Asdf308
113Hasan305
114Arda Arabaci304
1158a304
116mehmet304
117nehir303
118k302
119A300
120Fatma Nur299
121MERVE297
122kaan297
123Dilek 296
124Arda Yılmaz296
125Elif292
126beren su oturak291
127Eylül291
128Zehra Reyyan Yanmaz291
129Ahmet291
130Hazal290
131MİNA SU CAV290
132yigit289
133a289
134Gökay288
135beloo288
136Zeynep DEDE288
137Ü287
138Bilal283
139Nikolay282
140a282
141Sabire281
142yylyş280
143emine280
144Gülistan Nursu Ertürk279
145Ayşe277
146Zeren ERTUĞRUL276
147F275
1481275
149f274
150asa274
151Abdurrahman273
152Neslihan Gül273
153Ekin272
154Ramazan Sevindir271
155canan kara270
156Tuba 269
157Tahir268
158efe doruk268
159Ahmet Burak267
160ege hayal267
161Ecrin Karabacak 6-F266
162Nilda Ece Yılmaz265
163Hikmet265
164cüneyt265
165Zehra Belinay Develi264
1662264
167Görkem263
168Arda263
1696f262
170sılanur262
171fvodk262
172Sayed osman261
173Mürşit Parlakgün261
174Hedibe Taş260
175cihab260
176Elif Şenol259
177ilkan keneç258
178Yiğit ali Akkuş258
179eylül sude258
180Deniz Kılıç 257
181Elif Tuana Kafşakoğlu256
182Ali256
183Guııoı256
184Abdulgani kit255
185hjk254
186Defne254
187T254
188duru253
189Fatma253
190İbrahim253
191Emine kayrak252
192deneme252
193B252
194m252
195Meryemnur 251
1966/A251
197Muhammed başçi 250
198Ecrin249
199Yağmur Ceylan249
200DORUK ALİ TANDOĞAN248
201Nisa çelikoğlu248
202Çınar247
203mnş245
204Ahmet Sağnak244
205Sümeyye241
206Normal_bir_insan241
207Ali Efe İnceoğlu241
208Beren KOÇ240
209Ali Batın TAN239
210Sümeyye239
211Ceylin238
212H238
213Betül ŞEKERCİ237
214Elif237
215Kardelen236
216Buseyne hasnavi236
217çiğdem235
218furkan234
219IntelligenceBox234
220Yunus Emre Göktaş233
221Eren ÖZ 6/F233
222Aslı Beyza Güneş232
223Erdem yücel232
224Öykü232
225Rüzgar230
226Fdjfyyt229
227Akay Yalçın229
228Çağan229
229Şeyma Nur Akkaya229
230ali228
231Zübeyir Esad Seçkin228
232tarık topçu227
233Yiğit Alperen Kırpık227
234Emine naz 225
235Rabia225
236Aliberke Şahin225
237Cihan Arda Demirel225
238Mustafa Osanmaz224
239kjk224
240Şura Baynal224
241aa223
242Afra Fatıma Oflaz 222
243G221
244Kd221
245Batuhan 220
246Azad220
247Hshs220
248efe220
249Se220
250Mesude220
251alara219
252Mihrap Karaman218
253Ezda218
254Nil Er218
255Sultan Ekin217
256azra217
257Doğa ÇAM217
258A217
259Yusuf216
260Asya216
261A216
262Elif Başaran 216
263lara215
264Azra bolat215
265serra215
266haççik215
267Efecan214
268Yağmursu214
269ilayda214
270sümeyye214
271Yağız Yusuf Büyükdoğan214
272Makbule213
273zeynep sahra213
274Rumeysa Akgün213
275ada güler213
276KEREM KARATAŞ213
277Mete Büyükkasim 213
278Gülce Erkeç212
279Dhkş212
280yusuf211
281Esma Enrar211
282Eren Müjdeci 210
283İrem209
284Elifnur kara209
285Samet209
286cemada209
287Ahmet Yusuf208
288a208
289Kaan görkem BARIŞ207
290Aslı207
291Deniz Ayabaktı 207
292gggg207
293Burak 206
294Defne Su Güzel206
295Bekirhan206
296n206
297dws205
298Arda205
299aynur205
300Yaren Yener204
301Ömer Enes ÇAKAL204
302macide204
303T204
304MHD HANI HALIMEH203
305Gamze203
