MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

2017 – 2018
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 1

Bu sınavda 20 soru vardır.

  1. Dönem konularını kapsamaktadır.
/20
0 oylar, 0 ortalama
196

8. Sınıf Deneme Sınavı

MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. tan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve türü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

2 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti.

Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak;
I. Kuvayı Milliye Birlikleri
II. Hareket Ordusu
III. Milli Cemiyetler
hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

3 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e beslediği şükran ve minnet duygusunun nedenleri arasında;

I. Türk Tarih Kurumu’nu kurması için Mustafa Kemal’e fikir vermesi
II. Mustafa Kemal’de milli bir tarih bilinci oluşturması
III. Osmanlı tarihi alanında çalışmış olması

gelişmelerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

4 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayımilliye birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM’ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.

Metne göre Kuvayımilliye birlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 20

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? 

6 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı.
Buna göre;
I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir.
III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde ;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

maddelerinden hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir?

8 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli Cemiyetlerin;
I. Milli Mücadele’ye örgütsel zemin hazırlamaları,
II. Halk arasında milli bilinci uyandırmaları,
III. İşgaller karşısında silahlı direniş başlatmaları
gelişmelerinden hangilerini sağladığı söylenebilir?

9 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır. 

Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?

10 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında;
I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır?

11 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

12 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da  belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi.

Metne göre II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

13 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

14 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde yer alan; Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

15 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Bu zafer ile Millî Mücadele’nin ve İstiklal Harbi’nin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali’nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu, artık arkası emin şekilde döğüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya’dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu.”

Gümrü Barış Antlaşması ile ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

16 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.

Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?

17 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı  taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. 

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

18 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu, ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, dinî eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “ Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni lan, modern öğretim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

19 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  • Pontus Cemiyeti
  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etniki Eterya Cemiyeti

Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;
I. Ermeni Devleti kurmak istemeleri,
II. Rumlar tarafından kurulmaları,
II. Zararlı Cemiyetler kapsamında yer almaları
hangileri bulunmaktadır?

20 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk’ün bu sözünün;
I. Milli birlik ve beraberliğe,
II. Milli bağımsızlığa,
III. Barışseverliğe
kavramlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

