MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

2017 – 2018
8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI – 1

Bu sınavda 20 soru vardır.

  1. Dönem konularını kapsamaktadır.
/20
0 oylar, 0 ortalama
18

8. Sınıf Deneme Sınavı

MEB 8. Sınıf I. Dönem Değerlendirme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde yer alan; Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.maddesi aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

2 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

3 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.

Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?

4 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu, ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, dinî eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna “ Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selânik’te yeni lan, modern öğretim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokuluna göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

5 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’e beslediği şükran ve minnet duygusunun nedenleri arasında;

I. Türk Tarih Kurumu’nu kurması için Mustafa Kemal’e fikir vermesi
II. Mustafa Kemal’de milli bir tarih bilinci oluşturması
III. Osmanlı tarihi alanında çalışmış olması

gelişmelerinden hangilerinin olduğu söylenebilir?

6 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümeti’nin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da  belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi.

Metne göre II. İnönü Zaferi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 20

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır. 

Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?

8 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Toplu bir milleti istila etmek, darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk’ün bu sözünün;
I. Milli birlik ve beraberliğe,
II. Milli bağımsızlığa,
III. Barışseverliğe
kavramlarından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir?

9 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in idadi yıllarını geçirdiği Manastır, Osmanlı Devleti’nin Makedonya’daki stratejik öneme sahip askerî merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal, “Bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. tan şairi Namık Kemal’in, Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerini ve Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini Manastır’daki öğrencilik yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve türü ile beslenirken diğer yandan akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşüncenin temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı.

Metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

  • Pontus Cemiyeti
  • Mavri Mira Cemiyeti
  • Etniki Eterya Cemiyeti

Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında;
I. Ermeni Devleti kurmak istemeleri,
II. Rumlar tarafından kurulmaları,
II. Zararlı Cemiyetler kapsamında yer almaları
hangileri bulunmaktadır?

11 / 20

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde ;

I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükumeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor.

maddelerinden hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir?

12 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu terhis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askerî birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkânsızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusu ile harekete geçmişti.

Buna göre Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak;
I. Kuvayı Milliye Birlikleri
II. Hareket Ordusu
III. Milli Cemiyetler
hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

13 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya, I. Dünya Savaşı’nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere’ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girecek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya’nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı padişahı aynı zamanda halife idi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti’ni kendi yanlarına çekmeleri hâlinde İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısı ile harekete geçebileceğini düşünüyorlardı.
Buna göre;
I. Almanya, Osmanlı Devleti’nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiştir.
II. Osmanlı Devleti’nde dönemin padişahı Almanya’nın yanında savaşa girmek istemiştir.
III. Almanya, Osmanlı Devleti’ni yanında savaşa sokarak yeni cepheler açmak istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

14 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

15 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Bu zafer ile Millî Mücadele’nin ve İstiklal Harbi’nin bir cephesi kapanmış, Anadolu İhtilali’nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu, artık arkası emin şekilde döğüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya’dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu.”

Gümrü Barış Antlaşması ile ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

16 / 20

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli’de yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir? 

17 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayımilliye birlikleri kuruldukları bölgeleri İtilaf Devletlerine karşı savunmuştur. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM’ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır.

Metne göre Kuvayımilliye birlikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

18 / 20

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli Cemiyetlerin;
I. Milli Mücadele’ye örgütsel zemin hazırlamaları,
II. Halk arasında milli bilinci uyandırmaları,
III. İşgaller karşısında silahlı direniş başlatmaları
gelişmelerinden hangilerini sağladığı söylenebilir?

19 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Birinci TBMM’nin, yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında;
I. Ankara müftüsüne fetva hazırlatılması
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
III. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri bulunmaktadır?

20 / 20

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Mustafa Kemal, Suriye’deki 7. Ordu Komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordunun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları Grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn, İngilizler üzerine bir karşı  taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. 