306Burcu203
307cengiz203
308zeliha kaya203
309Merve Tınmaz202
310Asya Yolcu202
311Kaan Yılmaz202
312CEMRE 201
313Nida201
314Yağmur Alkaşı 201
315Nazmi Mete 201
316Hüseyin emre bulgurcu 200
317azad200
318Ezgi su200
319Melek Vardar200
320Yağmur200
321123200
322ferhat200
323ş200
324Uras hıdır199
325Mustafa Enes Kocadağ 6D199
326.199
327Dosyal199
328g199
329Firdevs öz198
330Elif KERKÜT198
331Sare198
332A198
333Ahmet SERİN 197
334Süleyman196
335ebrar196
336aaa196
3378d195
338mmmlll195
339mehmet fatih195
340Vedat194
341Ceyda Ercin194
342KAYRA194
343Hira Nur Avcı 194
344FEHİME194
345Meryem ulaş193
346KEREM BJK193
347Enes193
348poyraz193
349q193
350ela193
351Hiranur Kendir192
352hakan192
353Enise Semra Gurlaş191
354Döne Ada191
355Deniz191
356R. Aytuğ Cıvak191
357Eliz190
358Kardelen190
359Elif190
360TuanaTuna 190
361ggg189
362Oğuzhan yüksel188
363Ahmet188
364Damla188
365Zeynep Çelebi188
366AZRA188
367a188
368ilhan187
369Çağın Akgül186
370Erdem 186
371aaaaaa186
372Hasan185
373sevde185
374e185
375Mete184
376Ayberk184
377lòn184
378halit183
379Ahmet Kadir Yabaş183
380ecem183
381MİNA SU CAV183
382q183
383aaa183
384Sezgin181
385Selin181
386Erd181
387YILDIZ8I180
388Mert ali180
389Ecrin üst180
390şevval180
391Mücteba Tabak 179
392Nil soğancılar179
393Gj uyu179
394cibril179
395Hatice azra çiçek 178
396Ahmet KORKMAZ178
397Hazal178
398Nilay178
399ecrin ayaz178
400E178
401KOLAYDI178
402kennnturan178
4036/d178
404Okyanus177
405salih177
406Yiğit ÖZER177
407Batuhan çalımlı177
408Utku177
409Yunus177
410a177
411arda177
412Ilım Beyza Dikye176
413Melisa 176
414Turkay176
415Enes Yiğit BAYKAL176
416rumeysa176
417Yağzel176
418a176
4197A176
420Ömer Mert Arslan175
421Arda175
422Hayrunnisa175
423Mert175
4245175
425ARDA175
426Eclil174
427BUSE 174
428Miraç Tuğra Aydın174
429mehmet174
430Elif AZRA174
4318 b174
432ökkkjjjj174
433Ecrin Vahide AVAROĞLU174
434gulcebi174
435Zehra173
436Aysel Karasu173
437Ece Duru Gürpüzer173
438İkra Nur Demir173
439oğuzhan173
440Elif172
441Merve172
442Kemal efe Cetin172
443sude172
444Belinay172
445Elif bakar172
446Ece 172
447Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
448Mahsun 171
449Ceylin171
450İrfan171
451dilber171
452Yaren170
453Ahmet Orkun170
454İrem170
455Umut can170
456Bahar 169
457Aslı Buğlem Akdeniz169
458Egehan elmas 169
459d169
460ertuğrul169
461fatma169
462Recep Emre168
463Azizcan aydoğan168
464Büşra168
4656A168
466Yakup168
467kutay168
468lgs168
469Barış Bolut167
470Hasan tuna Gövenç 167
471Sebahat167
472u167
473lwooe166
474Kerem166
475Kaan Düztaş166
476imran ceylin sarı166
477Eylül Görpeler 166
478Emre ÇOBANOĞLU166
479Hasan 166
480ercument166
481Eymencan166
482hıdır yalçın166
483sibel166
484Süleyman Arif ARARAT165
485EMİR GÖSTERİCİ165
486Dilay165
487Ömer Bayburt165
488Ecrin Naz165
489yağmur165
490Oyku165
491Defne yolcu 164
492uğr164
493gj164
494wsd164
495Doruk163
496Tuanna Aylan163
497Arda Özvurgun 5/C163
498Ebrar YAVUZ163
499sos163
500Zeynep162