Ortalama skor 55%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1lııktttf100 %20
2murat100 %20
3Özgür 100 %20
4Jiminie100 %20
5 100 %20
6Nursena95 %19
7Miraç95 %19
8Selman ŞENOL95 %19
9Hatice Nur Yurt95 %19
10Yyyuu95 %19
11A95 %19
12Ömer Faruk DİVRİK95 %19
13Berk90 %18
14Eren ömer ç90 %18
15Aslı90 %18
16Mirzat90 %18
17Esma Başural90 %18
18Arda Özcan 90 %18
19Jk90 %18
20ggg90 %18
21Hatice B.90 %18
22Mehmet Akif Kuyumcu90 %18
23Hhhh90 %18
24zeynep 8A85 %17
25Mehmet85 %17
26Baba coşar85 %17
27..85 %17
28Miraç Şeremet85 %17
29yanlış85 %17
30vhvhk85 %17
31Aysenur Alanli85 %17
32D.A85 %17
33Yasemin İpek85 %17
34.85 %17
35Elif Nur Civelek85 %17
36idil naz çeliker85 %17
37Mehmet Şeremet82.5 %16.5
38Sare 8-A80 %16
39Mehmet80 %16
40Nesr80 %16
41irem80 %16
42SAMİ80 %16
43Enes Yağcı80 %16
44Cihan80 %16
45Ghhh80 %16
46Rüveyda80 %16
47Zam80 %16
48alper kemal yavrucu80 %16
49ege veya doruk80 %16
50hbnnj80 %16
51Fatma Çetin 77.5 %15.5
52A75 %15
53y75 %15
54Nursena Beykondu75 %15
55Mustafa Gokmen75 %15
56Kaan Ergen75 %15
57apo75 %15
58Ayşe75 %15
59Nurşen70 %14
60ITSLHCC70 %14
61Mehtap70 %14
62Medine Emül70 %14
63Esma Nur Kaplan70 %14
64zeynep70 %14
65miraç70 %14
66cem ada70 %14
67Sevim67.5 %13.5
68İsra65 %13
69dilara65 %13
70Gülsemin BAYRAK 65 %13
71AHMET KARACA65 %13
72Enes65 %13
73Elif 65 %13
74Ömer Faruk Büyük65 %13
75Hüseyin65 %13
76Merve kumru65 %13
77Elifsu Baş65 %13
78Reyyan65 %13
79Emirhan Şeremet 483 8G65 %13
80kkkk65 %13
81Efsa60.83 %12.17
82Yağmur Şeremet 8/G 81860 %12
83Ege60 %12
84Rümeysa60 %12
85Hanzade60 %12
86Gizem8/F60 %12
87Ali samed Yıldırım 60 %12
88Şura60 %12
89uy60 %12
901. yiz55 %11
913155 %11
92Hayrunisa Çetkin55 %11
93Şvket Ozan55 %11
94Ecrin55 %11
95ÖZNUR55 %11
96yyy55 %11
973150 %10
98Beray Gündoğdu50 %10
99papdpapepa50 %10
100N50 %10
101.50 %10
102z50 %10
103Elf yildirim 50 %10
104hakan50 %10
105B50 %10
106Kerem Kibar50 %10
107İbrahim Gökmen yaylacı 48.33 %9.67
1083145 %9
109İsmail Hakkı Kaya45 %9
110Elis Dilan45 %9
111Ahmet Salih Bozkurt 8/G45 %9
112Teslime yasar42.5 %8.5
113ArdaYaraş40 %8
114Abuzittin40 %8
115Ardacan40 %8
116H40 %8
117Enes40 %8
118dilara40 %8
119Hrntjtjt35 %7
120Kdkdkdk35 %7
121Özgür Önder35 %7
122S!lsla35 %7
123Kılıç35 %7
124Ahmet Uçgun35 %7
125Emin35 %7
126h35 %7
127deneme30 %6
128Betül30 %6
129yt30 %6
130Murat Mahir Yeniay 28.75 %5.75
131anıl25 %5
132muratcan25 %5
133Mustafa25 %5
134eeereren25 %5
135Nisanur25 %5
136Semanur22.5 %4.5
137muratcan 20 %4
1388/B20 %4
139eqwewq20 %4
140Şym20 %4
141Ahmet Miraç20 %4
1423115 %3
143Yunus Pro 190515 %3
144İsa15 %3
145[email protected]15 %3
146.15 %3
147muratcan10 %2
148AYBERK10 %2
149Zeynep10 %2
150Hamza Bilgili10 %2
151Enes10 %2
152b5 %1
153lo5 %1
154k5 %1
155Mevlüt5 %1
156Zeynep sude katrag5 %1
157Nisa5 %1
158dyr5 %1
159Eren Bora Kurum5 %1
160F1.67 %0.33
161[email protected]0 %0
162Ö0 %0
163Sadik0 %0
164K0 %0
165şükrü0 %0
166Ghhnhnhjhhj0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11234
2SAMİ 2573
3arzu2312
4ALİ2110
5z1736
6H1638
7eeeee1609
8ENSAR1510
9d1413
10İlayda1409
11asd1373
12eyup1325
13e1320
14G1237
15Slm1156
16A1100
17cglr1091
18Hatice Nur Yurt1058
19Efe1055
20H993
21ahmet 844
22Se sdd834
23Eylül sarıkabk832
24Arda Yılmaz788
25Melek çakır787
26v781
27Uğur 772
28efe733
29elif702
30Nisa Duru Bingül696
31ali685
32ylllp675
33Furkan Yürük667
34bbbbbbb664
35t662
36oykuıpıl660
37Belinay657
38hjk657
39Elif645
40Kayra Karakartal637
41m603
42hhhhhh599
43Y597
44A597
45T596
46j592
47Nisa Nur Kulaç589