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

Ortalama skor 43%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hatice Nur Yurt95 %19
2..85 %17
3D.A85 %17
4Gülnihal75 %15
5Nur62.5 %12.5
6Maho60 %12
7a60 %12
8Hrntjtjt35 %7
9Ece20 %4
10kfkvnv5 %1
11Ö0 %0
12K0 %0
13Yiğit0 %0
14Ghhnhnhjhhj0 %0
15Efe0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9910
2a2230
3ALİ2110
4D1806
5Asd1723
6aa1710
7Gdhzhbds1707
8111429
9Deniz1425
10G1402
11G1336
12İlayda1186
13ARzu1096
14ali1068
15Er1067
16rana1016
17kg944
18Çağla938
19Ilgın KARAKARTAL901
205e879
21aleyna877
22Ege Gören869
23hatice nur yurt853
24t842
25Ghg fa832
261816
27ayşen erva813
28imagine losing807
29Adam_Ucuyo790
30Elif Hoda789
31Arda Yılmaz788
32Belinay771
33oykuıpıl767
34z740
35asads739
36gg718
37arda can713
38Aysu704
39Berk669
40E667
41Elif666
42eyup653
43h645
44Yusuf İslam Konuk641
458b639
46ahmet baki623
47Nisa Duru Bingül623
48Jjjjjjjkl618
49Çağrı617
50Nehir617
51Melek Vardar 6/B607
52SENA607
53Enes Solmaz599
54Ceylin akardere598
55dd595
56byz584
57C579
58sss578
59a575
60Beren573
61Şervan tursun560
62ilayda559
63hasan552
64.550
65Selin548
66w545
67Hürünaz544
68Emine541
69Alische538
70Çağrı528
71İrem525
727/A525
73Sema523
74Elif Çakır520
75Ömer Enes ÇAKAL517
76Yiğit511
77Nazlı Akgül509
78Zeynep Çelebi509
79Melek508
80Sare505
81s501
82Defne Turna492
83Burak491
84emira489
85t484
86KEREM KARATAŞ483
87Özge478
88K477
89Yunus Emre Göktaş476
90ada474
91Alara Cengiz472
92msu472
93Zeyne DEDE470
94R.Aytuğ Cıvak466
95Azizcan457
96İrmak454
97Sümeyye451
98sekizler450
99Yiğitali Akkuş444
100ilknur444
101jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
102Esma437
103Ledeyna Güner437
104Elif436
105tuncay435
106Nisa Çelik428
107we427
108Gülce Erkeç423
109Nfuws422
110Cemre421
111erkan413
112Liya412
113İlayda409
114bekir408
115Elif Öykü405
116Elif405
117Esra404
118Aslıhan403
119ahmet398
120ada397
121sudem395
122Barış Arın Yavuzcan394
123Baki390
124Egemen386
125uuu386
126Eymen384
127Secil bilgin382
128Kuzey381
129bbshen378
130cahoo378
131ı378
132ghggtyhtt377
133Hiranur375
134Ali Batın TAN374
135Medine373
136İkranur373
137ğ373
138Irmak özer371
139*367
140Mısra Direk366
141Nimet366
142zozo365
143Levent364
144Nikolay363
145Esra pehlevan363
146Yusuf İslam konuk362
147Sevde362
148naz362
149Zeynep Beyza359
150CEMRE359
151Doruk Celal Darçin356
152ihsan mahir davuş354
153C354
154a353
155Furkan Alper353
156Awdd353
157Elif351
158macide350
159oğuz347
160-346
161thdyr5hn345
162Çınar Temurtaş344
163M.yiğit aslan340
164Nil Soğancılar339
165Eylül339
166Serra Nur336
167Eymencan336
168yağmur335
169Emre332
170İsim332
171Dyrr7ti330
172elf330
173rüzgar ünal329
174Ögenci329
175Kayra327
176a324
177fsm321
178Umut kamil318
179Kardelen karataş318
180Mizgin317
181burak317
182Ahmet KORKMAZ315
183Sıdıka SARIBIYIK314
184Zeynep koç312
185Medine Sıla Kayacan312
186Fehime özdemir312
187Kerri309
188Ezgi Su308
189Merve Tınmaz 5-C307
190senem307
191esila307
192Kayla Naz Akdeniz306
193Bnb306
194Zeynep Ceyda Koca306
195bero305
196ötp304
197Hena303
198Hazal302
199Cfcvcfd302
200Belinay301
201Melih DUMAN301
202Ebrar299
203İslam Can299
204coco cola299
205savas299
206Musa299
207Zeynep Buğlem ANDAÇ298
208Aa298
209W297
210Abdullah296
211koray295
212hira294
213Büşra294
214klşh292
215doğan291
216ayşe291
217NİL290
218Gy289
219ALI KUTAY288
220ArdaB.288
221Burcu287
222Efe Uygar286
223www286
224Ecrin285
225Berat282
2261282
227Asd281
228Sare278
229Dilara Köroğlu277
230Hayice276
231YİĞİT274
232Bilge Kağan ELMAS274
233tdtgt272
234Bahtiyar271
235C271
236HUZEYFE270
237Enes Efe269
238Z.seray268
239y268
240Semra268
241Yiğit Manazoğlu267
242T267
243sena267
244Efe Bozkurt266
245ecrin266
246Neden266