48d588
49aleyna583
50Ömer Enes ÇAKAL575
51Ali575
52Emine574
53Beren573
54serseri571
55Deniz566
56C563
57Aslıhan554
58Q545
59Yunus Emre Göktaş542
60Mirac Muhammet Topçu534
61Furkan Alper 529
62Mert 7F520
63Hazal517
64Reyyan513
65Ledeyna Güner513
66Enes508
67Ecrin Bayrak501
68deniz500
69Burak491
70Gümüş485
71ali485
72Kuzey484
73naz480
74Buğra efe471
75Ü470
76koraydulger459
77Arda451
78cesur449
79esra449
80k446
81Nazlı445
82Zafer Ege Küçük 444
83Ares444
84M.yiğit443
85Melih Hasan441
86Özge 440
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
88Sabire437
89DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
90bilinmeyen430
91imagine losing427
92Neslihan Gül425
93İbrahim425
94Zeynep DEDE424
95asd422
96Ali Batın TAN421
97ihsan mahir davuş420
98t419
99Reyyan SEÇGİN 412
100Mirzat409
101Defne408
102yigit406
103Elif405
104sevinç405
105Zehra Reyyan Yanmaz405
106yağmurrr402
1076a399
108Arda398
109Emine kayrak398
110Alper397
111UEVDJANA395
112yylyş394
1136f391
114A391
115Medine385
116Ayşe381
117Hiranur kendir380
118Elif Şenol380
1198a380
120Cemre378
121İlayda376
122gürkan375
123Esma374
124Arda Arabaci373
125Ali Efe İnceoğlu373
126Elif373
127hale ceylan 371
128cüneyt371
129blablabla369
130A369
131Baki368
132Sümeyye368
133f368
134*367
135Ecrin 367
136Deniz Güren367
137seda366
138Hanibe 366
139Kardelen365
140Melek Vardar365
141Ramazan ışık364
142Nikolay363
143fvodk363
144Melek Büşra Cebeci361
145asa361
146Gülce Erkeç360
147Aysun356
148Sümeyye354
149ahmet353
150a353
151sevim353
152tuncay352
153Mina351
154Ege349
155Fenerli Çiftçi348
156cu347
157yusuf pro @345
158Oh uyuj jjhoj344
159mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
160MİNA SU CAV342
161f340
162Hayrunisa Altay339
163alara339
164yağmur yılmaz336
1656\\a334
166Yusuf İslam konuk332
167rüzgar ünal329
168Medine Sıla Kayacan329
169Eylül328
170Hasan327
171nehir326
172Asdf326
173mehmet326
174Ali nazim324
175Damla323
176Abdurrahman323
177Kd323
178Kuzey Günsy321
179Ecrin320
180aaa320
1815a320
182a318
183Ömür317
184Hikmet316
185Ahmet KORKMAZ315
186lòn315
187cansu314
188Gökay313
189Benkim1232313
190Zeynep koç312
191Fehime özdemir312
192Kerri309
193Dilek 309
194Tahir307
195macide307
196serra306
197a306
198Esma Enrar304
199YİĞİT UZUNOĞLU304
200Azizcan aydoğan303
201Elif Hoda301
202R. Aytuğ Cıvak301
203Bilal300
204Fatma Nur299
205ebrar299
206İslam Can299
207Çınar299
208Nilda Ece Yılmaz298
209n298
210MERVE297
211kaan297
212dws297
213cihab296
214koray295
215Sare295
216Büşra294
217Umut can294
218Yiğit ali Akkuş292
219Şeyma Nur Akkaya292
220Fatma292
221beren su oturak291
222Ahmet291
223Selin290
224İkra Nur Demir289
225beloo288
226oğuzhan288
227Burcu287
228Gülistan Nursu Ertürk287
229Zeynep Çelebi287
230123287
231Se287
232Ecrin285
233Musa bulduk285
234Ə285
235H284
236DORUK ALİ TANDOĞAN282
237a282
238ada güler281
239Nisa çelikoğlu281
240emine280
241osman yüce279
242x279
243Hedibe Taş278
2442277
245Zeren ERTUĞRUL276
246Ramazan Sevindir276
247Nil soğancılar276
248ege hayal276
249F275
250ilkan keneç275
2511275
252Aliberke Şahin274
253deneme274
254sekizler274
255aa274
256q273
257FEHİME272
258Ekin272
259KOLAYDI272
260Bahtiyar271
261g271
262Deniz Kılıç 270
263canan kara270
264a270
265gggg270
266aaa270
267Tuba 269
268Zehra Belinay Develi269
269efe269
270aaaaaa269
271efe doruk268
272Ahmet Burak267
273ecrin ayaz267
274Efe Bozkurt266
275Ecrin Karabacak 6-F266
276Neden266
277k266
278abcdef266
279Mehmet Akif Ersoy265
280Ahmet Sağnak265
281T265