247Mehmet Akif Ersoy265
248Şevval su259
249osman259
250Rüzgar Berat259
251Yiğit258
252Arda258
253Menna258
254öykü257
255çınar kankaya256
256xzftfew1ttt255
257Ecrin KARAARSLAN254
258Esma Ebrar254
259Şeref Arda254
2608254
261tr253
262Mete252
263Abdülhamit252
264a252
265er252
266aeâtçaaet251
2677B251
268ggggg250
269Minel Tuana Köseoğlu249
270Kağan248
271İlayda246
272ronaldo246
273fafğpafo0pağkfla245
274BATIN BERK YORULMAZ245
275osman245
276Ömer244
2775a244
278merve244
279YİĞİT UZUNOĞLU243
280Asya242
281Gülşah242
282Eftelya242
283Azra242
284S242
285SÜMEYRA EKERİM242
286Adlem Gökçe Yaman241
287Sümeyye Cankılıç241
288Mete241
289zeynep sahra240
290sss240
291ali240
292Elif239
293Melih köseoğlu239
294LŞLLŞLŞL239
295akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm239
296Zerenkalpben238
297Hilal237
298YUSUF236
299isim236
300.235
301ddddd235
302Gufiroe234
303Mustafa Enes234
304Elif bakar234
305Efgtyu234
306Kemal efe Çetin233
307GHostkiller139999233
308seyit233
309Ecrin naz ataş231
310Azra231
311Hazal230
312Tuğberk karabudan230
313Ali230
314Yağmur228
315EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
316aaaa228
317Arda227
318Belkıssu227
319Beren227
320@227
321Yiğit226
322Esra Aksoy226
323Esma Hıra226
3248225
325faatma225
326Asel225
327aa225
328F225
3297a225
330Melisa224
331Emira akgün223
332Ahmet SAĞNAK223
333Yiğit Ali ÖZTÜRK222
334serra222
335efe222
336ada!☆221
337alihan221
338Ayşegül YELOĞLU220
339FURKAN220
340ss220
341ismail220
342Zeynep beyza219
343makbule yeşillik219
344Yiğit218
345Mert Ali Yıldırım218
346ilkan218
347Elif Uysal218
348Zeynep Oyman218
3498a-b218
350c217
351kerem216
352Elif Buğlem Torun216
353Omar216
354okyanus215
355Ayris Mina minez215
356ecrin ayaz215
357A215
358Sabire214
359Nehir214
360nevin214
361Umut Roni ATSAK214
362Alperendogankya213
363Ekin213
364ayşe213
365Eylül mina212
366emira212
367Ataberk212
368Çağatay212
369Umut212
370murat212
371Esen210
372Mahmut efe209
373İbrahim haktan209
374Yağzel Baykal209
375Kumsal ela209
376Ahmet8208
377Misafir208
378s208
379Kaan208
380Asya207
381elvin gezgin207
382nazlı207
383Ali berke şahin206
384Büşra Güldoğuş206
385nasuh can206
386ada güler206
387yeşim206
388nazmi mete206
389kennnturan206
3907a206
391efe205
392Enes Yiğit BAYKAL205
393Efsanur205
394Deniz Doğan205
395Ee205
396Hanife204
397Sümeyye204
398Atakan204
399yusufi203
400Adem203
401Eylul203
402emine yiğit203
403Onur202
404Gökçe Deniz gorgel202
405BARIŞ BAHAR202
406Kuttik202
407Yiğit201
408Semra201
409Esma201
410j201
411Asya200
412muhammet efe200
413Tanem200
414ERDEM200
4156200
416ZEYNEP BEYZA199
4178B199
4185c199
419sssss199
420Ali cahit198
421Ebrar198
422Ümmünur198
423erdal20198
424Ela Kayıhan197
425Deniz197
426s197
427Fatih196
428burak196
4297-D harun emir özdemir195
430Asel195
431Hh195
432OSMAN195
433aleyna194
434Zeynep194
435DEMİR işsever194
436Ömeroviç194
437aa194
438jk194
439Asya10193
440PINAR193
441nur193
442D193
443Mete192
444DEFNE ÇATI192
445Selin192
446rr192
447SADİ UTKU ALBAYRAK191
448eren191
449ufuk yarkın gümüş191
450ASLI191
451a191
4527c191
453Özlem191
454eran190
455Deniz189
456Gökçe189
457hazal189
458jjj188
459Defne yolcu188
460YAREN187
461Eylül187
462Esma187
463kemal değirmenci187
464nazz187
465[email protected]187
466naime yontem186
467Muhammet Eren Bilmez186
468Fatma baş186
469miraç186
470kayra186
471dd186
472Sadullah186
473Aslı185
474Sefa Talha binici185
475ilker185
476NİSA NUR184
477Devran Ufuk184
478Mehmet184
479Hatice kübra184
480e184
481O183
482Bartu Efe183
483Hüseyin183
484s183
485Miray182
486naz182
487Esma182
488WETG4QA181
489Çınar Adem181
490kjme181
491Oyku181
492Emre180
493Ömer180
494shinunoga e wa180
495q180
496doruk179
497Eylül haskioglu179
4988ab179
499Derin178
500Dgfg178