282furkan264
283Yağzel264
284Görkem263
285asya263
286ta262
287sılanur262
288Sayed osman261
289Mürşit Parlakgün261
290Beren KOÇ260
291Emre258
292eylül sude258
293yağmur257
294Elif Tuana Kafşakoğlu256
295Guııoı256
296Aslı Beyza Güneş255
297Abdulgani kit255
298Alperen Doğankaya255
299ali255
300duru253
301İbrahim253
302zeliha kaya253
303Abdülhamit252
304B252
305Çağan252
306a252
307m252
308Meryemnur 251
309BenEuyfDeğilim251
3106/A251
311MİNA SU CAV251
312Muhammed başçi 250
313Yiğit250
314Hshs250
315çiğdem250
316Yağmur Ceylan249
317Ayberk249
318Esra pehlevan249
319gulcebi249
320Kağan248
321Azra cankilic248
322merve dağdelen248
323Zübeyir Esad Seçkin247
324Akay Yalçın246
325Nil Er246
326Müjgan Minez246
327KEREM KARATAŞ246
328Mesude246
329mnş245
330Rabia244
331Doruk243
332A243
333Döne Ada242
334Adlem Gökçe Yaman241
335Normal_bir_insan241
336zeynep sahra240
337Elif239
338Şevval su yeniceli239
339aynur239
340Ceylin238
341Abdullah238
342Aysu238
343Betül ŞEKERCİ237
344Elif237
345Buseyne hasnavi236
346ertuğrul236
347.235
348Dhkş235
349IntelligenceBox234
350Aslı234
351Otsıtaur234
352e234
353Mert Ali YILDIRIM233
354Yunus Emre Göktaş233
355Fftgtgtgy233
356Tuğberk karabudan233
357Eren ÖZ 6/F233
358a233
359Umut kamil232
360Erdem yücel232
361ada232
362Ibrahim232
363Öykü232
3646-A232
365Kemal efe Cetin231
366Ecrin naz ataş231
367jjjjj231
368ggg231
369hıdır yalçın231
370Mete230
371Rüzgar230
372Azra bolat230
3735/E230
374Eymencan230
375Samet229
376Fdjfyyt229
377Z.seray229
378Dfg229
379EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
380Muhammed Emin228
381Dosyal228
382mmmlll228
383Arda227
384tarık topçu227
385Yiğit Alperen Kırpık227
386Sema227
387BATIN BERK YORULMAZ226
388Çağın Akgül226
389Esma Hıra226
390Aybars226
391Emine naz 225
392Cihan Arda Demirel225
393Enes Yiğit BAYKAL225
394Zeynep buğlem ANDAÇ225
395Mustafa Osanmaz224
396azra224
397kjk224
398Yağız Yusuf Büyükdoğan224
399Şura Baynal224
400G224
401Hayrunnisa223
402Bekirhan223
403H223
404wsd223
405Afra Fatıma Oflaz 222
406Yiğit Ali ÖZTÜRK222
407Elif Başaran 222
408Sıdıka SARIBIYIK221
409G221
410Nehir220
411MHD HANI HALIMEH220
412Batuhan 220
413Kaan görkem BARIŞ220
414Ayşegül YELOĞLU220
415Azad220
416Ebrar219
417Nisa Çelik219
418ökkkjjjj219
4195/A Aslı kaya218
420Mihrap Karaman218
421Ezda218
422Elif Uysal218
423Zeynep Oyman218
424Ceylin akardere217
425Sultan Ekin217
426Doğa ÇAM217
427Yusuf216
428Masal216
429Aa216
430Asya216
431Belinay215
432lara215
433jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
434sena215
435g215
436Şüheda215
4377hg215
438haççik215
439Anıl Şenol215
440İrem214
441Efecan214
442Yağmursu214
443ilayda214
444sümeyye214
4458d214
446fatma214
4477b214
448Makbule213
449Alperendogankya213
450Rumeysa Akgün213
451hilal213
4525213
453ayşe213
454Mete Büyükkasim 213
455Eylül mina212
456Ahmet SERİN 212
457Utku212
458Uras hıdır212
459Görkem212
460Melih212
461Dfdömffl212
462W212
463ada!☆211
464yusuf211
465a211
466dilber211
467Gamze210
468Esen210
469Eren Müjdeci 210
470poyraz210
471Mahmut efe209
472Elifnur kara209
473cemada209
474ferhat209
475Ahmet Yusuf208
476KAYRA207
477Deniz Ayabaktı 207
478Hazal207
479ilhan207
480Burak 206
481Defne Su Güzel206
482ARDA206
483Arda205
484a205
4857/C Yılmaztürk204
486Yaren Yener204
487Ömer Enes ÇAKAL204
488Alin asya204
489macide204
490cengiz203
491SENA203
492mehmet fatih203
493kennnturan203
494Merve Tınmaz202
495Asya Yolcu202
496EYMEN BAYRAM202
497Kaan Yılmaz202
498Çağrı202
499hakan202
5008a-b202